Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
Algemene Nederlandse Spraakkunst | literatuur

Geraadpleegde literatuur

Alfabetisch
Per hoofdstuk
Woordenlijst der Nederlandse Taal. Samengesteld door het Instituut voor Nederlandse Taal in opdracht van de Taalunie. Den Haag / Antwerpen: Sdu Uitgevers / Standaard Uitgeverij.
A. van et al. (red.), Proeven van Neerlandistiek, Groningen, Nederlands Instituut, 303-399.
Adank, Patti, Vincent J. van Heuven & Roeland van Hout 1999. Uitspraak van Nederlandse klinkers in Noordelijk Standaardnederlands en in Zuid-Limburg; een akoestische en perceptieve studie. In Erica Huls & Bert Weltens (red.), Artikelen van de derde sociolinguïstische conferentie. Delft: Eburon, 15-26.
Admoni, Wl. (1973), Die Entwicklungstendenzen des deutschen Satzbaus von heute, München.
Adriaens, G. (1982), 'Vrouwelijke beroepsnamen in evolutie.'In: Forum der Letteren. 23, 1-17.
Adriaens, Geert (1979), 'Spijkerhard, straatarm, doodkalm,druipnat, propvol: absolute adjectieven in het Nederlands.'In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXVII, 16-21.
Aertsens, G. (1965), 'Wat, dat, hetgeen, welk.' In: Taalonderwijs 8, 383-384.
Al, B.P.F. & G.E. Booij (1981), 'De productiviteit van woordvormingsregels. Enige kwantitatieve verkenningen op het gebied van de nomina actionis.' In: Al, B.P.F. & Ariane van Santen (red.), Produktiviteit in de morfologie. Een bundelartikelen opgedragen aan E. M. Uhlenbeck, Muiderberg, 26-38.
Alphen, Petra M. van & Roel Smits 2004. Acoustical and perceptual analysis of the voicing distinction in Dutch initial plosives: The role of prevoicing. Journal of Phonetics 32, 455-491.
An. (1943b), 'Jij was de dokter.' In: Onze Taal. 12, 78.
An. (1968b), 'Doen, deed, gedaan.' In: Onze Taal. 37, 21-23.
An. (1969a), 'De werktuigkundig ingenieur.' In: Onze Taal. 38, 33-35.
An. (1969b), 'Ik was in Parijs.' In: Onze Taal. 38, 49.
An. (1969c), 'De omschreven comparatief en superlatief.'In: Onze Taal. 38, 49.
Anderson, Stephen R. 1976. Nasal consonants and the internal structure of segments.Language52, 326-344.
Andriessen, N.C. (1951), 'Het onbepaald lidwoord voor eigennamen.' In: Levende Talen. 1951, 312-314.
Assink, Egbert & Gerard Verhoeven (red.) 1985. Visies op spelling. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Auer, Peter & Frans Hinskens 1996. The convergence and divergence of dialects in Europe. New and not so new developments in an old area. In Peter Auer, Frans Hinskens & Klaus Mattheier (eds), Convergence and divergence of dialects in Europe (=themanummer Sociolinguistica 10), 1-30.
Auer, Peter 2005. Europe’s sociolinguistic unity, or: A typology of European dialect/standard constellations.In Nicole Delbecque, Johan van der Auwera & Dirk Geeraerts (eds.), Perspectives on variation. Sociolinguistic, historical, comparative. Berlin/ New York: Mouton de Gruyter, 7-42.
Auer, Peter 2011. Dialect vs. standard: a typology of scenarios in Europe.In Bernd Kortmann & Johan van der Auwera (eds.), The languages and linguistics of Europe. A comprehensive guide. Berlin/ New York: Mouton de Gruyter, 485-500.
B(uitenrust) H(ettema) (1899), 'Kleinigheden uit de spraakleer.' In: Taal en Letteren. 1899, 119-121.
Baart, Joan (1987), 'Focus en accent in het Nederlands.' In: GLOT 10, 293-311.
Baayen, Harald (1990), 'De graad van produktiviteit van hetsuffix -ing.' In: Forum der Letteren. 31, 203-217.
Baayen, R. Harald, James M. McQueen, Ton Dijkstra & Robert Schreuder 2003. Frequency effects in regular inflectional morphology: Revisiting Dutch plurals. In R. Harald Baayen & Robert Schreuder (eds,), Morphological structure in language processing.Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 355-390.
Backhuys, Kees-Jan (1986), 'De right-hand head rule.' In: Tabu16, 1-20.
Backhuys, Kees-Jan, M. Trommelen & Wim Zonneveld (1987-88),'Vlamers en Belgiërs. De status van de adjectivische suffixen -en, -s en -isch.' In: Spektator 17, 252-267.
Baeyens, Mark (1980), 'Hardop luisteren.' In: Gramma 4, 54-73.
Bakema, Peter, Patricia Dufour & Dirk Geeraerts (1993), 'De semantische structuur van het diminutief.' In: Forum der Letteren. 34, 121-137.
Bakker, D.M. (1968a), 'Onderwerp en gezegde.' In: Bakker, D.M. et al., Reflexies. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.P.A.Mekkes, Amsterdam, 9-41.
Bakker, D.M. (1968b), Samentrekking in Nederlandse syntactische groepen, Leiden.
Bakker, D.M. (1971), 'Iets over het onderscheid tussen bepaalde en onbepaalde nominale constituenten.' In: De nieuwe taalgids. 64, 338-345.
Bakker, D.M. (1972), 'Ieder, samen, respectievelijk, elkaar.'In: Dik, S. (red.), Taalwetenschap in Nederland 1971, Amsterdam, 39-44.
Bakker, D.M. (1975), 'Werkwoordstijden en taalhandeling.' In:Handelingen van het 33e Nederlands Filologencongres (Nijmegen 1974), Amsterdam, 169-176.
Bakker-Peters, Mijntje, Johan Zuidema, Anna Bosman & Anneke Neijt 2017. De verenigbaarheid van didactische middelen en taalkundige spellinglogica bij Nederlandse werkwoorden. Tijdschrift voor Taalbeheersing 39, 31-62.
Balk-Smit Duyzentkunst, F. (1968), 'Het meewerkend voorwerp, een grammaticale vergissing.' In: Levende Talen. 1968, 5-12. Ook in:Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 121-128.
Balk-Smit Duyzentkunst, F. (1971-72), 'Een hond van Pavlov.'In: Spektator 1, 444-450.
Balk-Smit Duyzentkunst, Frida (1988), 'Onbepaald en categoriaal.' In: Glot 11, 55-64.
Banga, Arina, Esther Hanssen, Anneke Neijt & Robert Schreuder 2013. Preference for linking element -en- in Dutch noun-noun-compounds: native speakers and second language learners of Dutch.Morphology23, 33-56.
Bart, Peter van & Arie Sturm (1987), Zinsanalyse en de termen die daarbij gebruikt worden, Leiden.
Barthel, Helen & Hugo Quené, H 2015. Acoustic-phonetic properties of smiling revised: Measurements on a natural video corpus. In Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences.Glasgow, UK: The University of Glasgow, 1-5.
Bauer, Laurie, Lieber, Rochelle, Plag, Ingo (2013), The Oxford Reference Guide to English Morphology, Oxford University Press
Bech, Gunnar (1952), Über das niederländische Adverbialpronomen er. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague VIII,Copenhague/Amsterdam. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 147-174.
Bech, Gunnar (1955), Studien über das deutsche verbum infinitum, 1. Band, København.
Belder, Simon (1989), 'Een parsinggrammatica voor Nederlandse AP's.' In: Gramma 13, 237-261.
Belle, W. van (1989), 'Want, omdat en aangezien. Een argumentatieve analyse.' In: Leuvense Bijdragen. 78, 435-456.
Belle, William van & Willy van Langendonck (1992), 'The Indirect Object in Dutch.' In: Leuvense Bijdragen. 81, 17-43. (= Bundel-Leys)
Beneü, Ed. (1964), 'Die Verbstellung im Deutschen, von der Mitteilungsperspektive her betrachtet.' In: Muttersprache74, 9-21.
Beneü, Ed. (1968), 'Die funktionale Satzperspektive im Deutschen im Vergleich mit dem Tschechischen.' In: Havránek, B.& R. Fischer (Hrsg.), Deutsch-Tschechische Beziehungen imBereich der Sprache und Kultur. Aufsätze und Studien ii (Abhandlungen der sächsischen Akademie der Wissenschaften zuLeipzig. Philologisch-historische
Bennis, H. (1977), 'Het kwantitatieve er in komparatiefkonstrukties.' In: Spektator 6, 384-387.
Bennis, Hans & Teun Hoekstra (1989), Generatieve Grammatica, Dordrecht/Providence.
Bennis, Hans (1983), 'A case of restructuring.' In: Bennis, Hans & W.U.S. van Lessen Kloeke (eds.), Linguistics in theNetherlands 1983, Dordrecht/Cinnaminson, 9-19.
Bennis, Hans (1997), VoegwoordvariatiesSanten, Ariane & Marijke van der WalTaal in tijd en ruimte, SNL354-364
Bennis, Hans, Anneke Neijt & Ariane van Santen (red.) 1991. De groene spelling.Den Haag: Bert Bakker.
Berendsen, Egon & Els den Os 1987. Glide insertion: domains, speech rate and phonetic prominence. In Frits Beukema & Petr Coopmans (eds.), Linguistics in the Netherlands 1987.Dordrecht: Foris, 13-20.
Berendsen, Egon 1986. The phonology of cliticization.Dordrecht: ICG Printing. [Diss. Universiteit Utrecht].
Berg, B. van den (1949a), 'De plaats van het hulpwerkwoord in de voltooide tijden in de Nederlandse bijzin.' In: Taal en Tongval. 1,155-165.
Berg, B. van den (1949b), 'De zinsbouw in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 42, 120-124 en 205-209.
Berg, B. van den (1963a), Onderzoekingen betreffende de zinsbouw in het Nederlands, Den Haag.
Berg, B. van den (1963b), 'Dr. P.C. Paardekooper, ABN-Spraakkunst, Voorstudies -- Vierde deel (recensie).' In: De nieuwe taalgids. 56,341-343.
Berg, B. van den (1967b), 'Bijdragen tot de syntaxis van het Nederlands IV.' In: De nieuwe taalgids 60, 305-312.
Berg, B. van den (1974), 'Het suffix -baar.' In: Odendal, F.F. et al. (red.), Taalkunde -- 'n lewe. Studies opgedra aanprof. dr. W. Kempen by geleentheid van sy 65ste verjaardag,Kaapstad/Johannesburg, 128-134.
Berg, B. van den (1975), 'Bijvoeglijke bijzinnen.' In: De nieuwe taalgids.68, 138-145.
Berg, Berend van den 1958. Foniek van het Nederlands. Den Haag: Van Goor Zonen.
Berg, Evert van den (1988), 'De status van instrumentele bepalingen.' In: Tabu 18, 146-152.
Bergem, Dick van 1993. Acoustic vowel reduction as a function of sentence accent, word stress, and word class. Speech Communication 12, 1–23.
Bergem, Dick van 1994. A model of coarticulatory effects on the schwa. Speech Communication 14, 143-162.
Bergem, Dick van 1995a. Acoustic and lexical vowel reduction.Dordrecht: ICG Printing. [diss. Universiteit van Amsterdam]
Bergem, Dick van 1995b. Perceptual and acoustic aspects of lexical vowel reduction, a sound change in progress.SpeechCommunication 16, 329-358.
Berns, Jan & Jolande van den Braak 2002. Amsterdams. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Besten, Hans den (1984), 'The Ergative Hypothesis and FreeWord Order in Dutch and German.' In: Toman, J. (ed.), Studies in German Grammar, Dordrecht/Cinnaminson, 23-64.
Beukema, Frits & Teun Hoekstra (1983), 'Met met PRO of met zonder PRO.' In: De nieuwe taalgids. 76, 532-548.
Bezoen, H.L. (1951), 'Genus-aanduiding bij stofnamen.' In: De nieuwe taalgids. 44, 176.
Bezooijen, Renée van & Rob van den Berg 2004. De Gooise r: wie ziet er wat in en waarom? Taal & Tongval,themanummer 17, 86-108.
Bezooijen, Renée van & Vincent J. van Heuven 2011. Avant-garde Dutch: a perceptual, acoustic and evaluational study. In Dennis R. Preston and Nancy Niedzielski (eds.). Reader in sociophonetics.Berlin: Mouton de Gruyter, 357-378.
Bezooijen, Renée van 1984. Characteristics and recognizability of vocal expressions of emotion.Dordrecht: Foris. [diss. K.U. Nijmegen]
Bezooijen, Renée van 2005. Approximant rin Dutch: routes and feelings. Speech Communication47(1-2), 15-31.
Bezooijen, Renée van, Suzan Kroezen & Rob van den Berg 2002. Front approximant /r/. A new and vigorous change in Dutch. In Hans Broek­huis & Paula Fikkert (eds.), Linguistics in the Netherlands 2002. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 1-11.
Bies, Renata de 2009. Prisma Woordenboek Surinaams-Nederlands. Houten: Prisma.
Blancquaert, Edgard. 1936/1986. Noord- en Zuidnederlandsche schakeeringen in de beschaafd-Nederlandsche uitspraak. Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, 1936, 597-612. Ook in P. Gillaerts (red.), Verscheidenheid in eenheid.Leuven/Amersfoort, Acco, 1986, 117-129.
Blom, A. (1975), 'Against Conjunction Reduction.' In: Kraak, A. (ed.), Linguistics in the Netherlands 1972-1973, Assen, 128-140.
Blom, A. (1977), 'Het kwantitatieve er.' In: Spektator 6, 387-395.
Blom, A. (1987), 'KLOPPEN S.V.P. Onderdeel van een procedure.' In: Voortgang. Jaarboek voor Neerlandistiek VIII, 177-189.
Blom, Alied & Saskia Daalder (1977), Syntactische theorie en taalbeschrijving, Muiderberg.
Blom, Alied (1992a), 'Het woordje er in het tweede-taalonderwijs.' In: Hermans, Th., Th. A.J.M. Janssen & P.G.M. deKleijn (red.), Handelingen van het 11e Colloquium Neerlandicum (Utrecht 1991), Woubrugge, 67-78.
Blom, Alied (1992b), 'Wat gebeurde er in Lobith?' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.)(1992), 15-26.
Blom, Alied (1994), 'Het ondoorgrondelijk bijvoeglijk naamwoord.' In: Forum der Letteren. 35, 81-94.
Boogaart, Ronny, Verheij, Kim (2013), Als dát geen insubordinatie is! De pragmatiek van zelfstandige conditionele zinnenHonderd jaar taalwetenschap. Artikelen aangeboden aan Saskia Daalder bij haar afscheid van de Vrije UniversiteitAmsterdamUitgaven Stichting Neerlandistiek VU13-28
Booij, G.E. (1973-74), 'Zinsbepalingen in het Nederlands.' In: Spektator 3, 619-646.
Booij, G.E. (1978), 'Wanneer bestaat een woord?' In: De Revisor 5, 55-61. Ook in: G.E. Booij (red.) (1979), 163-170.
Booij, G.E., J.G. Kerstens & H.J. Verkuyl (1980), Lexicon van de taalwetenschap, Utrecht/Antwerpen.
Booij, Geert & Jerzy Rubach 1984. Morphological and prosodic domains in Lexical Phonology. Phonology Yearbook 1, 1-27.
Booij, Geert & Jerzy Rubach 1987. Postcyclic versus postlexical rules in Lexical Phonology.Linguistic Inquiry18, 1-44.
Booij, Geert (1987-88), 'Polysemie en polyfunctionaliteit bij de nominale woordvorming.' In: Spektator 17, 268-276.
Booij, Geert (1990), 'Complexe werkwoorden en de niveauordeningshypothese.' In: Spektator 19, 234-244.
Booij, Geert (1991), 'Samenstellingen in de ANS.' In: Gramma15, 199-208 (Themanummer ANS).
Booij, Geert (1992), 'Compounding in Dutch.' In: Revista di Linguistica 4, 37-59.
Booij, Geert (2002), The morphology of DutchOxfordOxford University Press
Booij, Geert 1977. Dutch morphology. A study of word formation in generative grammar.Lisse: The Peter de Ridder Press / Dordrecht: Foris. [diss. Universiteit van Amsterdam]
Booij, Geert 1980. De onderliggende vorm van de velaire nasaal. Leuvense Bijdragen 69, 1-10.
Booij, Geert 1982. Fonologische en fonetische aspecten van klinkerreductie.Spektator11, 295-301.
Booij, Geert 1983. Principles and parameters in prosodic phonology. Linguistics 21, 249-280.
Booij, Geert 1985. Coordination reduction in complex words. A case for prosodic phonology. In Harry van der Hulst & Norval Smith eds.), Advances in non-linear phonology.Dordrecht: Foris, 143-160.
Booij, Geert 1989. On the representation of diphthongs in Frisian. Journal of Linguistics 25, 319-332.
Booij, Geert 1995. The phonology of Dutch. Oxford: Oxford University Press.
Booij, Geert 1996a. Cliticization as prosodic integration. The Linguistic Review 13, 219-242.
Booij, Geert 1996b. Verbindingsklanken in samenstellingen en de nieuwe spellingregeling. Nederlandse Taalkunde 1, 126-134.
Booij, Geert 1997. Allomorphy and the autonomy of morphology. Folia Linguistica 31, 25-56.
Booij, Geert 1998. Prosodic output constraints in morphology.In Wolfgang Kehrein & Richard Wiese (eds.)Phonology and morphology of the Germanic languages. Tübingen: Niemeyer, 143-163.
Booij, Geert 1999a. Morpheme structure constraints and the phonotactics of Dutch. In Harry van der Hulst & Nancy Ritter (eds.) The syllable. Views and facts. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 53-68.
Booij, Geert 1999b. The role of the prosodic word in phonotactic generalizations. In T. Alan Hall & Ursula Kleinhenz (eds.). Studies on the phonological word. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 47-72.
Booij, Geert 2011. Morpheme structure constraints. In Marc van Oostendorp, Colin J. Ewen, Elizabeth Hume and Keren Rice (eds.) The Blackwell companion to phonology,Vol 4. Chichester UK: Wiley-Blackwell, 2049-2070.
Booij, Geert 2012. Allomorphy and the architecture of grammar. In BertBotma & Roland Noske (eds.). Phonological explorations: Empirical, theoretical, and diachronic issues.[Linguistische Arbeiten / Linguistic Studies 548] Berlin: De Gruyter, 9-24.
Booij, Geert E., Camiel Hamans, Gerard Verhoeven, Frida Balk & Charlotte H. van Minnen 1979. Spelling. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Bos, G.F. (1961), 'Dat zijn kooplieden.' In: De nieuwe taalgids. 54, 23-27. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 241-245.
Bos, G.F. (1962), 'The Coordinative Construction in Modern Dutch.' In: Lingua 11, 45-58.
Bos, G.F. (1969), 'Object en passivum. Notities betreffende enkele subcategorieën van het werkwoord.' In: Levende Talen. 1969, 87-95.
Bos, G.F. (1972), 'Het indirect object.' In: Levende Talen. 1972, 7-18.
Bosker, A. (1961), Het gebruik van het imperfectum en het perfectum in het Nederlands, het Duits, het Frans en het Engels, Groningen.
Botma, Bert & Erik-Jan van der Torre 2000. The prosodic interpretation of sonorants in Dutch.In Helen de Hoop & Ton van der Wouden (eds.), Linguistics in the Netherlands 2000.Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 17-30.
Botma, Bert & Marc van Oostendorp 2012. A propos of the Dutch vowel system 21 years on, 22 years on. In Bert Botma & Roland Noske (eds.), Phonological explorations: Empirical, theoretical and diachronic issues.Berlin: Mouton de Gruyter, 135-154.
Botma, Bert, Colin Ewen & Erik-Jan van der Torre 2008, The syllabic affiliation of postvocalic liquids: an onset-specifier approach. Lingua 118, 1250-1270.
Bouma, Gosse, Hendriks, Petra, Hoeksema, Jack (2007), 'Focus particles inside prepositional phrases: A comparison of Dutch, English, and German'The Journal of Comparative Germanic Linguistics101-24
Bouman, A.C. (1922), 'Over ongemotiveerde inversie.' In: De nieuwe taalgids. 16, 65-76.
Brachin, P. (1972), 'De Spaanse koopman en de Franse handelsreiziger.' In: Onze Taal. 41, 55.
Brachin, P. (1973), 'Een in dubbel opzicht '"vreemde" constructie?' In: De nieuwe taalgids. 66, 59-60.
Brachin, P. (1974), 'Nog eens de Spaanse koopman en de Franse handelsreiziger.' In: Onze Taal. 43, 22-24.
Brachin, P. (1977), La langue néerlandaise. Essai de présentation, Bruxelles.
Brachin, P. (1982), 'Anekdootje? Anekdotetje? (II)' In: De nieuwe taalgids. 75, 161-162.
Braecke, C. (1986), '"Zuidnederlandse" volgorde in vier constructies: een zelfde analytische tendens?' In: Devos, M. &J. Taeldeman (red.) (1986), 33-45.
Broecke, Marcel R.P van den & Vincent J. van Heuven 1979. One or two velar fricatives in Dutch? Anniversaries in phonetics: Studia gratulatoria dedicated to Hendrik Mol. Amsterdam; Institute of Phonetic Sciences, University of Amsterdam, 51-67.
Broekhuis, Hans, Cornips, Leonie (1997), 'Inalienable possession in locational constructions'Lingua101185-209
Broekhuis, Hans, Corver, Norbert, Vos, Riet (2015), Syntax of Dutch. Verbs and verb phrasesComprehensive grammar resourcesAmsterdam University Press
Bryant, Gregory A., & H. Clark Barrett 2008. Vocal emotion recognition across disparate cultures. Journal of Cognition and Culture 8, 135-148.
