Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
Algemene Nederlandse Spraakkunst | literatuur

Geraadpleegde literatuur

Alfabetisch
Per hoofdstuk
A. van et al. (red.), Proeven van Neerlandistiek, Groningen, Nederlands Instituut, 303-399.
Admoni, Wl. (1973), Die Entwicklungstendenzen des deutschen Satzbaus von heute, München.
Adriaens, G. (1982), 'Vrouwelijke beroepsnamen in evolutie.'In: Forum der Letteren. 23, 1-17.
Adriaens, Geert (1979), 'Spijkerhard, straatarm, doodkalm,druipnat, propvol: absolute adjectieven in het Nederlands.'In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXVII, 16-21.
Aertsens, G. (1965), 'Wat, dat, hetgeen, welk.' In: Taalonderwijs 8, 383-384.
Al, B.P.F. & G.E. Booij (1981), 'De productiviteit van woordvormingsregels. Enige kwantitatieve verkenningen op het gebied van de nomina actionis.' In: Al, B.P.F. & Ariane van Santen (red.), Produktiviteit in de morfologie. Een bundelartikelen opgedragen aan E. M. Uhlenbeck, Muiderberg, 26-38.
An. (1943b), 'Jij was de dokter.' In: Onze Taal. 12, 78.
An. (1968b), 'Doen, deed, gedaan.' In: Onze Taal. 37, 21-23.
An. (1969a), 'De werktuigkundig ingenieur.' In: Onze Taal. 38, 33-35.
An. (1969b), 'Ik was in Parijs.' In: Onze Taal. 38, 49.
An. (1969c), 'De omschreven comparatief en superlatief.'In: Onze Taal. 38, 49.
Andriessen, N.C. (1951), 'Het onbepaald lidwoord voor eigennamen.' In: Levende Talen. 1951, 312-314.
B(uitenrust) H(ettema) (1899), 'Kleinigheden uit de spraakleer.' In: Taal en Letteren. 1899, 119-121.
Baart, Joan (1987), 'Focus en accent in het Nederlands.' In: GLOT 10, 293-311.
Baayen, Harald (1990), 'De graad van produktiviteit van hetsuffix -ing.' In: Forum der Letteren. 31, 203-217.
Backhuys, Kees-Jan (1986), 'De right-hand head rule.' In: Tabu16, 1-20.
Backhuys, Kees-Jan, M. Trommelen & Wim Zonneveld (1987-88),'Vlamers en Belgiërs. De status van de adjectivische suffixen -en, -s en -isch.' In: Spektator 17, 252-267.
Baeyens, Mark (1980), 'Hardop luisteren.' In: Gramma 4, 54-73.
Bakema, Peter, Patricia Dufour & Dirk Geeraerts (1993), 'De semantische structuur van het diminutief.' In: Forum der Letteren. 34, 121-137.
Bakker, D.M. (1968a), 'Onderwerp en gezegde.' In: Bakker, D.M. et al., Reflexies. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.P.A.Mekkes, Amsterdam, 9-41.
Bakker, D.M. (1968b), Samentrekking in Nederlandse syntactische groepen, Leiden.
Bakker, D.M. (1971), 'Iets over het onderscheid tussen bepaalde en onbepaalde nominale constituenten.' In: De nieuwe taalgids. 64, 338-345.
Bakker, D.M. (1972), 'Ieder, samen, respectievelijk, elkaar.'In: Dik, S. (red.), Taalwetenschap in Nederland 1971, Amsterdam, 39-44.
Bakker, D.M. (1975), 'Werkwoordstijden en taalhandeling.' In:Handelingen van het 33e Nederlands Filologencongres (Nijmegen 1974), Amsterdam, 169-176.
Balk-Smit Duyzentkunst, F. (1968), 'Het meewerkend voorwerp, een grammaticale vergissing.' In: Levende Talen. 1968, 5-12. Ook in:Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 121-128.
Balk-Smit Duyzentkunst, F. (1971-72), 'Een hond van Pavlov.'In: Spektator 1, 444-450.
Balk-Smit Duyzentkunst, Frida (1988), 'Onbepaald en categoriaal.' In: Glot 11, 55-64.
Bart, Peter van & Arie Sturm (1987), Zinsanalyse en de termen die daarbij gebruikt worden, Leiden.
Bauer, Laurie, Lieber, Rochelle, Plag, Ingo (2013), The Oxford Reference Guide to English Morphology, Oxford University Press
Bech, Gunnar (1952), Über das niederländische Adverbialpronomen er. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague VIII,Copenhague/Amsterdam. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 147-174.
Bech, Gunnar (1955), Studien über das deutsche verbum infinitum, 1. Band, København.
Belder, Simon (1989), 'Een parsinggrammatica voor Nederlandse AP's.' In: Gramma 13, 237-261.
Belle, W. van (1989), 'Want, omdat en aangezien. Een argumentatieve analyse.' In: Leuvense Bijdragen. 78, 435-456.
Belle, William van & Willy van Langendonck (1992), 'The Indirect Object in Dutch.' In: Leuvense Bijdragen. 81, 17-43. (= Bundel-Leys)
Beneü, Ed. (1964), 'Die Verbstellung im Deutschen, von der Mitteilungsperspektive her betrachtet.' In: Muttersprache74, 9-21.
Beneü, Ed. (1968), 'Die funktionale Satzperspektive im Deutschen im Vergleich mit dem Tschechischen.' In: Havránek, B.& R. Fischer (Hrsg.), Deutsch-Tschechische Beziehungen imBereich der Sprache und Kultur. Aufsätze und Studien ii (Abhandlungen der sächsischen Akademie der Wissenschaften zuLeipzig. Philologisch-historische
Bennis, H. (1977), 'Het kwantitatieve er in komparatiefkonstrukties.' In: Spektator 6, 384-387.
Bennis, Hans & Teun Hoekstra (1989), Generatieve Grammatica, Dordrecht/Providence.
Bennis, Hans (1983), 'A case of restructuring.' In: Bennis, Hans & W.U.S. van Lessen Kloeke (eds.), Linguistics in theNetherlands 1983, Dordrecht/Cinnaminson, 9-19.
Bennis, Hans (1997), VoegwoordvariatiesSanten, Ariane & Marijke van der WalTaal in tijd en ruimte, SNL354-364
Berg, B. van den (1949a), 'De plaats van het hulpwerkwoord in de voltooide tijden in de Nederlandse bijzin.' In: Taal en Tongval. 1,155-165.
Berg, B. van den (1949b), 'De zinsbouw in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 42, 120-124 en 205-209.
Berg, B. van den (1963a), Onderzoekingen betreffende de zinsbouw in het Nederlands, Den Haag.
Berg, B. van den (1963b), 'Dr. P.C. Paardekooper, ABN-Spraakkunst, Voorstudies -- Vierde deel (recensie).' In: De nieuwe taalgids. 56,341-343.
Berg, B. van den (1967b), 'Bijdragen tot de syntaxis van het Nederlands IV.' In: De nieuwe taalgids 60, 305-312.
Berg, B. van den (1974), 'Het suffix -baar.' In: Odendal, F.F. et al. (red.), Taalkunde -- 'n lewe. Studies opgedra aanprof. dr. W. Kempen by geleentheid van sy 65ste verjaardag,Kaapstad/Johannesburg, 128-134.
Berg, B. van den (1975), 'Bijvoeglijke bijzinnen.' In: De nieuwe taalgids.68, 138-145.
Berg, Evert van den (1988), 'De status van instrumentele bepalingen.' In: Tabu 18, 146-152.
Besten, Hans den (1984), 'The Ergative Hypothesis and FreeWord Order in Dutch and German.' In: Toman, J. (ed.), Studies in German Grammar, Dordrecht/Cinnaminson, 23-64.
Beukema, Frits & Teun Hoekstra (1983), 'Met met PRO of met zonder PRO.' In: De nieuwe taalgids. 76, 532-548.
Bezoen, H.L. (1951), 'Genus-aanduiding bij stofnamen.' In: De nieuwe taalgids. 44, 176.
Blom, A. (1975), 'Against Conjunction Reduction.' In: Kraak, A. (ed.), Linguistics in the Netherlands 1972-1973, Assen, 128-140.
Blom, A. (1977), 'Het kwantitatieve er.' In: Spektator 6, 387-395.
Blom, A. (1987), 'KLOPPEN S.V.P. Onderdeel van een procedure.' In: Voortgang. Jaarboek voor Neerlandistiek VIII, 177-189.
Blom, Alied & Saskia Daalder (1977), Syntactische theorie en taalbeschrijving, Muiderberg.
Blom, Alied (1992a), 'Het woordje er in het tweede-taalonderwijs.' In: Hermans, Th., Th. A.J.M. Janssen & P.G.M. deKleijn (red.), Handelingen van het 11e Colloquium Neerlandicum (Utrecht 1991), Woubrugge, 67-78.
Blom, Alied (1992b), 'Wat gebeurde er in Lobith?' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.)(1992), 15-26.
Blom, Alied (1994), 'Het ondoorgrondelijk bijvoeglijk naamwoord.' In: Forum der Letteren. 35, 81-94.
Boogaart, Ronny, Verheij, Kim (2013), Als dát geen insubordinatie is! De pragmatiek van zelfstandige conditionele zinnenHonderd jaar taalwetenschap. Artikelen aangeboden aan Saskia Daalder bij haar afscheid van de Vrije UniversiteitAmsterdamUitgaven Stichting Neerlandistiek VU13-28
Booij, G.E. (1973-74), 'Zinsbepalingen in het Nederlands.' In: Spektator 3, 619-646.
Booij, G.E. (1978), 'Wanneer bestaat een woord?' In: De Revisor 5, 55-61. Ook in: G.E. Booij (red.) (1979), 163-170.
Booij, G.E., J.G. Kerstens & H.J. Verkuyl (1980), Lexicon van de taalwetenschap, Utrecht/Antwerpen.
Booij, Geert (1987-88), 'Polysemie en polyfunctionaliteit bij de nominale woordvorming.' In: Spektator 17, 268-276.
Booij, Geert (1990), 'Complexe werkwoorden en de niveauordeningshypothese.' In: Spektator 19, 234-244.
Booij, Geert (1991), 'Samenstellingen in de ANS.' In: Gramma15, 199-208 (Themanummer ANS).
Booij, Geert (1992), 'Compounding in Dutch.' In: Revista di Linguistica 4, 37-59.
Booij, Geert (2002), The morphology of DutchOxfordOxford University Press
Den Boon, C.A., Hendrickx, R. (z.j.). Dikke Van Dale
Bos, G.F. (1961), 'Dat zijn kooplieden.' In: De nieuwe taalgids. 54, 23-27. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 241-245.
Bos, G.F. (1962), 'The Coordinative Construction in Modern Dutch.' In: Lingua 11, 45-58.
Bos, G.F. (1969), 'Object en passivum. Notities betreffende enkele subcategorieën van het werkwoord.' In: Levende Talen. 1969, 87-95.
Bos, G.F. (1972), 'Het indirect object.' In: Levende Talen. 1972, 7-18.
Bosker, A. (1961), Het gebruik van het imperfectum en het perfectum in het Nederlands, het Duits, het Frans en het Engels, Groningen.
Bouma, Gosse, Hendriks, Petra, Hoeksema, Jack (2007), 'Focus particles inside prepositional phrases: A comparison of Dutch, English, and German'The Journal of Comparative Germanic Linguistics101-24
Bouman, A.C. (1922), 'Over ongemotiveerde inversie.' In: De nieuwe taalgids. 16, 65-76.
Brachin, P. (1972), 'De Spaanse koopman en de Franse handelsreiziger.' In: Onze Taal. 41, 55.
Brachin, P. (1973), 'Een in dubbel opzicht '"vreemde" constructie?' In: De nieuwe taalgids. 66, 59-60.
Brachin, P. (1974), 'Nog eens de Spaanse koopman en de Franse handelsreiziger.' In: Onze Taal. 43, 22-24.
Brachin, P. (1977), La langue néerlandaise. Essai de présentation, Bruxelles.
Brachin, P. (1982), 'Anekdootje? Anekdotetje? (II)' In: De nieuwe taalgids. 75, 161-162.
Braecke, C. (1986), '"Zuidnederlandse" volgorde in vier constructies: een zelfde analytische tendens?' In: Devos, M. &J. Taeldeman (red.) (1986), 33-45.
Broekhuis, Hans, Cornips, Leonie (1997), 'Inalienable possession in locational constructions'Lingua101185-209
Broekhuis, Hans, Corver, Norbert, Vos, Riet (2015), Syntax of Dutch. Verbs and verb phrasesComprehensive grammar resourcesAmsterdam University Press
Buyssens, E. (1973), 'La classification des adjectifs.' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revue des Langues Vivantes 39, 152-164.
Bylinina, L., Nouwen, R. (2018), 'On 'zero' and semantic plurality'Glossa: A Journal of General Linguistics3(1)98
Calcar, W. van (1971), Over comparatief- en vergelijkingszinnen, Assen.
Caluwe, J. de & J. Taeldeman (1985), 'Deverbatieve adjektieven die een 'neiging' uitdrukken.' In: De Caluwe, J. & J. Taeldeman, Leksikaal-semantische aspekten van de Nederlandsewoordvorming, Gent, 70-91. (= Studia Germanica Gandensia., nieuwe reeks, nr. 3)
Caluwe, J. de (1991), Nederlandse nominale composita in functionalistisch perspectief, 's-Gravenhage.
Caluwe, Johan de (1992), 'Deverbaal -er als polyseem suffix.' In: Spektator 21, 137-148.
Campenhout, F. van (1974), 'Zinnen met "zullen" en zinnen zonder "zullen" met futuristische betekenis.' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revue des Langues Vivantes 40,650-670.
Caroll, John M. (1978), 'On Coordination Reduction.' In: Lingua 46, 49-60.
Caron, W.J.H. (1967), 'Wat is het lijdend voorwerp?' In: Forum der Letteren. 8, 1-12.
Caspel, P.P.J. van (1970), 'Een schat van een (niet meer zo jong) kind.' In: De nieuwe taalgids. 63, 280-287.
Cate, Abraham P. ten & Willy Vandeweghe (1991), 'Aspectual Properties of Complex Predicates.' In: Vetters, Carl & Willy Vandeweghe (eds.), Perspectives on Aspect and Aktionsart (=Belgian Journal of Linguistics 6), 115-132.
Cohen, A. (1958), 'Het Nederlands diminutiefsuffix; een morfonologische proeve.' In: De nieuwe taalgids. 51, 40-45.
Collins, Chris and Paul Postal (2014), Classical NEG Raising: An Essay on the Syntax of Negation, MIT Press
Coppen, P.A. (1991b), Specifying the Noun Phrase, Proefschrift Nijmegen, Amsterdam.
Coppen, Peter-Arno & Klein, Maarten (1992), 'Het einde van V-Raising.' In: Klein, Maarten (red.) (1992), 32-46.
Coppen, Peter-Arno (1985), 'De aard van het quantitatieve er.' In: De nieuwe taalgids. 78, 149-163.
Coppen, Peter-Arno (1991a), 'Over vooropstaande PP's is het laatste woord nog niet gesproken.' In: Gramma 15, 209-225.
Coppen, Peter-Arno (2019), 'Hoe een hele bijzin een voorzetsel kan worden'. In: Trouw, 6 september.
Cornips, L. (1994), 'De hardnekkige vooroordelen over de regionale doen + inf.-constructie.' In: Forum der Letteren. 35, 282-294.
Corver, Norbert (1990), The syntax of left branch extractionTilburgUniversity of TilburgThesis
Corver, Norbert (1991), 'Wat voor constructie is de 'watvoor'-constructie?' In: Spektator 20, 151-185.
Cubber, W. de (1973), 'De splitsing van scheidbaar samengestelde werkwoorden in hedendaags proza.' In: Studia Germanica Gandensia. 14, 39-63.
Czochralski, J. (1983), 'Omvang en distributie van het neutrum in het Nederlands.' In: Neerlandica extra muros., nr. 40, 10-19.
Daalder, S. (1977), 'Enkele beschouwingen over infinitief-konstrukties.' In: Handelingen van het XXXIe Vlaams Filologencongres, 32-34.
Daems, F. (1972), 'Een walvis is een zoogdier.' In: Daems, F.(red.), De taal van de mens, Deurne, 41-50.
De Swart, H. (2000), Scope Ambiguities with Negative Quantifiers von Heusinger K., Egli U.Reference and Anaphoric Relations, Springer
Declerck, Renaat (1983), '"It is Mr. Y" or "He is Mr. Y"?' In: Lingua 59, 209-246.
Defresne, A. (1916), 'Iets over de zoogenaamde tusschenwerpsels.' In: De Beweging 1916, 151-158.
Defromont, Hubert J. (1973), Les constructions perfectives du verbe anglais contemporain. Etude comparée de l'aspecttranscendant dans les systèmes verbaux anglais et français,The Hague/Paris.
Demol, Jan (1973), 'Moest.' In: Album Willem Pée, Tongeren, 95-100. Ook in: G. Geerts (red.) (1974), 51-56.
Deprez, Kas (1983), 'Geef jij u wel rekenschap dat...' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXI, 45-49.
Devos, Filip (1989), 'Semantiek en produktiviteit van nomina actionis op -ing in het Nederlands.' In: Studia GermanicaGandensia, nieuwe reeks, nr. 19, 25-55.
Dewulf, Hilde (1974), 'Een syntaktische evaluatie van de modale bijwoorden.' In: Handelingen Kon. Zuidn. Mij. voorTaal- en Letterkunde en Geschiedenis XXVIII, 147-163.
Dik, S.C. & J.G. Kooij (1979), Algemene Taalwetenschap, Utrecht/Antwerpen. Duden (1995), Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (1995), 5.,völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegebenund bearbeitet von Günther Drosdowski (et al.), Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich. (= Der grosse Duden, Band 4)
Dik, S.C. (1968), Coordination. Its Implications for the Theory of General Linguistics, Amsterdam.
Dik, S.C. (1969), Relatieve termen (rede), Amsterdam.
Dik, S.C. (1972-73), 'Beginnen, semantische en syntaktische eigenschappen.' In: Spektator 2, 165-179.
Dik, S.C. (1985), 'Nederlandse nominalisaties in een funktionele grammatika.' In: Forum der Letteren. 26, 81-107.
Dirksen, Arthur (1986-87), 'Grammatica-onderwijs en taalvaardigheid; problemen met verwijzing.' In: Spektator 16, 107-130.
Dirven, R. (1973), 'Emphatic and Reflexive in English and Dutch.' In: Leuvense Bijdragen. 62, 285-299.