Buyssens, E. (1973), 'La classification des adjectifs.' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revue des Langues Vivantes 39, 152-164.
Bylinina, L., Nouwen, R. (2018), 'On 'zero' and semantic plurality'Glossa: A Journal of General Linguistics3(1)98
Calcar, W. van (1971), Over comparatief- en vergelijkingszinnen, Assen.
Caluwe, J. de & J. Taeldeman (1985), 'Deverbatieve adjektieven die een 'neiging' uitdrukken.' In: De Caluwe, J. & J. Taeldeman, Leksikaal-semantische aspekten van de Nederlandsewoordvorming, Gent, 70-91. (= Studia Germanica Gandensia., nieuwe reeks, nr. 3)
Caluwe, J. de (1991), Nederlandse nominale composita in functionalistisch perspectief, 's-Gravenhage.
Caluwe, Johan de (1992), 'Deverbaal -er als polyseem suffix.' In: Spektator 21, 137-148.
Cambier-Langeveld, Tina & Alice E. Turk 1999. A cross-linguistic study of accentual lengthening: Dutch vs. English. Journal of Phonetics 27, 255-280.
Campenhout, F. van (1974), 'Zinnen met "zullen" en zinnen zonder "zullen" met futuristische betekenis.' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revue des Langues Vivantes 40,650-670.
Caroll, John M. (1978), 'On Coordination Reduction.' In: Lingua 46, 49-60.
Caron, W.J.H. (1967), 'Wat is het lijdend voorwerp?' In: Forum der Letteren. 8, 1-12.
Caspel, P.P.J. van (1970), 'Een schat van een (niet meer zo jong) kind.' In: De nieuwe taalgids. 63, 280-287.
Caspers, Johanneke 2003. Local speech melody as a limiting factor in the turn-taking system in Dutch. Journal of Phonetics 31, 251-276.
Cate, Abraham P. ten & Willy Vandeweghe (1991), 'Aspectual Properties of Complex Predicates.' In: Vetters, Carl & Willy Vandeweghe (eds.), Perspectives on Aspect and Aktionsart (=Belgian Journal of Linguistics 6), 115-132.
Charry, Eddy 1984. Een sociolinguïstische verkenning van het Surinaams-Nederlands. In Eddy Charry, Geert Koefoed & Pieter Muysken (red.), De talen van Suriname.Muiderberg: Coutinho,138-161.
Chen, Aoju & Lou Boves 2018. What's in a word: Sounding sarcastic in British English. Journal of the International Phonetic Association,48, 57-76.
Chen, Aoju 2006. Interface between information structure and intonation in Dutch WH-questions. In R. Hoffmann & H. Mixdorff (eds.) Third International Conference on Speech Prosody, Dresden, Germany (paper 242).
Chen, Aoju 2012. Shaping the intonation of Wh-questions: Information structure and beyond. In Jan P. de Ruiter (ed.) Questions: Formal, functional and interactional perspectives, 146-162.
Chomsky, Noam & Morris Halle 1968. The sound pattern of English. New York: Harper & Row.
Clements, Nick G. 1985. The geometry of phonological features. Phonology Yearbook 2, 225-252.
Clements, Nick G. 1987. Phonological feature representation and the description of intrusive stops. In Anna Bosch et al. (eds.), Papers from the 23rd Annual Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, Parasession on Autosegmental and Metrical Phonology.Chicago: Chicago Linguistic Society,29-51.
Clements, Nick G. 1990. The role of the sonority cycle in core syllabification. In John Kingston & Mary E. Beckman (eds.), Papers in Laboratory Phonology 1.Cambridge: Cambridge University Press, 283-333.
Cohen, A. (1958), 'Het Nederlands diminutiefsuffix; een morfonologische proeve.' In: De nieuwe taalgids. 51, 40-45.
Cohen, Antonie, Carl Ebeling, Pier Eringa, Klaas Fokkema & André van Holk 1959. Fonologie van het Nederlands en het Fries: Inleiding tot de moderne klankleer. ’s Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Collier, René & Johan ’t Hart 1981. Cursus Nederlandse intonatie.Leuven: Acco.
Collins, Beverley & Inger Mees 1981/1996. The phonetics of English and Dutch.Leiden/Boston/Köln:Brill.
Collins, Chris and Paul Postal (2014), Classical NEG Raising: An Essay on the Syntax of Negation, MIT Press
Coppen, P.A. (1991b), Specifying the Noun Phrase, Proefschrift Nijmegen, Amsterdam.
Coppen, Peter-Arno & Klein, Maarten (1992), 'Het einde van V-Raising.' In: Klein, Maarten (red.) (1992), 32-46.
Coppen, Peter-Arno (1985), 'De aard van het quantitatieve er.' In: De nieuwe taalgids. 78, 149-163.
Coppen, Peter-Arno (1991a), 'Over vooropstaande PP's is het laatste woord nog niet gesproken.' In: Gramma 15, 209-225.
Cornips, L. (1994), 'De hardnekkige vooroordelen over de regionale doen + inf.-constructie.' In: Forum der Letteren. 35, 282-294.
Corver, Norbert (1990), The syntax of left branch extractionTilburgUniversity of TilburgThesis
Corver, Norbert (1991), 'Wat voor constructie is de 'watvoor'-constructie?' In: Spektator 20, 151-185.
Coussé, Evie, Steven Gillis & Hanne Kloots 2007. Verkort, verdoft, verdwenen. Vocaalreductie in het Corpus Gesproken Nederlands. Nederlandse Taalkunde 12, 109-138.
Cubber, W. de (1973), 'De splitsing van scheidbaar samengestelde werkwoorden in hedendaags proza.' In: Studia Germanica Gandensia. 14, 39-63.
Cucchiarini, Catia & Henk van den Heuvel 1999. Postvocalic /r/-deletion in Dutch: More experimental evidence. Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences,San Francisco, 1673-1676.
Cucchiarini, Catia 1993, Phonetic transcription: a methodological and empirical study. [Dissertatie KU Nijmegen]
Czochralski, J. (1983), 'Omvang en distributie van het neutrum in het Nederlands.' In: Neerlandica extra muros., nr. 40, 10-19.
Daalder, S. (1977), 'Enkele beschouwingen over infinitief-konstrukties.' In: Handelingen van het XXXIe Vlaams Filologencongres, 32-34.
Daems, F. (1972), 'Een walvis is een zoogdier.' In: Daems, F.(red.), De taal van de mens, Deurne, 41-50.
De Caluwe, Johan 2009. Tussentaal wordt omgangstaal in Vlaanderen. Nederlandse Taalkunde 14, 8–25.
De Kleine, Christa 2013. Dutch in Surinam. In Frans Hinskens & Johan Taeldeman (eds.), Language and space. An international handbook of linguistic variation. Volume 3: Dutch.Berlijn/ Boston: Mouton De Gruyter, 841-857.
De Swart, H. (2000), Scope Ambiguities with Negative Quantifiers von Heusinger K., Egli U.Reference and Anaphoric Relations, Springer
De Wulf, Chris & Johan Taeldeman 2006. T-deletie in de Nederlandse dialecten: Een globaal overzicht. Taal & Tongval,Themanummer 19, 244-272.
Declerck, Renaat (1983), '"It is Mr. Y" or "He is Mr. Y"?' In: Lingua 59, 209-246.
Defresne, A. (1916), 'Iets over de zoogenaamde tusschenwerpsels.' In: De Beweging 1916, 151-158.
Defromont, Hubert J. (1973), Les constructions perfectives du verbe anglais contemporain. Etude comparée de l'aspecttranscendant dans les systèmes verbaux anglais et français,The Hague/Paris.
Demol, Jan (1973), 'Moest.' In: Album Willem Pée, Tongeren, 95-100. Ook in: G. Geerts (red.) (1974), 51-56.
Deprez, Kas (1983), 'Geef jij u wel rekenschap dat...' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXI, 45-49.
Devos, Filip (1989), 'Semantiek en produktiviteit van nomina actionis op -ing in het Nederlands.' In: Studia GermanicaGandensia, nieuwe reeks, nr. 19, 25-55.
Dewulf, Hilde (1974), 'Een syntaktische evaluatie van de modale bijwoorden.' In: Handelingen Kon. Zuidn. Mij. voorTaal- en Letterkunde en Geschiedenis XXVIII, 147-163.
Dik, S.C. & J.G. Kooij (1979), Algemene Taalwetenschap, Utrecht/Antwerpen. Duden (1995), Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (1995), 5.,völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegebenund bearbeitet von Günther Drosdowski (et al.), Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich. (= Der grosse Duden, Band 4)
Dik, S.C. (1968), Coordination. Its Implications for the Theory of General Linguistics, Amsterdam.
Dik, S.C. (1969), Relatieve termen (rede), Amsterdam.
Dik, S.C. (1972-73), 'Beginnen, semantische en syntaktische eigenschappen.' In: Spektator 2, 165-179.
Dik, S.C. (1985), 'Nederlandse nominalisaties in een funktionele grammatika.' In: Forum der Letteren. 26, 81-107.
Dirksen, Arthur (1986-87), 'Grammatica-onderwijs en taalvaardigheid; problemen met verwijzing.' In: Spektator 16, 107-130.
Dirven, R. (1973), 'Emphatic and Reflexive in English and Dutch.' In: Leuvense Bijdragen. 62, 285-299.
Ditewig, Sanne, Anne-France Pinget & Willemijn Heeren 2019. Regional variation on the pronunciation of /s/ in the Dutch language area. Nederlandse Taalkunde 24, 195-211.
Dominicus (1963), 'Wat, dat, hetgeen, wier, wiens, diens.' In: Onze Taal. 32, 21-22.
Don, Jan & Marian Erkelens 2006. Vorm en categorie. Taal en Tongval, Themanummer 19, 40-54.
Don, Jan (1993), Morphological Conversion, proefschrift Utrecht, Utrecht.
Donaldson, B.C. (1981), Dutch Reference Grammar, The Hague.
Donselaar, Wilma, Cecile Kuijper & Anne Cutler 1999. Facilitatory effects of vowel epenthesis on word processing in Dutch.Journal of Memory and Language41, 59–77.
Dort-Slijper, M.K. van (1971), 'Bepaling van gesteldheid met als.' In: Studia Neerlandica. 1971, nr. 1, 42-61.
Dotson-Smith & H. Schultink(eds.), Aspects of language. Studies in Honour of MarioAlinei, Vol. II, Amsterdam, 481-491.
Draye, Luk (1992), 'Zum Trajectiv. Ein Kapitel aus einer kognitiv orientierten niederländisch-deutschen Kontrastivgrammatik'Leuvense Bijdragen81163-203
Droste, F.G. (1958), 'Het temporele stelsel in het moderne Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 51, 1958, 305-312. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 290-297.
Droste, F.G. (1958-59), 'De structuur van de woordgroep in de zgn. accusativus-cum-infinitivo-constructie.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 76,293-316.
Droste, F.G. (1960), 'Woordgroepstructuur en betekenis.' In: De nieuwe taalgids. 53, 257-259.
Droste, F.G. (1961a), 'Kooplieden in het geding.' In: De nieuwe taalgids. 54,154-156. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 249-251.
Droste, F.G. (1961b), 'Het stiefkind onder de woordsoorten: de interjectie.' In: Levende Talen. 1961, 495-511. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 120-136.
Droste, F.G. (1964), 'Betekenis als syntactisch stramien: woordsoorten en woordgroepen in het Nederlands.' In: Levende Talen. 1964, 331-350.
Droste, F.G. (1970), 'Het lidwoord een.' In: Studia Neerlandica. 1970, nr. 4,63-72.
Droste, F.G. (1972), 'Vragen met "he".' In: Leuvense Bijdragen. 61, 121-133.
Duinhoven, A.M. (1984), 'Ban de bom! Over vorm en betekenis van de imperatief.' In: De nieuwe taalgids. 77, 148-156.
Duinhoven, A.M. (1985), 'De deelwoorden vroeger en nu.' In:Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek VI, 97-138.
Duinhoven, A.M. (1988), 'Passief en zinsfasering.' In: Forum der Letteren.29, 268-287.
Duinhoven, A.M. (1992), 'Het vrydt zo mooi in 't groen. De persoonsvorm binnen het subject.' In: Schermer-Vermeer,E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992), 47-62.
Duinhoven, A.M. (1994), 'Over modaliteit gesproken.' In: De nieuwe taalgids. 87, 30-56.
E. (Dr.v.) (1959), 'Kinderen is ze dol op!' In: Onze Taal. 28, 3-4.
Ebeling, C.L. (1962), 'A Semantic Analysis of the Dutch Tenses.' In: Lingua 11, 86-99. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 298-311.
Eefting, Wieke 1991. The effect of “information value” and “accentuation” on the duration of Dutch words, syllables, and segments. The Journal of the Acoustical Society of America 89, 412-424.
Eerten, Laura van 2007. Over het Corpus Gesproken Nederlands. Nederlandse Taalkunde 12, 194-215.
Eigenraam, Niels (2013), 'Een hengel voor te vissen: Marktplaats.nl als corpus voor onderzoek naar regionale variatie'Nederlandse Taalkunde18215-221
Elffers, Els (1992), 'Wat betekent toch toch?' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992),63-80.
Entjes, H. (1972), 'Nog eens die glibberige samentrekking.' In: De nieuwe taalgids. 65, 385-389.
Ernestus, Mirjam & R. Harald Baayen 2006. The functionality of incomplete neutralization in Dutch: the case of the past tense formation. InLouis M. Goldstein, D. H. Whalen & Catherine T. Best (eds.), Laboratory Phonology 8.Berlin: Mouton de Gruyter, 27-49.
Ernestus, Mirjam & R. Harald Baayen 2007a. Paradigmatic effects in auditory word recognition: The case of alternating voice in Dutch. Language and Cognitive Processes 22, 1-24.
Ernestus, Mirjam & R. Harald Baayen 2011. Corpora and exemplars in phonology. In John Goldsmith, Jason Riggle & Alan C. L. Yu (eds.), The handbook of phonological theory (2nd ed.).Chichester: Wiley-Blackwell, 374-400.
Ernestus, Mirjam & Rachel Smith 2018. Qualitative and quantitative aspects of phonetic variation in Dutch eigenlijk. In Francesco Cangemi, Meghan Clayards, Oliver Niebuhr, Barbara Schuppler & Margaret Zellers (eds.). Rethinking reduction : interdisciplinary perspectives on conditions, mechanisms, and domains for phonetic variation. Berlin: De Gruyter Mouton, 129-163.
Ernestus, Mirjam 2011. Gradience and categoricality in phonological theory. In Marc van Oostendorp, Colin J. Ewen, Elizabeth Hume & Keren Rice (eds.). The Blackwell companion to phonology, Vol 4. Chichester UK: Wiley-Blackwell, 2115-2136.
Ernestus, Mirjam 2012. Message related variation: segmental within speaker variation. In Abigail C. Cohn, Cécile Fougeron & Marie K. Huffman (eds.), The Oxford handbook of laboratory phonology. Oxford: Oxford University Press, 92-102.
Ernestus, Mirjam en R. Harald Baayen 2004. Analogical effects in regular past tense production in Dutch. Linguistics 42, 873-903.
Ernestus, Mirjam en R. Harald Baayen 2007b. Intraparadigmatic effects on the perception of voice.In Jeroen van de Weijer & Erik-Jan van der Torre (eds.), Voicing in Dutch: (De)voicing - phonology, phonetics, and psycholinguistics.Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 141-172.
Es, G.A. van & P.P.J. van Caspel (1971-75), Syntaxis van het moderne Nederlands. Publicaties van het Archief voor de Nederlandse Syntaxis, Groningen.
Es, G.A. van (1951), 'Syntactische vormen van de concessieve modaliteit in het Nederlands.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 68, 253-295.
Es, G.A. van (1953), 'Voegwoordelijke verbindingen ter uitdrukking van de conditionele (hypothetische) modaliteit inhet Nederlands.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 71, 1-119.
Es, G.A. van (1970a), 'Functies en structuren van de reflexieve verbinding in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 63, 21-42 (I);362-376 (II); 417-432 (III).
Es, G.A. van (1970b), 'Plaats en functie van de passieve constructie in het syntactisch systeem van het Nederlands.'In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 86, 127-156 en 213-233.
Everaert, Martin (1986), The Syntax of Reflexivization, proefschrift Utrecht, Dordrecht.
Everaert, Martin (1992), 'Nogmaals: Een Schat van een Kind.'In: Bennis, Hans & Jan W. de Vries (red.) (1992), 45-54.
Evers, Arnold (1975), The Transformational Cycle in Dutch and German, diss. Utrecht, repr. IULC, Bloomington (Indiana).
Ewen, Colin 1982. The internal structure of complex segments. In Harry van der Hulst & Norval Smith (eds.), The structure of phonological representations. Dordrecht: Foris, 27-68.
F(ourquet), J. (1963), 'Varia.' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revue des Langues Vivantes 29, 270-273.
Fast, Peter & J. van Marle (1989), 'Nogmaals de inwoonstersnamen: verdere evidentie voor -se.' In: Spektator 18, 423-430.
Fehringer, Carol 2003. Prosodic conditions on allomorph selection in Dutch derivational morphology. Journal of Germanic Linguistics 15, 297-324.
Fehringer, Carol 2004. How stable are morphological doublets? A case study of /ə/-/Ø/ variants in Dutch. Journal of Germanic Linguistics 16, 285-332.
Felder.' In: Weiss,Walter, Herbert Ernst Wiegand & Marga Reis (Hrsg.), Kontroversen, alte und neue. Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses (Göttingen 1985), Tübingen, Band 3, 329-340.
Firbas, Jan (1966), 'Non-thematic Subjects in Contemporary English. A Contribution to the Problem of Central and Peripheral Phenomena in the System of Functional Sentence Perspective.' In: Travaux linguistiques de Prague 2 (Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue), 239-256.
Fletcher, W. H. (1980), '"Blood-hot", "stone-good": a preliminary report on adjective-specific intensifiers in Dutch.'In: Leuvense Bijdragen. 69, 445-472.
Fletcher, William H. (1980), ''Blood-hot', 'stone-good': A preliminary report om adjective-specific intensifiers in Dutch'Leuvense Bijdragen69445-472
Florijn (red.) (1992),157-167.
Flämig, W. (1964), 'Grundformen der Gliedfolge im deutschen Satz und ihre sprachlichen Funktionen.' In: Beiträge zurGeschichte der deutschen Sprache und Literatur (PBB) 86, nr.3, 309-349.
Foolen, Ad (1993), De betekenis van partikels. Een dokumentatie van de stand van het onderzoek, met bijzondere aandacht voor maarKatholieke Universiteit NijmegenThesis
Foolen, Adrianus Peter (1993), De betekenis van partikels. Een dokumentatie van de stand van het onderzoek, met bijzondereaandacht voor maar, Proefschrift Nijmegen, Nijmegen.
Gajewski, Jon (2007), 'Neg-Raising and Polarity'Linguistics and Philosophy30289-328
Gamut, L.T.F. (1982), Logica, taal en betekenis. Intensionele logica en logische grammatica, Utrecht/Antwerpen.
Geeraerts, Dirk & Hans van de Velde 2012. Supra-regional characteristics of colloquial Dutch. In Frans Hinskens & Johan Taeldeman (eds.). Language and space. An international handbook of linguistic variation, Volume 3: Dutch. Berlin: De Gruyter Mouton, 532-556.
Geeraerts, Dirk 2001. Everyday language in the media. The case of Belgian Dutch soap series, In Matthias Kammerer, Klaus-Peter Konerding, Andrea Lehr, Angelika Storrer, Caja Thimm & Werner Wolski (eds.), Sprache im Alltag.Beiträge zu neuen Perspektiven in der Linguistik Herbert Ernst Wiegand zum 65.Geburtstag gewidmet.Berlin/New York: Walter de Gruyter, 281-291.
Geerts, Antonius Cornelis Johannes 2008. More about less. Fast speech phonology: the cases of French and Dutch.[Diss. Radboud Universiteit Nijmegen].
Geerts, G. (1965), 'Op z'n plaats.' In: De nieuwe taalgids. 58, 194.
Geerts, G. (1968a), 'Enkele beschouwingen over genusontlening.' In: Handelingen van het 30e Nederlands Filologencongres (Leiden), Groningen, 74-76.
Geerts, G. (1968b), 'Hij geeft melk.' In: Dietsche Warande en Belfort 113, 50-60. Ook in: Geerts, G. (red.) (1972), 83-93.
Geerts, G. (1970a), 'De nominale klassifikatie van ontleningen.' In: De nieuwe taalgids. (Van-Haeringennummer), 43-53.
Geerts, G. (1970b), 'Een noteske bij "Produktiviteit van het suffix -esk" (NTg. 61, 322-28, 1968).' In: De nieuwe taalgids. 63, 138-142.
Geerts, G. (1977), 'Het collectivum als haar-syndroom.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 93, 153-200.
Geerts, G. (1988), 'Genusfouten: hollanditis in Vlaanderen?' In: Versl. en Meded. Kon. Acad. Ned. Taal- en Letterkunde,nr. 1, 68-78.
Geerts, Guido 1977. Wat betekent “een zachte g”?. In: Piet G.J. van Sterkenburg (red.), Lexicologie. Een bundel opstellen voor F. de Tollenaere ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag door vrienden en vakgenoten.Groningen: Wolters-Noordhoff, 151-156.
Geest, W. de (1970), 'Infitiefconstructies bij Verba Sentiendi.' In: Studia Neerlandica. 1970, nr. 3, 33-59.
Geest, W.P.F. de (1992), The Small Clause Concept as a Contribution to the Pedagogical Grammar of Dutch. (Lezing op de'Sixth Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies', Calvin College, Grand Rapids, Michigan)
Gehlen, L. (1989), 'Comparatieven en superlatieven: -er/-st of omschrijving?' In: Theissen, S. & J. Vromans (red.) (1989),83-98.
Gestel, Frank van (1992), 'De bepaling van gesteldheid: twintig jaar later.' In: Klein, Maarten (red.) (1992), 84-112.
Giannakidou, A., H. Zeijlstra (2017), The Landscape of Negative Dependencies: Negative Concord, N-Words, Split Scope M. Everaert, H. van RiemsdijkThe Blackwell Companion to Syntax, 2nd Edition, Blackwell
Giesbers, Herman (1983-84), '"Doe jij lief spelen?" Notities over het perifrastische doen.' In: Mededelingen van deNijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde XIX, 75-64.
Gillis, Steven & Georges de Schutter 1996. Intuitive syllabification: Universals and language-specific constraints. Journal of Child Language 23, 487-514.
Ginneken, J. van (1910), 'Ellipsomanie.' In: De nieuwe taalgids. 4, 192-211.
Ginneken, Jac. van (1911), 'Een proeve van Nederlandsche spraakkunst. De tijden van het werkwoord.' In: De nieuwe taalgids. 5, 133-152.
Ginneken, Jac. van (1934-35), 'De geschiedenis der drie geslachten in Nederland.' In: Onze Taaltuin 3, 33-42.
Ginneken, Jac. van (1935-36), 'De taal, die wij tot onze huisdieren spreken.' In: Onze Taaltuin 4, 166-170.
Ginneken, Jac. van (1938-39), 'De voornaamwoordelijke aanduiding en het geslacht (verslag).' In: Onze Taaltuin 7, 161-220.
Gobyn, Luc (1982), 'De informatieve waarde van hoofd- en bijzinnen (met Duitse voorbeeldteksten).' In: HandelingenKon. Zuidn. Mij. voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis XXXVI, 129-151.
Godin, Pierre (1980), Aspecten van de woordvolgorde in het Nederlands. Een syntaktische, semantische en functionelebenadering, Louvain-la-Neuve. (Bibliothèque des Cahiers del'Institut de Linguistique de Louvain (BCILL) no. 16)
Gooskens, Charlotte 1997. On the role of prosodic and verbal information in the perception of Dutch and English language varieties.[Diss. Katholieke Universiteit Nijmegen]
Goossens, J. (1981), 'Kanttekeningen bij de meervoudsvorming van substantieven in het Nederlands en zijn dialecten.' In:Taal en Tongval. 33, 70-75.
Goossens, Jan 1974. Historische Phonologie des Niederländischen.Tübingen: Niemeyer.
Goossens, L. (1961), '"Moeten" in de Zuidnederlandse hypothetische zin: een gallicisme?' In: Taal en Tongval. 13, 5-12. Ook in:G.Geerts (red.) (1974), 37-44.
Goyvaerts, Didier 1980. Brabantic sandhi and the abstractness debate.In Wim Zonneveld, Frans van Coetsem & Orrin Robinson (eds), Studies in Dutch phonology. Den Haag: Nijhoff, 55-60.
Grabe, Esther, Carlos Gussenhoven, Judith Haan, Erwin Marsi & Brechtje Post 1998. Preaccentual pitch and speaker attitude in Dutch.Language and Speech41, 63-85.
Grijzenhout, Janet & Martin Krämer 2000. Final devoicing and voicing assimilation in Dutch derivation and cliticization.In Barbara Stiebels & Dieter Wunderlich (eds.), Lexicon in focus. Berlin: Akademieverlag, 55-82.
Grijzenhout, Janet 2018. De vijf pijlers van de fonologie. Nederlandse Taalkunde 23, 107-116.
Grondelaers, Stefan & Roeland van Hout 2011. The standard language situation in the Low Countries: Top-down and bottom-up variations on a diaglossic theme. Journal of Germanic Linguistics23, 199-243.
Grondelaers, Stefan, Roeland van Hout & Paul van Gent 2016. Destandardization is not destandardization. Revising standardness criteria in order to revisit standard language typologies in the Low Countries’.Taal en Tongval68, 119-149.
Grondelaers, Stefan, Roeland van Hout & Paul van Gent 2018. Reevaluating the prestige of regional accents in Netherlandic Standard Dutch. The role of accent strength and speaker gender. Journal of Language and Social Psychology 38, 215-236.
Grondelaers, Stefan, Steven Delarue & Gert De Sutter 2017. Tussen droom en daad. De consequenties van de verander(en)de standaardtaalrealiteit voor de taaldocent. In: Gert de Sutter (red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde. Leuven: Acco, 330-352.
Groot, A.W. de (1963), 'De interjectie.' In: Studies etc., 13-42. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 137-146.
Groot, A.W. de (1965), Structurele syntaxis, Den Haag, s.d.
Gussenhoven, C. 1991. The English Rhythm Rule as an accent deletion rule. Phonology 8, 1-35.
Gussenhoven, Carlos & Rolf H. Bremmer 1983. Voiced fricatives in Dutch. Sources and present-day usage. Nowele 2, 55-71.
Gussenhoven, Carlos & Ton Broeders 1976. A pronunciation of English: A course for Dutch learners.Groningen:Wolters-Noordhoff-Longman.
Gussenhoven, Carlos (1983), 'Van fokus naar zinsaksent: een regel voor de plaats van het zinsaksent in het Nederlands.'In: GLOT 6, 131-155.
Gussenhoven, Carlos 1981. Measuring the acceptability of Dutch voiced fricatives. Proceedings IFN5 Nijmegen. University of Nijmegen, 96-126.
Gussenhoven, Carlos 1983a. Stress shift as a rhetorical device. Linguistics 21, 603-620.
Gussenhoven, Carlos 1983c. Van fokus naar zinsaksent: Een regel voor de plaats van het zinsaksent in het Nederlands. GLOT 6, 131-55.
Gussenhoven, Carlos 1999. Illustrations of the IPA: Dutch. Handbook of the International Phonetic Association. Cambridge: Cambridge University Press. 74-77.
Gussenhoven, Carlos 2005. Transcription of Dutch Intonation. In Sun-Ah Jun (ed.), Prosodic typology: The phonology of intonation and phrasing.Oxford: Oxford University Press. 118-145.
Gussenhoven, Carlos 2007. Wat is de beste transcriptie voor het Nederlands?Nederlandse Taalkunde12, 331-350.
Gussenhoven, Carlos 2016. Analysis of intonation: The case of MAE_ToBI. Laboratory Phonology: Journal of the Association for Laboratory Phonology 7:10, 1-35.
Gussenhoven, Carlos. 2009. Vowel duration, syllable quantity and stress in Dutch. In Kristin Hanson & Sharon Inkelas (eds.), The nature of the word. Studies in honor of Paul Kiparsky. Cambridge, MA.; London: MIT Press, 181-198.
Hüning, Matthias 1999. Woordensmederij. Utrecht: LOT. [diss. Universiteit Leiden]
H(aeringen), C.B. v(an) (1947c), 'Naschrift bij J. Keijzer, Dit, dat en nog wat.' In: De nieuwe taalgids. 40, 166.
H(aeringen), C.B. v(an) (1967), 'Genusverandering bij afkorting.' In: De nieuwe taalgids. 60, 170.
H.J. Taeldeman & V.F.Vanacker (red.) (1985), 387-394.
Haaften, Ton van, et al. (1985), 'Nominalisaties in het Nederlands.' In: Glot 8, 67-104.
Haan, Judith 2002. Speaking of questions: An exploration of Dutch question intonation.Utrecht: LOT. [Diss. Radboud Universiteit Nijmegen]
Haan, Judith, Vincent J. van Heuven, Jos J.A. Pacilly & Renee van Bezooijen 1997. On the anatomy of Dutch question intonation. In Jane Coerts & Helen de Hoop (eds.)Linguistics in the Netherlands 1997. Amsterdam: John Benjamins, 197-108.
Haan, Sies de (1986), 'Gebruiksmogelijkheden van de Nederlandse imperatief.' In: Hoppenbrouwers, C. et al. (red.) (1986),250-260.
Haan, Sies de (1992), '"Vul de bon in en win een reis!" Over imperatieven in reclameteksten.' In: Schermer-Vermeer, E.C.,W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992), 95-109.
Haas, Wim de, Trommelen, Mieke (1993), Morfologisch handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming, SDU Uitgeverij
Haegeman, Liliane (1987), 'Van constructions in Dutch.' In: Beukema, Frits & Peter Coopmans (eds.), Linguistics in theNetherlands 1987, 61-70.
Haeringen, C.B. van (1939), 'Congruerende voegwoorden.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 58, 161-176. Ook in: Haeringen, C.B. van (1962b), 246-259.
Haeringen, C.B. van (1947a), 'De meervoudsvorming in het Nederlands.' In: Mededeelingen der Koninklijke NederlandscheAcademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde (nieuwereeks) 10, nr. 5, 131-152. Ook in: Haeringen, C.B. van(1962b), 186-209, in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 87-108 en in: Booij, G. (red.)(1979), 19-38.
Haeringen, C.B. van (1947b), '"Tangconstructies" en reacties daarop.' In: De nieuwe taalgids. 40, 1-7. Ook in: Haeringen, C.B. van(1962b), 260-268.
Haeringen, C.B. van (1949), 'Een paar aantekeningen bij telwoorden.' In: De nieuwe taalgids. 42, 255-258.
Haeringen, C.B. van (1950), 'De hoofdvormen van het Nederlandse werkwoord. Proeve van synchronische grammatica.' In: De nieuwe taalgids.43, 20-28 (met een aanvulling op blz. 103). Ook in: Haeringen, C.B. van (1962a), 75-87.
Haeringen, C.B. van (1951b), 'Genusverandering bij stofnamen.' In: De nieuwe taalgids. 44, 7-14. Ook in: Haeringen, C.B. van (1962a), 96-107.
Haeringen, C.B. van (1954a), Genus en geslacht. Het voornaamwoordelijk gebruik in de gesproken taal, Amsterdam.
Haeringen, C.B. van (1954b), 'Zijn en wezen.' In: Taal en Tongval. 6, 167-171. Ook in: Haeringen, C.B. van (1962a), 203-206.
Haeringen, C.B. van (1958), Vragen over de vraag (Voordrachten en redevoeringen centrale Opleidingscursussen voor Middelbare Akten, no. 8), Utrecht. Ook in: Haeringen, C.B. van (1962a), 288-308.
Haeringen, C.B. van (1958), Vragen over de vraag (Voordrachten en redevoeringen centrale Opleidingscursussen voor Middelbare Akten, no. 8), Utrecht. Ook in: Haeringen, C.B. van(1962a), 288-308.
Haeringen, C.B. van (1960), 'Gedevalueerde interjecties.' In: De nieuwe taalgids. 53, 73.
Haeringen, C.B. van (1971a), 'Sommige(n), andere(n) en dergelijke(n).' In: De nieuwe taalgids. 64, 36-40.
Haeringen, C.B. van (1971b), 'Het achtervoegsel -ing: mogelijkheden en beperkingen.' In: Ntg. 64, 449-468. Ook in:Booij, G. E. (red.) (1979), 77-100.
Haeringen, C.B. van (1971c), 'Wat vin je hiervan?' In: Taal en Tongval. 32,161-168.
Haeringen, Coenraad B. van 1955. Is tat juist, op tie manier? Taal en Tongval7. Herdrukt in id.Gramarie. Assen: Van Gorcum 1962, 207-216.
Haeseryn, Walter (1982), 'Met z'n hoevelen waren ze?' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXX, 135-139.
Haeseryn, Walter (1989), 'Gesplitste en ongesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden'Neerlandica extra muros5212-18
Haeseryn, Walter (1989), 'Gesplitste en ongesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Neerlandica extra muros, nr. 52, 12-18.
Haeseryn, Walter (1991a), 'Hen of hun, een 'eenvoudige' regel.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 12-13.
Haeseryn, Walter (1991b), 'De "om te slane" belasting of de beperkingen op infinitiefconstructies.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXIX, 104-106.
Hamans, C. (1980), 'The semantics of elk 'each' and ieder 'every'.' In: Zonneveld, W. & F.Weerman (eds.), Linguisticsin the Netherlands 1977-1979, Dordrecht, 135-151.
Hanique, Iris, Mirjam Ernestus & Barbara Schuppler 2013. Informal speech processes can be categorical in nature, even if they affect many different words. Journal of the Acoustical Society of America 133, 1644-1655.
Hankamer,J. (1973), 'Unacceptable Ambiguity.' In: Linguistic Inquiry. 4, 17-68.
Hanssen, Esther 2012. Linking elements in compounds: regional variation in speech production and perception.Utrecht: LOT [Diss. Radboud Universiteit Nijmegen]
Hanssen, Esther, Arina Banga, Robert Schreuder & Anneke Neijt 2013. Semantic and prosodic effects of Dutch linking elements. Morphology 23, 7-32.
Hanssen, Judith 2017. Regional variation in the realization of intonation contours in the Netherlands. Utrecht: LOT. [Diss. Radboud Universiteit Nijmegen]
Harris, John & Geoff Lindsey 1995. The elements of phonological representation. In Jacques Durand & Francis Katamba (eds.), Frontiers in phonology: Atoms, structures, derivations, London/ New York: Longman, 34-79.
Harst, Sander van der & Hans Van de Velde 2007. 17 g’s in het Standaardnederlands? Taal & Tongval59, 172-195.
Harst, Sander van der & Hans Van de Velde 2014. Wordt leggen schijnbaar liggen? In Freek Van de Velde (red.), Patroon en argument. Dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 313-326.
Harst, Sander van der, Hans van de Velde & Bert Schouten 2007. Acoustic characteristics of Standard Dutch /ɣ/. Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences, 1469-1472.
Hart, Johan ‘t, René Collier & Antonie Cohen 1990. A perceptual study of intonation: An experimental-phonetic approach to speech melody.Cambridge: Cambridge University Press.
Hart, Johan ’t 1969.Fonetische steunpunten. De Nieuwe Taalgids 62, 168-174.
Hauwermeiren, P. van (1973), 'Enkele opmerkingen bij M.C. vanden Toorn, Balansschikking en disjunctie.' In: De nieuwe taalgids. 66, 148-150.
Hauwermeiren, P. van (1975), 'De samengestelde telwoorden.' In: Levende Talen. 1975, 185-187.
Hauwermeiren, P. van (1985), 'Van Aalsters tot Zwols.' In: Ryckeboer, H., J. Taeldeman & V.F. Vanacker (red.) (1985),427-431.
Hedeman, C. (1950), 'Taalbederver Tsjoep Wegtermay luidt lidwoordloos tijdperk in.' In: Levende Talen. 1950, 194-198.
Heeroma, K. (1948), 'De telwoorden.' In: De nieuwe taalgids. 41, 241-250.
Heeroma, Klaas 1960. De ie als plus-foneem van de reductievocaal. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en letterkunde77, 187-202.
Heeswijck, A. van (1987-88), 'Kanttekeningen bij een monumentaal boek.' In: Nova et Vetera 65, 182-193.
Heidolph, K.E. et al. (1981), Grundzüge einer deutschen Grammatik, Berlin.
Heijden, Emmeken van der & Maarten Klein (1995), 'Rekenkundige voegwoorden: de 'logica' van samentrekkingen.' In: De nieuwe taalgids. 88,22-38.
Heijden, Emmeken van der (1999), Tussen nevenschikking en onderschikking, LOT
Heinsman, Stef (1991), 'Hun doen het.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 9-11.
Helbig, G. & F. Kempter (1975), Das Zustandspassiv, Leipzig, 2de druk.
Helbig, G. & G. Heinrich (1972), Das Vorgangspassiv, Leipzig.
Helbig, G. & J. Buscha (1975), Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Leipzig, 3de druk.
Helbig, G. (1972), Probleme der deutschen Grammatik für Ausländer, Leipzig.
Hendrickx, R. (1990), 'De gedeletete file.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk). 29, 144-149.
Hendrickx, Rudi & Johan Rooryck (1989), 'Groenten, fruit en getal.' In: De nieuwe taalgids. 82, 343-349.
Hermans, Ben 1992. On the representation of quasi-long vowels in Dutch and Limburgian.In Reineke Bok-Bennema, R. & Roeland van Hout (eds.). Linguistics in the Netherlands 1982. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 75-86.
Heuven, Vincent J. van & Alice Turk 2020. Phonetic correlates of word and sentence stress. In C. Gussenhoven & A. Chen (eds.) The Oxford handbook of linguistic prosody.Oxford University Press (in press).
Heuven, Vincent J. van & Annelies Hoos 1991. Hiatus deletion, phonological rule or phonetic coarticulation? In Frank Drijkoningen & Ans M.C. van Kemenade (eds.),Linguistics in the Netherlands 1991. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 61-70.
Heuven, Vincent J. van & Hans van de Velde 2010. De uitspraak van het hedendaags Nederlands in de Lage Landen. In Jean Fenoulhet & Jan Renkema (red.), Internationale Neerlandistiek: een vak in beweging. Gent: Academia Press, 183-209.
Heuven, Vincent J. van & Robert S. Kirsner (2004). Phonetic or phonological contrasts in Dutch boundary tones? In Leonie Cornips & Jenny Doetjes (eds.) Linguistics in the Netherlands 2004.Amsterdam: John Benjamins, 102-113.
Heuven, Vincent J. van 1987. Stress patterns in Dutch (compound) adjectives: acoustic measurements and perception data.Phonetica, 44, 1‑12.
Heuven, Vincent J. van 2017a. Prosody and sentence type in Dutch. Nederlandse Taalkunde, 22, 3-29.
Heuven, Vincent J. van 2017b. Functional trade-off of prosody and syntax in question marking? Nederlandse Taalkunde, 22, 41-46.
Heuven, Vincent. J. van 2018. Notes on the phonetics of word and sentence stress: A cross-linguistic (re-)view.In Harry van der Hulst, Jeffrey Heinz & Rob Goedemans (eds.)The study of word stress and accent: Theories, methods and data.Cambridge: Cambridge University Press, 13-59.
Heynderickx, Priscilla & Jaap van Marle 1994. Over het hybride karakter van -isch. Op de grens van inheems en uitheems. Spektator 23, 229-239.
Heynderickx, Priscilla (1993), Relationele adjectieven in het Nederlands, onuitgegeven proefschrift, Gent.
Hiligsmann, Ph. (1991), 'Wat wat...betreft betreft.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXIX, 42-52.
Hiligsmann, Philippe (1994), 'Het meervoud in enkele Nederlandse woordenboeken en in de ANS.' In: Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum (Wrocaw 1993) (= Acta Universitatis Wratislawiensis, No. 1651), 113-129.
Hinderdael, Michael (1980-81), 'Präpositionale Funktionsverbgefüge im Deutschen und im Niederländischen.' In: Studia Germanica Gandensia.XXI, 331-356.
Hinskens, Frans & Johan Taeldeman (eds.) 2013a. Language and space. An international handbook of linguistic variation, volume 3: Dutch. Berlin / Boston: De Gruyter Mouton.
Hinskens, Frans & Johan Taeldeman 2013b. Introduction to the volume. In Frans Hinskens & Johan Taeldeman (eds.), Language and space: Dutch. An international handbook of linguistic variation. Volume 3: Dutch. Berlin / Boston: De Gruyter Mouton, 1-12.
Hinskens, Frans 1993.Dialect levelling in Limburg. Structural and sociolinguistic aspects. [diss.Katholieke Universiteit Nijmegen]
Hinskens, Frans 1996. Dialect levelling in Limburg. Sociolinguistic and structural aspects. Tübingen: Niemeyer.
Hinskens, Frans 2009. The erosion of a variable process. The case of n-deletion in Ripuarian and Limburg dialects of Dutch.In Frank Kügler, Caroline Féry & Ruben van de Vijver (eds.)Variationand gradience in phonetics and phonology. Berlin / Boston.: De Gruyter Mouton, 311-350.
Hinskens, Frans 2011b. Lexicon, phonology and phonetics. Or: Rule­based and usage­based approaches to phonological variation. In Peter Siemund (ed.) Linguistic universals and language variation.Berlin: Mouton de Gruyter, 416-456.
Hinskens, Frans 2018. Mislukte poging tot uniformering Standaardnederlands. In: Lex Heerma van Voss et al. (red.), Wereldgeschiedenis van Nederland. Amsterdam: Ambo Anthos, 683-688.
Hinskens, Frans 2020. Een varifocale kijk op taalvariatie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Taalvariatie en taalcontact aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen op vrijdag 14 februari 2020.
Hinskens, Frans, Ben Hermans & Marc van Oostendorp 2014. Grammar or lexicon. Or: Grammar and lexicon? Rule-based and usage-based approaches to phonological variation. Lingua142, 1-26.
Hoek, Th. van den (1971), 'Opmerkingen over zinscomplementatie.' In: Studia Neerlandica. 1971-7, 189-215.
Hoek, Th. van den (1971-72), 'Woordvolgorde en konstituentenstruktuur.' In: Spektator 1, 125-136. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 163-172.
Hoek, Th. van den (1975), 'De ambiguÏteit van woordgroepen als een goede speler. Syntaktische homonymie?' In: Handelingenvan het 33e Nederlands Filologencongres, Amsterdam, 186-194.
Hoeksema, J. (1983), 'Zwaarlijvig en breedgeschouderd.' In: Tabu 13, 49-70.
Hoeksema, Jack (1981), 'Twee theorieën over samenstellende afleidingen.' In: Glot 4, 169-178.
Hoeksema, Jack (1991), 'Theoretische aspekten van partikelvooropplaatsing.' In: Tabu 21, 18-26.