Dominicus (1963), 'Wat, dat, hetgeen, wier, wiens, diens.' In: Onze Taal. 32, 21-22.
Don, Jan (1993), Morphological Conversion, proefschrift Utrecht, Utrecht.
Donaldson, B.C. (1981), Dutch Reference Grammar, The Hague.
Dort-Slijper, M.K. van (1971), 'Bepaling van gesteldheid met als.' In: Studia Neerlandica. 1971, nr. 1, 42-61.
Dotson-Smith & H. Schultink(eds.), Aspects of language. Studies in Honour of MarioAlinei, Vol. II, Amsterdam, 481-491.
Draye, Luk (1992), 'Zum Trajectiv. Ein Kapitel aus einer kognitiv orientierten niederländisch-deutschen Kontrastivgrammatik'Leuvense Bijdragen81163-203
Droste, F.G. (1958), 'Het temporele stelsel in het moderne Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 51, 1958, 305-312. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 290-297.
Droste, F.G. (1958-59), 'De structuur van de woordgroep in de zgn. accusativus-cum-infinitivo-constructie.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 76,293-316.
Droste, F.G. (1960), 'Woordgroepstructuur en betekenis.' In: De nieuwe taalgids. 53, 257-259.
Droste, F.G. (1961a), 'Kooplieden in het geding.' In: De nieuwe taalgids. 54,154-156. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 249-251.
Droste, F.G. (1961b), 'Het stiefkind onder de woordsoorten: de interjectie.' In: Levende Talen. 1961, 495-511. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 120-136.
Droste, F.G. (1964), 'Betekenis als syntactisch stramien: woordsoorten en woordgroepen in het Nederlands.' In: Levende Talen. 1964, 331-350.
Droste, F.G. (1970), 'Het lidwoord een.' In: Studia Neerlandica. 1970, nr. 4,63-72.
Droste, F.G. (1972), 'Vragen met "he".' In: Leuvense Bijdragen. 61, 121-133.
Duinhoven, A.M. (1984), 'Ban de bom! Over vorm en betekenis van de imperatief.' In: De nieuwe taalgids. 77, 148-156.
Duinhoven, A.M. (1985), 'De deelwoorden vroeger en nu.' In:Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek VI, 97-138.
Duinhoven, A.M. (1988), 'Passief en zinsfasering.' In: Forum der Letteren.29, 268-287.
Duinhoven, A.M. (1992), 'Het vrydt zo mooi in 't groen. De persoonsvorm binnen het subject.' In: Schermer-Vermeer,E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992), 47-62.
Duinhoven, A.M. (1994), 'Over modaliteit gesproken.' In: De nieuwe taalgids. 87, 30-56.
E. (Dr.v.) (1959), 'Kinderen is ze dol op!' In: Onze Taal. 28, 3-4.
Ebeling, C.L. (1962), 'A Semantic Analysis of the Dutch Tenses.' In: Lingua 11, 86-99. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 298-311.
Eigenraam, Niels (2013), 'Een hengel voor te vissen: Marktplaats.nl als corpus voor onderzoek naar regionale variatie'Nederlandse Taalkunde18215-221
Elffers, Els (1992), 'Wat betekent toch toch?' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992),63-80.
Entjes, H. (1972), 'Nog eens die glibberige samentrekking.' In: De nieuwe taalgids. 65, 385-389.
Es, G.A. van & P.P.J. van Caspel (1971-75), Syntaxis van het moderne Nederlands. Publicaties van het Archief voor de Nederlandse Syntaxis, Groningen.
Es, G.A. van (1951), 'Syntactische vormen van de concessieve modaliteit in het Nederlands.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 68, 253-295.
Es, G.A. van (1953), 'Voegwoordelijke verbindingen ter uitdrukking van de conditionele (hypothetische) modaliteit inhet Nederlands.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 71, 1-119.
Es, G.A. van (1970a), 'Functies en structuren van de reflexieve verbinding in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 63, 21-42 (I);362-376 (II); 417-432 (III).
Es, G.A. van (1970b), 'Plaats en functie van de passieve constructie in het syntactisch systeem van het Nederlands.'In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 86, 127-156 en 213-233.
Everaert, Martin (1986), The Syntax of Reflexivization, proefschrift Utrecht, Dordrecht.
Everaert, Martin (1992), 'Nogmaals: Een Schat van een Kind.'In: Bennis, Hans & Jan W. de Vries (red.) (1992), 45-54.
Evers, Arnold (1975), The Transformational Cycle in Dutch and German, diss. Utrecht, repr. IULC, Bloomington (Indiana).
F(ourquet), J. (1963), 'Varia.' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revue des Langues Vivantes 29, 270-273.
Fast, Peter & J. van Marle (1989), 'Nogmaals de inwoonstersnamen: verdere evidentie voor -se.' In: Spektator 18, 423-430.
Felder.' In: Weiss,Walter, Herbert Ernst Wiegand & Marga Reis (Hrsg.), Kontroversen, alte und neue. Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses (Göttingen 1985), Tübingen, Band 3, 329-340.
Firbas, Jan (1966), 'Non-thematic Subjects in Contemporary English. A Contribution to the Problem of Central and Peripheral Phenomena in the System of Functional Sentence Perspective.' In: Travaux linguistiques de Prague 2 (Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue), 239-256.
Fletcher, W. H. (1980), '"Blood-hot", "stone-good": a preliminary report on adjective-specific intensifiers in Dutch.'In: Leuvense Bijdragen. 69, 445-472.
Fletcher, William H. (1980), ''Blood-hot', 'stone-good': A preliminary report om adjective-specific intensifiers in Dutch'Leuvense Bijdragen69445-472
Florijn (red.) (1992),157-167.
Flämig, W. (1964), 'Grundformen der Gliedfolge im deutschen Satz und ihre sprachlichen Funktionen.' In: Beiträge zurGeschichte der deutschen Sprache und Literatur (PBB) 86, nr.3, 309-349.
Foolen, Ad (1993), De betekenis van partikels. Een dokumentatie van de stand van het onderzoek, met bijzondere aandacht voor maarKatholieke Universiteit NijmegenThesis
Foolen, Adrianus Peter (1993), De betekenis van partikels. Een dokumentatie van de stand van het onderzoek, met bijzondereaandacht voor maar, Proefschrift Nijmegen, Nijmegen.
Gajewski, Jon (2007), 'Neg-Raising and Polarity'Linguistics and Philosophy30289-328
Gamut, L.T.F. (1982), Logica, taal en betekenis. Intensionele logica en logische grammatica, Utrecht/Antwerpen.
Geerts, G. (1965), 'Op z'n plaats.' In: De nieuwe taalgids. 58, 194.
Geerts, G. (1968a), 'Enkele beschouwingen over genusontlening.' In: Handelingen van het 30e Nederlands Filologencongres (Leiden), Groningen, 74-76.
Geerts, G. (1968b), 'Hij geeft melk.' In: Dietsche Warande en Belfort 113, 50-60. Ook in: Geerts, G. (red.) (1972), 83-93.
Geerts, G. (1970a), 'De nominale klassifikatie van ontleningen.' In: De nieuwe taalgids. (Van-Haeringennummer), 43-53.
Geerts, G. (1970b), 'Een noteske bij "Produktiviteit van het suffix -esk" (NTg. 61, 322-28, 1968).' In: De nieuwe taalgids. 63, 138-142.
Geerts, G. (1977), 'Het collectivum als haar-syndroom.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 93, 153-200.
Geerts, G. (1988), 'Genusfouten: hollanditis in Vlaanderen?' In: Versl. en Meded. Kon. Acad. Ned. Taal- en Letterkunde,nr. 1, 68-78.
Geerts, G, Heestermans, H. (1992). Van Dale: Groot Woordenboek der Nederlandse Taal: 3 Dl. Van Dale Lexicografie
Geest, W. de (1970), 'Infitiefconstructies bij Verba Sentiendi.' In: Studia Neerlandica. 1970, nr. 3, 33-59.
Geest, W.P.F. de (1992), The Small Clause Concept as a Contribution to the Pedagogical Grammar of Dutch. (Lezing op de'Sixth Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies', Calvin College, Grand Rapids, Michigan)
Gehlen, L. (1989), 'Comparatieven en superlatieven: -er/-st of omschrijving?' In: Theissen, S. & J. Vromans (red.) (1989),83-98.
Gestel, Frank van (1992), 'De bepaling van gesteldheid: twintig jaar later.' In: Klein, Maarten (red.) (1992), 84-112.
Giannakidou, A., H. Zeijlstra (2017), The Landscape of Negative Dependencies: Negative Concord, N-Words, Split Scope M. Everaert, H. van RiemsdijkThe Blackwell Companion to Syntax, 2nd Edition, Blackwell
Giesbers, Herman (1983-84), '"Doe jij lief spelen?" Notities over het perifrastische doen.' In: Mededelingen van deNijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde XIX, 75-64.
Ginneken, J. van (1910), 'Ellipsomanie.' In: De nieuwe taalgids. 4, 192-211.
Ginneken, Jac. van (1911), 'Een proeve van Nederlandsche spraakkunst. De tijden van het werkwoord.' In: De nieuwe taalgids. 5, 133-152.
Ginneken, Jac. van (1934-35), 'De geschiedenis der drie geslachten in Nederland.' In: Onze Taaltuin 3, 33-42.
Ginneken, Jac. van (1935-36), 'De taal, die wij tot onze huisdieren spreken.' In: Onze Taaltuin 4, 166-170.
Ginneken, Jac. van (1938-39), 'De voornaamwoordelijke aanduiding en het geslacht (verslag).' In: Onze Taaltuin 7, 161-220.
Gobyn, Luc (1982), 'De informatieve waarde van hoofd- en bijzinnen (met Duitse voorbeeldteksten).' In: HandelingenKon. Zuidn. Mij. voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis XXXVI, 129-151.
Godin, Pierre (1980), Aspecten van de woordvolgorde in het Nederlands. Een syntaktische, semantische en functionelebenadering, Louvain-la-Neuve. (Bibliothèque des Cahiers del'Institut de Linguistique de Louvain (BCILL) no. 16)
Goossens, J. (1981), 'Kanttekeningen bij de meervoudsvorming van substantieven in het Nederlands en zijn dialecten.' In:Taal en Tongval. 33, 70-75.
Goossens, L. (1961), '"Moeten" in de Zuidnederlandse hypothetische zin: een gallicisme?' In: Taal en Tongval. 13, 5-12. Ook in:G.Geerts (red.) (1974), 37-44.
Groot, A.W. de (1963), 'De interjectie.' In: Studies etc., 13-42. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 137-146.
Groot, A.W. de (1965), Structurele syntaxis, Den Haag, s.d.
Gussenhoven, Carlos (1983), 'Van fokus naar zinsaksent: een regel voor de plaats van het zinsaksent in het Nederlands.'In: GLOT 6, 131-155.
H(aeringen), C.B. v(an) (1947c), 'Naschrift bij J. Keijzer, Dit, dat en nog wat.' In: De nieuwe taalgids. 40, 166.
H(aeringen), C.B. v(an) (1967), 'Genusverandering bij afkorting.' In: De nieuwe taalgids. 60, 170.
H.J. Taeldeman & V.F.Vanacker (red.) (1985), 387-394.
Haaften, Ton van, et al. (1985), 'Nominalisaties in het Nederlands.' In: Glot 8, 67-104.
Haan, Sies de (1986), 'Gebruiksmogelijkheden van de Nederlandse imperatief.' In: Hoppenbrouwers, C. et al. (red.) (1986),250-260.
Haan, Sies de (1992), '"Vul de bon in en win een reis!" Over imperatieven in reclameteksten.' In: Schermer-Vermeer, E.C.,W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992), 95-109.
Haas, Wim de, Trommelen, Mieke (1993), Morfologisch handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming, SDU Uitgeverij
Haegeman, Liliane (1987), 'Van constructions in Dutch.' In: Beukema, Frits & Peter Coopmans (eds.), Linguistics in theNetherlands 1987, 61-70.
Haeringen, C.B. van (1939), 'Congruerende voegwoorden.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 58, 161-176. Ook in: Haeringen, C.B. van (1962b), 246-259.
Haeringen, C.B. van (1947a), 'De meervoudsvorming in het Nederlands.' In: Mededeelingen der Koninklijke NederlandscheAcademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde (nieuwereeks) 10, nr. 5, 131-152. Ook in: Haeringen, C.B. van(1962b), 186-209, in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 87-108 en in: Booij, G. (red.)(1979), 19-38.
Haeringen, C.B. van (1947b), '"Tangconstructies" en reacties daarop.' In: De nieuwe taalgids. 40, 1-7. Ook in: Haeringen, C.B. van(1962b), 260-268.
Haeringen, C.B. van (1949), 'Een paar aantekeningen bij telwoorden.' In: De nieuwe taalgids. 42, 255-258.
Haeringen, C.B. van (1950), 'De hoofdvormen van het Nederlandse werkwoord. Proeve van synchronische grammatica.' In: De nieuwe taalgids.43, 20-28 (met een aanvulling op blz. 103). Ook in: Haeringen, C.B. van (1962a), 75-87.
Haeringen, C.B. van (1951b), 'Genusverandering bij stofnamen.' In: De nieuwe taalgids. 44, 7-14. Ook in: Haeringen, C.B. van (1962a), 96-107.
Haeringen, C.B. van (1954a), Genus en geslacht. Het voornaamwoordelijk gebruik in de gesproken taal, Amsterdam.
Haeringen, C.B. van (1954b), 'Zijn en wezen.' In: Taal en Tongval. 6, 167-171. Ook in: Haeringen, C.B. van (1962a), 203-206.
Haeringen, C.B. van (1958), Vragen over de vraag (Voordrachten en redevoeringen centrale Opleidingscursussen voor Middelbare Akten, no. 8), Utrecht. Ook in: Haeringen, C.B. van (1962a), 288-308.
Haeringen, C.B. van (1958), Vragen over de vraag (Voordrachten en redevoeringen centrale Opleidingscursussen voor Middelbare Akten, no. 8), Utrecht. Ook in: Haeringen, C.B. van(1962a), 288-308.
Haeringen, C.B. van (1960), 'Gedevalueerde interjecties.' In: De nieuwe taalgids. 53, 73.
Haeringen, C.B. van (1971a), 'Sommige(n), andere(n) en dergelijke(n).' In: De nieuwe taalgids. 64, 36-40.
Haeringen, C.B. van (1971b), 'Het achtervoegsel -ing: mogelijkheden en beperkingen.' In: Ntg. 64, 449-468. Ook in:Booij, G. E. (red.) (1979), 77-100.
Haeringen, C.B. van (1971c), 'Wat vin je hiervan?' In: Taal en Tongval. 32,161-168.
Haeseryn, Walter (1982), 'Met z'n hoevelen waren ze?' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXX, 135-139.
Haeseryn, Walter (1989), 'Gesplitste en ongesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden'Neerlandica extra muros5212-18
Haeseryn, Walter (1989), 'Gesplitste en ongesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Neerlandica extra muros, nr. 52, 12-18.
Haeseryn, Walter (1991a), 'Hen of hun, een 'eenvoudige' regel.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 12-13.
Haeseryn, Walter (1991b), 'De "om te slane" belasting of de beperkingen op infinitiefconstructies.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXIX, 104-106.
Hamans, C. (1980), 'The semantics of elk 'each' and ieder 'every'.' In: Zonneveld, W. & F.Weerman (eds.), Linguisticsin the Netherlands 1977-1979, Dordrecht, 135-151.
Hankamer,J. (1973), 'Unacceptable Ambiguity.' In: Linguistic Inquiry. 4, 17-68.
Hauwermeiren, P. van (1973), 'Enkele opmerkingen bij M.C. vanden Toorn, Balansschikking en disjunctie.' In: De nieuwe taalgids. 66, 148-150.
Hauwermeiren, P. van (1975), 'De samengestelde telwoorden.' In: Levende Talen. 1975, 185-187.
Hauwermeiren, P. van (1985), 'Van Aalsters tot Zwols.' In: Ryckeboer, H., J. Taeldeman & V.F. Vanacker (red.) (1985),427-431.
Hedeman, C. (1950), 'Taalbederver Tsjoep Wegtermay luidt lidwoordloos tijdperk in.' In: Levende Talen. 1950, 194-198.
Heeroma, K. (1948), 'De telwoorden.' In: De nieuwe taalgids. 41, 241-250.
Heeswijck, A. van (1987-88), 'Kanttekeningen bij een monumentaal boek.' In: Nova et Vetera 65, 182-193.
Heidolph, K.E. et al. (1981), Grundzüge einer deutschen Grammatik, Berlin.
Heijden, Emmeken van der & Maarten Klein (1995), 'Rekenkundige voegwoorden: de 'logica' van samentrekkingen.' In: De nieuwe taalgids. 88,22-38.
Heijden, Emmeken van der (1999), Tussen nevenschikking en onderschikking, LOT
Heinsman, Stef (1991), 'Hun doen het.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 9-11.
Helbig, G. & F. Kempter (1975), Das Zustandspassiv, Leipzig, 2de druk.
Helbig, G. & G. Heinrich (1972), Das Vorgangspassiv, Leipzig.
Helbig, G. & J. Buscha (1975), Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Leipzig, 3de druk.
Helbig, G. (1972), Probleme der deutschen Grammatik für Ausländer, Leipzig.
Hendrickx, R. (1990), 'De gedeletete file.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk). 29, 144-149.
Hendrickx, Rudi & Johan Rooryck (1989), 'Groenten, fruit en getal.' In: De nieuwe taalgids. 82, 343-349.
Heynderickx, Priscilla (1993), Relationele adjectieven in het Nederlands, onuitgegeven proefschrift, Gent.
Hiligsmann, Ph. (1991), 'Wat wat...betreft betreft.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXIX, 42-52.
Hiligsmann, Philippe (1994), 'Het meervoud in enkele Nederlandse woordenboeken en in de ANS.' In: Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum (Wrocaw 1993) (= Acta Universitatis Wratislawiensis, No. 1651), 113-129.
Hinderdael, Michael (1980-81), 'Präpositionale Funktionsverbgefüge im Deutschen und im Niederländischen.' In: Studia Germanica Gandensia.XXI, 331-356.
Hoek, Th. van den (1971), 'Opmerkingen over zinscomplementatie.' In: Studia Neerlandica. 1971-7, 189-215.
Hoek, Th. van den (1971-72), 'Woordvolgorde en konstituentenstruktuur.' In: Spektator 1, 125-136. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 163-172.
Hoek, Th. van den (1975), 'De ambiguÏteit van woordgroepen als een goede speler. Syntaktische homonymie?' In: Handelingenvan het 33e Nederlands Filologencongres, Amsterdam, 186-194.
Hoeksema, J. (1983), 'Zwaarlijvig en breedgeschouderd.' In: Tabu 13, 49-70.
Hoeksema, Jack (1981), 'Twee theorieën over samenstellende afleidingen.' In: Glot 4, 169-178.
Hoeksema, Jack (1991), 'Theoretische aspekten van partikelvooropplaatsing.' In: Tabu 21, 18-26.
Hoeksema, Jack (1992), Bevelende zinnen zonder polaire tegenhanger H. Bennis and J.W. de VriesDe binnenbouw van het NederlandsDordrechtICG-Publications125-131
Hoeksema, Jack (1998), 'Een ondode kategorie: de genitief'Tabu28162-167
Hoeksema, Jack (2001), 'X maar dan ook echt X! Emfatische reduplicerende nevenschikking'Tabu313/4119-140
Hoeksema, Jack (2005), 'Geen enkel'Tabu34171-186
Hoeksema, Jack (2012), 'On the natural history of negative polarity items'Linguistic Analysis383-33
Hoeksema, Jack (2013), De negatief-polaire uitdrukkingen van het Nederlands, Groningen University
Hoeksema, Jack (2017), Neg-Raising and Long-distance licensing of Negative Polarity Items Debra Ziegeler and Bao ZhimingNegation and contact
Hoeksema, Jack (2018), 'Positive polarity predicates'Linguistics56356-400
Hoeksema, Jack, Dirk-Bart den Ouden (2005), 'Positief- en negatief-polaire bepalingen van graad: een empirisch onderzoek'TABU34129-144
Hoeksema, Jack, Henny Klein (1994), 'Bar en bijster: Een onderzoek naar twee polariteitsgevoelige adverbia'Gramma/TTT375-88
Hoekstra, T. & P. Wehrmann (1985), 'De Nominale Infinitief.'In: Glot 8, 257-274.
Hoekstra, T.A., M. Lansu & M. Westerduin (1987), 'Complexe Verba.' In: Glot 10, 61-77.
Hof, C. van den (1976), 'The Interrelation between "zou" and "kunnen" in Modern Dutch Relative Clauses.' In: Studia Germanica Gandensia. XVII,19-31.
Hofmann, Dietrich & Willy Sanders (Hrsg.), Gedenkschrift für WilliamFoerste, Köln/Wien, 401-411.
Hofmans, M. (1980), 'Hebben of zijn: een enquête naar het gebruik van "hebben" of "zijn" in de konstruktie Thww + Mhww+ HWW in Nederland en Vlaanderen.' In: Rapport d'activitésde l'Institut de Phonétique (ULB) 14, 83-129.
Hofmans, Mark (1982a), '"To have" or not "to have": deverbalization of modals or the choice between "have" and "be".' In:Gramma 6, 126-143.
Hofmans, Mark (1982b), 'Hebben of zijn en de deverbaliseringvan de modale werkwoorden in het Nederlands.' In: Dominicy,M. (ed.), Linguistics in Belgium/Linguistiek in België/Linguistique en Belgique 5, 81-109.
Hogeweg, Lotte (2009), Word in Process. On the interpretation, acquisition and production of wordsRadboud Universiteit NijmegenThesis
Holk, A.G.F. van (1963), 'Subcategorieën van het werkwoord.' In: Studies etc., 69-90.
Honselaar, Wim (1987), 'Zijn vs. Hebben in het samengesteld perfectum.' In: Ntg. 80, 55-68.
Honselaar, Wim (1994), 'Gesplitste en niet-gesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden'Forum der Letteren3535-52
Hoogvliet, J.M. (1903), Lingua. Een beknopt leer- en handboek van algemeene en Nederlandsche taalkennis, meer bepaaldelijknv bestemd voor leeraren en onderwijzenden in moderne enoude talen, Amsterdam.
Hoop, Helen de & Paulien Smabers (1987), 'Rood of Groen? Een normenonderzoek naar enkele stijlverschillen tussen gesproken en geschreven taal.' In: De nieuwe taalgids. 80, 287-302.
Hoop, Helen de, Guido Vanden Wyngaerd & Jan-Wouter Zwart (1990), 'Syntaxis en semantiek van de van die-constructie.'In: Gramma 14, 81-106.
Hoppenbrouwers, C.A.J (1980), 'De meervoudsvorming in het Nederlands.' In: Janssen, Th. & N.F. Streekstra (red.),Grenzen en domeinen in de grammatica van het Nederlands,Groningen, 159-179.
Hoppenbrouwers, Cor (1979-80), 'Energiebesparing.' In: Tabu 10, 11-15.
Hoppenbrouwers, Gerard (1977), Existentiële zinnen in het Engels en in het Nederlands, Nijmegen. (Grammarij, nr. 3)
Horn, Laurence R. (1985), 'Metalinguistic Negation and Pragmatic Ambiguity'Language61121-174
Horn, Laurence R. (1989), A natural history of negationChicagoUniversity of Chicago Press
Hornstein, Norbert (1977), 'Towards a Theory of Tense.' In: Linguistic Inquiry. 8, 521-557.
Horst, J.M. van der & R. Storm (1991), 'Over de geschiedenis van het betrekkelijke voornaamwoordelijk bijwoord.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.107, 105-119.
Horst, J.M. van der (1987), 'Verlegen als hij is en Zo dik als ze is.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 83-84.
Horst, J.M. van der (1988b), 'Over relatief dat en wat.' In: De nieuwe taalgids. 81, 194-205.
Horst, J.M. van der (1990), 'Weg ermee? Over gesplitste en ongesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Jaarboekinl 1989, 46-57.
Horst, J.M. van der (1992), 'Splitsen of niet-splitsen van voornaamwoordelijke bijwoorden'Forum der Letteren33127-147
Horst, J.M. van der (1992a), 'Iets over veel en vele.' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.)(1992), 111-118.
Horst, J.M. van der (1992b), 'Splitsen of niet-splitsen van voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Forum der Letteren. 33, 127-147.
Horst, Joop van der (1988a), 'De Croma-verandering.' In: Onze Taal. 57, 172-173.
Horst, Joop van der (2010), Met (het) oog op morgen: Opstellen over taal, taalverandering en standaardtaal. Universitaire Pers Leuven
Hulshof, Hans (1983), 'Enkele opmerkingen over nominalisering.' In: Forum der Letteren. 24, 207-223.
Hulshof, Hans (1987), 'Geef de boeken dan nu toch maar 'es even hier. Partikelclustering in imperatieve zinnen.' In:Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ans-nummer), 85-89.
Hulst, H. van der & M. Moortgat (1980), Alex. Lexicale analyse van een taaldatabank, INL Working Papers, nr. 2, Leiden.
Höhle, Tilman N. (1986), 'Der Begriff 'Mittelfeld'. Anmerkungen über die Theorie der topologischen
Höhle, Tilman N. (1986), 'Der Begriff 'Mittelfeld'. Anmerkungen über die Theorie der topologischen Felder.' In: Weiss, Walter, Herbert Ernst Wiegand & Marga Reis (Hrsg.), Kontroversen, alte und neue. Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses (Göttingen 1985), Tübingen, Band 3, 329-340.
Hüning, Matthias & Ariane van Santen (1994), 'Produktiviteitsveranderingen: de adjectieven op -lijk en -baar.' In: Leuvense Bijdragen.83, 1-29.
Hüning, Matthias (1992), 'De concurrentie tussen deverbale nomina met ge- en op -erij.' In: Spektator 21, 161-172.
Hüning, Matthias (2014), 'Over complexe preposities en convergentie'. In: Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst. Universitaire Pers Leuven.
Jackendoff, R. S. (1971), 'Gapping and Related Rules.' In: Linguistic Inquiry.2, 21-35.
Jansen, C.J.M. (1995), Rekenen met taal. Intreerede TU Eindhoven, Eindhoven.
Jansen, F. (1974), 'Wat is "Jan z'n boek"?' In: Tabu 5, 17-19.
Jansen, F. (1978), 'Hoe krijgt de spreker zijn woorden op een rijtje? Taalgebruiksaspekten van de "PP over V" konstruktie.' In: Kooij, J.G. (red.) (1978), 70-104.
Jansen, F. (1991a), 'Citaatinbeddingen.' In: Onze Taal. 60, nr. 10, 10-12.
Jansen, F. (1991b), 'De houding ten opzichte van gesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Neerlandica extra muros 29, nr. 3, 21-29.
Janssen, Th. (1970), 'De (vrije) predikatieve toevoeging en de bepaling van gesteldheid.' In: De nieuwe taalgids. 63, 103-106.
Janssen, Theo A.J.M. (1986), 'Het voltooid deelwoord.' In: Glot 9, 57-78.
Janssen, Theo A.J.M. (1987), 'Acht, zes of twee tempora?' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 89-93.
Janssen, Theo A.J.M. (1988), 'Tense and temporal composition in Dutch: Reichenbach's "point of reference" reconsidered.'In: Ehrich, Veronika & Heinz Vater (Hrsg.), Temporalsemantik. Beiträge zur Linguistik der Zeitreferenz, Tübingen, 96-128.
Janssen, Theo A.J.M. (1989a), 'Preteritum of perfectum? O tempora, o sores!' In: Neerlandica extra muros. nr. 53, 50-60.
Janssen, Theo A.J.M. (1989b), 'Tempus: interpretatie en betekenis.' In: De nieuwe taalgids. 82, 305-329.
Janssen, Theo A.J.M. (1992), 'Hoe: Vragend en Betrekkelijk Bijwoord? Een Kwestie van Betekenis.' In: Bennis, Hans & Jan W. de Vries (Red.), 157-168.
Janssen, Theo A.J.M. (1993a), 'Preterit and perfect in Dutch.' In: Vet, Co & Carl Vetters (eds.), Tense and aspect indiscourse, Berlin, 741-783.
Janssen, Theo A.J.M. (1993b), 'De tempora in het Nederlands.' In: Snel-Trampus, Rita D. (red.), Nederlandse taal-, vertaal- en letterkunde. (Handelingen van het) Colloquium vandocenten in de Neerlandistiek in Zuid-Europa (Trieste, 13-14april 1992), Trieste, 31-51.
Janssen, Theo A.J.M. (1993c), 'Tense in Dutch: eight 'tenses' or two tenses?' In: Ballweg, Joachim & Rolf Thieroff(Hrsg.), Tempussysteme in ausgewählten Sprachen, Tübingen,93-118.
Jespersen, Otto (1917), 'Negation in English and other languages'Historisk-filologiske Meddeleser11-151
Jong, F. de, L. Oversteegen & H.J. Verkuyl (1988), Betekenisen Taalstructuur. Inleiding in de formele semantiek. Dordrecht.
Jordens, P. (1974), 'Das deutsche es und die niederländischen Entsprechungen er/het. Eine kontrastive Analyse.' In: Pörnbacher, H. (Hrsg.), Festgabe des Deutschen Instituts derUniversität Nijmegen Paul B. Wessels zum 65. Geburtstag,Nijmegen, 157-189.
Jullens, Jan (1983), 'Over telwoorden en congruentie.' In: Tabu 13, 107-119.
Karcevski, S. (1941), 'Introduction à l'étude de l'interjection.' In: Cahiers Ferdinand de Saussure 1, 57-75.
Keijzer, J. (1947), 'Dit, dat en nog wat.' In: De nieuwe taalgids. 40, 164-166.
Kenny, Anthony (1963), Action, Emotion and Will, London/NewYork.
Kerstens, J. (1980), 'Over samentrekking.' In: De nieuwe taalgids. 73, 375-394.
Kerstens, Johan (1985), 'Het lidwoord nul bestaat niet.' In:Forum der Letteren. 26, 1-19.
Kirsner, R.S. & V.J. van Heuven (1988), 'The Significance of Demonstrative Position in Modern Dutch.' In: Lingua 76, 209-248.
Kirsner, R.S. (1976-77), 'De "onechte lijdende vorm".' In: Spektator 6, 1-18.
Kirsner, R.S. (1985), 'What It Takes to Show Whether an Analysis 'Fits'.' In: Blume, H. & G. Hammarström (eds.), Descriptio Linguistica. Proc. First Conf. on Descriptive and Structural Linguistics (Antwerp 1985), Tübingen, 76-113.
Kirsner, R.S., V.J. van Heuven & J.F.M. Vermeulen (1987), 'Text-type, context and demonstrative choice in writtenDutch: Some experimental data.' In: Text (An interdisciplinary journal for the study of discourse) 7, 117-144.
Kirsner, Robert S. & Jeanine Y. Deen (1989), 'Het mes snijdt aan twee kanten: on the semantics and pragmatics of theDutch sentence-final particle hoor.' In: Bruijn Lacy, Margriet (ed.), The Low Countries: Multidisciplinary Studies,Lanham/New York/London, 1-11. (= Publications of the American Association for Netherlandic Studies 3)
Kirsner, Robert S. (1979a), 'Deixis in Discourse: an Exploratory Quantitative Study of the Modern Dutch Demonstrative Adjectives.' In: Givón, T. (ed.), Syntax and Semantics,Volume 12: Discourse and Syntax, New York/San Francisco/London, 355-375.
Kirsner, Robert S. (1979b), The Problem of Presentative Sentences in Modern Dutch, Amsterdam/New York/Oxford (North-Holland Linguistic Series, vol. 43).
Kirsner, Robert S. (1991), 'Het nut van intersubjectieve gegevens in taalkundige beschrijvingen van het Nederlands.' In:Neerlandica extra muros. 29, nr. 3, 12-20.
Kirsner, Robert S., Arie Verhagen & Mariëtte Willemsen (1984-85), 'Over PP's, transitiviteit en het zgn. indirect objekt.' In: Spektator 14, 341-347.
Klasse, Band 59, Heft 2),Berlin, 57-69.
Klein, M. & M. Visscher (1996), Handboek Verzorgd Nederlands. Spellingregels Stijladviezen, Groningen, tweede, herzienedruk.
Klein, M. & M.C. van den Toorn (1977-78), 'Vooropplaatsing van PP's.' In: Spektator 7, 423-433. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 177-187.
Klein, M. & M.C. van den Toorn (1979), 'Van NP-Beperking tot XP-Beperking: een antwoord op Kooij en Wiers 1978.' In: De nieuwe taalgids.72, 97-109.
Klein, M. (1974), 'Enkele opmerkingen over de bijstelling.'In: De nieuwe taalgids. 67, 405-411.
Klein, M. (1976-77), 'Zinsaccent en extrapositie.' In: Spektator 6, 444-445.
Klein, M. (1977a), 'Akmajian, Paardekooper en Twee van die Sinterklazen.' In: Gramma 1, 4-10.
Klein, M. (1977b), Appositionele constructies in het Nederlands, proefschrift Nijmegen, Nijmegen.
Klein, M. (1981), 'De interne structuur van partitieve constructies.' In: Spektator 10, 295-309.
Klein, M. (1983), Over de zgn. absolute met-constructieDe Nieuwe Taalgids76151-164
Klein, M. (1983a), 'Over de zgn. absolute met-constructie.' In: De nieuwe taalgids. 76, 151-164.
Klein, M. (1983b), 'Vooropstaande PP's en thematische relaties.' In: Gramma 7, 41-50.
Klein, M. (1991), 'Coördinatie in de ANS.' In: Gramma 15, 227-234.
Klein, Maarten (1987), 'De ans en het voornaamwoordelijk bijwoord.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ans-nummer), 97-100.
Klooster, W.G. (1987), 'De bepaling van kwantiteit, een grammaticale vergissing.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 100-102.
Klooster, W.G. (1992), 'Over er.' In: Bennis, Hans & Jan W. de Vries (red.) (1992), 191-207.
Klooster, Wim (1978), 'Minder dan hoeft'De Nieuwe Taalgids71534-542
Klooster, Wim (1984), Ontkenning en noodzakelijkheid. Observaties met betrekking tot negatie en moetenGLOT763-120
Klooster, Wim (1989), "Bananenzinnen" Porteman, Karel,Schöndorf, Kurt ErichLiber amicorium Kåre Langvik-Johanessen35-43
Klooster, Wim (1993), 'Negatieve zinnen'Gramma/TTT22119-143
Klooster, Wim (2001), Geen: over verplaatsing, negatie en focusNederlandse Taalkunde6154-84
Klooster, Wim (2001), Grammatica van het hedendaags Nederlands. Een volledig overzichtDen HaagSDU Uitgeverij
Koelmans, L. (1965), 'Iets over de woordorde bij samengestelde predikaten in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 58, 156-165.
Koelmans, L. (1970a), 'Zinnen met een aanloop in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 63, 21-27.
Koelmans, L. (1970b), 'Syntactische fundering van de z.g. bepalingen van gesteldheid.' In: De nieuwe taalgids. 63, 92-93. Ook in:Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 143-145.
Koelmans, L. (1975c), 'Jan z'n boek en de pregenitieven.' In: De nieuwe taalgids. 68, 433-445.
Kollewijn, R.A. (1891), 'Zich.' In: Taal en Letteren. 1, 189-192.
Kollewijn, R.A. (1892), 'Het systeem van de tijden der werkwoorden.' In: Taal en Letteren. 2, 141-147.
Kooij, J.G. & E. Wiers (1978), 'Vooropplaatsing, verplaatsingsregel en de interne struktuur van nominale groepen.'In: Kooij, J.G. (red.) (1978), 105-143.
Kooij, J.G. & E. Wiers (1979), 'Beperkingen en overschrijdingen: een antwoord aan Klein en Van den Toorn.' In: Ntg. 72,488-493.
Kooij, J.G. & E.L. Wiers (1976-77), 'Vooropplaatsing van PP's in het Nederlands.' In: Spektator 6, 445-449. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980.173-176.
Kooij, J.G. (1972-73), 'Presuppositie, topic, en de plaats van het indirekt objekt.' In: Spektator 2, 261-270.
Kooij, J.G. (1976), 'Jan vraagt Piet als Jan Piet ziet, of: hoe leg ik woordvolgorde uit?' In: Verslag 5e Colloquium vanhoogleraren en lectoren in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten (Leiden, 1973), 's-Gravenhage/Gent,64-78.
Koops, Aaldrik (1984-85), 'De zogenaamde PP-over-V constructie over.' In: Spektator 14, 352-357.
Koster, J. (1975), 'Dutch as an SOV-language.' In: Linguistic Analysis 1, 111-136.
Kraak, A. (1966), Negatieve zinnen. Een methodologische en grammatische analyse, Hilversum.
Kraak, A. (1970), 'Zinsaccent en syntaxis.' In: Studia Neerlandica. 1, nr. 4, 41-62.