Hoeksema, Jack (1992), Bevelende zinnen zonder polaire tegenhanger H. Bennis and J.W. de VriesDe binnenbouw van het NederlandsDordrechtICG-Publications125-131
Hoeksema, Jack (1998), 'Een ondode kategorie: de genitief'Tabu28162-167
Hoeksema, Jack (2001), 'X maar dan ook echt X! Emfatische reduplicerende nevenschikking'Tabu313/4119-140
Hoeksema, Jack (2005), 'Geen enkel'Tabu34171-186
Hoeksema, Jack (2012), 'On the natural history of negative polarity items'Linguistic Analysis383-33
Hoeksema, Jack (2013), De negatief-polaire uitdrukkingen van het Nederlands, Groningen University
Hoeksema, Jack (2017), Neg-Raising and Long-distance licensing of Negative Polarity Items Debra Ziegeler and Bao ZhimingNegation and contact
Hoeksema, Jack (2018), 'Positive polarity predicates'Linguistics56356-400
Hoeksema, Jack, Dirk-Bart den Ouden (2005), 'Positief- en negatief-polaire bepalingen van graad: een empirisch onderzoek'TABU34129-144
Hoeksema, Jack, Henny Klein (1994), 'Bar en bijster: Een onderzoek naar twee polariteitsgevoelige adverbia'Gramma/TTT375-88
Hoekstra, T. & P. Wehrmann (1985), 'De Nominale Infinitief.'In: Glot 8, 257-274.
Hoekstra, T.A., M. Lansu & M. Westerduin (1987), 'Complexe Verba.' In: Glot 10, 61-77.
Hof, C. van den (1976), 'The Interrelation between "zou" and "kunnen" in Modern Dutch Relative Clauses.' In: Studia Germanica Gandensia. XVII,19-31.
Hofmann, Dietrich & Willy Sanders (Hrsg.), Gedenkschrift für WilliamFoerste, Köln/Wien, 401-411.
Hofmans, M. (1980), 'Hebben of zijn: een enquête naar het gebruik van "hebben" of "zijn" in de konstruktie Thww + Mhww+ HWW in Nederland en Vlaanderen.' In: Rapport d'activitésde l'Institut de Phonétique (ULB) 14, 83-129.
Hofmans, Mark (1982a), '"To have" or not "to have": deverbalization of modals or the choice between "have" and "be".' In:Gramma 6, 126-143.
Hofmans, Mark (1982b), 'Hebben of zijn en de deverbaliseringvan de modale werkwoorden in het Nederlands.' In: Dominicy,M. (ed.), Linguistics in Belgium/Linguistiek in België/Linguistique en Belgique 5, 81-109.
Hogeweg, Lotte (2009), Word in Process. On the interpretation, acquisition and production of wordsRadboud Universiteit NijmegenThesis
Holk, A.G.F. van (1963), 'Subcategorieën van het werkwoord.' In: Studies etc., 69-90.
Honselaar, Wim (1987), 'Zijn vs. Hebben in het samengesteld perfectum.' In: Ntg. 80, 55-68.
Honselaar, Wim (1994), 'Gesplitste en niet-gesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden'Forum der Letteren3535-52
Hoogvliet, J.M. (1903), Lingua. Een beknopt leer- en handboek van algemeene en Nederlandsche taalkennis, meer bepaaldelijknv bestemd voor leeraren en onderwijzenden in moderne enoude talen, Amsterdam.
Hoop, Helen de & Paulien Smabers (1987), 'Rood of Groen? Een normenonderzoek naar enkele stijlverschillen tussen gesproken en geschreven taal.' In: De nieuwe taalgids. 80, 287-302.
Hoop, Helen de, Guido Vanden Wyngaerd & Jan-Wouter Zwart (1990), 'Syntaxis en semantiek van de van die-constructie.'In: Gramma 14, 81-106.
Hoppenbrouwers, C.A.J (1980), 'De meervoudsvorming in het Nederlands.' In: Janssen, Th. & N.F. Streekstra (red.),Grenzen en domeinen in de grammatica van het Nederlands,Groningen, 159-179.
Hoppenbrouwers, Cor (1979-80), 'Energiebesparing.' In: Tabu 10, 11-15.
Hoppenbrouwers, Gerard (1977), Existentiële zinnen in het Engels en in het Nederlands, Nijmegen. (Grammarij, nr. 3)
Horn, Laurence R. (1985), 'Metalinguistic Negation and Pragmatic Ambiguity'Language61121-174
Horn, Laurence R. (1989), A natural history of negationChicagoUniversity of Chicago Press
Horne, Merle 1990. Empirical evidence for a deletion formulation of the rhythm rule in English. Linguistics 28, 959-981.
Hornstein, Norbert (1977), 'Towards a Theory of Tense.' In: Linguistic Inquiry. 8, 521-557.
Horst, J.M. van der & R. Storm (1991), 'Over de geschiedenis van het betrekkelijke voornaamwoordelijk bijwoord.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.107, 105-119.
Horst, J.M. van der (1987), 'Verlegen als hij is en Zo dik als ze is.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 83-84.
Horst, J.M. van der (1988b), 'Over relatief dat en wat.' In: De nieuwe taalgids. 81, 194-205.
Horst, J.M. van der (1990), 'Weg ermee? Over gesplitste en ongesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Jaarboekinl 1989, 46-57.
Horst, J.M. van der (1992), 'Splitsen of niet-splitsen van voornaamwoordelijke bijwoorden'Forum der Letteren33127-147
Horst, J.M. van der (1992a), 'Iets over veel en vele.' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.)(1992), 111-118.
Horst, J.M. van der (1992b), 'Splitsen of niet-splitsen van voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Forum der Letteren. 33, 127-147.
Horst, Joop van der (1988a), 'De Croma-verandering.' In: Onze Taal. 57, 172-173.
Hulshof, Hans (1983), 'Enkele opmerkingen over nominalisering.' In: Forum der Letteren. 24, 207-223.
Hulshof, Hans (1987), 'Geef de boeken dan nu toch maar 'es even hier. Partikelclustering in imperatieve zinnen.' In:Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ans-nummer), 85-89.
Hulst, H. van der & M. Moortgat (1980), Alex. Lexicale analyse van een taaldatabank, INL Working Papers, nr. 2, Leiden.
Hulst, Harry van der & Jan Kooij 1992. Main stress and secondary stress: Two modes of stress assignment. In Wolfgang U. Dressler, Martin Prinzhorn & John R. Rennison (eds.), Phonologica 1992.Torino: Rosenberg & Sellier, 108-114.
Hulst, Harry van der 1984. Syllable structure and stress in Dutch.Dordrecht: Foris. [Diss. Universiteit Leiden]
Höhle, Tilman N. (1986), 'Der Begriff 'Mittelfeld'. Anmerkungen über die Theorie der topologischen
Höhle, Tilman N. (1986), 'Der Begriff 'Mittelfeld'. Anmerkungen über die Theorie der topologischen Felder.' In: Weiss, Walter, Herbert Ernst Wiegand & Marga Reis (Hrsg.), Kontroversen, alte und neue. Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses (Göttingen 1985), Tübingen, Band 3, 329-340.
Hüning, Matthias & Ariane van Santen (1994), 'Produktiviteitsveranderingen: de adjectieven op -lijk en -baar.' In: Leuvense Bijdragen.83, 1-29.
Hüning, Matthias (1992), 'De concurrentie tussen deverbale nomina met ge- en op -erij.' In: Spektator 21, 161-172.
Jackendoff, R. S. (1971), 'Gapping and Related Rules.' In: Linguistic Inquiry.2, 21-35.
Jackendoff, Ray & Jenny Audring 2020. The texture of the lexicon. Relational Morphology and the Parallel Architecture. Oxford: Oxford University Press.
Janse, Esther, Sieb G. Nooteboom & Hugo Quené 2007. Coping with gradient forms of /t/-deletion and lexical ambiguity in spoken word recognition. Language and Cognitive Processes 22, 161-200.
Jansen, C.J.M. (1995), Rekenen met taal. Intreerede TU Eindhoven, Eindhoven.
Jansen, Carel, Rob Schreuder & Anneke Neijt 2007, The influence of spelling conventions on the perceived plurality in compounds. Written Langage and Literacy 10, 105-114.
Jansen, F. (1974), 'Wat is "Jan z'n boek"?' In: Tabu 5, 17-19.
Jansen, F. (1978), 'Hoe krijgt de spreker zijn woorden op een rijtje? Taalgebruiksaspekten van de "PP over V" konstruktie.' In: Kooij, J.G. (red.) (1978), 70-104.
Jansen, F. (1991a), 'Citaatinbeddingen.' In: Onze Taal. 60, nr. 10, 10-12.
Jansen, F. (1991b), 'De houding ten opzichte van gesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Neerlandica extra muros 29, nr. 3, 21-29.
Jansen, Nelleke & Aoju Chen 2020. Prosodic encoding of sarcasm at the sentence level in Dutch. In Proceedings 10th International Conference on Speech Prosody 2020, 409-413.
Jansen, Wouter 2004. Laryngeal contrast and phonetic voicing: a Laboratory Phonology approach to English, Hungarian, and Dutch. [Groningen Dissertations in Linguistics 46].
Jansen, Wouter 2007. Dutch regressive voicing assimilation as a ‘low level phonetic process’; Acoustic evidence.In Jeroen van de Weijer & Erik-Jan van der Torre (eds), Voicing in Dutch: (De)voicing - phonology, phonetics, and psycholinguistics. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 125-152.
Janssen, Th. (1970), 'De (vrije) predikatieve toevoeging en de bepaling van gesteldheid.' In: De nieuwe taalgids. 63, 103-106.
Janssen, Theo A.J.M. (1986), 'Het voltooid deelwoord.' In: Glot 9, 57-78.
Janssen, Theo A.J.M. (1987), 'Acht, zes of twee tempora?' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 89-93.
Janssen, Theo A.J.M. (1988), 'Tense and temporal composition in Dutch: Reichenbach's "point of reference" reconsidered.'In: Ehrich, Veronika & Heinz Vater (Hrsg.), Temporalsemantik. Beiträge zur Linguistik der Zeitreferenz, Tübingen, 96-128.
Janssen, Theo A.J.M. (1989a), 'Preteritum of perfectum? O tempora, o sores!' In: Neerlandica extra muros. nr. 53, 50-60.
Janssen, Theo A.J.M. (1989b), 'Tempus: interpretatie en betekenis.' In: De nieuwe taalgids. 82, 305-329.
Janssen, Theo A.J.M. (1992), 'Hoe: Vragend en Betrekkelijk Bijwoord? Een Kwestie van Betekenis.' In: Bennis, Hans & Jan W. de Vries (Red.), 157-168.
Janssen, Theo A.J.M. (1993a), 'Preterit and perfect in Dutch.' In: Vet, Co & Carl Vetters (eds.), Tense and aspect indiscourse, Berlin, 741-783.
Janssen, Theo A.J.M. (1993b), 'De tempora in het Nederlands.' In: Snel-Trampus, Rita D. (red.), Nederlandse taal-, vertaal- en letterkunde. (Handelingen van het) Colloquium vandocenten in de Neerlandistiek in Zuid-Europa (Trieste, 13-14april 1992), Trieste, 31-51.
Janssen, Theo A.J.M. (1993c), 'Tense in Dutch: eight 'tenses' or two tenses?' In: Ballweg, Joachim & Rolf Thieroff(Hrsg.), Tempussysteme in ausgewählten Sprachen, Tübingen,93-118.
Janssens, Guy & Ann Marynissen 2005. Het Nederlands vroeger en nu. Leuven: Acco.
Jespersen, Otto (1917), 'Negation in English and other languages'Historisk-filologiske Meddeleser11-151
Jong, F. de, L. Oversteegen & H.J. Verkuyl (1988), Betekenisen Taalstructuur. Inleiding in de formele semantiek. Dordrecht.
Jongenburger, Willy & Vincent van Heuven 1991. The distribution of (word initial) glottal stop in Dutch. In Frank Drijkoningen & Ans M.C. van Kemenade (eds.),Linguistics in the Netherlands 1991.Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 101-110.
Joosten, Frank 2002. De uitspraak van letterwoorden in het Nederlands. Nederlandse Taalkunde 7, 238-263.
Jordens, P. (1974), 'Das deutsche es und die niederländischen Entsprechungen er/het. Eine kontrastive Analyse.' In: Pörnbacher, H. (Hrsg.), Festgabe des Deutschen Instituts derUniversität Nijmegen Paul B. Wessels zum 65. Geburtstag,Nijmegen, 157-189.
Jullens, Jan (1983), 'Over telwoorden en congruentie.' In: Tabu 13, 107-119.
Köhnlein, Björn 2015. The morphological structure of complex place names: The case of Dutch. The Journal of Comparative Germanic Linguistics 18, 183-212.
Kager, René & Violeta Martínez-Paricio 2018. The internally layered foot in Dutch. Linguistics 56, 69-114.
Kager, René & Wim Zonneveld 1986. Schwa, syllables, and extrametricality. The Linguistic Review 5, 197-221.
Kager, René 2003. Intuïtieve syllabificatie bij kinderen: een optimaliteitsmodel. In Georges De Schutter & Steven Gillis (red.), Fonologische kruispunten.Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 135-163. [= Studies op het gebied van de Nederlandse Taalkunde2]
Karcevski, S. (1941), 'Introduction à l'étude de l'interjection.' In: Cahiers Ferdinand de Saussure 1, 57-75.
Keijzer, J. (1947), 'Dit, dat en nog wat.' In: De nieuwe taalgids. 40, 164-166.
Kenny, Anthony (1963), Action, Emotion and Will, London/NewYork.
Kerkhoff, Annemarie 2007. Acquisition of morpho-phonology. The Dutch voicing alternation. Utrecht: LOT.[diss. Universiteit van Utrecht]
Kerstens, J. (1980), 'Over samentrekking.' In: De nieuwe taalgids. 73, 375-394.
Kerstens, Johan (1985), 'Het lidwoord nul bestaat niet.' In:Forum der Letteren. 26, 1-19.
Keune, Karen, Mirjam Ernestus, Roeland van Hout & R. Harald Baayen 2005. Variation in Dutch: from written MOGELIJK to spoken MOK. Corpus Linguistics and Linguistic Theory 1, 183-223.
Kirsner, R.S. & V.J. van Heuven (1988), 'The Significance of Demonstrative Position in Modern Dutch.' In: Lingua 76, 209-248.
Kirsner, R.S. (1976-77), 'De "onechte lijdende vorm".' In: Spektator 6, 1-18.
Kirsner, R.S. (1985), 'What It Takes to Show Whether an Analysis 'Fits'.' In: Blume, H. & G. Hammarström (eds.), Descriptio Linguistica. Proc. First Conf. on Descriptive and Structural Linguistics (Antwerp 1985), Tübingen, 76-113.
Kirsner, R.S., V.J. van Heuven & J.F.M. Vermeulen (1987), 'Text-type, context and demonstrative choice in writtenDutch: Some experimental data.' In: Text (An interdisciplinary journal for the study of discourse) 7, 117-144.
Kirsner, Robert S. & Jeanine Y. Deen (1989), 'Het mes snijdt aan twee kanten: on the semantics and pragmatics of theDutch sentence-final particle hoor.' In: Bruijn Lacy, Margriet (ed.), The Low Countries: Multidisciplinary Studies,Lanham/New York/London, 1-11. (= Publications of the American Association for Netherlandic Studies 3)
Kirsner, Robert S. (1979a), 'Deixis in Discourse: an Exploratory Quantitative Study of the Modern Dutch Demonstrative Adjectives.' In: Givón, T. (ed.), Syntax and Semantics,Volume 12: Discourse and Syntax, New York/San Francisco/London, 355-375.
Kirsner, Robert S. (1979b), The Problem of Presentative Sentences in Modern Dutch, Amsterdam/New York/Oxford (North-Holland Linguistic Series, vol. 43).
Kirsner, Robert S. (1991), 'Het nut van intersubjectieve gegevens in taalkundige beschrijvingen van het Nederlands.' In:Neerlandica extra muros. 29, nr. 3, 12-20.
Kirsner, Robert S., Arie Verhagen & Mariëtte Willemsen (1984-85), 'Over PP's, transitiviteit en het zgn. indirect objekt.' In: Spektator 14, 341-347.
Kissine, Mikhail, Hans van de Velde & Roeland van Hout 2003. The devoicing of fricatives in Standard Dutch. In Paula Fikkert & Leonie Cornips (eds.), Linguistics in the Netherlands 2003. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 93-104.
Klamer, Marian 2002. Semantically motivated lexical patterns: A study of Dutch and Kambera expressives. Language78, 258-286.
Klasse, Band 59, Heft 2),Berlin, 57-69.
Klein, M. & M. Visscher (1996), Handboek Verzorgd Nederlands. Spellingregels Stijladviezen, Groningen, tweede, herzienedruk.
Klein, M. & M.C. van den Toorn (1977-78), 'Vooropplaatsing van PP's.' In: Spektator 7, 423-433. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 177-187.
Klein, M. & M.C. van den Toorn (1979), 'Van NP-Beperking tot XP-Beperking: een antwoord op Kooij en Wiers 1978.' In: De nieuwe taalgids.72, 97-109.
Klein, M. (1974), 'Enkele opmerkingen over de bijstelling.'In: De nieuwe taalgids. 67, 405-411.
Klein, M. (1976-77), 'Zinsaccent en extrapositie.' In: Spektator 6, 444-445.
Klein, M. (1977a), 'Akmajian, Paardekooper en Twee van die Sinterklazen.' In: Gramma 1, 4-10.
Klein, M. (1977b), Appositionele constructies in het Nederlands, proefschrift Nijmegen, Nijmegen.
Klein, M. (1981), 'De interne structuur van partitieve constructies.' In: Spektator 10, 295-309.
Klein, M. (1983), Over de zgn. absolute met-constructieDe Nieuwe Taalgids76151-164
Klein, M. (1983a), 'Over de zgn. absolute met-constructie.' In: De nieuwe taalgids. 76, 151-164.
Klein, M. (1983b), 'Vooropstaande PP's en thematische relaties.' In: Gramma 7, 41-50.
Klein, M. (1991), 'Coördinatie in de ANS.' In: Gramma 15, 227-234.
Klein, Maarten (1987), 'De ans en het voornaamwoordelijk bijwoord.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ans-nummer), 97-100.
Klooster, W.G. (1987), 'De bepaling van kwantiteit, een grammaticale vergissing.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 100-102.
Klooster, W.G. (1992), 'Over er.' In: Bennis, Hans & Jan W. de Vries (red.) (1992), 191-207.
Klooster, Wim (1978), 'Minder dan hoeft'De Nieuwe Taalgids71534-542
Klooster, Wim (1984), Ontkenning en noodzakelijkheid. Observaties met betrekking tot negatie en moetenGLOT763-120
Klooster, Wim (1989), "Bananenzinnen" Porteman, Karel,Schöndorf, Kurt ErichLiber amicorium Kåre Langvik-Johanessen35-43
Klooster, Wim (1993), 'Negatieve zinnen'Gramma/TTT22119-143
Klooster, Wim (2001), Geen: over verplaatsing, negatie en focusNederlandse Taalkunde6154-84
Klooster, Wim (2001), Grammatica van het hedendaags Nederlands. Een volledig overzichtDen HaagSDU Uitgeverij
Kloots, Hanne 2008. Vocaalreductie in het Standaardnederlands in Vlaanderen en in Nederland. Delft: Eburon.
Kloots, Hanne, Georges De Schutter, Steven Gillis & Marc Swerts 2003. Verdoffende vocalen en klinkers die verdwijnen: een casestudy. Nederlandse Taalkunde, 8, 231-254.
Kloots, Hanne, Georges De Schutter, Steven Gillis & Marc Swerts 2004. Svarabhaktivokale im Standardniederländischen in Flandern und den Niederlanden. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 71, 129-155.
Kloots, Hanne, Georges de Schutter, Steven Gillis en Marc Swerts 2002. Sjwa-insertie in eindclusters: variatiepatronen in het Standaardnederlands. Nederlandse Taalkunde 7, 97-126.
Kloots, Hanne, Steven Gillis & Dirk Speelman 2009. Merk toch hoe sterk. Sjwa-insertie in spontaan gesproken Standaardnederlands. Nederlandse Taalkunde 14, 45-65.
Kloots, Hanne, Steven Gillis & Jo Verhoeven 2018. Over vlugge spraak en vluchtige sjwa's. De relatie tussen spreektempo en de duur van Nederlandse svarabhaktivocalen. In Georges de Schutter (red.) Drie visies op de frequentste klank van het Nederlands. Een postuum eerbetoon aan Johan Taeldeman[Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, 128], 317-349.
Kloots, Hanne, Steven Gillis & Sven De Maeyer 2014. Vowel pronunciation in open syllables in spontaneously spoken Standard Dutch: Exploring a phonological constraint in a listening task.Linguistics52, 1167-1194.
Koelmans, L. (1965), 'Iets over de woordorde bij samengestelde predikaten in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 58, 156-165.
Koelmans, L. (1970a), 'Zinnen met een aanloop in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 63, 21-27.
Koelmans, L. (1970b), 'Syntactische fundering van de z.g. bepalingen van gesteldheid.' In: De nieuwe taalgids. 63, 92-93. Ook in:Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 143-145.
Koelmans, L. (1975c), 'Jan z'n boek en de pregenitieven.' In: De nieuwe taalgids. 68, 433-445.
Kollewijn, R.A. (1891), 'Zich.' In: Taal en Letteren. 1, 189-192.
Kollewijn, R.A. (1892), 'Het systeem van de tijden der werkwoorden.' In: Taal en Letteren. 2, 141-147.
Kooij, J.G. & E. Wiers (1978), 'Vooropplaatsing, verplaatsingsregel en de interne struktuur van nominale groepen.'In: Kooij, J.G. (red.) (1978), 105-143.
Kooij, J.G. & E. Wiers (1979), 'Beperkingen en overschrijdingen: een antwoord aan Klein en Van den Toorn.' In: Ntg. 72,488-493.
Kooij, J.G. & E.L. Wiers (1976-77), 'Vooropplaatsing van PP's in het Nederlands.' In: Spektator 6, 445-449. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980.173-176.
Kooij, J.G. (1972-73), 'Presuppositie, topic, en de plaats van het indirekt objekt.' In: Spektator 2, 261-270.