Kraak, Albert (1966), Negatieve zinnen, een methodologische en grammatische analyse, W. de Haan
Kruyskamp, C. (1962), 'Begripsverwarring bij ontwerpen.' In:De nieuwe taalgids. 55, 24-25.
Kuno, S. (1976), 'Gapping: A Functional Analysis.' In: Linguistic Inquiry. 7, 300-318.
Langendonck, W. van (1980), 'A source for quantifying expressions.' In: Zonneveld, W. & F. Weerman (eds.), Linguisticsin the Netherlands 1977-1979, Dordrecht, 84-95.
Langeveld, M.J. jr. (1931), 'De zogenaamde "tussenwerpsels".'In: De nieuwe taalgids. 25, 279-283.
Leech, G. & J. Svartvik (1975), A communicative Grammar of English, London.
Leys, O. (1973), 'Das Reflexivpronomen: eine Variante des Personalpronomens.' In: Leuvense Bijdragen. 62, 251-265.
Leys, O. (1979a), 'De bepaling van het voornaamwoordelijk bijwoord en de systematisering van ndl. er.' In: De nieuwe taalgids. 72,240-246.
Leys, O. (1979b), 'Zur Systematisierung von es.' In: Deutsche Sprache 1979, nr. 1, 28-34.
Leys, O. (1984), 'Indefiniete eigennamen.' In: Pijnenburg,W.J.J., K. Roelandts & V.F. Vanacker (red.), Feestbundel voor Maurits Gysseling. Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag,Leuven, 208-213.
Leys, O. (1985), 'Het voegwoord om als uitdrukking van modale opeenvolging.' In: Ryckeboer, H., J. Taeldeman & V.F. Vanacker (red.) (1985), 267-271.
Leys, Odo (1988), 'Prospektives um.' In: Deutsche Sprache 16, 97-102.
Leys, Odo (2001), 'Omtrent onlogische constructies'Leuvense Bijdragen90427-428
Lin, Jing (2015), Acquiring Negative Polarity ItemsUniversiteit van AmsterdamThesis
Loey, A. van (1943), 'Het suffix -er in plaatsnamen.' In:Handelingen Kon. Comm. Toponymie en Dialectologie XVII, 279-298.
Loonen, Nard (2003), Stante pede gaande van dichtbij langs AF bestemming @University of UtrechtThesis
Looyenga, S. (1990), 'On the Internal Structure of Nominal Infinitives.' In: Linguistics in the Netherlands 1990, 101-111.
Looyenga, S. (1992), 'Generieke zinnen.' In: Tabu 22, 1-21.
Lubbe, H.F.A. van der (1958/1978), Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing, Assen, 1ste druk 1958, 4de druk 1978.
Lubbe, H.F.A. van der (1982), 'Over echte en schijnbare partitieve groepen.' In: Spektator 11, 367-378.
Lubbe, H.F.A. van der (1985), 'De structuur van de zgn. absolute met-constructie.' In: De nieuwe taalgids. 78, 6-17.
Luif, Jan (1992), 'Over richtingsbepalingen.' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F.
Lühr, Rosemarie (1985), 'Sonderfälle der Vorfeldbesetzung im heutigen Deutsch.' In: Deutsche Sprache 13, 1-23.
M(artelaere), A. d(e) (s.d.), 'Blijken, lijken, schijnen.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk). ii/454-455.
M(artelaere), A. d(e) (s.d.), 'Doen en laten.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk). vi/18.
Malepaard, Joop (2007), 'Inverse disjuncties'Voortgang25311-360
Maling, J.M. (1972), 'On Gapping and the Order of Constituents.' In: Linguistic Inquiry. 3, 101-108.
Marc Dominicy & S.Paul Verluyten (eds.), Linguistics in Belgium 6, 42-56(Antwerp Papers in Linguistics, Special Issue). Ook in:Vriendt, Sera de (1995), 115-128.
Marle, J. van & G.A.T. Koefoed (1988), 'Herinterpretatie: voorwaarden en effecten.' In: Spektator 17, 488-511.
Marle, J. van (1987), 'Een mythe over het -s meervoud.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 103-108.
Marle, J. van (1992), 'Lexicale herinterpretatie met morfologische consequenties: over de herrijzenis van de vrouwelijke persoonsnamen op -se.' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992), 169-176.
Mars, F.K.M. (1968), 'Nog een grammaticale vergissing?' In: Levende Talen. 206-208.
Mars, F.K.M. (1969), 'Over oorzakelijke en andere voorwerpen.' In: De nieuwe taalgids. 62, 368-376.
Mathesius, Vilém (1929), 'Zur Satzperspektive im modernen Englisch.' In: Archiv für das Studium der neueren Sprachenund Literaturen 84, 202-210.
Mattens, W.H.M. (1970), De indifferentialis. Een onderzoek naar het anumerieke gebruik van het substantief in het algemeen bruikbaar Nederlands, Assen.
Mattens, W.H.M. (1984), 'De voorspelbaarheid van tussenklanken in nominale samenstellingen.' In: De nieuwe taalgids. 77, 333-343.
Mattens, W.H.M. (1991), 'Van gastrolinguÏstiek krijgt een structuralist linguÏstische gastritis: het getalsaspect vangroente- en fruitnamen.' In: De nieuwe taalgids. 84, 556-568.
Mattens, Wim (1987a), 'Het partitieve er in de ANS.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXV, 68-77.
Mattens, Wim (1987b), 'Tussenklanken in substantivische en adjectivische samenstellingen.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 108-114.
Mattens, Wim (1988), 'Nogmaals het partitieve er in de ANS.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXVI, 35-44.
Mattens, Wim (1990), 'Enkele taalkundige aspecten van het drug(s)probleem.' In: Gramma 14, 183-191.
Meijs, Willem (1986), 'Grensgevallen.' In: Hoppenbrouwers, C.A.J. et al. (red.) (1986), 217-223.
Merckens, P.J. (1961), 'Zijn dat kooplieden of zijn kooplieden dat?' In: De nieuwe taalgids. 54, 152-154. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 246-248.
Mesland, G.M. (1971), 'Alweer die glibberige samentrekking.'In: De nieuwe taalgids. 64, 12-14.
Michels, L.C. (1951), 'Relatieve en vergelijkende constructies.' In: Handelingen van het 19e Vlaams Filologencongres,174-176.
Michels, L.C. (1952), 'U Eerwaarde en Zijn Edele.' In: De nieuwe taalgids. 45, 160-162.
Michels, L.C. (1957), 'Woordwording van affixen.' In: De nieuwe taalgids. 50, 79-82.
Michels, L.C. (1959), 'Op de grens van copula en hulpwerkwoord.' In: Taal en Tongval. 11, 206-212. Ook in Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 224-230.
Michels, L.C. (1963a), 'Een geval van cohesie.' In: De nieuwe taalgids. 56, 50.
Michels, L.C. (1963b), 'Wat voor dat.' In: De nieuwe taalgids. 56, 107.
Michels, L.C. (1964), 'Twee en een paar.' In: De nieuwe taalgids. 57, 352.
Mourelatos, Alexander P.D. (1981), 'Events, Processes, and States.' In: Tedeschi, Philip J. & Annie Zaenen (eds.),Tense and Aspect (= Syntax and Semantics 14), New York etc.,191-212.
Mulders, J. van (1943), 'Het werkwoord "hoeven".' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revue des Langues Vivantes 9,209-211.
Naarding, J. (1961), 'Het geslacht der koppelingen met ontwerp-.' In: De nieuwe taalgids. 54, 266-268.
Neijt, A. & W. Zonneveld (1981), 'De aantrekkingskracht van-baar.' In: Glot 4, 215-228.
Neijt, A. (1979), Gapping. A Contribution to Sentence Grammar, Dordrecht.
Neijt, A. (1991), Universele fonologie. Een inleiding in de klankleer, Dordrecht.
Niekerk, P.K. (1973), 'Analyse van het verbale systeem van hethedendaagse Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 66, 453-463.
Nieuwborg, E. (1968), De distributie van het onderwerp en het lijdend voorwerp in het huidige geschreven Nederlands in zijn A.B.-vorm, Antwerpen, s.d.
Nieuwborg, E. (1968), De distributie van het onderwerp en het lijdend voorwerp in het huidige geschreven Nederlands inzijn A.B.-vorm, Antwerpen, s.d.
Nieuwborg, E. (1970), 'Les pronoms adjectifs et numéraux indéfinis dans la grammaire néerlandaise.' In: Mélanges J.L.Pauwels, Louvain, 1-32.
Nieuwborg, E. (1973), 'De plaatsing van het substantivisch onderwerp in reflexieve constructies.' In: Leuvense Bijdragen. 62, 273-283.
Nieuwborg, E. (1976), Cursus woordvolgorde, syllabus UCL, Leuven, s.d.
Nieuwenhuysen, Peter (1972-73), 'Oorzaak en gevolg.' In: Spektator 2, 447-469.
Nieuwint, P.J.G.M. (1984), 'Werkwoordstijden in Nederlandse 'counterfactuals'.' In: De nieuwe taalgids. 77, 542-555.
Noach, B.M. (1972), 'Interjecties-Tussenwerpsels.' In: Levende Talen. 1972, 487-488.
Nunn, A. (1992), 'Een modulair model voor spelling en morfologie.' In: Forum der Letteren. 33, 275-283.
Odijk, J. (1992), 'Uninflected Adjectives in Dutch.' In: Bok-Beinema, R. & R. van Hout (red.), Linguistics in the Netherlands, Amsterdam, 197-208.
Os, Charles van (1986), ''Vrijwel' heeft zijn grenzen.' In: Tabu 16, 51-71.
Ostendorf, M.A.F. (1958), 'De tangconstructie als syntactisch stramien.' In: De nieuwe taalgids. 51, 139-144. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 328-333.
Overdiep, G.S. (1923), 'Een opmerking over het Nederlandsche perfectum.' In: De nieuwe taalgids. 17, 26-33.
Overdiep, G.S. (1949), Stilistische Grammatica van het moderne Nederlandsch, 2e druk verzorgd door G.A. van Es, Zwolle.
Paardekooper, P.C. (1946), 'Wat is genus?' In: De nieuwe taalgids. 39, 23-27.
Paardekooper, P.C. (1950), 'Als en dan bij vergelijkingen.'In: De nieuwe taalgids. 43, 160-167.
Paardekooper, P.C. (1951), 'De imperatief als grammatische categorie in het ABN.' In: De nieuwe taalgids. 44, 97-107.
Paardekooper, P.C. (1952), 'Jan z'n boek.' In: De nieuwe taalgids. 45, 12-17.
Paardekooper, P.C. (1956), 'Een schat van een kind.' In: De nieuwe taalgids. 49, 93-99. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 334-340 en in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 74-81.
Paardekooper, P.C. (1957), 'De "tijd" als spraakkunstgroep in het ABN.' In: De nieuwe taalgids. 50, 38-45. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 282-289.
Paardekooper, P.C. (1958a), 'Wijlen ons koppelwerkwoord?' In: Levende Talen. 1958, 115-122. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 202-209.
Paardekooper, P.C. (1958b), 'Koppelwerkwoorden met iemand hebben.' In: Levende Talen. 1958, 536-543. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 214-221.
Paardekooper, P.C. (1961), 'Persoonsvorm en voegwoord.' In: De nieuwe taalgids. 54, 296-301.
Paardekooper, P.C. (1962a), 'Een foute zinsbegrenzing.' In: Levende Talen. 1962, 185-188.
Paardekooper, P.C. (1967), 'Een heilige spraakkunstkoe: het koppelwerkwoord.' In: Levende Talen. 1967, 189-198. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 264-273.
Paardekooper, P.C. (1970a), 'Een dwaze regel: de n in alle(n), beide(n) enz.' In: De nieuwe taalgids. 63, 131.
Paardekooper, P.C. (1970b), 'Twee onbruikbare begrippen: endo-en eksocentrisch.' In: De nieuwe taalgids. 63, 291-292.
Paardekooper, P.C. (1970c), 'Groter als.' In: De nieuwe taalgids. 63, 329-337.
Paardekooper, P.C. (1974), 'M'n broer heeft het heel erg warm.' In: De nieuwe taalgids. 67, 147-154.
Paardekooper, P.C. (1977), 'Met jouw tanden in m'n nek als bw. bep'De Nieuwe Taalgids70387-406
Paardekooper, P.C. (1977a), 'Of het nou regent of dat het mooi weer is als bw bep.' In: De nieuwe taalgids. 70, 162-170.
Paardekooper, P.C. (1977b),' Met jouw tanden in m'n nek als bwbep.' In: De nieuwe taalgids. 70, 387-406.
Paardekooper, P.C. (1978), 'Wie dan ook enz., vooral als ww-patroondeel.' In: De nieuwe taalgids. 71, 569-581.
Paardekooper, P.C. (1979), 'Ook maar iemand.' In: De nieuwe taalgids. 72, 429-448.
Paardekooper, P.C. (1979), 'Ook maar íémand'De Nieuwe Taalgids72429-448
Paardekooper, P.C. (1984), 'Voor een prof is ie vrij dom.' In: De nieuwe taalgids. 77, 18-29.
Paardekooper, P.C. (1985), 'Het wkg. vn: mekaar(s).' In: De nieuwe taalgids.78, 389-403.
Paardekooper, P.C. (1986), Beknopte ABN-syntaksis, Eindhoven, s.d., 7de druk.
Paardekooper, P.C. (1986), Beknopte ABN-syntaksisEindhovenP.C. Paardekooper
Paardekooper, Piet. C. (1981), Beknopte ABN-syntaksisEindhovenUitgave in eigen beheer
Pardoen, Justine & Wim Honselaar (1988-89), 'De betekenis van zinnen met de volgorde zich...subject.' In: Spektator 18, 407-422.
Partee, B. (Hall) (1972), 'Opacity, coreference and pronouns.'In: Davidson, D. & G. Harman (eds.), Semantics of NaturalLanguage, Dordrecht, 415-441.
Pauw, Annelies (1983-84), 'Transitiviteit, intransitiviteit en constructies met "zich".' In: Spektator 13, 417-439.
Pauwels, A. (1953), De plaats van het hulpwerkwoord[,] verleden deelwoord en infinitief in de Nederlandse bijzin (I.Tekst; II. Kaarten), Leuven.
Pauwels, J.L. (1952), 'Klanknabootsende en bewegingsschilderende tussenwerpsels en bijwoorden.' In: Taal en Tongval. 4, 48-58.
Pauwels, J.L. (1959), Les diffcultés de la construction de la phrase néerlandaise. Exposé complet et pratique à l'usagedes élèves dont la première langue est le français,Liège/Paris, 4de druk.
Pauwels, J.L. (1977a), 'Afleidingen met -baar.' In: Nu Nog. XXV,25-27.
Pauwels, J.L. (1977b), 'Derdemacht of derde macht?' In: Nu Nog. XXV, 97-98.
Pauwels, J.L. (1978), 'Tweederde -- twee derde -- twee derden.' In: Nu Nog. XXVI, 3-12.
Pauwels, J.L. (1979), 'Het voltooid deelwoord van de her-werkwoorden.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXVII, 13-17.
Pauwels, J.L. (1983), ' "Godweet" en "wieweet" als modale adverbia.' In: Taal en Tongval. 35, 76-78.
Pekelder, Jan (1993), Conventies en functies. Aspecten van binominale woordgroepen in het hedendaagse Nederlands,Louvain-la-Neuve. (Bibliothèque des cahiers de l'Institut deLinguistique de Louvain, No. 71)
Penninckx, W. (1991), 'Wanneer kun je 'kan je' schrijven?' In: Taalbeheersing in de praktijk 30, nr. 4, 105-109.
Pieters, L., H. Schreel-Noë & J. van Bakel (1980), 'Moeilijk dat het was! Het voegwoord dat.' In: Gramma 4, 2-28.
Pollmann, T. (1970), 'Passieve zinnen en het geÏmpliceerd logisch subject.' In: Studia Neerlandica. 1970/2, 34-50.
Pollmann, T. (1973), 'Het zogenaamde presuppositionele het en causaliteit.' In: De nieuwe taalgids. 66, 265-281.
Pollmann, T. (1984), 'Predikatieve bepalingen en hun subjecten.' In: De nieuwe taalgids. 77, 1-17.
Pollmann, Thijs & Carel Jansen (1995), 'Hoe precies zijn onze schattingsregels?' In: Onze Taal. 64, 34-36.
Poppel, Lotte van (2016), Strategisch manoeuvreren met litotes , Dorien Van de Mieroop, Lieven Buysse, Roel Coesemans, Paul GillaertsDe macht van de taal: taalbeheersingsonderzoek in Nederland en Vlaanderen Leuven/Den HaagAcco219-231
Premsela, M.J. (1918), 'Tante Betje.' In: De nieuwe taalgids. 12, 130-132.
Proeme, H. (1984), 'Over de Nederlandse imperativus.' In: Forum der Letteren. 25, 241-258.
Proeme, H. (1986), 'Is "wees" imperativus van "zijn"? (Over de semantiek van wezen en zijn.)' In: Forum der Letteren. 27, 30-41.
Reichenbach, Hans (1947), Elements of Symbolic Logic, NewYork.
Reuneker, Alex (2016), 'Conditional use of prepositional phrases. The case of zonder ('without')'Linguistics in the Netherlands2016121-134
Reynaert, J. (1970), 'Voegwoordelijke bijwoorden in hedendaags betogend proza.' In: Studia Germanica Gandensia. xii, 7-24.
Rigelsford, Michael (1983), 'Teaching Dutch concessive clauses to English-speaking learners.' In: Callebaut, B. e.a.(red.), Linguistische en socio-culturele aspecten van hettaalonderwijs, Handelingen van het tweede Fakulteitscolloquium (Gent 1982), 331-335.
Rooij, J. de (1965a), Als -- of -- dat. Enkele conjuncties in ABN, dialect en Fries, Assen.
Rooij, J. de (1965b), 'I knew you knew he knew. Een dialectgeografische studie over objectszinnen zonder voegwoord met hoofdzinvolgorde.' In: Taal en Tongval. 17, 105-123.
Rooij, J. de (1967), 'Lummel dat je bent.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 83, 108-121.
Rooij, J. de (1970a), 'Een paar is twee.' In: De nieuwe taalgids. 63, 118-126.
Rooij, J. de (1970b), 'Onzijdige voornaamwoorden en het naamwoordelijk gezegde.' In: De nieuwe taalgids. 63, 181-186.
Rooij, J. de (1972a), 'Als of dan.' In: De nieuwe taalgids. 65, 199-209.
Rooij, J. de (1972b), 'Eigenlijke en oneigenlijke modale verba.' In: Taalwetenschap in Nederland 1971, Amsterdam, 33-38.
Rooij, J. de (1976-77), 'Maar en alleen (maar).' In: Spektator6, 461-463.
Rooij, J. de (1977), 'De schilderij in het salon.' In: Sterkenburg, P.G.J. van et al. (red.), Lexicologie, een bundel opstellen voor F. de Tollenaere, Groningen, 221-229.
Rooij, J. de (1978a), 'Dubbel genus II. Een dialectgeografische studie met een mislukte poging tot sociolinguÏstische inbreng.' In: Taal en Tongval. 30, 105-135.
Rooij, J. de (1978b), 'Het ene of is het andere niet.' In: De nieuwe taalgids. 71, 146-148.
Rooij, J. de (1980), 'Ons bruin(e) paard. Een studie over het gebruik van de onverbogen en de verbogen vorm van het adjectief voor een onzijdig substantief enkelvoud in standaardtaal, dialect en ouder Nederlands.' In: Taal en Tongval. 32, 3-25 (I);109-129 (II).
Rooij, J. de (1982), ' Omdat en doordat in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 75, 329-342.
Rooij, J. de (1985), 'De toekomst in het Nederlands I. Over het uitdrukken van de toekomende tijd in standaardtaal endialect.' In: Taal en Tongval. 37, 96-123.
Rooij, J. de (1986a), 'De toekomst in het Nederlands II. Over het uitdrukken van de toekomende tijd in standaardtaal endialect.' In: Taal en Tongval. 38, 5-32.
Rooij, J. de (1986b), 'Waarom het naamwoordelijk gezegde groen blijft.' In: Onze Taal. 55, 142-144.
Rooij, J. de (1988), Van hebben naar zijn. Het gebruik van hebben en zijn in de voltooide tijden (actief) van zijn,gaan, vergeten en verliezen in standaardtaal, ouder Nederlands en dialect, Amsterdam.
Rooij, J. de (1989), 'Zo'n dingen zeggen ze hier (niet). Regionale verschillen in het gebruik van zo'n en zulke.' In: Theissen, S. & J. Vromans (red.) (1989), 181-201.
Rooij, J. de (1990a), 'Over hun en hen, en hun.' In: Taal en Tongval. 42, 107-147.
Rooij, J. de (1990b), 'Regionale variatie in het gebruik vaner i.' In: Taal en Tongval. 42, themanummer 3, 63-73.
Rooij, J. de (1991a), 'Hen en hun in tijd en ruimte.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 4-6.
Rooij, J. de (1991b), 'Ik had al moeten eindigen vs. Ik moest al geëindigd hebben.' In: Gramma 15, nr. 3, 235-246.
Rooij, J. de (1991c), 'Regionale variatie in het gebruik van er ii.' In: Taal en Tongval. 43, 18-46.
Rooij, J. de (1991d), 'Regionale variatie in het gebruik van er iii.' In: Taal en Tongval. 43, 113-136.
Rooij, J. de (1992a), '"Mag ik professor hartelijk feliciteren?" Over de indirecte aanspreking in de Nederlandse dialecten.' In: Studia Neerlandica et Germanica. Edenda curavitStanislaus Prdota (= Acta Universitatis Wratislaviensis,No. 1356), 319-339.
Rooij, J. de (1994), 'd'r en ze. Over de gereduceerde niet-onderwerpsvormen van het persoonlijk voornaamwoord in de derde persoon vrouwelijk enkelvoud.' In: Neerlandica Wratislaviensia vii, 161-181. (= Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 1640)
Roose, H. (1956), 'Kategorieën van voorgeplaatste bepalingen bij substantieven.' In: Levende Talen. 1956, 474-483. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980.,100-107.
Roose, H. (1958a), 'Nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden.' In: De nieuwe taalgids. 51, 117-119.
Roose, H. (1958b), 'Wijlen ons koppelwerkwoord?' In: Levende Talen. 1958, 342-345. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk. 210-213.
Roose, H. (1959), 'Over kern en bepaling.' In: De nieuwe taalgids. 52, 151-153.
Roose, H. (1962), 'Order of Post-Adjuncts to Nouns in Dutch.'In: Lingua 11, 340-353.
Roose, H. (1964), Het probleem van de woordsoorten in het bijzonder van het bijwoord in het Nederlands, Den Haag.
Roose, H. (1964), Het probleem van de woordsoorten in hetbijzonder van het bijwoord in het Nederlands, Den Haag.
Ross, J.R. (1970), 'Gapping and the Order of Constituents.'In: Bierwisch, M. & K.E. Heidolph (eds.), Progress in Linguistics, The Hague, 249-259.
Royen, G. (1939), Bijgedachten en botsingen in taal, 's-Hertogenbosch.
Royen, G. (1940), 'Piet- en andere luttigheden.' In: Taal en Leven 4, 41-51 en 95-107. Ook in: Royen, G. (1953b), 650-675.
Royen, G. (1953a), 'Relatieve raadsels.' In: Royen, G. (1953b), 237-246.
Royen, Gerlach (1925), 'Nogmaals de nominale klassifikatie in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 19, 273-290.
Royen, Gerlach (1926), De jongere veranderingen van het Indogermaanse nominale drieklassensysteem, 's-Hertogenbosch.
Royen, Gerlach (1929), 'De kerfstok van de term "geslacht".' In: De nieuwe taalgids. 23, 180-188.
Royen, Gerlach (1934a), 'Aanwas van Hij c.s.' In: De nieuwe taalgids. 28, 33-42.
Royen, Gerlach (1934b), 'Seksualizering en seksualitis.' In: De nieuwe taalgids. 28, 206-217.
Royen, Gerlach (1947), 'Biologische en grammatische vervrouwelijking.' In: Levende Talen. 1947, 36-48.
Royen, Gerlach (1948-53), Buigingsverschijnselen in het Nederlands, deel II (1948), Amsterdam.
Royen, Gerlach (1948-53), Buigingsverschijnselen in het Nederlands, deel II (1948), III/1 (1952), III/2 (1953), Amsterdam.
Royen, Gerlach (1952), 'Een aktief-passieve konstruktie.' In: De nieuwe taalgids. 45, 258-261.
Rullmann, Hotze (1995), 'Geen eenheid'Tabu25194-197
Rullmann, Hotze, Hoeksema, Jack (1997), 'De distributie van ook maar en zelfs maar: een corpusstudie'Nederlandse Taalkunde2281-317
Russell, B. (1905), 'On Denoting.' In: Mind 14, 479-493.
Rutten, Gijsbert (2010), 'Vroegmoderne relativa: naar een diachrone constructiegrammatica'Nederlandse Taalkunde151-32
Salverda, Reinier (1982), 'On the problem of topicalization in Dutch.' In: Breekveldt, Willem & Jan Noordegraaf (red.),Voortgang III, 244-256.
Santen, Ariane Johanna van (1992a), Produktiviteit in taal en taalgebruik. Een studie op het gebied van de Nederlandsewoordvorming, Leiden.
Santen, Ariane van & J.W. de Vries (1981), 'Vrouwelijke persoonsnamen op -ster.' In: Al, B.P.F. & Ariane van Santen(red.), Produktiviteit in de morfologie. Een bundel artikelen opgedragen aan E.M. Uhlenbeck, Muiderberg, 115-125.
Santen, Ariane van (1992b), 'Semantische factoren bij de vorming van denominale persoonsnamen op -er.' In: Spektator21, 189-201.
Sassen, A. (1967), 'Syntactische implicaties van de zgn. herhalingsconstructie (dat is een gek geval is dat).' In:Handelingen van het XXVIe Vlaams Filologencongres, Gent, 30-47.
Sassen, A. (1968), 'Groninger dan Gronings.' In: Groningen. Cultureel maandblad, X, 225-241.
Sassen, A. (1971), Over het bestaan en ontstaan van Nederlandse woorden. Inaugurele rede, Groningen. Ook in: Booij, G.E.(red.) (1979), 63-76.
Sassen, A. (1973), 'Over predikaatsnomina en relatieve zinnen met ingesloten antecedent.' In: Tabu 3, 43-46.
Sassen, A. (1974-75), 'Negatie en modaliteit. Of: het modale hulpwerkwoord kunnen bestaat niet.' In: Tabu 5, 9-16.
Sassen, A. (1978), 'Over een vergeten koppelwerkwoord: komen.' In: De nieuwe taalgids. 71, 582-593. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 110-121.
Sassen, A. (1978-79), 'Het suffix -se: een geval van morfologische herstructurering (metanalyse).' In: Tabu 9, 31-39.Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 26-35.
Sassen, A. (1982), 'Variatie en verandering door analogie in de vervoeging van het werkwoord.' In: Tabu 12, 8-22.
Sassen, A. (1982-83), 'Over constructie-verbedding en stadium-predikaten.' In: Spektator 12, 25-49.
Sassen, A. (1983), 'Het taaltje wat ik spreek.' In: Tijdschrift voor Nederlands en Afrikaans 1, nr. 2, 38-40.
Sassen, A. (1984-85), 'Ontkenning ontkend: over uitroepende zinnen en zinnen met wel.' In: Spektator 14, 363-368.
Sassen, A. (1985), 'Hoe vaak is 'om het uur'?' In: Onze Taal. 54,157.
Sassen, A. (1992), 'Meervoudloosheid en indeling van Nederlandse zelfstandige naamwoorden.' In: Bennis, Hans & Jan W.de Vries (red.) (1992), 329-341.
Sassen, Albert (1974-1975), 'Negatie en modaliteit (Of: het modale hulpwerkwoord kunnen bestaat niet!)'Tabu59-15
Sassen, Albert (1976-1977), 'Imperatief en Negatie'Tabu739-40
Sassen, Albert (1984-85), 'Ontkenning ontkend: over uitroepende zinnen en zinnen met wel'Spektator14363-368
Sassen, Albert (1990), 'The modal infinitive in Dutch.' In:Aarts, Flor & Theo van Els (eds.), Contemporary Dutch Linguistics, Washington, 152-163.
Schenkel, W. (1972), Zur erweiterten Attribuierung im Deutschen, Halle (Saale).
Schermer-Vermeer, E. (1986a), 'Over de distributie van vrijwel als bepaling van hoeveelheid.' In: Tabu 16, 21-31.
Schermer-Vermeer, E.C. (1971b), 'De begrippen "topic" en "geÏdentificeerde referent".' In: Studia Neerlandica. 2, 1971, 333-350.
Schermer-Vermeer, E.C. (1971b), 'De begrippen "topic" en "geïdentificeerde referent".' In: Studia Neerlandica. 2, 1971, 333-350.
Schermer-Vermeer, E.C. (1984), 'De betekenis van het woord toch in samenhang met de rol van intonatie.' In: Forum der Letteren. 25,208-219.
Schermer-Vermeer, E.C. (1985-86), '"Laten" als vormer van een nieuwe wijs.' In: Spektator 15, 348-358.
Schermer-Vermeer, E.C. (1986b), 'Een opmerkelijke imperativus.' In: Forum der Letteren. 27, 56-59.
Schermer-Vermeer, E.C. (1987), 'er in de ans.' In: Forum der Letteren. 28, nr.4 (ans-nummer), 120-125.
Schermer-Vermeer, E.C. (1988b), 'Het partitieve er.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXVI, 5-8.
Schermer-Vermeer, E.C. (1991a), Substantiële versus formele taalbeschrijving: het indirect object in het Nederlands,Amsterdam.
Schermer-Vermeer, Ina C. (1992), 'Congruentieverschijnselen, wat zijn dat eigenlijk? Over (in)congruentie van persoonsvorm en onderwerp.' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992), 183-195.
Scherps, G. (1973), 'Het eerste lid van de zin.' In: De nieuwe taalgids. 66,282-283.
Schimanski, A. & F. Kempter (1971), Der Relativsatz als Beispiel für die rationelle Vermittlung grammatischer Strukturen, Leipzig. (Zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichtsfür Ausländer)
Schultink, H. (1961), 'Produktiviteit als morfologisch fenomeen.' In: Forum der Letteren. 2, 110-125. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 60-75, in: Booij, G.E. (red.) (1979), 47-62 en in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 6-19.
Schultink, H. (1962), De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands, Den Haag, s.d.; herdruk Utrecht, 1980.
Schultink, H. (1964), 'De bouw van nieuwvormingen met her-.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 80, 151-184.
Schultink, H. (1977), 'Over de accentuering van afgeleide woorden in het Nederlands.' In: H. Heestermans (red.),Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden aan dr.C.H.A. Kruyskamp, 's-Gravenhage, 180-188. Ook in: Booij,G.E. (red.) (1979), 155-162.
Schultink, H. (1978), 'Ambassadrice contra masseuse. Afgeleide, [+ vrouwelijke], Nederlandse nomina en hun beschrijving.' In: De nieuwe taalgids. 71, 594-601.
Schultink, H. (1986), 'Geboefte en consorten als morfologisch probleem.' In: Glot 9, 105-109.
Schultink, H. (1987), 'Discontinuity and Multiple Branching in Morphology.' In: Crespo, R., B.
Schutter, G. de & P. van Hauwermeiren (1983), De structuur van het Nederlands. Taalbeschouwelijke grammatica, Malle.
Schutter, G. de (1967), 'Principes van de woordvolgorde in de Nederlandse zin.' In: Handelingen van het XXVIe Vlaams Filologencongres, Gent, 47-55.
Schutter, G. de (1967), 'Principes van de woordvolgorde in de Nederlandse zin.' In: Handelingen van het XXVIe VlaamsFilologencongres, Gent, 47-55.
Schutter, G. de (1968), 'Semantische subcategorieën van het Nederlandse adjectief.' In: Handelingen Kon. Zuidn. Mij.voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis XXII, 175-191.
Schutter, G. de (1971), 'De bouw van de Nederlandse zin. Een kritiek op Paardekooper z'n groepen ww-patroondelen.' In:Handelingen Kon. Zuidn. Mij. voor Taal-en Letterkunde en Geschiedenis XXV, 93-115.
Schutter, G. de (1973), 'De bijwoordelijke bepaling. Een overzicht.' In: Studia Germanica Gandensia. XIV, 5-37.
Schutter, G. de (1976a), 'De bouw van de Nederlandse zin. Beschrijving en voorstel tot beregeling.' In: Versl. en Med.Kon. Acad. Ned. Taal- en Letterkunde, Gent, 1976/2, 165-282.
Schutter, G. de (1976b), Een semantisch-syntaktische beschrijving van adjektieven in het Nederlands. Antwerp papers inlinguistics (UIA) 7.
Schutter, G. de (1991), 'Syntactische verklaringen voor werkwoordvolgordes.' In: De nieuwe taalgids. 84, 312-319.
Schutter, G. de (1992), 'Partitief of kwantitatief er, of over de verklaring van syntactische variatie.' In: Taal en Tongval. 44, 15-26.
Seuren, P.A.M. (1967), 'Negation in Dutch.' In: Neophilologus 51, 327-363.
Seuren, Pieter (1976), Echo, een studie in negatie Geert Koefoed and Arnold EversLijnen van taaltheoretisch onderzoek. Een bundel oorspronkelijke stukken aangeboden aan prof. dr. Henk Schultink, Tjeenk Willink160-184
Sgall, Petr, E. Hajiová & E. Benešová (1973), Topic, Focus and Generative Semantics, Kronberg (Taunus).
Sgall, Petr, E. Hajiová & E. Eva Benešová (1973), Topic, Focus and Generative Semantics, Kronberg (Taunus).
Simons, Ph.J. (1909), 'Is 't zwaktonige die een aanwijzend of een persoonlik voornaamwoord?' In: De nieuwe taalgids. 3, 99-100.
Simons, Ph.J. (1910), 'Lessen over het lidwoord.' In: De nieuwe taalgids. 4, 84-97 en 126-138.
Simons, Ph.J. (1912), 'Het psychologies karakter der voornaamwoordelike aanduiding.' In: De nieuwe taalgids. 6, 27-40 (I); 65-76 (II).
Simons, Ph.J. (1913a), 'Over de inhoud van het zogenaamde bezittelijk voornaamwoord.' In: De nieuwe taalgids. 7, 81-89.
Simons, Ph.J. (1913b), 'De voornaamwoordelike aanduiding van de abstrakta.' In: De nieuwe taalgids. 7, 201-211 (I); 251-259 (II).
Simons, Ph.J. (1914), 'Perspektief.' In: De nieuwe taalgids. 8, 24-42.
Simons, Ph.J. (1919a), 'Woordgeslacht als eenheidsgraad.' In: De nieuwe taalgids. 13, 120-129.
Simons, Ph.J. (1919b), 'De waardeeringstheorie en ons woordgeslacht.' In: De nieuwe taalgids. 13, 140-146.
Smedts, W. (1972), 'Adjectivering en appellativering van toponiemen. Een synchronisch-descriptieve studie.' In:Handelingen Kon. Comm. Toponymie en Dialectologie XLVI, 47-227. Ook als: Naamkunde, bijlage LXIII, 1974.
Smedts, Willy & William Van Belle (1993), Taalboek Nederlands. Kapellen.
Smessaert, Hans (1999), Perspectief en vergelijking. Aspectuele partikels in het Nederlands, Acco
Smessaert, Hans, Van Belle, William, Van Canegem-Ardijns, Ingrid (2014), Adpositional constructions of location and motion in DutchDelbecque, Nicole, Lahousse, Karen, Van Langendonck, WillyNon-nuclear cases, Benjamins127-171
Smits, Mieke (1991), 'Hun staat hen steeds minder in de weg.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 6-7.
Smits, Mieke (1994), 'De zwakte van sterke werkwoorden.' In: Onze Taal. 63, 204-205.
Smits, R. & J. Vat (1984-85), 'Met jouw tanden in mijn bek, een onderzoek naar met-constructies.' In: Spektator 14, 445-470.
Smits, R. (1986), 'De gemiste kansen van de ANS.' In: De nieuwe taalgids. 79,388-406.
Smits, R.J.C., Vat, J. (1985), Met jouw tanden in mijn bek, een onderzoek naar met-constructiesSpektator14445-470
Staverman, W.H. (1951), 'Nog iets over taalbederver Tsjoep Wegtermay en invloed van het Engels.' In: Levende Talen. 1951, 201-206.
Steenbergen, G. Jo (1963), 'Versterkers en verzwakkers bij getallen en hoeveelheden in de taal van de reclame.' In:Versl. en Med. Kon. Vl. Akad. Taal- en Letterkunde, 1963,105-126.
Steenbergen, G. Jo (1968), 'Gelijkschakelend verband.' In:De nieuwe taalgids. 61, 397-403.
Steenbergen, G. Jo (1974), 'Zullen: modaal of temporeel?' In:De nieuwe taalgids. 67, 235-237 (met een rectificatie op blz. 331).