Kooij, J.G. (1976), 'Jan vraagt Piet als Jan Piet ziet, of: hoe leg ik woordvolgorde uit?' In: Verslag 5e Colloquium vanhoogleraren en lectoren in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten (Leiden, 1973), 's-Gravenhage/Gent,64-78.
Kooij, Jan & Marc van Oostendorp 2003. Fonologie. Uitnodiging tot de klankleer van het Nederlands.Amsterdam: Amsterdam University Press.
Koopmans-van Beinum, Florina J. 1969. Nog meer fonetische zekerheden. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam,Instituut voor Fonetische Wetenschappen.
Koopmans-van Beinum, Florina J. 1980. Vowel contrast reduction: An acoustic and perceptual study of Dutch vowels in various speech conditions.Amsterdam: Academische Pers. [diss. Universiteit van Amsterdam]
Koopmans-van Beinum, Florina J. 1982. Akoestische en perceptieve aspecten van klinkercontrastreductie en de rol van de fonologie.Spektator11, 284-294.
Koopmans-van Beinum, Florina J. 1994. What's in a schwa? Phonetica 51, 68-79.
Koops, Aaldrik (1984-85), 'De zogenaamde PP-over-V constructie over.' In: Spektator 14, 352-357.
Koster, J. (1975), 'Dutch as an SOV-language.' In: Linguistic Analysis 1, 111-136.
Kraak, A. (1966), Negatieve zinnen. Een methodologische en grammatische analyse, Hilversum.
Kraak, A. (1970), 'Zinsaccent en syntaxis.' In: Studia Neerlandica. 1, nr. 4, 41-62.
Kraak, Albert (1966), Negatieve zinnen, een methodologische en grammatische analyse, W. de Haan
Kruyskamp, C. (1962), 'Begripsverwarring bij ontwerpen.' In:De nieuwe taalgids. 55, 24-25.
Kuijpers, Cecile & Wilma van Donselaar 1997. The influence of rhythmic context on schwa epenthesis and schwa-deletion n Dutch. Language and Speech 41, 87-108.
Kuijpers, Cecile, Wim van Donselaar & Anne Cutler 1996. Phonological variation: epenthesis and deletion of schwa in Dutch. In H.Timothy Bunnell & William Idsardi (eds.), Procedings of the Fourth International Conference on Speech Processing, Vol. 3. Philadelphia: University of Philadelphia& A.I. DuPont Institute, 149-152.
Kuno, S. (1976), 'Gapping: A Functional Analysis.' In: Linguistic Inquiry. 7, 300-318.
Labov, William 2001. Principles of linguistic change. Social factors.Oxford: Blackwell.
Langendonck, W. van (1980), 'A source for quantifying expressions.' In: Zonneveld, W. & F. Weerman (eds.), Linguisticsin the Netherlands 1977-1979, Dordrecht, 84-95.
Langeveld, M.J. jr. (1931), 'De zogenaamde "tussenwerpsels".'In: De nieuwe taalgids. 25, 279-283.
Langeweg, Simone J. 1988. The stress system of Dutch.[Diss. Universiteit van Leiden].
Laver, John 1996. Principles of phonetics. Cambridge: Cambridge University Press.
Leech, G. & J. Svartvik (1975), A communicative Grammar of English, London.
Lessen Kloeke, W.U.S. van 1973. Dutch word stress. In Albert Kraak (ed.),Linguistics in the Netherlands 1972-1973.Assen: Van Gorcum,222-236.
Leys, O. (1973), 'Das Reflexivpronomen: eine Variante des Personalpronomens.' In: Leuvense Bijdragen. 62, 251-265.
Leys, O. (1979a), 'De bepaling van het voornaamwoordelijk bijwoord en de systematisering van ndl. er.' In: De nieuwe taalgids. 72,240-246.
Leys, O. (1979b), 'Zur Systematisierung von es.' In: Deutsche Sprache 1979, nr. 1, 28-34.
Leys, O. (1984), 'Indefiniete eigennamen.' In: Pijnenburg,W.J.J., K. Roelandts & V.F. Vanacker (red.), Feestbundel voor Maurits Gysseling. Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag,Leuven, 208-213.
Leys, O. (1985), 'Het voegwoord om als uitdrukking van modale opeenvolging.' In: Ryckeboer, H., J. Taeldeman & V.F. Vanacker (red.) (1985), 267-271.
Leys, Odo (1988), 'Prospektives um.' In: Deutsche Sprache 16, 97-102.
Leys, Odo (2001), 'Omtrent onlogische constructies'Leuvense Bijdragen90427-428
Lin, Jing (2015), Acquiring Negative Polarity ItemsUniversiteit van AmsterdamThesis
Lindau, Mona 1979. The feature expanded. Journal of Phonetics 7, 163-167.
Loey, A. van (1943), 'Het suffix -er in plaatsnamen.' In:Handelingen Kon. Comm. Toponymie en Dialectologie XVII, 279-298.
Loon, Jozef van 2018. Is het Nederlands wereldkampioen sjwa? In Georges de Schutter (red.) Drie visies op de frequentste klank van het Nederlands. Een postuum eerbetoon aan Johan Taeldeman. [Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren128], 221-282.
Loonen, Nard (2003), Stante pede gaande van dichtbij langs AF bestemming @University of UtrechtThesis
Looyenga, S. (1990), 'On the Internal Structure of Nominal Infinitives.' In: Linguistics in the Netherlands 1990, 101-111.
Looyenga, S. (1992), 'Generieke zinnen.' In: Tabu 22, 1-21.
Lubbe, H.F.A. van der (1958/1978), Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing, Assen, 1ste druk 1958, 4de druk 1978.
Lubbe, H.F.A. van der (1982), 'Over echte en schijnbare partitieve groepen.' In: Spektator 11, 367-378.
Lubbe, H.F.A. van der (1985), 'De structuur van de zgn. absolute met-constructie.' In: De nieuwe taalgids. 78, 6-17.
Luif, Jan (1992), 'Over richtingsbepalingen.' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F.
Luyckx, Kim., Hanne Kloots, Evie Coussé & Steven Gillis 2007. Klankfrequenties in het Nederlands. In Dominiek Sandra, Rita Rymenans, Pol Cuvelier & Peter Van Petegem (red.),Tussen taal, spelling en onderwijs: essays bij het emeritaat van Frans Daems. Academia Press, 141-154.
Lühr, Rosemarie (1985), 'Sonderfälle der Vorfeldbesetzung im heutigen Deutsch.' In: Deutsche Sprache 13, 1-23.
M(artelaere), A. d(e) (s.d.), 'Blijken, lijken, schijnen.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk). ii/454-455.
M(artelaere), A. d(e) (s.d.), 'Doen en laten.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk). vi/18.
Malepaard, Joop (2007), 'Inverse disjuncties'Voortgang25311-360
Maling, J.M. (1972), 'On Gapping and the Order of Constituents.' In: Linguistic Inquiry. 3, 101-108.
Marc Dominicy & S.Paul Verluyten (eds.), Linguistics in Belgium 6, 42-56(Antwerp Papers in Linguistics, Special Issue). Ook in:Vriendt, Sera de (1995), 115-128.
Marle, J. van & G.A.T. Koefoed (1988), 'Herinterpretatie: voorwaarden en effecten.' In: Spektator 17, 488-511.
Marle, J. van (1987), 'Een mythe over het -s meervoud.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 103-108.
Marle, J. van (1992), 'Lexicale herinterpretatie met morfologische consequenties: over de herrijzenis van de vrouwelijke persoonsnamen op -se.' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992), 169-176.
Marle, Jaap van 1980. The stress patterns of Dutch simplex words. A first approach. In Wim Zonneveld, Frans van Coetsem & Orrin W. Robinson (eds.), Studies in Dutch phonology. The Hague: Martinus Nijhoff, 89-128.
Mars, F.K.M. (1968), 'Nog een grammaticale vergissing?' In: Levende Talen. 206-208.
Mars, F.K.M. (1969), 'Over oorzakelijke en andere voorwerpen.' In: De nieuwe taalgids. 62, 368-376.
Martínez-Paricio, Violeta & René Kager 2015. The binary-to-ternary rhythmic continuum in stress typology: Layered feet and non-intervention constraints.Phonology32, 459–504.
Martens, Luc & Hugo Quené 1994. Degemination of Dutch fricatives in three different speech rates. In Reineke Bok-Bennema & Crit Cremers. (eds.) Linguistics in the Netherlands 1994. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 119–126.
Martin, Willy 1968. De verdoffing van gedekte en ongedekte /e/ in niet-hoofdtonige positie bij Romaanse leenwoorden in het Nederlands.De Nieuwe Taalgids61, 162-181.
Mathesius, Vilém (1929), 'Zur Satzperspektive im modernen Englisch.' In: Archiv für das Studium der neueren Sprachenund Literaturen 84, 202-210.
Mattens, W.H.M. (1970), De indifferentialis. Een onderzoek naar het anumerieke gebruik van het substantief in het algemeen bruikbaar Nederlands, Assen.
Mattens, W.H.M. (1984), 'De voorspelbaarheid van tussenklanken in nominale samenstellingen.' In: De nieuwe taalgids. 77, 333-343.
Mattens, W.H.M. (1991), 'Van gastrolinguÏstiek krijgt een structuralist linguÏstische gastritis: het getalsaspect vangroente- en fruitnamen.' In: De nieuwe taalgids. 84, 556-568.
Mattens, Wim (1987a), 'Het partitieve er in de ANS.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXV, 68-77.
Mattens, Wim (1987b), 'Tussenklanken in substantivische en adjectivische samenstellingen.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 108-114.
Mattens, Wim (1988), 'Nogmaals het partitieve er in de ANS.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXVI, 35-44.
Mattens, Wim (1990), 'Enkele taalkundige aspecten van het drug(s)probleem.' In: Gramma 14, 183-191.
Meel, Linda van, Frans Hinskens & Roeland van Hout 2013, Ethnolectal variation in the realization of /z/ by Dutch youngsters.Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 80, 297-325.
Meel, Linda van, Frans Hinskens & Roeland van Hout 2018. Variation in a tense/lax vowel pair in Dutch youngsters with different ethnic backgrounds. Taal en Tongval 70, 179-210.
Mees, Inger & Beverley Collins 1982. A phonetic description of the consonant system of Standard Dutch (ABN). Journal of the International Phonetic Association 12, 2-12.
Meijs, Willem (1986), 'Grensgevallen.' In: Hoppenbrouwers, C.A.J. et al. (red.) (1986), 217-223.
Merckens, P.J. (1961), 'Zijn dat kooplieden of zijn kooplieden dat?' In: De nieuwe taalgids. 54, 152-154. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 246-248.
Mesland, G.M. (1971), 'Alweer die glibberige samentrekking.'In: De nieuwe taalgids. 64, 12-14.
Michels, L.C. (1951), 'Relatieve en vergelijkende constructies.' In: Handelingen van het 19e Vlaams Filologencongres,174-176.
Michels, L.C. (1952), 'U Eerwaarde en Zijn Edele.' In: De nieuwe taalgids. 45, 160-162.
Michels, L.C. (1957), 'Woordwording van affixen.' In: De nieuwe taalgids. 50, 79-82.
Michels, L.C. (1959), 'Op de grens van copula en hulpwerkwoord.' In: Taal en Tongval. 11, 206-212. Ook in Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 224-230.
Michels, L.C. (1963a), 'Een geval van cohesie.' In: De nieuwe taalgids. 56, 50.
Michels, L.C. (1963b), 'Wat voor dat.' In: De nieuwe taalgids. 56, 107.
Michels, L.C. (1964), 'Twee en een paar.' In: De nieuwe taalgids. 57, 352.
Mielke, Jeff 2008. The emergence of distinctive features.Oxford: Oxford University Press.
Moulton, William G. 1956. Syllabic nuclei and final consonant clusters in German. In Morris Halle (ed.), For Roman Jakobson. The Hague: Mouton, 372-381.
Moulton, William G. 1962. The vowels of Dutch: phonetic and distributional classes. Lingua 11, 294-312.
Mourelatos, Alexander P.D. (1981), 'Events, Processes, and States.' In: Tedeschi, Philip J. & Annie Zaenen (eds.),Tense and Aspect (= Syntax and Semantics 14), New York etc.,191-212.
Mozziconacci, Sylvie J. L. 1998. Speech variability and emotion: Production and perception. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. [Diss. Technische Universiteit Eindhoven]
Mulders, J. van (1943), 'Het werkwoord "hoeven".' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revue des Langues Vivantes 9,209-211.
Muysken, Pieter 2013. Ethnolects of Dutch. In Frans Hinskens & Johan Taeldeman (red.), Language and space. An international handbook of linguistic variation. Volume 3: Dutch.Berlijn / Boston: Mouton De Gruyter, 739-760.
Naarding, J. (1961), 'Het geslacht der koppelingen met ontwerp-.' In: De nieuwe taalgids. 54, 266-268.
Neijt, A. & W. Zonneveld (1981), 'De aantrekkingskracht van-baar.' In: Glot 4, 215-228.
Neijt, A. (1979), Gapping. A Contribution to Sentence Grammar, Dordrecht.
Neijt, Anneke & Johan Zuidema (red.) 1994. Spellingrapport 1994. ’s Gravenhagen: SDU Uitgeverij / Stichting Bibliographia Neerlandia.
Neijt, Anneke & Rob Schreuder 2007. Rhythm versus analogy: Prosodic variation in Dutch compounds. Language and Speech 50, 533-566.
Neijt, Anneke & Vincent J. van Heuven 1992. Rules and exceptions in Dutch word stress. In Reineke Bok-Bennema & Roeland van Hout (eds.). Linguistics in the Netherlands 1992. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 185-196.
Neijt, Anneke 1991. Universele fonologie. Dordrecht: Foris Publications.
Neijt, Anneke 1999. Spelling. In Willy Smedts & Piet C. Paardekooper (red.) De Nederlandse taalkunde in kaart.Leuven / Amersfoort: Acco, 249-256.
Neijt, Anneke, Rob Schreuder & Carel Jansen 2010. Van boekebonnen en feeëverhalen. De tussenklank e(n) in Nederlandse en Afrikaanse samenstellingen: vorm of betekenis? Nederlandse Taalkunde 15, 125-145.
Neijt, Anneke, Rob Schreuder & Harald Baayen 2004. Seven years later. The effect of spelling on interpretation. In Leonie Cornips & Jenny Doetjes (eds.), Linguistics in the Netherlands 2004. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 134-145.
Nespor, Marina, & Irene Vogel 1986. Prosodic Phonology. Dordrecht: Foris.
Niekerk, P.K. (1973), 'Analyse van het verbale systeem van hethedendaagse Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 66, 453-463.
Nieuwborg, E. (1968), De distributie van het onderwerp en het lijdend voorwerp in het huidige geschreven Nederlands in zijn A.B.-vorm, Antwerpen, s.d.
Nieuwborg, E. (1968), De distributie van het onderwerp en het lijdend voorwerp in het huidige geschreven Nederlands inzijn A.B.-vorm, Antwerpen, s.d.
Nieuwborg, E. (1970), 'Les pronoms adjectifs et numéraux indéfinis dans la grammaire néerlandaise.' In: Mélanges J.L.Pauwels, Louvain, 1-32.
Nieuwborg, E. (1973), 'De plaatsing van het substantivisch onderwerp in reflexieve constructies.' In: Leuvense Bijdragen. 62, 273-283.
Nieuwborg, E. (1976), Cursus woordvolgorde, syllabus UCL, Leuven, s.d.
Nieuwenhuysen, Peter (1972-73), 'Oorzaak en gevolg.' In: Spektator 2, 447-469.
Nieuwint, P.J.G.M. (1984), 'Werkwoordstijden in Nederlandse 'counterfactuals'.' In: De nieuwe taalgids. 77, 542-555.
Noach, B.M. (1972), 'Interjecties-Tussenwerpsels.' In: Levende Talen. 1972, 487-488.
Nooteboom, Sieb 1972. Production and perception of vowel duration. A study of the durational properties of vowels in Dutch.[Diss. Universiteit van Utrecht]
Nooteboom, Sieb G. & Johanna G. Kruyt 1987. Accents, focus distribution and the perceived distribution of given and new information: An experiment. Journal of the Acoustical Society of America82, 1512–1524.
Noske Roland 2005. A prosodic contrast between Northern and Southern Dutch: a result of a Flemish-French sprachbund.In Broekhuis, Hans, Norbert Corver, Riny Huybregts, Ursula Kleinhenz, & Jan Koster (eds.), Organizing grammar. Linguistic studies in honor of Henk van Riemsdijk.Berlin: Mouton de Gruyter, 474-482.
Nouveau, Dominique 1994. Language acquisition, metrical theory, and optimality. A case study of Dutch word stress. Utrecht: LOT. [Diss. Universiteit van Utrecht]
Odijk, J. (1992), 'Uninflected Adjectives in Dutch.' In: Bok-Beinema, R. & R. van Hout (red.), Linguistics in the Netherlands, Amsterdam, 197-208.
Ohala, John J. 1983. The origin of sound patterns in vocal tract constraints. In Peter F. MacNeilage (ed.), The production of speech. New York: Springer-Verlag, 189-216.
Oostdijk, Nelleke 2000. Het Corpus Gesproken Nederlands. Nederlandse Taalkunde 5, 280-284.
Oostdijk, Nelleke 2005. Het Corpus Gesproken Nederlands. Einddocumentatie. Den Haag: NWO.
Oostendorp, Marc van 1995. Vowel quality and phonological projection.[Ph. D. diss.Tilburg University, herziene editie gepubliceerd als Van Oostendorp 2000]
Oostendorp, Marc van 1997. Enkele eigenschappen van de Nederlandse sjwa.Nederlandse Taalkunde2, 3-13.
Oostendorp, Marc van 2003. Crossing morpheme boundaries in Dutch. Lingua 114, 1367-1400.
Oostendorp, Marc van 2008. Incomplete devoicing in formal phonology. Lingua 118, 1362-1374.
Os, Charles van (1986), ''Vrijwel' heeft zijn grenzen.' In: Tabu 16, 51-71.
Oss, F. van & Carlos Gussenhoven 1984. De Nederlandse slot-n in het nieuws.Gramma8, 1, 37-45.
Ostendorf, M.A.F. (1958), 'De tangconstructie als syntactisch stramien.' In: De nieuwe taalgids. 51, 139-144. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 328-333.
Overdiep, G.S. (1923), 'Een opmerking over het Nederlandsche perfectum.' In: De nieuwe taalgids. 17, 26-33.
Overdiep, G.S. (1949), Stilistische Grammatica van het moderne Nederlandsch, 2e druk verzorgd door G.A. van Es, Zwolle.
Paardekooper, P.C. (1946), 'Wat is genus?' In: De nieuwe taalgids. 39, 23-27.
Paardekooper, P.C. (1950), 'Als en dan bij vergelijkingen.'In: De nieuwe taalgids. 43, 160-167.
Paardekooper, P.C. (1951), 'De imperatief als grammatische categorie in het ABN.' In: De nieuwe taalgids. 44, 97-107.
Paardekooper, P.C. (1952), 'Jan z'n boek.' In: De nieuwe taalgids. 45, 12-17.
Paardekooper, P.C. (1956), 'Een schat van een kind.' In: De nieuwe taalgids. 49, 93-99. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 334-340 en in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 74-81.
Paardekooper, P.C. (1957), 'De "tijd" als spraakkunstgroep in het ABN.' In: De nieuwe taalgids. 50, 38-45. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 282-289.
Paardekooper, P.C. (1958a), 'Wijlen ons koppelwerkwoord?' In: Levende Talen. 1958, 115-122. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 202-209.
Paardekooper, P.C. (1958b), 'Koppelwerkwoorden met iemand hebben.' In: Levende Talen. 1958, 536-543. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 214-221.
Paardekooper, P.C. (1961), 'Persoonsvorm en voegwoord.' In: De nieuwe taalgids. 54, 296-301.
Paardekooper, P.C. (1962a), 'Een foute zinsbegrenzing.' In: Levende Talen. 1962, 185-188.
Paardekooper, P.C. (1967), 'Een heilige spraakkunstkoe: het koppelwerkwoord.' In: Levende Talen. 1967, 189-198. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 264-273.
Paardekooper, P.C. (1970a), 'Een dwaze regel: de n in alle(n), beide(n) enz.' In: De nieuwe taalgids. 63, 131.
Paardekooper, P.C. (1970b), 'Twee onbruikbare begrippen: endo-en eksocentrisch.' In: De nieuwe taalgids. 63, 291-292.
Paardekooper, P.C. (1970c), 'Groter als.' In: De nieuwe taalgids. 63, 329-337.
Paardekooper, P.C. (1974), 'M'n broer heeft het heel erg warm.' In: De nieuwe taalgids. 67, 147-154.
Paardekooper, P.C. (1977), 'Met jouw tanden in m'n nek als bw. bep'De Nieuwe Taalgids70387-406
Paardekooper, P.C. (1977a), 'Of het nou regent of dat het mooi weer is als bw bep.' In: De nieuwe taalgids. 70, 162-170.
Paardekooper, P.C. (1977b),' Met jouw tanden in m'n nek als bwbep.' In: De nieuwe taalgids. 70, 387-406.
Paardekooper, P.C. (1978), 'Wie dan ook enz., vooral als ww-patroondeel.' In: De nieuwe taalgids. 71, 569-581.
Paardekooper, P.C. (1979), 'Ook maar iemand.' In: De nieuwe taalgids. 72, 429-448.
Paardekooper, P.C. (1979), 'Ook maar íémand'De Nieuwe Taalgids72429-448
Paardekooper, P.C. (1984), 'Voor een prof is ie vrij dom.' In: De nieuwe taalgids. 77, 18-29.
Paardekooper, P.C. (1985), 'Het wkg. vn: mekaar(s).' In: De nieuwe taalgids.78, 389-403.
Paardekooper, P.C. (1986), Beknopte ABN-syntaksis, Eindhoven, s.d., 7de druk.