Stillings, J.T. (1975), 'The Formulation of Gapping in Englis has Evidence for Variable Types in Syntactic Transformations.' In: Linguistic Analysis 1, 247-273.
Stolp, Poul (1991), 'Hen als ondervindend voorwerp.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 8-9.
Stoops, Y. (1973), 'De konstrukties voltooid deelwoord en word(en) met een modaal hulpwerkwoord in het Nederlands enin het (Zuid)afrikaans.' In: Album Willem Pée, Tongeren,337-343.
Stoops, Y. (1977), 'Iets over predikatief-attributief gebruik van onbepaalde telwoorden in ouder
Stoops, Yvette (1987), 'De ANS en woordenboeken aan de praktijk getoetst. (G)een noemenswaard(ig) probleem?' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXV, 9-17.
Strawson, P.F. (1950), 'On referring.' In: Mind 59, 320-344.
Sturm, A. (1980), 'Over de syntactische subcategorisatie van werkwoorden.' In: De nieuwe taalgids. 73, 396-411.
Sturm, A. (1986), Primaire syntactische structuren in het Nederlands, Leiden.
Sturm, Arie (1989), 'Vorm en functie van woordgroepen: de constructie met paradigmaloos van.' In: De nieuwe taalgids. 82, 529-553.
Sturm, Arie (1990), 'Een syntactische verklaring voor de rode en groene volgorde.' In: De nieuwe taalgids. 83, 385-404.
Sturm, Arie (1992), 'Het onnut van intersubjectieve gegevens in taalkundige beschrijvingen van het Nederlands.' In: Neerlandica extra muros.30, nr. 2, 18-26.
Stutterheim, C.F.P. (1960), 'Op de glibberige paden der samentrekking.' In: Tijdschrift van de Vrije Universiteit van Brussel 2, 143-156. Ook in: Stutterheim, C.F.P., Uit de verstrooiing, Leiden, 1971, 172-183.
Stutterheim, C.F.P. (1970), 'Bijwoordelijke bepalingen. Betekenis, functie, distributie, accentvalentie.' In: Zijn akker is de taal. Bundel opstellen voor K. Heeroma, Den Haag, 267-279.
Swiggers, P. & K. Van den Eynde (1987), 'Over er.' In: Forum der Letteren. 28,nr. 4 (ans-nummer), 129-132.
Swiggers, P. (1987), 'Bíjna en bijná.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ans-nummer), 128-129.
Taeldeman, Leksikaal-semantische aspektenvan de Nederlandse woordvorming, Gent, 34-69. (= Studia Germanica Gandensia, nieuwereeks, nr. 3)
Taeldeman, Johan (1985), 'Afleidingen van het type [ge + ww.stam] in het Nederlands: semantiek en produktiviteit.' In: De Caluwe, J. & J.
Taeldeman, Johan (1987-88), 'Nederlandse deverbatieven op-(e)ling: een geval van tematische motivering.' In: Spektator 17, 17-27.
Taeldeman, Johan (1991), 'Derivatie in de ANS.' In: Gramma 15, 255-267 (Themanummer ANS).
Terwey, T. (1892), 'Over de zoogenaamde bijzinnen met of, die met een ontkennenden hoofdzin in verband staan.' In: Taal en Letteren. 2,76-91.
Theissen, S. (1972), 'De verschuiving van de bn/bw-uitgang -iek naar -isch.' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revuedes Langues Vivantes, 175-193 (I); 284-304 (II); 411-420(III).
Theissen, S. (1978), Germanismen in het Nederlands, Hasselt.
Theissen, S. (1989), 'De doubletten op -ering/-atie.' In: Theissen, S. & J. Vromans (red.) (1989), 207-235.
Tinbergen, D.C. (1908), Enkele opmerkingen over het gebruik van ie, die, enz.' In: De nieuwe taalgids. 2, 244-248.
Tinbergen, D.C. (1949), 'Nog enkele opmerkingen over telwoorden.' In: De nieuwe taalgids. 42, 95-97.
Toorn, M. C. van den (1977b), 'De problematiek van de Nederlandse aanspreekvormen.' In: De nieuwe taalgids. 70, 520-540.
Toorn, M.C. van den (1960), 'De interjectie als woordsoort.' In: De nieuwe taalgids. 53, 260-264. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 115-119.
Toorn, M.C. van den (1967), 'Koppelwerkwoord en naamwoordelijk gezegde; een antwoord aan Paardekooper.' In: Levende Talen. 1967, 199-206. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 274-281.
Toorn, M.C. van den (1968), 'Produktiviteit van het suffix -esk.' In: De nieuwe taalgids. 61, 322-328.
Toorn, M.C. van den (1969), 'De bepaling van gesteldheid.' In: De nieuwe taalgids. 62, 34-40. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 136-143.
Toorn, M.C. van den (1970a), 'Gibt es im Niederländischen Nominalkomposita nach deutschem Muster?' In:
Toorn, M.C. van den (1970b), 'Naschrift: de waarde van tegenvoorbeelden.' In: De nieuwe taalgids. 63, 93-94. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 145-146. (naschrift bij: Koelmans (1970b))
Toorn, M.C. van den (1970c), 'Naschrift: explicitering en abstractie.' In: De nieuwe taalgids. 63, 101-102. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 153-154. (naschrift bij: Zwaan (1970))
Toorn, M.C. van den (1970d), 'Over de functies van het werkwoord zijn.' In: Studia Neerlandica. 1970, nr. 1, 26-36.
Toorn, M.C. van den (1970e), 'Wat is een endocentrische woordgroep?' In: Studia Neerlandica. 1970, nr. 3, 1-19.
Toorn, M.C. van den (1971a), 'Enkele opmerkingen over het indirect object.' In: Levende Talen. 1971, 32-41. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 128-136.
Toorn, M.C. van den (1972), 'Balansschikking en disjunctie.' In: De nieuwe taalgids. 65, 104-123.
Toorn, M.C. van den (1977a), ''t Is maar een pennelikker.' In: Gramma 1, 33.
Toorn, M.C. van den (1981a), 'De tussenklank in samenstellingen waarvan het eerste lid een afleiding is.' In: De nieuwe taalgids. 74,197-205.
Toorn, M.C. van den (1981b), 'De tussenklank in samenstellingen waarvan het eerste lid systematisch uitheems is.' In:De nieuwe taalgids. 74, 547-552.
Toorn, M.C. van den (1982a), 'Het onderzoek van samenstellingen.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 98, 33-52.
Toorn, M.C. van den (1982b), 'Tendenzen bij de beregeling van de verbindingsklank in nominale samenstellingen.' In: De nieuwe taalgids.75, 24-33 (I); 153-160 (II).
Toorn, M.C. van den (1983-84), 'Van godevolen tot computergestuurd.' In: Spektator 13, 405-416.
Toorn, M.C. van den (1985), 'Een notitie over extractie uit de VP.' In: Neerlandica Wratislaviensia II (= Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 837), 167-178.
Toorn, M.C. van den (1988a), 'Neoklassiek en postmodern. Een morfo-lexicografische verkenning.' In: Jaarboek INL 1987,66-100.
Toorn, M.C. van den (1988b), 'De mogelijke interferentie van commerciële naamgeving en woordvorming in de standaardtaal.'In: Verslagen en Mededelingen KANTL, aflevering 2, 2-22.
Toorn, M.C. van den (1989), 'Formaties op -ette in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 82, 193-202.
Trommelen, Maria Theresia Gemma (1983), The Syllabe in Dutch. With Special Reference to Diminutive Formation, Dordrecht.
Trommelen, Mieke & Wim Zonneveld (1979), Inleiding in de generatieve fonologie, Muiderberg.
Trommelen, Mieke (1987), 'Er zijn minder vrouwen dan feministes.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 132-134.
V(erhasselt), J. (1974), 'Adjectieven met of zonder e.' In:Nu Nog. XX, 140-141.
V(erhasselt), J. (s.d.), 'De hulpwerkwoorden moeten, hoeven,dienen te, behoren te.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk)., II/37-39.
V(erhasselt), J. (s.d.), 'De plaats van de hulpwerkwoorden.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk)., I/28-31.
V(erhasselt), J. (s.d.), 'Over het gebruik van de voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk)., I/57-58.
V(ooys), C. d(e) (1932b), 'Drukken de lidwoorden "de" en "het" waardering uit?' In: De nieuwe taalgids. 26, 190.
V(ooys), C. d(e) (1936), 'Nogmaals: de voornaamwoordelijke aanduiding.' In: De nieuwe taalgids. 30, 236-237.
Van Canegem-Ardijns, Ingrid (2006), 'The extraposition of prepositional objects of adjectives in Dutch'Linguistics44(3)425-457
Van Canegem-Ardijns, Ingrid, Van Belle, William (2004), 'Pronominal adverbs containing adpositions of direction in Dutch: Formation and splitting'Belgian Journal of Linguistics18(1)115-143
Van de Velde, Freek (2009), De nominale constituent. Structuur en geschiedenis, Universitaire Pers Leuven
Van de Velde, Freek (2015), 'Schijnbare syntactische feniksen'. In: Nederlandse Taalkunde 20(1), 69-107.
Vanacker, V.F. (1964), 'Is het algemeen Zuidnederlands?' In: Taal en Tongval. 16, 159-164. Ook in: Geerts, G. (red.) (1974), 151-156.
Vanacker, V.F. (1970), 'Een "Zuidnederlandse" konstruktie in een paar Zuidnederlandse dialekten.' In: De nieuwe taalgids., Van Haeringennummer, 140-157.
Vanacker, V.F. (1992), 'Enkele conditionele bijzinnen in gesproken Nederlands.' In: Studia Neerlandica et Germanica.Edenda curavit Stanislaus Prdota (= Acta UniversitatisWratislaviensis, No. 1356), 509-512.
Vandeweghe, W. (1971-72), 'Om en rond de (om) te-konstruktie.' In: Studia Germanica Gandensia. XIII, 37-61.
Vandeweghe, W. (1978a), 'Hebben + te + infinitief in het Nederlands. Een terreinverkenning.' In: Studia Germanica Gandensia. XIX, 31-62.
Vandeweghe, W. (1978b), 'Over de semantiek van het partikel al (= reeds).' In: De nieuwe taalgids. 71, 193-205.
Vandeweghe, W. (1978c), 'Partikels en woordvolgorde. Een reaktie op het "pennelikker-hangijzer" van Van den Toorn.'In: Gramma 2, 80-101.
Vandeweghe, W. (1985), 'Adnominale woorden op -en: morfologie en regelordening.' In: Ryckeboer,
Vandeweghe, W. (1990), Inleiding tot de Nederlandse grammatica. Woordvolgorde en samengestelde zin, Gent, PHVT.
Vandeweghe, Willy (1988), 'Omgevingen van vrijwel.' In: Tabu18, 93-108.
Vandeweghe, Willy (1992), Perspectivische evaluatie in het Nederlands. De partikels van de al/nog/pas-groep. Gent. (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,Reeks vi, nr. 120)
Vandeweghe, Willy (1995), 'Incorporatiekwesties ii. toen is niet toen.' In: De nieuwe taalgids. 88, 446-456.
Vanwonterghem, C. (1972), 'Het meisje dat naast Filip stond.' In: Daems, F. (red.), De taal van de mens, Deurne, 62-75.
Velde, M. van de (1967), 'Enkele tendensen in de woordvolgorde in modern Nederlands proza.' In: Studia Germanica Gandensia. IX, 129-156.
Velde, M. van de (1969), 'De doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep in literair proza.' In: Studia Germanica Gandensia. XI, 7-31.
Velde, M. van de (1970), 'De structuur van de zin in het Nederlands en het Duits.' In: Studia Germanica Gandensia. XII, 179-218.
Velde, M. van de (1973), 'De Ausklammerung in het Duits en het Nederlands.' In: Studia Germanica Gandensia. XIV, 119-142.
Velde, M. van de (1977), 'Der Nebensatztyp "ein Umstand, den zu berücksichtigen er vergißt" im Deutschen und im Niederländischen.' In: Studia Germanica Gandensia. XVIII, 73-118.
Velde, Marc van de (1978), 'Zur mehrfachen Vorfeldbesetzung im Deutschen.' In: Conte, M.E., A.G. Ramat & P. Ramat, Wortstellung und Bedeutung. Akten des 12. Linguistischen Kolloquiums Pavia 1977, Band 1, Tübingen, 131-141.
Velde, Marc van de (1979), Zum Vorfeld im heutigen Deutsch, onuitgegeven proefschrift RU Gent, Gent.
Velde, Marc van de (1983), 'De volgorde binnen de drieledige werkwoordgroep.' In: Callebaut, B. e.a. (red.), Linguistische en socio-culturele aspecten van het taalonderwijs.Handelingen van het tweede Fakulteitscolloquium (Gent 1982),139-148.
Vendler, Zeno (1967), 'Verbs and Times'. In: Linguistics in Philosophy, Ithaca/New York, hoofdstuk 4, 97-121.
Verdenius, A.A. (1937), 'Over de volgorde van twee verbonden infinitieven.' In: De nieuwe taalgids. 31, 92-96.
Verdenius, A.A. (1937-38), 'Over het onbepaalde voornaamwoord (de, het) een of ander.' In: Onze Taaltuin 6, 45-48.
Verdenius, A.A. (1941a), 'Een onveranderlijk relatief dat.' In: De nieuwe taalgids. 35, 108-116.
Verdenius, A.A. (1941b), 'Interjecties op drift.' In: De nieuwe taalgids. 35, 222-224.
Verdenius, A.A. (1943a), 'Een constructie met vooropgeplaatst praepositioneel object.' In: De nieuwe taalgids. 37, 71-74.
Verdenius, A.A. (1943b), 'Secundaire congruentie. (Komt u binnen.)' In: De Gids 107, iv, 96-101. Ook in: Verdenius, A.A., In de Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen. Derde vermeerderde druk, Amsterdam/Brussel, 1946, 74-79.
Verdonck, G. & G. De Schutter (1968), 'Basic Coordinators in English.' In: Leuvense Bijdragen. 57, 19-44.
Verhagen, A. (1992b), 'Praxis of linguistics: Passives in Dutch.' In: Cognitive Linguistics 3, 301-342.
Verhagen, Arie & Suzanne Kemmer (1992), 'Interactie en Oorzakelijkheid. Een Cognitieve Benadering van Causatief-constructies in het Nederlands.' In: Gramma/TTT. 1, 1-20.
Verhagen, Arie (1990), 'De interpretatiestructuur van passieve zinnen.' In: Forum der Letteren. 31, 81-92.
Verhagen, Arie (1992a), 'Patroonsplitsing en Zinsstructuur.' In: Bennis, Hans & Jan W. de Vries (red.) (1992), 373-382.
Verhagen, Arie (1994), Nauwelijks is niet bijna, laat staan vrijwel helemaalNauwe betrekkingen. Voor Theo Janssen bij zijn vijftigste verjaardag273-281
Verhagen, Arie (2005), Constructions of intersubjectivity: discourse, syntax, and cognitionOxford/New YorkOxford University Press
Verhagen, Arie, Ad Foolen (2003), Jan StroopHoe kan een woord zijn negatieve lading nou verliezen, laat staan integendeel?, Bert Bakker308-319
Verhasselt, J. (1970), 'Zijn te + onbepaalde wijs.' In: Nu Nog. XVIII, 16-17. Ook in: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk)., II/186-187.
Verhoeven, Gerard & Frank Jansen (1996), 'Het woordgeslacht van Engelse leenwoorden.' In: Onze Taal. 65, 156-157.
Verkuyl, H.J. (1970), 'De relevantie van logische operatoren voor de analyse van temporele bepalingen.' In: Studia Neerlandica. 1, 7-33.
Verkuyl, H.J. (1987), 'ANS over tijd.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 11-23.
Verkuyl, H.J. (1989), 'Aspectual Classes and Aspectual Composition.' In: Linguistics and Philosophy 12, 39-94.
Verkuyl, H.J. (1990a), 'Taal en betekenis. Heldringiana (1).' In: Onze Taal. 59, 138-139.
Verkuyl, H.J. (1990b), 'Taal en betekenis. Heldringiana (2).' In: Onze Taal. 59, 230-231.
Verkuyl, H.J. (1992), 'Hoe kaal zijn kale meervouden? En hoe onbepaald?' In: De nieuwe taalgids. 85, 26-36.
Verkuyl, H.J. et al. (1974), Transformationele Taalkunde, Utrecht/Antwerpen.
Verkuyl, Henk J. (1993), A Theory of Aspectuality. The Interaction between Temporal and Atemporal Structure, Cambridge. (= Cambridge Studies in Linguistics 64)
Verrept, St. (1986), 'Want in de ANS...' In: Devos, M. & J.Taeldeman (red.) (1986), 477-482.
Versteeg, T.J.M. (1969), '"Zijn" + voltooid deelwoord.' In:De nieuwe taalgids. 62, 422-424.
Villada Moirón, Begoña (2005), Data-driven identification of fixed expressions and their modifiabilityGroningenUniversity of Groningen
Vismans, Roel (1992), 'Functionele grammatica en modale partikels in directieve zinnen.' In: Neerlandica extra muros 30, nr. 2, 40-45.
Vooys, C.G.N. de (1930a), 'De zogenaamde tussenwerpsels.' In:De nieuwe taalgids. 24, 40-47.
Vooys, C.G.N. de (1932a), 'Moeielikheden bij de "bepaling" van het mannelik en vrouwelik woordgeslacht.' In: De nieuwe taalgids. 26, 141-143.
Vos, R. (1968), 'Over het werkwoordelijk en het naamwoordelijk gezegde.' In: De nieuwe taalgids. 61, 217-231.
Vranjes, Jelena (2012), 'Voorzetseluitdrukkingen in het Nederlands sinds de 16de eeuw: een diachroon corpusonderzoek., Leuven: Masterscriptie
Vriendt, S. de & P. van de Craen (1984), 'Maar als modaalpartikel.' In: Auwera, J. van der & W. Vandeweghe (red.) (1984), Studies over Nederlandse partikels, Antwerpen, 47-63. (= Antwerp Papers in Linguistics 35). Ook in: Vriendt,Sera de (1995), 161-178.
Vriendt, S. de & P. van de Craen (1986), 'Over plaatsingmogelijkheden van schakeringspartikels.' In: Interdisciplinair Tijdschrift voor Taal- & Tekstwetenschap. 6, 101-116.
Vriendt, S. de (1970), 'Nogmaals -esk.' In: De nieuwe taalgids. 63, 39-42.