Paardekooper, P.C. (1986), Beknopte ABN-syntaksisEindhovenP.C. Paardekooper
Paardekooper, Piet. C. (1981), Beknopte ABN-syntaksisEindhovenUitgave in eigen beheer
Pardoen, Justine & Wim Honselaar (1988-89), 'De betekenis van zinnen met de volgorde zich...subject.' In: Spektator 18, 407-422.
Partee, B. (Hall) (1972), 'Opacity, coreference and pronouns.'In: Davidson, D. & G. Harman (eds.), Semantics of NaturalLanguage, Dordrecht, 415-441.
Pauw, Annelies (1983-84), 'Transitiviteit, intransitiviteit en constructies met "zich".' In: Spektator 13, 417-439.
Pauwels, A. (1953), De plaats van het hulpwerkwoord[,] verleden deelwoord en infinitief in de Nederlandse bijzin (I.Tekst; II. Kaarten), Leuven.
Pauwels, J.L. (1952), 'Klanknabootsende en bewegingsschilderende tussenwerpsels en bijwoorden.' In: Taal en Tongval. 4, 48-58.
Pauwels, J.L. (1959), Les diffcultés de la construction de la phrase néerlandaise. Exposé complet et pratique à l'usagedes élèves dont la première langue est le français,Liège/Paris, 4de druk.
Pauwels, J.L. (1977a), 'Afleidingen met -baar.' In: Nu Nog. XXV,25-27.
Pauwels, J.L. (1977b), 'Derdemacht of derde macht?' In: Nu Nog. XXV, 97-98.
Pauwels, J.L. (1978), 'Tweederde -- twee derde -- twee derden.' In: Nu Nog. XXVI, 3-12.
Pauwels, J.L. (1979), 'Het voltooid deelwoord van de her-werkwoorden.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXVII, 13-17.
Pauwels, J.L. (1983), ' "Godweet" en "wieweet" als modale adverbia.' In: Taal en Tongval. 35, 76-78.
Pekelder, Jan (1993), Conventies en functies. Aspecten van binominale woordgroepen in het hedendaagse Nederlands,Louvain-la-Neuve. (Bibliothèque des cahiers de l'Institut deLinguistique de Louvain, No. 71)
Penninckx, W. (1991), 'Wanneer kun je 'kan je' schrijven?' In: Taalbeheersing in de praktijk 30, nr. 4, 105-109.
Pieters, L., H. Schreel-Noë & J. van Bakel (1980), 'Moeilijk dat het was! Het voegwoord dat.' In: Gramma 4, 2-28.
Pinget, Anne-France 2015. The actuation of sound change.Utrecht: LOT.[diss. Universiteit van Utrecht].
Pinget, Anne-France, Marjolein Rotteveel & Hans van de Velde 2014. Standaardnederlands met een accent: herkenning en evaluatie van regionaal gekleurd Standaardnederlands in Nederland. Nederlandse Taalkunde 19, 3-46.
Plug, Leendert 2003. Zo spreek je de r dus niet uit. Een fonetische kijk op ‘deletie’.Nederlandse Taalkunde8, 2-13.
Pollmann, T. (1970), 'Passieve zinnen en het geÏmpliceerd logisch subject.' In: Studia Neerlandica. 1970/2, 34-50.
Pollmann, T. (1973), 'Het zogenaamde presuppositionele het en causaliteit.' In: De nieuwe taalgids. 66, 265-281.
Pollmann, T. (1984), 'Predikatieve bepalingen en hun subjecten.' In: De nieuwe taalgids. 77, 1-17.
Pollmann, Thijs & Carel Jansen (1995), 'Hoe precies zijn onze schattingsregels?' In: Onze Taal. 64, 34-36.
Pols, L 1977. Spectral analysis and identification of Dutch vowels in monosyllabic words.. Dissertatie VU, Amsterdam.
Pompino-Marshall, Bernd & Marzena Żygis 2011. Glottal marking of vowel-initial words in German. In Melanie Weirich & Stefanie Jannedy (eds.), ZASPiL Nr. 52 – September 2010. Papers from the Linguistics Laboratory, 1-18.
Poppel, Lotte van (2016), Strategisch manoeuvreren met litotes , Dorien Van de Mieroop, Lieven Buysse, Roel Coesemans, Paul GillaertsDe macht van de taal: taalbeheersingsonderzoek in Nederland en Vlaanderen Leuven/Den HaagAcco219-231
Premsela, M.J. (1918), 'Tante Betje.' In: De nieuwe taalgids. 12, 130-132.
Proeme, H. (1984), 'Over de Nederlandse imperativus.' In: Forum der Letteren. 25, 241-258.
Proeme, H. (1986), 'Is "wees" imperativus van "zijn"? (Over de semantiek van wezen en zijn.)' In: Forum der Letteren. 27, 30-41.
Quené, Hugo 2008. Multilevel modeling of between-speaker and within-speaker variation in spon­taneous speech tempo. Journal of the Acoustical Society of America 123, 1104-1113.
Recasens, Daniel 2012. A cross-language acoustic study of initial and final allophones of /l/. Speech Communication54, 368-383.
Reenen, Piet van & Anke Jongkind 2000. De vocalisering van de /l/ in het Standaard-Nederlands. Taal en Tongval 52, 189-199.
Reenen, Piet van & N. Huijs 2000. De harde en de zachte g, de spelling gh versus g voor voorklinker in het veertiende-eeuwse Middelnederlands. Taal en Tongval 52, 159-181.
Reenen, Piet van 1986. The vocalisation of /l/ in standard Dutch: a pilot study of an ongoing change.In Frits Beukema & Aafke Hulk (eds.), Linguistics in the Netherlands 1986. Dordrecht: Foris, 189-198.
Reenen, Piet van 1994. Driemaal -r- in de Nederlandse dialecten. Taal en Tongval7, 54-72.
Reichenbach, Hans (1947), Elements of Symbolic Logic, NewYork.
Reuneker, Alex (2016), 'Conditional use of prepositional phrases. The case of zonder ('without')'Linguistics in the Netherlands2016121-134
Reynaert, J. (1970), 'Voegwoordelijke bijwoorden in hedendaags betogend proza.' In: Studia Germanica Gandensia. xii, 7-24.
Rietveld, Toni & Henk G. Loman 1985. /h/, stemhebbend of stemloos. Glot 8, 275-285.
Rietveld, Toni, Joop Kerkhoff & Carlos Gussenhoven 2004. Word prosodic structure and vowel duration in Dutch. Journal of Phonetics 32, 349-371.
Rigelsford, Michael (1983), 'Teaching Dutch concessive clauses to English-speaking learners.' In: Callebaut, B. e.a.(red.), Linguistische en socio-culturele aspecten van hettaalonderwijs, Handelingen van het tweede Fakulteitscolloquium (Gent 1982), 331-335.
Rockwell, Patricia 2000. Lower, slower, louder: Vocal cues of sarcasm. Journal of Psycholinguistic Research 29, 483-495.
Rooij, J. de (1965a), Als -- of -- dat. Enkele conjuncties in ABN, dialect en Fries, Assen.
Rooij, J. de (1965b), 'I knew you knew he knew. Een dialectgeografische studie over objectszinnen zonder voegwoord met hoofdzinvolgorde.' In: Taal en Tongval. 17, 105-123.
Rooij, J. de (1967), 'Lummel dat je bent.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 83, 108-121.
Rooij, J. de (1970a), 'Een paar is twee.' In: De nieuwe taalgids. 63, 118-126.
Rooij, J. de (1970b), 'Onzijdige voornaamwoorden en het naamwoordelijk gezegde.' In: De nieuwe taalgids. 63, 181-186.
Rooij, J. de (1972a), 'Als of dan.' In: De nieuwe taalgids. 65, 199-209.
Rooij, J. de (1972b), 'Eigenlijke en oneigenlijke modale verba.' In: Taalwetenschap in Nederland 1971, Amsterdam, 33-38.
Rooij, J. de (1976-77), 'Maar en alleen (maar).' In: Spektator6, 461-463.
Rooij, J. de (1977), 'De schilderij in het salon.' In: Sterkenburg, P.G.J. van et al. (red.), Lexicologie, een bundel opstellen voor F. de Tollenaere, Groningen, 221-229.
Rooij, J. de (1978a), 'Dubbel genus II. Een dialectgeografische studie met een mislukte poging tot sociolinguÏstische inbreng.' In: Taal en Tongval. 30, 105-135.
Rooij, J. de (1978b), 'Het ene of is het andere niet.' In: De nieuwe taalgids. 71, 146-148.
Rooij, J. de (1980), 'Ons bruin(e) paard. Een studie over het gebruik van de onverbogen en de verbogen vorm van het adjectief voor een onzijdig substantief enkelvoud in standaardtaal, dialect en ouder Nederlands.' In: Taal en Tongval. 32, 3-25 (I);109-129 (II).
Rooij, J. de (1982), ' Omdat en doordat in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 75, 329-342.
Rooij, J. de (1985), 'De toekomst in het Nederlands I. Over het uitdrukken van de toekomende tijd in standaardtaal endialect.' In: Taal en Tongval. 37, 96-123.
Rooij, J. de (1986a), 'De toekomst in het Nederlands II. Over het uitdrukken van de toekomende tijd in standaardtaal endialect.' In: Taal en Tongval. 38, 5-32.
Rooij, J. de (1986b), 'Waarom het naamwoordelijk gezegde groen blijft.' In: Onze Taal. 55, 142-144.
Rooij, J. de (1988), Van hebben naar zijn. Het gebruik van hebben en zijn in de voltooide tijden (actief) van zijn,gaan, vergeten en verliezen in standaardtaal, ouder Nederlands en dialect, Amsterdam.
Rooij, J. de (1989), 'Zo'n dingen zeggen ze hier (niet). Regionale verschillen in het gebruik van zo'n en zulke.' In: Theissen, S. & J. Vromans (red.) (1989), 181-201.
Rooij, J. de (1990a), 'Over hun en hen, en hun.' In: Taal en Tongval. 42, 107-147.
Rooij, J. de (1990b), 'Regionale variatie in het gebruik vaner i.' In: Taal en Tongval. 42, themanummer 3, 63-73.
Rooij, J. de (1991a), 'Hen en hun in tijd en ruimte.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 4-6.
Rooij, J. de (1991b), 'Ik had al moeten eindigen vs. Ik moest al geëindigd hebben.' In: Gramma 15, nr. 3, 235-246.
Rooij, J. de (1991c), 'Regionale variatie in het gebruik van er ii.' In: Taal en Tongval. 43, 18-46.
Rooij, J. de (1991d), 'Regionale variatie in het gebruik van er iii.' In: Taal en Tongval. 43, 113-136.
Rooij, J. de (1992a), '"Mag ik professor hartelijk feliciteren?" Over de indirecte aanspreking in de Nederlandse dialecten.' In: Studia Neerlandica et Germanica. Edenda curavitStanislaus Prdota (= Acta Universitatis Wratislaviensis,No. 1356), 319-339.
Rooij, J. de (1994), 'd'r en ze. Over de gereduceerde niet-onderwerpsvormen van het persoonlijk voornaamwoord in de derde persoon vrouwelijk enkelvoud.' In: Neerlandica Wratislaviensia vii, 161-181. (= Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 1640)
Roose, H. (1956), 'Kategorieën van voorgeplaatste bepalingen bij substantieven.' In: Levende Talen. 1956, 474-483. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980.,100-107.
Roose, H. (1958a), 'Nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden.' In: De nieuwe taalgids. 51, 117-119.
Roose, H. (1958b), 'Wijlen ons koppelwerkwoord?' In: Levende Talen. 1958, 342-345. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk. 210-213.
Roose, H. (1959), 'Over kern en bepaling.' In: De nieuwe taalgids. 52, 151-153.
Roose, H. (1962), 'Order of Post-Adjuncts to Nouns in Dutch.'In: Lingua 11, 340-353.
Roose, H. (1964), Het probleem van de woordsoorten in het bijzonder van het bijwoord in het Nederlands, Den Haag.
Roose, H. (1964), Het probleem van de woordsoorten in hetbijzonder van het bijwoord in het Nederlands, Den Haag.
Ross, J.R. (1970), 'Gapping and the Order of Constituents.'In: Bierwisch, M. & K.E. Heidolph (eds.), Progress in Linguistics, The Hague, 249-259.
Royen, G. (1939), Bijgedachten en botsingen in taal, 's-Hertogenbosch.
Royen, G. (1940), 'Piet- en andere luttigheden.' In: Taal en Leven 4, 41-51 en 95-107. Ook in: Royen, G. (1953b), 650-675.
Royen, G. (1953a), 'Relatieve raadsels.' In: Royen, G. (1953b), 237-246.
Royen, Gerlach (1925), 'Nogmaals de nominale klassifikatie in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 19, 273-290.
Royen, Gerlach (1926), De jongere veranderingen van het Indogermaanse nominale drieklassensysteem, 's-Hertogenbosch.
Royen, Gerlach (1929), 'De kerfstok van de term "geslacht".' In: De nieuwe taalgids. 23, 180-188.
Royen, Gerlach (1934a), 'Aanwas van Hij c.s.' In: De nieuwe taalgids. 28, 33-42.
Royen, Gerlach (1934b), 'Seksualizering en seksualitis.' In: De nieuwe taalgids. 28, 206-217.
Royen, Gerlach (1947), 'Biologische en grammatische vervrouwelijking.' In: Levende Talen. 1947, 36-48.
Royen, Gerlach (1948-53), Buigingsverschijnselen in het Nederlands, deel II (1948), Amsterdam.
Royen, Gerlach (1948-53), Buigingsverschijnselen in het Nederlands, deel II (1948), III/1 (1952), III/2 (1953), Amsterdam.
Royen, Gerlach (1952), 'Een aktief-passieve konstruktie.' In: De nieuwe taalgids. 45, 258-261.
Rubach, Jerzy & Geert Booij 1990. Edge of constituent effects in Polish. Natural Language and Linguistic Theory 8, 427-463.
Ruiter, Jan-Peter de, Holger Mitterer & Nick J. Enfield 2006. Projecting the end of a speaker's turn: A cognitive cornerstone of conversation. Language82, 515-535.
Rullmann, Hotze (1995), 'Geen eenheid'Tabu25194-197
Rullmann, Hotze, Hoeksema, Jack (1997), 'De distributie van ook maar en zelfs maar: een corpusstudie'Nederlandse Taalkunde2281-317
Russell, B. (1905), 'On Denoting.' In: Mind 14, 479-493.
Rutten, Gijsbert (2010), 'Vroegmoderne relativa: naar een diachrone constructiegrammatica'Nederlandse Taalkunde151-32
Rys, Kathy & Johan Taeldeman 2007. Fonologische ingrediënten van Vlaamse tussentaal. In: Dominiek Sandra, Rita Rymenans, Pol Cuvelier & Peter Van Petegem (eds.), Tussen taal, spelling en onderwijs. Essays bij het emeritaat van Frans Daems. Ghent: Academia Press., 1-9.
Rys, Kathy 2007. Dialect as a second language : linguistic and non-linguistic factors in secondary dialect acquisition by children and adolescents.[diss. Rijksuniversiteit Gent]
Rys, Kathy, Usha Balesar, Johan De Caluwe, Wilbert Heeringa, Frans Hinskens, Sita Doerga Misier, Maarten van der Peet & Margareth Rozenblad (2019). Onderzoeksrapport Staat van het Nederlands 2. Over de taalkeuzes van Surinamers in het dagelijks leven en meer over die van Nederlanders en Vlamingen.Den Haag / Amsterdam: Taalunie / Meertens Instituut.
Salverda, Reinier (1982), 'On the problem of topicalization in Dutch.' In: Breekveldt, Willem & Jan Noordegraaf (red.),Voortgang III, 244-256.
Sanders, Margreet Joyce 1996. Intonation contour choice in English. Utrecht: LOT. [Diss. Universiteit van Utrecht.]
Santen, Ariane Johanna van (1992a), Produktiviteit in taal en taalgebruik. Een studie op het gebied van de Nederlandsewoordvorming, Leiden.
Santen, Ariane van & J.W. de Vries (1981), 'Vrouwelijke persoonsnamen op -ster.' In: Al, B.P.F. & Ariane van Santen(red.), Produktiviteit in de morfologie. Een bundel artikelen opgedragen aan E.M. Uhlenbeck, Muiderberg, 115-125.
Santen, Ariane van (1992b), 'Semantische factoren bij de vorming van denominale persoonsnamen op -er.' In: Spektator21, 189-201.
Sassen, A. (1967), 'Syntactische implicaties van de zgn. herhalingsconstructie (dat is een gek geval is dat).' In:Handelingen van het XXVIe Vlaams Filologencongres, Gent, 30-47.
Sassen, A. (1968), 'Groninger dan Gronings.' In: Groningen. Cultureel maandblad, X, 225-241.
Sassen, A. (1971), Over het bestaan en ontstaan van Nederlandse woorden. Inaugurele rede, Groningen. Ook in: Booij, G.E.(red.) (1979), 63-76.
Sassen, A. (1973), 'Over predikaatsnomina en relatieve zinnen met ingesloten antecedent.' In: Tabu 3, 43-46.
Sassen, A. (1974-75), 'Negatie en modaliteit. Of: het modale hulpwerkwoord kunnen bestaat niet.' In: Tabu 5, 9-16.
Sassen, A. (1978), 'Over een vergeten koppelwerkwoord: komen.' In: De nieuwe taalgids. 71, 582-593. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 110-121.
Sassen, A. (1978-79), 'Het suffix -se: een geval van morfologische herstructurering (metanalyse).' In: Tabu 9, 31-39.Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 26-35.
Sassen, A. (1982), 'Variatie en verandering door analogie in de vervoeging van het werkwoord.' In: Tabu 12, 8-22.
Sassen, A. (1982-83), 'Over constructie-verbedding en stadium-predikaten.' In: Spektator 12, 25-49.
Sassen, A. (1983), 'Het taaltje wat ik spreek.' In: Tijdschrift voor Nederlands en Afrikaans 1, nr. 2, 38-40.
Sassen, A. (1984-85), 'Ontkenning ontkend: over uitroepende zinnen en zinnen met wel.' In: Spektator 14, 363-368.
Sassen, A. (1985), 'Hoe vaak is 'om het uur'?' In: Onze Taal. 54,157.
Sassen, A. (1992), 'Meervoudloosheid en indeling van Nederlandse zelfstandige naamwoorden.' In: Bennis, Hans & Jan W.de Vries (red.) (1992), 329-341.
Sassen, Albert (1974-1975), 'Negatie en modaliteit (Of: het modale hulpwerkwoord kunnen bestaat niet!)'Tabu59-15
Sassen, Albert (1976-1977), 'Imperatief en Negatie'Tabu739-40
Sassen, Albert (1984-85), 'Ontkenning ontkend: over uitroepende zinnen en zinnen met wel'Spektator14363-368
Sassen, Albert (1990), 'The modal infinitive in Dutch.' In:Aarts, Flor & Theo van Els (eds.), Contemporary Dutch Linguistics, Washington, 152-163.
Schenkel, W. (1972), Zur erweiterten Attribuierung im Deutschen, Halle (Saale).
Scherer, Klaus R. 1986. Vocal affect expression: A review and model for future research.Psychological Bulletin99, 143-165.
Schermer-Vermeer, E. (1986a), 'Over de distributie van vrijwel als bepaling van hoeveelheid.' In: Tabu 16, 21-31.
Schermer-Vermeer, E.C. (1971b), 'De begrippen "topic" en "geÏdentificeerde referent".' In: Studia Neerlandica. 2, 1971, 333-350.
Schermer-Vermeer, E.C. (1971b), 'De begrippen "topic" en "geïdentificeerde referent".' In: Studia Neerlandica. 2, 1971, 333-350.
Schermer-Vermeer, E.C. (1984), 'De betekenis van het woord toch in samenhang met de rol van intonatie.' In: Forum der Letteren. 25,208-219.
Schermer-Vermeer, E.C. (1985-86), '"Laten" als vormer van een nieuwe wijs.' In: Spektator 15, 348-358.
Schermer-Vermeer, E.C. (1986b), 'Een opmerkelijke imperativus.' In: Forum der Letteren. 27, 56-59.
Schermer-Vermeer, E.C. (1987), 'er in de ans.' In: Forum der Letteren. 28, nr.4 (ans-nummer), 120-125.
Schermer-Vermeer, E.C. (1988b), 'Het partitieve er.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXVI, 5-8.
Schermer-Vermeer, E.C. (1991a), Substantiële versus formele taalbeschrijving: het indirect object in het Nederlands,Amsterdam.
Schermer-Vermeer, Ina C. (1992), 'Congruentieverschijnselen, wat zijn dat eigenlijk? Over (in)congruentie van persoonsvorm en onderwerp.' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992), 183-195.
Scherps, G. (1973), 'Het eerste lid van de zin.' In: De nieuwe taalgids. 66,282-283.
Schiller, Niels O., Antje S. Meyer & Willem J. Levelt 1997. The syllabic structure of spoken words: Evidence from the syllabification of intervocalic consonants.Language and Speech40, 103-140.
Schimanski, A. & F. Kempter (1971), Der Relativsatz als Beispiel für die rationelle Vermittlung grammatischer Strukturen, Leipzig. (Zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichtsfür Ausländer)
Schouten, Bert. 1981. Het verschil tussen bot en bod - een vergeefse speurtocht.De Nieuwe Taalgids74, 537-546.
Schultink, H. (1961), 'Produktiviteit als morfologisch fenomeen.' In: Forum der Letteren. 2, 110-125. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 60-75, in: Booij, G.E. (red.) (1979), 47-62 en in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 6-19.
Schultink, H. (1962), De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands, Den Haag, s.d.; herdruk Utrecht, 1980.
Schultink, H. (1964), 'De bouw van nieuwvormingen met her-.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 80, 151-184.