Vriendt, S. de (1978a), 'Haplologie, cacofonie, doubling?' In: De nieuwe taalgids. 71, 152-162. Ook in: Vriendt, Sera de (1995), 87-101.
Vriendt, S. de (1978b), '(Hij is) communist, nominale of adjectivische constituent?' In: De nieuwe taalgids. 71, 622-630. Ook in:Vriendt, Sera de (1995), 103-114.
Vriendt, S. de (1979), Voorzetselconstituenten en zgn. voornaamwoordelijke bijwoorden, Brussels Pre-prints in Linguistics, no. 2, VUB/ULB. Ook in: Vriendt, Sera de (1995), 51-76.
Vriendt, S. de (1985), 'Factiviteit en de syntaxis van het Nederlands.' In: Eynde, Karel van den,
Vriendt, S. de (1987), 'De meervoudsuitgang [s].' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 139-141.
Vriendt, S. de (1992), 'Kom, kijk, zeg als interjectie.' In: Studia Neerlandica et Germanica. Edenda curavit StanislausPrdota (= Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 1356),513-519. Ook in: Vriendt, S. de (1995), 151-159.
Vriendt, S. de, W. Vandeweghe & P. van de Craen (1991), 'Combinatorial aspects of modal particles in Dutch.' In: Multilingua, 1991, 43-59.
Vries, J.W. de (1971), 'Want en omdat.' In: De nieuwe taalgids. 64, 414-420.
Vries, J.W. de (1975), Lexicale morfologie van het werkwoord in modern Nederlands, Leiden (Leidse germanistische enanglistische reeks van de Rijksuniversiteit te Leiden, deel XV).
Vries, W. de (1919), 'Naar aanleiding van "twee Hollands-Engelse parallellen in de syntaxis".' In: De nieuwe taalgids. 13, 251-255.
Wal, Sjoukje van der (1996), Negative polarity items and negation: Tandem acquisitionGroningenThesis
Walraven, F.A.G. (1979), 'Vooropplaatsing en accentuering van pronomina in PP's.' In: Gramma 3, 205-208.
Weigand, Edda (1979), 'Zum Zusammenhang von Thema/Rhema und Subjekt/Prädikat.' In: Zeitschrift für germanistische Linguistik (ZGL) 7, 167-189.
Wekker, Herman (1979), 'Constructing a Contrastive Grammar of English and Dutch: the Description of Tenses.' In: Gramma 3,1-11.
Welschen, A.J. (1970), 'De morfologische valentie van -esk.' In: De nieuwe taalgids. 63, 441-452.
Welschen, Ad (1999), Duale syntaxis en polaire contractie. Negatief gebonden of-constructies in het NederlandsVrije Univesriteit AmsterdamThesis
Wiers, E. & M. van Noort (red.) (1978), 'Woordvolgorde en bijwoordelijke bepalingen.' In: Glot 1978, 193-211.
Wijk, C. van & G. Kempen (1979), Funktiewoorden; een inventaris voor het Nederlands, Rapport Vakgroep Funktieleer, Psychologisch Laboratorium KU Nijmegen.
Wijk, N. van (1928), '"Aspect" en "Aktionsart".' In: De nieuwe taalgids. 22, 225-239.
Wijnen, J.E.K. van (1893), 'De tijden der werkwoorden.' In: Taal en Letteren. 3, 341-364.
Willems, J.P. (1969), 'De Samengestelde Zin: Proeve van een terminologische probleemstelling.' In: De nieuwe taalgids. 62, 272-290 (I);327-339 (II).
Wilmots, Jos (1984), '*Hartelijke groeten voor je en jouw vrouw.' In: Neerlandica extra muros., nr. 43, 66-71.
Wils, J. (1940-41), 'Vraag en aanbod.' In: Onze Taaltuin 9,351-352.
Wouden, Ton van der (1988), 'Positief Polaire Uitdrukkingen 1'GLOT11165-190
Wouden, Ton van der (1995), Moeilijk is not difficult Marcel den Dikken and Kees HengeveldLinguistics in the Netherlands 1995AmsterdamBenjamins203-214
Wouden, Ton van der (1998), 'Dat had niet zo gehoeven: Modaliteit en negatie in de nieuwe ANS'Nederlandse Taalkunde3237-252
Wouden, Ton van der (1998), Niet huilen maar Sjef Barbiers, Johan Rooryck, & Jeroen van de WeijerSmall words in the big picture. Squibs for Hans BennisLeidenHIL125-128
Wouden, Ton van der (2000), Focus on appendices in DutchHelen de Hoop and Ton van der WoudenLinguistics in the Netherlands 2000, John Benjamins233-245
Wouden, Ton van der (2002), 'Partikels: naar een partikelwoordenboek voor het Nederlands'Nederlandse Taalkunde720-43
Wouden, Ton van der (2007), 'Meer over dubbele ontkenningen reactie op Piet Paardekooper[06.02]'Neerlandistiek20071
Wouden, Ton van der (2018), 'Eindelijk alles over nee?'Onze Taal8717
Z(aalberg), C.A. (1970a), 'Het laatste anderhalve jaar.' In: Onze Taal. 39, 23.
Z(aalberg), C.A. (1970b), 'De roomwitte met gouden trein.' In: Onze Taal. 39, 23.
Zaalberg, C.A. (1975a), 'Oh, he, ba, jo.' In: Onze Taal. 44, 21.
Zaalberg, C.A. (1975b), Taaltrouw. Nieuwe en oude glottagogische overwegingen, Culemborg.
Zeijlstra, H.H. (2004), Sentential Negation and Negative ConcordUvAThesis
Zeijlstra, Hedde (2006), The ban on True Negative ImperativesO. Bonami and P. Cabredo HofherrEmpirical Issues in Syntax and Semantics 6, CNRS405-424
Zeijlstra, Hedde (2010), 'Emphatic Multiple Negative Expressions in Dutch.'The Linguistic Review2737-73
Zonneveld, Ron van (1986), 'Over de vorm-gevoeligheid van de morfologische operator PL.' In: Glot 9, nr. 1/2, 128-140.
Zonneveld, Wim (1986), 'De morfologie van de mens: de vrouw.' In: Hoppenbrouwers, C.A.J. et al. (red.) (1986), 226-234.
Zwaan, F.L. (1961), 'Scheidbaarheid van onderwerp en persoonsvorm.' In: De nieuwe taalgids. 54, 186.
Zwaan, F.L. (1966), 'Gevonden heeft hij het boek niet.' In: Levende Talen. 1966, 201-203.
Zwaan, F.L. (1967), 'De predicatieve toevoeging.' In: Levende Talen. 1967, 655-657.
Zwaan, F.L. (1970a), 'Zelfcorrectie.' In: Levende Talen. 1970, 22-25.
Zwaan, F.L. (1970b), 'De z.g. bepaling van gesteldheid.' In: De nieuwe taalgids. 63, 95-100. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 147-153.
Zwaan, F.L. (1971), 'Een Nederlandse accusativus cum infinitivo.' In: Levende Talen. 1971, 131-135.
Zwaan, F.L. (1974), 'Een merkwaardige nevenschikking.' In:Zwaan, F.L., Zwaanzinnigheden. Opstellen over spraakkunst en tekstinterpretatie, Amsterdam, 42-43.
Zwaan, F.L. (1975), 'Enkele opmerkingen over de bijstelling.'In: De nieuwe taalgids. 68, 132-137.
Zwart, Jan Wouter (2014), The Syntax of Dutch, Cambridge University Press
Zwarts, F. (1978), 'Extractie uit prepositionele woordgroepen in het Nederlands.' In: Berkel,
Zwarts, Frans (1986), Caregoriale grammatica en algebraïsche semantiekRijksuniversiteit GroningenThesis
Zwarts, Frans (1995), 'Nonveridical contexts'Linguistic Analysis253/4286-312
Zwarts, Joost (2014), 'Directionele PP's als predicaten (of niet)'Nederlandse Taalkunde19(2)257-277
1
Neijt, A. (1991), Universele fonologie. Een inleiding in de klankleer, Dordrecht.
Nunn, A. (1992), 'Een modulair model voor spelling en morfologie.' In: Forum der Letteren. 33, 275-283.
Trommelen, Mieke & Wim Zonneveld (1979), Inleiding in de generatieve fonologie, Muiderberg.
Haas, Wim de & Mieke Trommelen (1993), Morfologisch Handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming, 's-Gravenhage.
2
B(uitenrust) H(ettema) (1899), 'Kleinigheden uit de spraakleer.' In: Taal en Letteren. 1899, 119-121.
Duinhoven, A.M. (1992), 'Het vrydt zo mooi in 't groen. De persoonsvorm binnen het subject.' In: Schermer-Vermeer,E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992), 47-62.
Everaert, Martin (1986), The Syntax of Reflexivization, proefschrift Utrecht, Dordrecht.
Holk, A.G.F. van (1963), 'Subcategorieën van het werkwoord.' In: Studies etc., 69-90.
Paardekooper, P.C. (1958a), 'Wijlen ons koppelwerkwoord?' In: Levende Talen. 1958, 115-122. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 202-209.
Paardekooper, P.C. (1958b), 'Koppelwerkwoorden met iemand hebben.' In: Levende Talen. 1958, 536-543. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 214-221.
Paardekooper, P.C. (1967), 'Een heilige spraakkunstkoe: het koppelwerkwoord.' In: Levende Talen. 1967, 189-198. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 264-273.
Pauw, Annelies (1983-84), 'Transitiviteit, intransitiviteit en constructies met "zich".' In: Spektator 13, 417-439.
Roose, H. (1958b), 'Wijlen ons koppelwerkwoord?' In: Levende Talen. 1958, 342-345. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk. 210-213.
Sturm, A. (1980), 'Over de syntactische subcategorisatie van werkwoorden.' In: De nieuwe taalgids. 73, 396-411.
Toorn, M.C. van den (1965), 'Het naamwoordelijk gezegde.' In: Levende Talen. 1965, 629-640. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 252-263.
Toorn, M.C. van den (1967), 'Koppelwerkwoord en naamwoordelijk gezegde; een antwoord aan Paardekooper.' In: Levende Talen. 1967, 199-206. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 274-281.
Haeringen, C.B. van (1950), 'De hoofdvormen van het Nederlandse werkwoord. Proeve van synchronische grammatica.' In: De nieuwe taalgids.43, 20-28 (met een aanvulling op blz. 103). Ook in: Haeringen, C.B. van (1962a), 75-87.
Haeringen, C.B. van (1971c), 'Wat vin je hiervan?' In: Taal en Tongval. 32,161-168.
Hendrickx, R. (1990), 'De gedeletete file.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk). 29, 144-149.
Hofmans, M. (1980), 'Hebben of zijn: een enquête naar het gebruik van "hebben" of "zijn" in de konstruktie Thww + Mhww+ HWW in Nederland en Vlaanderen.' In: Rapport d'activitésde l'Institut de Phonétique (ULB) 14, 83-129.
Hofmans, Mark (1982a), '"To have" or not "to have": deverbalization of modals or the choice between "have" and "be".' In:Gramma 6, 126-143.
Hofmans, Mark (1982b), 'Hebben of zijn en de deverbaliseringvan de modale werkwoorden in het Nederlands.' In: Dominicy,M. (ed.), Linguistics in Belgium/Linguistiek in België/Linguistique en Belgique 5, 81-109.
Honselaar, Wim (1987), 'Zijn vs. Hebben in het samengesteld perfectum.' In: Ntg. 80, 55-68.
Klein, M. & M. Visscher (1996), Handboek Verzorgd Nederlands. Spellingregels Stijladviezen, Groningen, tweede, herzienedruk.
Pauwels, J.L. (1979), 'Het voltooid deelwoord van de her-werkwoorden.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXVII, 13-17.
Penninckx, W. (1991), 'Wanneer kun je 'kan je' schrijven?' In: Taalbeheersing in de praktijk 30, nr. 4, 105-109.
Rooij, J. de (1988), Van hebben naar zijn. Het gebruik van hebben en zijn in de voltooide tijden (actief) van zijn,gaan, vergeten en verliezen in standaardtaal, ouder Nederlands en dialect, Amsterdam.
Rooij, J. de (1992a), '"Mag ik professor hartelijk feliciteren?" Over de indirecte aanspreking in de Nederlandse dialecten.' In: Studia Neerlandica et Germanica. Edenda curavitStanislaus Prdota (= Acta Universitatis Wratislaviensis,No. 1356), 319-339.
Sassen, A. (1982), 'Variatie en verandering door analogie in de vervoeging van het werkwoord.' In: Tabu 12, 8-22.
Smedts, Willy & William Van Belle (1993), Taalboek Nederlands. Kapellen.
Smits, Mieke (1994), 'De zwakte van sterke werkwoorden.' In: Onze Taal. 63, 204-205.
An. (1943b), 'Jij was de dokter.' In: Onze Taal. 12, 78.
An. (1968b), 'Doen, deed, gedaan.' In: Onze Taal. 37, 21-23.
An. (1969b), 'Ik was in Parijs.' In: Onze Taal. 38, 49.
Bakker, D.M. (1975), 'Werkwoordstijden en taalhandeling.' In:Handelingen van het 33e Nederlands Filologencongres (Nijmegen 1974), Amsterdam, 169-176.
Blom, A. (1987), 'KLOPPEN S.V.P. Onderdeel van een procedure.' In: Voortgang. Jaarboek voor Neerlandistiek VIII, 177-189.
Bosker, A. (1961), Het gebruik van het imperfectum en het perfectum in het Nederlands, het Duits, het Frans en het Engels, Groningen.
Campenhout, F. van (1974), 'Zinnen met "zullen" en zinnen zonder "zullen" met futuristische betekenis.' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revue des Langues Vivantes 40,650-670.
Defromont, Hubert J. (1973), Les constructions perfectives du verbe anglais contemporain. Etude comparée de l'aspecttranscendant dans les systèmes verbaux anglais et français,The Hague/Paris.
Droste, F.G. (1958), 'Het temporele stelsel in het moderne Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 51, 1958, 305-312. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 290-297.
Duinhoven, A.M. (1984), 'Ban de bom! Over vorm en betekenis van de imperatief.' In: De nieuwe taalgids. 77, 148-156.
Duinhoven, A.M. (1985), 'De deelwoorden vroeger en nu.' In:Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek VI, 97-138.
Ebeling, C.L. (1962), 'A Semantic Analysis of the Dutch Tenses.' In: Lingua 11, 86-99. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 298-311.
Ginneken, Jac. van (1911), 'Een proeve van Nederlandsche spraakkunst. De tijden van het werkwoord.' In: De nieuwe taalgids. 5, 133-152.
Haan, Sies de (1986), 'Gebruiksmogelijkheden van de Nederlandse imperatief.' In: Hoppenbrouwers, C. et al. (red.) (1986),250-260.
Haan, Sies de (1992), '"Vul de bon in en win een reis!" Over imperatieven in reclameteksten.' In: Schermer-Vermeer, E.C.,W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992), 95-109.
Haeseryn, Walter (1991b), 'De "om te slane" belasting of de beperkingen op infinitiefconstructies.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXIX, 104-106.
Hermkens, H. M. (1974), Verzorgd Nederlands, Den Bosch, 5de druk.
Hornstein, Norbert (1977), 'Towards a Theory of Tense.' In: Linguistic Inquiry. 8, 521-557.
Janssen, Theo A.J.M. (1987), 'Acht, zes of twee tempora?' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 89-93.
Janssen, Theo A.J.M. (1988), 'Tense and temporal composition in Dutch: Reichenbach's "point of reference" reconsidered.'In: Ehrich, Veronika & Heinz Vater (Hrsg.), Temporalsemantik. Beiträge zur Linguistik der Zeitreferenz, Tübingen, 96-128.
Janssen, Theo A.J.M. (1989a), 'Preteritum of perfectum? O tempora, o sores!' In: Neerlandica extra muros. nr. 53, 50-60.
Janssen, Theo A.J.M. (1989b), 'Tempus: interpretatie en betekenis.' In: De nieuwe taalgids. 82, 305-329.
Janssen, Theo A.J.M. (1993a), 'Preterit and perfect in Dutch.' In: Vet, Co & Carl Vetters (eds.), Tense and aspect indiscourse, Berlin, 741-783.
Janssen, Theo A.J.M. (1993b), 'De tempora in het Nederlands.' In: Snel-Trampus, Rita D. (red.), Nederlandse taal-, vertaal- en letterkunde. (Handelingen van het) Colloquium vandocenten in de Neerlandistiek in Zuid-Europa (Trieste, 13-14april 1992), Trieste, 31-51.
Janssen, Theo A.J.M. (1993c), 'Tense in Dutch: eight 'tenses' or two tenses?' In: Ballweg, Joachim & Rolf Thieroff(Hrsg.), Tempussysteme in ausgewählten Sprachen, Tübingen,93-118.
Kirsner, Robert S. (1970), 'The Role of zullen in the Grammar of Modern Standard Dutch.' In: Lingua 24, 101-154.
Kollewijn, R.A. (1892), 'Het systeem van de tijden der werkwoorden.' In: Taal en Letteren. 2, 141-147.
Niekerk, P.K. (1973), 'Analyse van het verbale systeem van hethedendaagse Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 66, 453-463.
Overdiep, G.S. (1923), 'Een opmerking over het Nederlandsche perfectum.' In: De nieuwe taalgids. 17, 26-33.
Paardekooper, P.C. (1951), 'De imperatief als grammatische categorie in het ABN.' In: De nieuwe taalgids. 44, 97-107.
Paardekooper, P.C. (1957), 'De "tijd" als spraakkunstgroep in het ABN.' In: De nieuwe taalgids. 50, 38-45. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 282-289.
Proeme, H. (1984), 'Over de Nederlandse imperativus.' In: Forum der Letteren. 25, 241-258.
Proeme, H. (1986), 'Is "wees" imperativus van "zijn"? (Over de semantiek van wezen en zijn.)' In: Forum der Letteren. 27, 30-41.
Reichenbach, Hans (1947), Elements of Symbolic Logic, NewYork.
Rooij, J. de (1985), 'De toekomst in het Nederlands I. Over het uitdrukken van de toekomende tijd in standaardtaal endialect.' In: Taal en Tongval. 37, 96-123.
Rooij, J. de (1986a), 'De toekomst in het Nederlands II. Over het uitdrukken van de toekomende tijd in standaardtaal endialect.' In: Taal en Tongval. 38, 5-32.
Schermer-Vermeer, E.C. (1986b), 'Een opmerkelijke imperativus.' In: Forum der Letteren. 27, 56-59.
Steenbergen, G. Jo (1974), 'Zullen: modaal of temporeel?' In:De nieuwe taalgids. 67, 235-237 (met een rectificatie op blz. 331).