Schultink, H. (1977), 'Over de accentuering van afgeleide woorden in het Nederlands.' In: H. Heestermans (red.),Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden aan dr.C.H.A. Kruyskamp, 's-Gravenhage, 180-188. Ook in: Booij,G.E. (red.) (1979), 155-162.
Schultink, H. (1978), 'Ambassadrice contra masseuse. Afgeleide, [+ vrouwelijke], Nederlandse nomina en hun beschrijving.' In: De nieuwe taalgids. 71, 594-601.
Schultink, H. (1986), 'Geboefte en consorten als morfologisch probleem.' In: Glot 9, 105-109.
Schultink, H. (1987), 'Discontinuity and Multiple Branching in Morphology.' In: Crespo, R., B.
Schultink, Henk 1980. Boundaries, word classes, and the accentuation of derived words in Dutch. In Wim Zonneveld, Frans van Coetsem & Orrin W. Robinson (eds.), Studies in Dutch phonology. The Hague: Martinus Nijhoff, 205-222.
Schuppler, Barbara, Mirjam Ernestus, Odette Scharenborg, & Lou Boves 2011. Acoustic reduction in conversational Dutch: A quantitative analysis based on automatically generated segmental transcriptions. Journal of Phonetics39, 96-109.
Schuppler, Barbara, Wim van Dommelen, Jacques Koreman, & Mirjam Ernestus 2012. How linguistic and probabilistic properties of a word affect the realization of its final /t/: Studies at the phonemic and sub-phonemic level.Journal of Phonetics40, 595-607.
Schutter, G. de & P. van Hauwermeiren (1983), De structuur van het Nederlands. Taalbeschouwelijke grammatica, Malle.
Schutter, G. de (1967), 'Principes van de woordvolgorde in de Nederlandse zin.' In: Handelingen van het XXVIe Vlaams Filologencongres, Gent, 47-55.
Schutter, G. de (1967), 'Principes van de woordvolgorde in de Nederlandse zin.' In: Handelingen van het XXVIe VlaamsFilologencongres, Gent, 47-55.
Schutter, G. de (1968), 'Semantische subcategorieën van het Nederlandse adjectief.' In: Handelingen Kon. Zuidn. Mij.voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis XXII, 175-191.
Schutter, G. de (1971), 'De bouw van de Nederlandse zin. Een kritiek op Paardekooper z'n groepen ww-patroondelen.' In:Handelingen Kon. Zuidn. Mij. voor Taal-en Letterkunde en Geschiedenis XXV, 93-115.
Schutter, G. de (1973), 'De bijwoordelijke bepaling. Een overzicht.' In: Studia Germanica Gandensia. XIV, 5-37.
Schutter, G. de (1976a), 'De bouw van de Nederlandse zin. Beschrijving en voorstel tot beregeling.' In: Versl. en Med.Kon. Acad. Ned. Taal- en Letterkunde, Gent, 1976/2, 165-282.
Schutter, G. de (1976b), Een semantisch-syntaktische beschrijving van adjektieven in het Nederlands. Antwerp papers inlinguistics (UIA) 7.
Schutter, G. de (1991), 'Syntactische verklaringen voor werkwoordvolgordes.' In: De nieuwe taalgids. 84, 312-319.
Schutter, G. de (1992), 'Partitief of kwantitatief er, of over de verklaring van syntactische variatie.' In: Taal en Tongval. 44, 15-26.
Schutter, Georges de & René Collier 1986. Intuïtieve syllabisering in het Nederlands. De Nieuwe Taalgids 79, 441-452.
Schutter, Georges de 2018. De svarabhaktivocaal in de Nederlandse en Friese dialecten. In: Georges de Schutter (red.), Drie visies op de frequentste klank van het Nederlands. Een postuum eerbetoon aan Johan Taeldeman. Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren128, 283-316.
Seuren, P.A.M. (1967), 'Negation in Dutch.' In: Neophilologus 51, 327-363.
Seuren, Pieter (1976), Echo, een studie in negatie Geert Koefoed and Arnold EversLijnen van taaltheoretisch onderzoek. Een bundel oorspronkelijke stukken aangeboden aan prof. dr. Henk Schultink, Tjeenk Willink160-184
Sgall, Petr, E. Hajiová & E. Benešová (1973), Topic, Focus and Generative Semantics, Kronberg (Taunus).
Sgall, Petr, E. Hajiová & E. Eva Benešová (1973), Topic, Focus and Generative Semantics, Kronberg (Taunus).
Sijs, Nicoline van der & Roland Willemyns 2009. Het verhaal van het Nederlands. Een geschiedenis van twaalf eeuwen.Amsterdam: Bert Bakker.
Sijs, Nicoline van der 2004. Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN. Den Haag: Sdu uitgevers.
Silverman, Kim, Mary Beckman, John Pitrelli, Mari Ostendorf, Colin Wightman, Patti Price, Janet Pierrehumbert & Julia Hirschberg 1992. ToBI: A standard for labeling English prosody. In Second International Conference on Spoken Language Processing, 867-870.
Simons, Ph.J. (1909), 'Is 't zwaktonige die een aanwijzend of een persoonlik voornaamwoord?' In: De nieuwe taalgids. 3, 99-100.
Simons, Ph.J. (1910), 'Lessen over het lidwoord.' In: De nieuwe taalgids. 4, 84-97 en 126-138.
Simons, Ph.J. (1912), 'Het psychologies karakter der voornaamwoordelike aanduiding.' In: De nieuwe taalgids. 6, 27-40 (I); 65-76 (II).
Simons, Ph.J. (1913a), 'Over de inhoud van het zogenaamde bezittelijk voornaamwoord.' In: De nieuwe taalgids. 7, 81-89.
Simons, Ph.J. (1913b), 'De voornaamwoordelike aanduiding van de abstrakta.' In: De nieuwe taalgids. 7, 201-211 (I); 251-259 (II).
Simons, Ph.J. (1914), 'Perspektief.' In: De nieuwe taalgids. 8, 24-42.
Simons, Ph.J. (1919a), 'Woordgeslacht als eenheidsgraad.' In: De nieuwe taalgids. 13, 120-129.
Simons, Ph.J. (1919b), 'De waardeeringstheorie en ons woordgeslacht.' In: De nieuwe taalgids. 13, 140-146.
Slis, I.H. en Cohen, A. 1969. On the complex regulating the voiced-voiceless distinction I en II. Language and Speech 12, pp. 80-102 en 137-155.
Slis, Iman H. & Marcel van Heugten 1989. Voiced-voiceless distinction in Dutch fricatives.In Hans Bennis & Ans van Kemenade (eds.), Linguistics in the Netherlands 1989. Dordrecht: Foris, 123-132.
Sloos, Marjoleine 2013. Recency, frequency, and phonotactics : pretonic schwa reduction in Dutch. In Charlotte Gooskens & Renée van Bezooijen (eds.) Phonetics in Europe: perception and production. Frankfurt am Main: Lang, 247-261.
Sluijter, Agaath M.C. & Vincent J. van Heuven 1995. Effects of focus distribution, pitch accent and lexical stress on the temporal organisation of syllables in Dutch. Phonetica, 52, 71-89. DOI: 10.1159/000262061
Smakman, Dick 2018. Het Nederlandse fonologiegedeelte van Taalportaal. Nederlandse Taalkunde 23, 117-128.
Smedts, W. (1972), 'Adjectivering en appellativering van toponiemen. Een synchronisch-descriptieve studie.' In:Handelingen Kon. Comm. Toponymie en Dialectologie XLVI, 47-227. Ook als: Naamkunde, bijlage LXIII, 1974.
Smedts, Willy & William Van Belle (1993), Taalboek Nederlands. Kapellen.
Smessaert, Hans (1999), Perspectief en vergelijking. Aspectuele partikels in het Nederlands, Acco
Smessaert, Hans, Van Belle, William, Van Canegem-Ardijns, Ingrid (2014), Adpositional constructions of location and motion in DutchDelbecque, Nicole, Lahousse, Karen, Van Langendonck, WillyNon-nuclear cases, Benjamins127-171
Smith, Norval S.H., Roberto Bolognesi, Frank van der Leeuw, Jean Rutten, Jean & Helen de Wit 1989. Apropos of the Dutch vowel system 21 years on. In Hans Bennis & Ans van Kemenade (eds.), Linguistics in the Netherlands 1989.Dordrecht: Foris, 133-142.
Smits, Mieke (1991), 'Hun staat hen steeds minder in de weg.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 6-7.
Smits, Mieke (1994), 'De zwakte van sterke werkwoorden.' In: Onze Taal. 63, 204-205.
Smits, R. & J. Vat (1984-85), 'Met jouw tanden in mijn bek, een onderzoek naar met-constructies.' In: Spektator 14, 445-470.
Smits, R. (1986), 'De gemiste kansen van de ANS.' In: De nieuwe taalgids. 79,388-406.
Smits, R.J.C., Vat, J. (1985), Met jouw tanden in mijn bek, een onderzoek naar met-constructiesSpektator14445-470
Son, Rob J. J. H. van & Louis C. W. Pols 1990. Formant frequencies of Dutch vowels in a text, read at normal and fast rate. Journal of the Acoustical Society of America 88, 1683-1693.
Son, Rob J. J. H. van & Louis C. W. Pols 1992. Formant movements of Dutch vowels in a text, read at normal and fast rate. Journal of the Acoustical Society of America 92, 121-127.
Staverman, W.H. (1951), 'Nog iets over taalbederver Tsjoep Wegtermay en invloed van het Engels.' In: Levende Talen. 1951, 201-206.
Steenbergen, G. Jo (1963), 'Versterkers en verzwakkers bij getallen en hoeveelheden in de taal van de reclame.' In:Versl. en Med. Kon. Vl. Akad. Taal- en Letterkunde, 1963,105-126.
Steenbergen, G. Jo (1968), 'Gelijkschakelend verband.' In:De nieuwe taalgids. 61, 397-403.
Steenbergen, G. Jo (1974), 'Zullen: modaal of temporeel?' In:De nieuwe taalgids. 67, 235-237 (met een rectificatie op blz. 331).
Sterkenburg, Piet van 2009. Een kleine taal met een grote stem. Hedendaags Nederlands.Schiedam: Scriptum.
Stillings, J.T. (1975), 'The Formulation of Gapping in Englis has Evidence for Variable Types in Syntactic Transformations.' In: Linguistic Analysis 1, 247-273.
Stolp, Poul (1991), 'Hen als ondervindend voorwerp.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 8-9.
Stoops, Y. (1973), 'De konstrukties voltooid deelwoord en word(en) met een modaal hulpwerkwoord in het Nederlands enin het (Zuid)afrikaans.' In: Album Willem Pée, Tongeren,337-343.
Stoops, Y. (1977), 'Iets over predikatief-attributief gebruik van onbepaalde telwoorden in ouder
Stoops, Yvette (1987), 'De ANS en woordenboeken aan de praktijk getoetst. (G)een noemenswaard(ig) probleem?' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXV, 9-17.
Strawson, P.F. (1950), 'On referring.' In: Mind 59, 320-344.
Stroop, Jan 1994. Afgedwongen nasalering. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 110, 55-67.
Stroop, Jan 2006. Van dialect naar ABN naar Poldernederlands. Over ontstaan, opkomst en verloop van onze omgangstaal. In Nicoline van der Sijs, Jan Stroop & Fred Weerman (eds.), Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom.Amsterdam: Bert Bakker, 55-65.
Strycharczuk, Patricya & Koen Sebregts 2018. Articulatory dynamics of (de)germination in Dutch. Journal of Phonetics 68, 138-149.
Sturm, A. (1980), 'Over de syntactische subcategorisatie van werkwoorden.' In: De nieuwe taalgids. 73, 396-411.
Sturm, A. (1986), Primaire syntactische structuren in het Nederlands, Leiden.
Sturm, Arie (1989), 'Vorm en functie van woordgroepen: de constructie met paradigmaloos van.' In: De nieuwe taalgids. 82, 529-553.
Sturm, Arie (1990), 'Een syntactische verklaring voor de rode en groene volgorde.' In: De nieuwe taalgids. 83, 385-404.
Sturm, Arie (1992), 'Het onnut van intersubjectieve gegevens in taalkundige beschrijvingen van het Nederlands.' In: Neerlandica extra muros.30, nr. 2, 18-26.
Stutterheim, C.F.P. (1960), 'Op de glibberige paden der samentrekking.' In: Tijdschrift van de Vrije Universiteit van Brussel 2, 143-156. Ook in: Stutterheim, C.F.P., Uit de verstrooiing, Leiden, 1971, 172-183.
Stutterheim, C.F.P. (1970), 'Bijwoordelijke bepalingen. Betekenis, functie, distributie, accentvalentie.' In: Zijn akker is de taal. Bundel opstellen voor K. Heeroma, Den Haag, 267-279.
Swerts, Marc 2007. Contrast and accent in Dutch and Romanian.Journal of Phonetics35, 380-397.
Swiggers, P. & K. Van den Eynde (1987), 'Over er.' In: Forum der Letteren. 28,nr. 4 (ans-nummer), 129-132.
Swiggers, P. (1987), 'Bíjna en bijná.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ans-nummer), 128-129.
Taeldeman, Leksikaal-semantische aspektenvan de Nederlandse woordvorming, Gent, 34-69. (= Studia Germanica Gandensia, nieuwereeks, nr. 3)
Taeldeman, Johan (1985), 'Afleidingen van het type [ge + ww.stam] in het Nederlands: semantiek en produktiviteit.' In: De Caluwe, J. & J.
Taeldeman, Johan (1987-88), 'Nederlandse deverbatieven op-(e)ling: een geval van tematische motivering.' In: Spektator 17, 17-27.
Taeldeman, Johan (1991), 'Derivatie in de ANS.' In: Gramma 15, 255-267 (Themanummer ANS).
Taeldeman, Johan 2008. Zich stabiliserende grammaticale kenmerken in Vlaamse tussentaal.Taal & Tongval60, 26-50.
Tartter, Vivien C., & David Braun 1994. Hearing smiles and frowns in normal and whisper registers. The Journal of the Acoustical Society of America 96, 2101-2107.
Terwey, T. (1892), 'Over de zoogenaamde bijzinnen met of, die met een ontkennenden hoofdzin in verband staan.' In: Taal en Letteren. 2,76-91.
Theissen, S. (1972), 'De verschuiving van de bn/bw-uitgang -iek naar -isch.' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revuedes Langues Vivantes, 175-193 (I); 284-304 (II); 411-420(III).
Theissen, S. (1978), Germanismen in het Nederlands, Hasselt.
Theissen, S. (1989), 'De doubletten op -ering/-atie.' In: Theissen, S. & J. Vromans (red.) (1989), 207-235.
Tickle, Alison 1999. Cross-language vocalisation of emotion: Methodological issues.In Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences, 305-308.
Tinbergen, D.C. (1908), Enkele opmerkingen over het gebruik van ie, die, enz.' In: De nieuwe taalgids. 2, 244-248.
Tinbergen, D.C. (1949), 'Nog enkele opmerkingen over telwoorden.' In: De nieuwe taalgids. 42, 95-97.
Toorn, M. C. van den (1977b), 'De problematiek van de Nederlandse aanspreekvormen.' In: De nieuwe taalgids. 70, 520-540.
Toorn, M.C. van den (1960), 'De interjectie als woordsoort.' In: De nieuwe taalgids. 53, 260-264. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 115-119.
Toorn, M.C. van den (1967), 'Koppelwerkwoord en naamwoordelijk gezegde; een antwoord aan Paardekooper.' In: Levende Talen. 1967, 199-206. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 274-281.
Toorn, M.C. van den (1968), 'Produktiviteit van het suffix -esk.' In: De nieuwe taalgids. 61, 322-328.
Toorn, M.C. van den (1969), 'De bepaling van gesteldheid.' In: De nieuwe taalgids. 62, 34-40. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 136-143.
Toorn, M.C. van den (1970a), 'Gibt es im Niederländischen Nominalkomposita nach deutschem Muster?' In:
Toorn, M.C. van den (1970b), 'Naschrift: de waarde van tegenvoorbeelden.' In: De nieuwe taalgids. 63, 93-94. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 145-146. (naschrift bij: Koelmans (1970b))
Toorn, M.C. van den (1970c), 'Naschrift: explicitering en abstractie.' In: De nieuwe taalgids. 63, 101-102. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 153-154. (naschrift bij: Zwaan (1970))
Toorn, M.C. van den (1970d), 'Over de functies van het werkwoord zijn.' In: Studia Neerlandica. 1970, nr. 1, 26-36.
Toorn, M.C. van den (1970e), 'Wat is een endocentrische woordgroep?' In: Studia Neerlandica. 1970, nr. 3, 1-19.
Toorn, M.C. van den (1971a), 'Enkele opmerkingen over het indirect object.' In: Levende Talen. 1971, 32-41. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 128-136.
Toorn, M.C. van den (1972), 'Balansschikking en disjunctie.' In: De nieuwe taalgids. 65, 104-123.
Toorn, M.C. van den (1977a), ''t Is maar een pennelikker.' In: Gramma 1, 33.
Toorn, M.C. van den (1981a), 'De tussenklank in samenstellingen waarvan het eerste lid een afleiding is.' In: De nieuwe taalgids. 74,197-205.
Toorn, M.C. van den (1981b), 'De tussenklank in samenstellingen waarvan het eerste lid systematisch uitheems is.' In:De nieuwe taalgids. 74, 547-552.
Toorn, M.C. van den (1982a), 'Het onderzoek van samenstellingen.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 98, 33-52.
Toorn, M.C. van den (1982b), 'Tendenzen bij de beregeling van de verbindingsklank in nominale samenstellingen.' In: De nieuwe taalgids.75, 24-33 (I); 153-160 (II).
Toorn, M.C. van den (1983-84), 'Van godevolen tot computergestuurd.' In: Spektator 13, 405-416.
Toorn, M.C. van den (1985), 'Een notitie over extractie uit de VP.' In: Neerlandica Wratislaviensia II (= Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 837), 167-178.
Toorn, M.C. van den (1988a), 'Neoklassiek en postmodern. Een morfo-lexicografische verkenning.' In: Jaarboek INL 1987,66-100.
Toorn, M.C. van den (1988b), 'De mogelijke interferentie van commerciële naamgeving en woordvorming in de standaardtaal.'In: Verslagen en Mededelingen KANTL, aflevering 2, 2-22.
Toorn, M.C. van den (1989), 'Formaties op -ette in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 82, 193-202.
Tops, Evie 2009. Variatie en verandering van de /r/ in Vlaanderen. Brussel: VUB Press.
Tops, Guy 2003. De ‘Franse’ uitspraak van sommige leenwoorden in Vlaams Nederlands. In: A. Vanneste, P. De Wilde, S. Kindt & J. Vlemings (red.), Memoire en temps advenir.Hommage à Theo Venckeleer.Leuven e.a., Peeters, 453-466. [= Orbis/ Supplementa22]
Torre, Erik-Jan van der 2003. Dutch sonorants. The role of place of articulation in phonotactics.Utrecht: LOT [dissertatie Universiteit van Leiden].
Trommelen, Maria Theresia Gemma (1983), The Syllabe in Dutch. With Special Reference to Diminutive Formation, Dordrecht.
Trommelen, Mieke & Wim Zonneveld 1997. Ha! Een analyse! Nederlandse Taalkunde 4, 318-332.
Trommelen, Mieke (1987), 'Er zijn minder vrouwen dan feministes.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 132-134.
Trommelen, Mieke 1983. The syllable in Dutch. Dordrecht: Foris. [diss. Universiteit van Utrecht]
Trommelen, Mieke 1989. Lettergreepstructuur en woordcategorie. De Nieuwe Taalgids 82, 64-72.
Trubetzkoy, Nikolai S. 1939. Grundzüge der Phonologie. Prague: Jednota českých matematiků a fysiků.
V(erhasselt), J. (1974), 'Adjectieven met of zonder e.' In:Nu Nog. XX, 140-141.
V(erhasselt), J. (s.d.), 'De hulpwerkwoorden moeten, hoeven,dienen te, behoren te.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk)., II/37-39.
V(erhasselt), J. (s.d.), 'De plaats van de hulpwerkwoorden.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk)., I/28-31.
V(erhasselt), J. (s.d.), 'Over het gebruik van de voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk)., I/57-58.
V(ooys), C. d(e) (1932b), 'Drukken de lidwoorden "de" en "het" waardering uit?' In: De nieuwe taalgids. 26, 190.
V(ooys), C. d(e) (1936), 'Nogmaals: de voornaamwoordelijke aanduiding.' In: De nieuwe taalgids. 30, 236-237.
Van Canegem-Ardijns, Ingrid (2006), 'The extraposition of prepositional objects of adjectives in Dutch'Linguistics44(3)425-457
Van Canegem-Ardijns, Ingrid, Van Belle, William (2004), 'Pronominal adverbs containing adpositions of direction in Dutch: Formation and splitting'Belgian Journal of Linguistics18(1)115-143
Van de Velde, Freek (2009), De nominale constituent. Structuur en geschiedenis, Universitaire Pers Leuven
Vanacker, V.F. (1964), 'Is het algemeen Zuidnederlands?' In: Taal en Tongval. 16, 159-164. Ook in: Geerts, G. (red.) (1974), 151-156.
Vanacker, V.F. (1970), 'Een "Zuidnederlandse" konstruktie in een paar Zuidnederlandse dialekten.' In: De nieuwe taalgids., Van Haeringennummer, 140-157.
Vanacker, V.F. (1992), 'Enkele conditionele bijzinnen in gesproken Nederlands.' In: Studia Neerlandica et Germanica.Edenda curavit Stanislaus Prdota (= Acta UniversitatisWratislaviensis, No. 1356), 509-512.
Vandekerckhove, Reinhild & Judith Nobels 2010. Code eclecticism: Linguistic variation and code alternation in the chat language of Flemish teenagers.Journal of Sociolinguistics14, 657-677.
Vandekerckhove, Reinhild 2006. Chattaal, tienertaal en taalverandering: (sub)standaardiseringsprocessen in Vlaanderen. Handelingen der Maatschappij van Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent59, 139-158.
Vandekerckhove, Reinhild 2007. Tussentaal as a source of change from below in Belgian Dutch: a case study of substandardization processes in the chat language of Flemish teenagers. In StephanElspass, Nils Langer & Joachim Scharloth (eds.),Germanic language histories "from below" (1700-2000).Berlijn: Mouton De Gruyter, 189-203.
Vandeweghe, W. (1971-72), 'Om en rond de (om) te-konstruktie.' In: Studia Germanica Gandensia. XIII, 37-61.
Vandeweghe, W. (1978a), 'Hebben + te + infinitief in het Nederlands. Een terreinverkenning.' In: Studia Germanica Gandensia. XIX, 31-62.
Vandeweghe, W. (1978b), 'Over de semantiek van het partikel al (= reeds).' In: De nieuwe taalgids. 71, 193-205.
Vandeweghe, W. (1978c), 'Partikels en woordvolgorde. Een reaktie op het "pennelikker-hangijzer" van Van den Toorn.'In: Gramma 2, 80-101.
Vandeweghe, W. (1985), 'Adnominale woorden op -en: morfologie en regelordening.' In: Ryckeboer,
Vandeweghe, W. (1990), Inleiding tot de Nederlandse grammatica. Woordvolgorde en samengestelde zin, Gent, PHVT.
Vandeweghe, Willy (1988), 'Omgevingen van vrijwel.' In: Tabu18, 93-108.
Vandeweghe, Willy (1992), Perspectivische evaluatie in het Nederlands. De partikels van de al/nog/pas-groep. Gent. (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,Reeks vi, nr. 120)
Vandeweghe, Willy (1995), 'Incorporatiekwesties ii. toen is niet toen.' In: De nieuwe taalgids. 88, 446-456.
Vanwonterghem, C. (1972), 'Het meisje dat naast Filip stond.' In: Daems, F. (red.), De taal van de mens, Deurne, 62-75.
Velde, Hans van de & Roeland van Hout (eds.) 2001b. ’r-atics: Sociolinguistic, phonetic and phonological characteristics of /r/.(Etudes & Travaux 4). Bruxelles: Université Libre de Bruxelles.
Velde, Hans van de & Roeland van Hout 2001c. Sprekertypologie met betrekking tot de realisering van de slot-n in het Standaard-Nederlands. In Hugo Ryckeboer, Luk Draye & Jan Stroop (red.), Taal & Tongval themanummer 14, 89-112.
Velde, Hans van de & Roeland van Hout 2002a. Loan words as markers of differentiation. In Hans Broekhuis & Paula Fikkert (eds.), Linguistics in the Netherlands2002. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 163-173.
Velde, Hans van de & Roeland van Hout 2002b. Uitspraakvariatie in leenwoorden. In Philippe Hiligsmann & Elisabeth Leijnse (red.), n/f. NVT-onderwijs en -onderzoek in Franstalig gebied, jg. 1. Nijmegen: Vantilt, 77-95.
Velde, Hans van de & Roeland van Hout 2003. De deletie van de slot-n. Nederlandse Taalkunde 8, 93-114.
Velde, Hans van de & Roeland van Hout. 1999. The pronunciation of (r). In Renée van Bezooijen & René Kager (eds.), Linguistics in the Netherlands 1999.Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 177-188.
Velde, Hans van de 1996. Variatie en verandering in het gesproken Standaardnederlands (1935-1993). [Diss. Katholieke Universiteit Nijmegen.]
Velde, Hans van de 1998. Norm en variatie.Nederlandse Taalkunde3,253-261.
Velde, Hans van de, Marinel Gerritsen & Roeland van Hout 1996. The devoicing of fricatives in Standard Dutch: A real-time study based on radio recordings. Language Variation and Change 8, 149-175.
Velde, M. van de (1967), 'Enkele tendensen in de woordvolgorde in modern Nederlands proza.' In: Studia Germanica Gandensia. IX, 129-156.
Velde, M. van de (1969), 'De doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep in literair proza.' In: Studia Germanica Gandensia. XI, 7-31.
Velde, M. van de (1970), 'De structuur van de zin in het Nederlands en het Duits.' In: Studia Germanica Gandensia. XII, 179-218.
Velde, M. van de (1973), 'De Ausklammerung in het Duits en het Nederlands.' In: Studia Germanica Gandensia. XIV, 119-142.
Velde, M. van de (1977), 'Der Nebensatztyp "ein Umstand, den zu berücksichtigen er vergißt" im Deutschen und im Niederländischen.' In: Studia Germanica Gandensia. XVIII, 73-118.
Velde, Marc van de (1978), 'Zur mehrfachen Vorfeldbesetzung im Deutschen.' In: Conte, M.E., A.G. Ramat & P. Ramat, Wortstellung und Bedeutung. Akten des 12. Linguistischen Kolloquiums Pavia 1977, Band 1, Tübingen, 131-141.
Velde, Marc van de (1979), Zum Vorfeld im heutigen Deutsch, onuitgegeven proefschrift RU Gent, Gent.
Velde, Marc van de (1983), 'De volgorde binnen de drieledige werkwoordgroep.' In: Callebaut, B. e.a. (red.), Linguistische en socio-culturele aspecten van het taalonderwijs.Handelingen van het tweede Fakulteitscolloquium (Gent 1982),139-148.
Vendler, Zeno (1967), 'Verbs and Times'. In: Linguistics in Philosophy, Ithaca/New York, hoofdstuk 4, 97-121.
Verdenius, A.A. (1937), 'Over de volgorde van twee verbonden infinitieven.' In: De nieuwe taalgids. 31, 92-96.
Verdenius, A.A. (1937-38), 'Over het onbepaalde voornaamwoord (de, het) een of ander.' In: Onze Taaltuin 6, 45-48.
Verdenius, A.A. (1941a), 'Een onveranderlijk relatief dat.' In: De nieuwe taalgids. 35, 108-116.
Verdenius, A.A. (1941b), 'Interjecties op drift.' In: De nieuwe taalgids. 35, 222-224.
Verdenius, A.A. (1943a), 'Een constructie met vooropgeplaatst praepositioneel object.' In: De nieuwe taalgids. 37, 71-74.
Verdenius, A.A. (1943b), 'Secundaire congruentie. (Komt u binnen.)' In: De Gids 107, iv, 96-101. Ook in: Verdenius, A.A., In de Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen. Derde vermeerderde druk, Amsterdam/Brussel, 1946, 74-79.
Verdonck, G. & G. De Schutter (1968), 'Basic Coordinators in English.' In: Leuvense Bijdragen. 57, 19-44.
Verhagen, A. (1992b), 'Praxis of linguistics: Passives in Dutch.' In: Cognitive Linguistics 3, 301-342.
Verhagen, Arie & Suzanne Kemmer (1992), 'Interactie en Oorzakelijkheid. Een Cognitieve Benadering van Causatief-constructies in het Nederlands.' In: Gramma/TTT. 1, 1-20.
Verhagen, Arie (1990), 'De interpretatiestructuur van passieve zinnen.' In: Forum der Letteren. 31, 81-92.
Verhagen, Arie (1992a), 'Patroonsplitsing en Zinsstructuur.' In: Bennis, Hans & Jan W. de Vries (red.) (1992), 373-382.
Verhagen, Arie (1994), Nauwelijks is niet bijna, laat staan vrijwel helemaalNauwe betrekkingen. Voor Theo Janssen bij zijn vijftigste verjaardag273-281
Verhagen, Arie (2005), Constructions of intersubjectivity: discourse, syntax, and cognitionOxford/New YorkOxford University Press
Verhagen, Arie, Ad Foolen (2003), Jan StroopHoe kan een woord zijn negatieve lading nou verliezen, laat staan integendeel?, Bert Bakker308-319
Verhasselt, J. (1970), 'Zijn te + onbepaalde wijs.' In: Nu Nog. XVIII, 16-17. Ook in: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk)., II/186-187.
Verhoeven, Gerard & Frank Jansen (1996), 'Het woordgeslacht van Engelse leenwoorden.' In: Onze Taal. 65, 156-157.
Verhoeven, Jo & Christophe van Bael 2002. Akoestische kenmerken van de Nederlandse klinkers in drie Vlaamse regio’s. Taal en Tongval 54, 1-23.
Verhoeven, Jo & Gorik Hageman 2007. De verstemlozing van fricatieven in Vlaanderen. Nederlandse Taalkunde12, 139-152.
Verhoeven, Jo, Guy De Pauw & Hanne Kloots 2004.Speech rate in a pluricentric language: A comparison between Dutch in Belgium and the Netherlands. Language and Speech 47, 299-310.
Verkuyl, H.J. (1970), 'De relevantie van logische operatoren voor de analyse van temporele bepalingen.' In: Studia Neerlandica. 1, 7-33.
Verkuyl, H.J. (1987), 'ANS over tijd.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 11-23.
Verkuyl, H.J. (1989), 'Aspectual Classes and Aspectual Composition.' In: Linguistics and Philosophy 12, 39-94.
Verkuyl, H.J. (1990a), 'Taal en betekenis. Heldringiana (1).' In: Onze Taal. 59, 138-139.
Verkuyl, H.J. (1990b), 'Taal en betekenis. Heldringiana (2).' In: Onze Taal. 59, 230-231.
Verkuyl, H.J. (1992), 'Hoe kaal zijn kale meervouden? En hoe onbepaald?' In: De nieuwe taalgids. 85, 26-36.
Verkuyl, H.J. et al. (1974), Transformationele Taalkunde, Utrecht/Antwerpen.
Verkuyl, Henk J. (1993), A Theory of Aspectuality. The Interaction between Temporal and Atemporal Structure, Cambridge. (= Cambridge Studies in Linguistics 64)
Verrept, St. (1986), 'Want in de ANS...' In: Devos, M. & J.Taeldeman (red.) (1986), 477-482.
Versteeg, T.J.M. (1969), '"Zijn" + voltooid deelwoord.' In:De nieuwe taalgids. 62, 422-424.
Verstraeten, B. & Hans van de Velde 2001. Socio-geographical variation of /r/ in Dutch. In Hans Van de Velde & Roeland van Hout (eds.), ’r-atics: Sociolinguistic, phonetic and phonological characteristics of /r/.Brussel: Université Libre,Etudes & Travaux 4, 45-61.
Vieregge, Wilhelm H. & Ton Broeders 1993. Intra- and interspeaker variation of /r/ in Dutch, Proceedings Eurospeech '93Berlin, 267-270.
Villada Moirón, Begoña (2005), Data-driven identification of fixed expressions and their modifiabilityGroningenUniversity of Groningen
Visch, Ellen A.M. 1989. A metrical theory of rhythmic stress phenomena. Dordrecht: Foris. [diss. Universiteit van Utrecht]
Vismans, Roel (1992), 'Functionele grammatica en modale partikels in directieve zinnen.' In: Neerlandica extra muros 30, nr. 2, 40-45.
Vooys, C.G.N. de (1930a), 'De zogenaamde tussenwerpsels.' In:De nieuwe taalgids. 24, 40-47.
Vooys, C.G.N. de (1932a), 'Moeielikheden bij de "bepaling" van het mannelik en vrouwelik woordgeslacht.' In: De nieuwe taalgids. 26, 141-143.
Vos, R. (1968), 'Over het werkwoordelijk en het naamwoordelijk gezegde.' In: De nieuwe taalgids. 61, 217-231.
Vriendt, S. de & P. van de Craen (1984), 'Maar als modaalpartikel.' In: Auwera, J. van der & W. Vandeweghe (red.) (1984), Studies over Nederlandse partikels, Antwerpen, 47-63. (= Antwerp Papers in Linguistics 35). Ook in: Vriendt,Sera de (1995), 161-178.
Vriendt, S. de & P. van de Craen (1986), 'Over plaatsingmogelijkheden van schakeringspartikels.' In: Interdisciplinair Tijdschrift voor Taal- & Tekstwetenschap. 6, 101-116.
Vriendt, S. de (1970), 'Nogmaals -esk.' In: De nieuwe taalgids. 63, 39-42.
Vriendt, S. de (1978a), 'Haplologie, cacofonie, doubling?' In: De nieuwe taalgids. 71, 152-162. Ook in: Vriendt, Sera de (1995), 87-101.
Vriendt, S. de (1978b), '(Hij is) communist, nominale of adjectivische constituent?' In: De nieuwe taalgids. 71, 622-630. Ook in:Vriendt, Sera de (1995), 103-114.
Vriendt, S. de (1979), Voorzetselconstituenten en zgn. voornaamwoordelijke bijwoorden, Brussels Pre-prints in Linguistics, no. 2, VUB/ULB. Ook in: Vriendt, Sera de (1995), 51-76.
Vriendt, S. de (1985), 'Factiviteit en de syntaxis van het Nederlands.' In: Eynde, Karel van den,
Vriendt, S. de (1987), 'De meervoudsuitgang [s].' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 139-141.
Vriendt, S. de (1992), 'Kom, kijk, zeg als interjectie.' In: Studia Neerlandica et Germanica. Edenda curavit StanislausPrdota (= Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 1356),513-519. Ook in: Vriendt, S. de (1995), 151-159.
Vriendt, S. de, W. Vandeweghe & P. van de Craen (1991), 'Combinatorial aspects of modal particles in Dutch.' In: Multilingua, 1991, 43-59.
Vries, J.W. de (1971), 'Want en omdat.' In: De nieuwe taalgids. 64, 414-420.
Vries, J.W. de (1975), Lexicale morfologie van het werkwoord in modern Nederlands, Leiden (Leidse germanistische enanglistische reeks van de Rijksuniversiteit te Leiden, deel XV).
Vries, W. de (1919), 'Naar aanleiding van "twee Hollands-Engelse parallellen in de syntaxis".' In: De nieuwe taalgids. 13, 251-255.
Wal, Sjoukje van der (1996), Negative polarity items and negation: Tandem acquisitionGroningenThesis
Walraven, F.A.G. (1979), 'Vooropplaatsing en accentuering van pronomina in PP's.' In: Gramma 3, 205-208.
Warner, Natasha 2002. The phonology of epenthetic stops: implications for the phonetics–phonology interface in optimality theory. Linguistics 40, 1-27.
Warner, Natasha, Allard Jongman, Anne Cutler & David Mücke 2001. The phonological status of the Dutch epenthetic schwa. Phonology 18, 387-420.
Warner, Natasha, Erin Good, Allard Jongman & Joan Sereno. 2006. Orthographic vs morphological incomplete neutralization effects. Journal of Phonetics 34, 285-293.
Weigand, Edda (1979), 'Zum Zusammenhang von Thema/Rhema und Subjekt/Prädikat.' In: Zeitschrift für germanistische Linguistik (ZGL) 7, 167-189.
Weijer, Jeroen van de 1996. Segmental structure and complex segments. Tübingen: Niemeyer.
Wekker, Herman (1979), 'Constructing a Contrastive Grammar of English and Dutch: the Description of Tenses.' In: Gramma 3,1-11.
Welschen, A.J. (1970), 'De morfologische valentie van -esk.' In: De nieuwe taalgids. 63, 441-452.
Welschen, Ad (1999), Duale syntaxis en polaire contractie. Negatief gebonden of-constructies in het NederlandsVrije Univesriteit AmsterdamThesis
Wetzels, W. Leo 1985. The historical phonology of intrusive stops: a non-linear description.Canadian Journal of Linguistics30, 285-333.
Wiers, E. & M. van Noort (red.) (1978), 'Woordvolgorde en bijwoordelijke bepalingen.' In: Glot 1978, 193-211.
Wijk, C. van & G. Kempen (1979), Funktiewoorden; een inventaris voor het Nederlands, Rapport Vakgroep Funktieleer, Psychologisch Laboratorium KU Nijmegen.
Wijk, N. van (1928), '"Aspect" en "Aktionsart".' In: De nieuwe taalgids. 22, 225-239.
Wijnen, J.E.K. van (1893), 'De tijden der werkwoorden.' In: Taal en Letteren. 3, 341-364.
Willems, J.P. (1969), 'De Samengestelde Zin: Proeve van een terminologische probleemstelling.' In: De nieuwe taalgids. 62, 272-290 (I);327-339 (II).
Willems, Nico 1982. English intonation from a Dutch point of view. Dordrecht: Foris.
Wilmots, Jos (1984), '*Hartelijke groeten voor je en jouw vrouw.' In: Neerlandica extra muros., nr. 43, 66-71.
Wils, J. (1940-41), 'Vraag en aanbod.' In: Onze Taaltuin 9,351-352.
Wouden, Ton van der (1988), 'Positief Polaire Uitdrukkingen 1'GLOT11165-190
Wouden, Ton van der (1995), Moeilijk is not difficult Marcel den Dikken and Kees HengeveldLinguistics in the Netherlands 1995AmsterdamBenjamins203-214
Wouden, Ton van der (1998), 'Dat had niet zo gehoeven: Modaliteit en negatie in de nieuwe ANS'Nederlandse Taalkunde3237-252
Wouden, Ton van der (1998), Niet huilen maar Sjef Barbiers, Johan Rooryck, & Jeroen van de WeijerSmall words in the big picture. Squibs for Hans BennisLeidenHIL125-128
Wouden, Ton van der (2000), Focus on appendices in DutchHelen de Hoop and Ton van der WoudenLinguistics in the Netherlands 2000, John Benjamins233-245
Wouden, Ton van der (2002), 'Partikels: naar een partikelwoordenboek voor het Nederlands'Nederlandse Taalkunde720-43
Wouden, Ton van der (2007), 'Meer over dubbele ontkenningen reactie op Piet Paardekooper[06.02]'Neerlandistiek20071
Wouden, Ton van der (2018), 'Eindelijk alles over nee?'Onze Taal8717
Yip, Moira 1991. Coronals, consonantal clusters, and the Coda condition.In Carole Paradis & Jean François Prunet (eds.), The special status of coronals: Internal and external evidence. San Diego: Academic Press, 61-78.
Yumoto, Eiji, Wilbur J. Gould & Thomas Baer 1982. Harmonics-to-noise ratio as an index of the degree of hoarseness. The Journal of the Acoustical Society of America 71, 1544–1550.
Z(aalberg), C.A. (1970a), 'Het laatste anderhalve jaar.' In: Onze Taal. 39, 23.
Z(aalberg), C.A. (1970b), 'De roomwitte met gouden trein.' In: Onze Taal. 39, 23.
Zaalberg, C.A. (1975a), 'Oh, he, ba, jo.' In: Onze Taal. 44, 21.
Zaalberg, C.A. (1975b), Taaltrouw. Nieuwe en oude glottagogische overwegingen, Culemborg.
Zeijlstra, H.H. (2004), Sentential Negation and Negative ConcordUvAThesis
Zeijlstra, Hedde (2006), The ban on True Negative ImperativesO. Bonami and P. Cabredo HofherrEmpirical Issues in Syntax and Semantics 6, CNRS405-424
Zeijlstra, Hedde (2010), 'Emphatic Multiple Negative Expressions in Dutch.'The Linguistic Review2737-73
Zonneveld, Ron van (1986), 'Over de vorm-gevoeligheid van de morfologische operator PL.' In: Glot 9, nr. 1/2, 128-140.
Zonneveld, Wim & Mieke Trommelen 1980. Egg, onion, ouch! On the representation of Dutch diphthongs. In Wim Zonneveld, Frans van Coetsem & Orrin W. Robinson (eds.), Studies in Dutch phonology. The Hague: Martinus Nijhoff, 265-293.
Zonneveld, Wim (1986), 'De morfologie van de mens: de vrouw.' In: Hoppenbrouwers, C.A.J. et al. (red.) (1986), 226-234.
Zonneveld, Wim 1978. A formal theory of exceptions in generative phonology.Dordrecht: Foris. [diss. Universiteit van Utrecht]
Zonneveld, Wim 2007. Issues in Dutch devoicing: Positional faithfulness, positional markedness, and local conjunction.In Jeroen van de Weijer en Erik-Jan van der Torre (eds.), Voicing in Dutch: (De)voicing - phonology, phonetics, and psycholinguistics.Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 1-40.
Zwaan, F.L. (1961), 'Scheidbaarheid van onderwerp en persoonsvorm.' In: De nieuwe taalgids. 54, 186.
Zwaan, F.L. (1966), 'Gevonden heeft hij het boek niet.' In: Levende Talen. 1966, 201-203.
Zwaan, F.L. (1967), 'De predicatieve toevoeging.' In: Levende Talen. 1967, 655-657.
Zwaan, F.L. (1970a), 'Zelfcorrectie.' In: Levende Talen. 1970, 22-25.
Zwaan, F.L. (1970b), 'De z.g. bepaling van gesteldheid.' In: De nieuwe taalgids. 63, 95-100. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 147-153.
Zwaan, F.L. (1971), 'Een Nederlandse accusativus cum infinitivo.' In: Levende Talen. 1971, 131-135.
Zwaan, F.L. (1974), 'Een merkwaardige nevenschikking.' In:Zwaan, F.L., Zwaanzinnigheden. Opstellen over spraakkunst en tekstinterpretatie, Amsterdam, 42-43.
Zwaan, F.L. (1975), 'Enkele opmerkingen over de bijstelling.'In: De nieuwe taalgids. 68, 132-137.
Zwaardemaker, H. & L.P.H. Eijckman 1928.Leerboek der Phonetiek. Haarlem: De Erven Bohn.
Zwart, Jan Wouter (2014), The Syntax of Dutch, Cambridge University Press
Zwarts, F. (1978), 'Extractie uit prepositionele woordgroepen in het Nederlands.' In: Berkel,
Zwarts, Frans (1986), Caregoriale grammatica en algebraïsche semantiekRijksuniversiteit GroningenThesis
Zwarts, Frans (1995), 'Nonveridical contexts'Linguistic Analysis