Verdenius, A.A. (1943b), 'Secundaire congruentie. (Komt u binnen.)' In: De Gids 107, iv, 96-101. Ook in: Verdenius, A.A., In de Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen. Derde vermeerderde druk, Amsterdam/Brussel, 1946, 74-79.
Verkuyl, H.J. (1970), 'De relevantie van logische operatoren voor de analyse van temporele bepalingen.' In: Studia Neerlandica. 1, 7-33.
Verkuyl, H.J. (1987), 'ANS over tijd.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 11-23.
Wekker, Herman (1979), 'Constructing a Contrastive Grammar of English and Dutch: the Description of Tenses.' In: Gramma 3,1-11.
Wijk, N. van (1928), '"Aspect" en "Aktionsart".' In: De nieuwe taalgids. 22, 225-239.
Wijnen, J.E.K. van (1893), 'De tijden der werkwoorden.' In: Taal en Letteren. 3, 341-364.
3
Bezoen, H.L. (1951), 'Genus-aanduiding bij stofnamen.' In: De nieuwe taalgids. 44, 176.
Czochralski, J. (1983), 'Omvang en distributie van het neutrum in het Nederlands.' In: Neerlandica extra muros., nr. 40, 10-19.
Geerts, G. (1968a), 'Enkele beschouwingen over genusontlening.' In: Handelingen van het 30e Nederlands Filologencongres (Leiden), Groningen, 74-76.
Geerts, G. (1968b), 'Hij geeft melk.' In: Dietsche Warande en Belfort 113, 50-60. Ook in: Geerts, G. (red.) (1972), 83-93.
Geerts, G. (1970a), 'De nominale klassifikatie van ontleningen.' In: De nieuwe taalgids. (Van-Haeringennummer), 43-53.
Geerts, G. (1977), 'Het collectivum als haar-syndroom.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 93, 153-200.
Geerts, G. (1988), 'Genusfouten: hollanditis in Vlaanderen?' In: Versl. en Meded. Kon. Acad. Ned. Taal- en Letterkunde,nr. 1, 68-78.
Ginneken, Jac. van (1934-35), 'De geschiedenis der drie geslachten in Nederland.' In: Onze Taaltuin 3, 33-42.
Ginneken, Jac. van (1938-39), 'De voornaamwoordelijke aanduiding en het geslacht (verslag).' In: Onze Taaltuin 7, 161-220.
H(aeringen), C.B. v(an) (1967), 'Genusverandering bij afkorting.' In: De nieuwe taalgids. 60, 170.
Haeringen, C.B. van (1951b), 'Genusverandering bij stofnamen.' In: De nieuwe taalgids. 44, 7-14. Ook in: Haeringen, C.B. van (1962a), 96-107.
Haeringen, C.B. van (1954a), Genus en geslacht. Het voornaamwoordelijk gebruik in de gesproken taal, Amsterdam.
Kruyskamp, C. (1962), 'Begripsverwarring bij ontwerpen.' In:De nieuwe taalgids. 55, 24-25.
Naarding, J. (1961), 'Het geslacht der koppelingen met ontwerp-.' In: De nieuwe taalgids. 54, 266-268.
Paardekooper, P.C. (1946), 'Wat is genus?' In: De nieuwe taalgids. 39, 23-27.
Rooij, J. de (1977), 'De schilderij in het salon.' In: Sterkenburg, P.G.J. van et al. (red.), Lexicologie, een bundel opstellen voor F. de Tollenaere, Groningen, 221-229.
Rooij, J. de (1978a), 'Dubbel genus II. Een dialectgeografische studie met een mislukte poging tot sociolinguÏstische inbreng.' In: Taal en Tongval. 30, 105-135.
Royen, Gerlach (1925), 'Nogmaals de nominale klassifikatie in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 19, 273-290.
Royen, Gerlach (1926), De jongere veranderingen van het Indogermaanse nominale drieklassensysteem, 's-Hertogenbosch.
Royen, Gerlach (1929), 'De kerfstok van de term "geslacht".' In: De nieuwe taalgids. 23, 180-188.
Royen, Gerlach (1933), 'Haar-kultuur.' In: De nieuwe taalgids. 27, 289-301.
Royen, Gerlach (1934a), 'Aanwas van Hij c.s.' In: De nieuwe taalgids. 28, 33-42.
Royen, Gerlach (1934b), 'Seksualizering en seksualitis.' In: De nieuwe taalgids. 28, 206-217.
Royen, Gerlach (1947), 'Biologische en grammatische vervrouwelijking.' In: Levende Talen. 1947, 36-48.
Simons, Ph.J. (1919a), 'Woordgeslacht als eenheidsgraad.' In: De nieuwe taalgids. 13, 120-129.
Simons, Ph.J. (1919b), 'De waardeeringstheorie en ons woordgeslacht.' In: De nieuwe taalgids. 13, 140-146.
V(ooys), C. d(e) (1932b), 'Drukken de lidwoorden "de" en "het" waardering uit?' In: De nieuwe taalgids. 26, 190.
Verhoeven, Gerard & Frank Jansen (1996), 'Het woordgeslacht van Engelse leenwoorden.' In: Onze Taal. 65, 156-157.
Vooys, C.G.N. de (1932a), 'Moeielikheden bij de "bepaling" van het mannelik en vrouwelik woordgeslacht.' In: De nieuwe taalgids. 26, 141-143.
Zonneveld, Wim (1987), 'De ANS moet gebruikt kunnen worden.' In: De nieuwe taalgids. 80, 1-20.
Goossens, J. (1981), 'Kanttekeningen bij de meervoudsvorming van substantieven in het Nederlands en zijn dialecten.' In:Taal en Tongval. 33, 70-75.
Haas, Wim de & Mieke Trommelen (1993), Morfologisch Handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming, 's-Gravenhage.
Haeringen, C.B. van (1947a), 'De meervoudsvorming in het Nederlands.' In: Mededeelingen der Koninklijke NederlandscheAcademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde (nieuwereeks) 10, nr. 5, 131-152. Ook in: Haeringen, C.B. van(1962b), 186-209, in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 87-108 en in: Booij, G. (red.)(1979), 19-38.
Hiligsmann, Philippe (1994), 'Het meervoud in enkele Nederlandse woordenboeken en in de ANS.' In: Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum (Wrocaw 1993) (= Acta Universitatis Wratislawiensis, No. 1651), 113-129.
Hoppenbrouwers, C.A.J (1980), 'De meervoudsvorming in het Nederlands.' In: Janssen, Th. & N.F. Streekstra (red.),Grenzen en domeinen in de grammatica van het Nederlands,Groningen, 159-179.
Marle, J. van (1987), 'Een mythe over het -s meervoud.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 103-108.
Sassen, A. (1992), 'Meervoudloosheid en indeling van Nederlandse zelfstandige naamwoorden.' In: Bennis, Hans & Jan W.de Vries (red.) (1992), 329-341.
Vriendt, S. de (1987), 'De meervoudsuitgang [s].' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 139-141.
Zonneveld, Ron van (1986), 'Over de vorm-gevoeligheid van de morfologische operator PL.' In: Glot 9, nr. 1/2, 128-140.
Zonneveld, Wim (1987), 'De ANS moet gebruikt kunnen worden.' In: De nieuwe taalgids. 80, 1-20.
4
Andriessen, N.C. (1951), 'Het onbepaald lidwoord voor eigennamen.' In: Levende Talen. 1951, 312-314.
Hedeman, C. (1950), 'Taalbederver Tsjoep Wegtermay luidt lidwoordloos tijdperk in.' In: Levende Talen. 1950, 194-198.
Leys, O. (1984), 'Indefiniete eigennamen.' In: Pijnenburg,W.J.J., K. Roelandts & V.F. Vanacker (red.), Feestbundel voor Maurits Gysseling. Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag,Leuven, 208-213.
Mattens, W.H.M. (1970), De indifferentialis. Een onderzoek naar het anumerieke gebruik van het substantief in het algemeen bruikbaar Nederlands, Assen.
Sassen, A. (1985), 'Hoe vaak is 'om het uur'?' In: Onze Taal. 54,157.
Simons, Ph.J. (1910), 'Lessen over het lidwoord.' In: De nieuwe taalgids. 4, 84-97 en 126-138.
Staverman, W.H. (1951), 'Nog iets over taalbederver Tsjoep Wegtermay en invloed van het Engels.' In: Levende Talen. 1951, 201-206.
Vriendt, S. de (1978b), '(Hij is) communist, nominale of adjectivische constituent?' In: De nieuwe taalgids. 71, 622-630. Ook in:Vriendt, Sera de (1995), 103-114.
5
Declerck, Renaat (1983), '"It is Mr. Y" or "He is Mr. Y"?' In: Lingua 59, 209-246.
Haeseryn, Walter (1991a), 'Hen of hun, een 'eenvoudige' regel.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 12-13.
Heinsman, Stef (1991), 'Hun doen het.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 9-11.
Kooiman, K. (1950), 'Hij.' In: Ntg. 43, 324-333.
Kooiman, K. (1967), 'Lotgevallen van hen en hun in de twintigste eeuw.' In: De nieuwe taalgids. 60, 410-413.
Kooiman,K. (1969), 'Hun = zij.' In: Ntg. 62, 116-120.
Rooij, J. de (1970b), 'Onzijdige voornaamwoorden en het naamwoordelijk gezegde.' In: De nieuwe taalgids. 63, 181-186.
Rooij, J. de (1990a), 'Over hun en hen, en hun.' In: Taal en Tongval. 42, 107-147.
Rooij, J. de (1991a), 'Hen en hun in tijd en ruimte.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 4-6.
Rooij, J. de (1994), 'd'r en ze. Over de gereduceerde niet-onderwerpsvormen van het persoonlijk voornaamwoord in de derde persoon vrouwelijk enkelvoud.' In: Neerlandica Wratislaviensia vii, 161-181. (= Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 1640)
Smits, Mieke (1991), 'Hun staat hen steeds minder in de weg.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 6-7.
Stolp, Poul (1991), 'Hen als ondervindend voorwerp.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 8-9.
Toorn, M. C. van den (1977b), 'De problematiek van de Nederlandse aanspreekvormen.' In: De nieuwe taalgids. 70, 520-540.
Deprez, Kas (1983), 'Geef jij u wel rekenschap dat...' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXI, 45-49.
Dirven, R. (1973), 'Emphatic and Reflexive in English and Dutch.' In: Leuvense Bijdragen. 62, 285-299.
Es, G.A. van & P.P.J. van Caspel (1971-75), Syntaxis van het moderne Nederlands. Publicaties van het Archief voor de Nederlandse Syntaxis, Groningen.
Es, G.A. van & P.P.J. van Caspel (1971-75), Syntaxis van het moderne Nederlands. Publicaties van het Archief voor de Nederlandse Syntaxis, Groningen.
Es, G.A. van (1970a), 'Functies en structuren van de reflexieve verbinding in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 63, 21-42 (I);362-376 (II); 417-432 (III).
Kollewijn, R.A. (1891), 'Zich.' In: Taal en Letteren. 1, 189-192.
Leys, O. (1973), 'Das Reflexivpronomen: eine Variante des Personalpronomens.' In: Leuvense Bijdragen. 62, 251-265.
Nieuwborg, E. (1973), 'De plaatsing van het substantivisch onderwerp in reflexieve constructies.' In: Leuvense Bijdragen. 62, 273-283.
Bakker, D.M. (1972), 'Ieder, samen, respectievelijk, elkaar.'In: Dik, S. (red.), Taalwetenschap in Nederland 1971, Amsterdam, 39-44.
Paardekooper, P.C. (1985), 'Het wkg. vn: mekaar(s).' In: De nieuwe taalgids.78, 389-403.
Berg, B. van den (1963b), 'Dr. P.C. Paardekooper, ABN-Spraakkunst, Voorstudies -- Vierde deel (recensie).' In: De nieuwe taalgids. 56,341-343.
Geerts, G. (1965), 'Op z'n plaats.' In: De nieuwe taalgids. 58, 194.
Geerts, G. (1977), 'Het collectivum als haar-syndroom.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 93, 153-200.
Jansen, F. (1974), 'Wat is "Jan z'n boek"?' In: Tabu 5, 17-19.
Koelmans, L. (1975c), 'Jan z'n boek en de pregenitieven.' In: De nieuwe taalgids. 68, 433-445.
Kooiman, K. (1967), 'Lotgevallen van hen en hun in de twintigste eeuw.' In: De nieuwe taalgids. 60, 410-413.
Michels, L.C. (1952), 'U Eerwaarde en Zijn Edele.' In: De nieuwe taalgids. 45, 160-162.
Paardekooper, P.C. (1952), 'Jan z'n boek.' In: De nieuwe taalgids. 45, 12-17.
Royen, Gerlach (1933), 'Haar-kultuur.' In: De nieuwe taalgids. 27, 289-301.
Simons, Ph.J. (1913a), 'Over de inhoud van het zogenaamde bezittelijk voornaamwoord.' In: De nieuwe taalgids. 7, 81-89.
Wilmots, Jos (1984), '*Hartelijke groeten voor je en jouw vrouw.' In: Neerlandica extra muros., nr. 43, 66-71.
Wils, J. (1940-41), 'Vraag en aanbod.' In: Onze Taaltuin 9,351-352.
H(aeringen), C.B. v(an) (1947c), 'Naschrift bij J. Keijzer, Dit, dat en nog wat.' In: De nieuwe taalgids. 40, 166.
Haegeman, Liliane (1987), 'Van constructions in Dutch.' In: Beukema, Frits & Peter Coopmans (eds.), Linguistics in theNetherlands 1987, 61-70.
Hermkens, H. M. (1974), Verzorgd Nederlands, Den Bosch, 5de druk.
Hoop, Helen de, Guido Vanden Wyngaerd & Jan-Wouter Zwart (1990), 'Syntaxis en semantiek van de van die-constructie.'In: Gramma 14, 81-106.
Keijzer, J. (1947), 'Dit, dat en nog wat.' In: De nieuwe taalgids. 40, 164-166.
Kirsner, R.S. & V.J. van Heuven (1988), 'The Significance of Demonstrative Position in Modern Dutch.' In: Lingua 76, 209-248.
Kirsner, R.S. (1985), 'What It Takes to Show Whether an Analysis 'Fits'.' In: Blume, H. & G. Hammarström (eds.), Descriptio Linguistica. Proc. First Conf. on Descriptive and Structural Linguistics (Antwerp 1985), Tübingen, 76-113.
Kirsner, R.S., V.J. van Heuven & J.F.M. Vermeulen (1987), 'Text-type, context and demonstrative choice in writtenDutch: Some experimental data.' In: Text (An interdisciplinary journal for the study of discourse) 7, 117-144.
Kirsner, Robert S. (1979a), 'Deixis in Discourse: an Exploratory Quantitative Study of the Modern Dutch Demonstrative Adjectives.' In: Givón, T. (ed.), Syntax and Semantics,Volume 12: Discourse and Syntax, New York/San Francisco/London, 355-375.
Rooij, J. de (1989), 'Zo'n dingen zeggen ze hier (niet). Regionale verschillen in het gebruik van zo'n en zulke.' In: Theissen, S. & J. Vromans (red.) (1989), 181-201.
Simons, Ph.J. (1909), 'Is 't zwaktonige die een aanwijzend of een persoonlik voornaamwoord?' In: De nieuwe taalgids. 3, 99-100.
Simons, Ph.J. (1912), 'Het psychologies karakter der voornaamwoordelike aanduiding.' In: De nieuwe taalgids. 6, 27-40 (I); 65-76 (II).
Simons, Ph.J. (1913b), 'De voornaamwoordelike aanduiding van de abstrakta.' In: De nieuwe taalgids. 7, 201-211 (I); 251-259 (II).
Sturm, Arie (1989), 'Vorm en functie van woordgroepen: de constructie met paradigmaloos van.' In: De nieuwe taalgids. 82, 529-553.
Tinbergen, D.C. (1908), Enkele opmerkingen over het gebruik van ie, die, enz.' In: De nieuwe taalgids. 2, 244-248.
V(ooys), C. d(e) (1936), 'Nogmaals: de voornaamwoordelijke aanduiding.' In: De nieuwe taalgids. 30, 236-237.
Alphen, Jac. van (1914), 'De vraagzin.' In: De nieuwe taalgids. 8, 88-95.
Bennis, Hans (1983), 'A case of restructuring.' In: Bennis, Hans & W.U.S. van Lessen Kloeke (eds.), Linguistics in theNetherlands 1983, Dordrecht/Cinnaminson, 9-19.
Corver, Norbert (1991), 'Wat voor constructie is de 'watvoor'-constructie?' In: Spektator 20, 151-185.
Kruisinga, E. (1943), 'Vragend en betrekkelijk voornaamwoord.' In: Taal en Leven 7, 35-36.
Simons, Ph.J. (1914), 'Perspektief.' In: De nieuwe taalgids. 8, 24-42.
Aertsens, G. (1965), 'Wat, dat, hetgeen, welk.' In: Taalonderwijs 8, 383-384.
Berg, B. van den (1975), 'Bijvoeglijke bijzinnen.' In: De nieuwe taalgids.68, 138-145.
Brachin, P. (1973), 'Een in dubbel opzicht '"vreemde" constructie?' In: De nieuwe taalgids. 66, 59-60.
Dominicus (1963), 'Wat, dat, hetgeen, wier, wiens, diens.' In: Onze Taal. 32, 21-22.
Horst, J.M. van der (1988b), 'Over relatief dat en wat.' In: De nieuwe taalgids. 81, 194-205.
Kruisinga, E. (1943), 'Vragend en betrekkelijk voornaamwoord.' In: Taal en Leven 7, 35-36.
Michels, L.C. (1951), 'Relatieve en vergelijkende constructies.' In: Handelingen van het 19e Vlaams Filologencongres,174-176.
Michels, L.C. (1963b), 'Wat voor dat.' In: De nieuwe taalgids. 56, 107.
Royen, G. (1939), Bijgedachten en botsingen in taal, 's-Hertogenbosch.
Royen, G. (1953a), 'Relatieve raadsels.' In: Royen, G. (1953b), 237-246.
Sassen, A. (1973), 'Over predikaatsnomina en relatieve zinnen met ingesloten antecedent.' In: Tabu 3, 43-46.
Sassen, A. (1983), 'Het taaltje wat ik spreek.' In: Tijdschrift voor Nederlands en Afrikaans 1, nr. 2, 38-40.
Vanwonterghem, C. (1972), 'Het meisje dat naast Filip stond.' In: Daems, F. (red.), De taal van de mens, Deurne, 62-75.
Verdenius, A.A. (1941a), 'Een onveranderlijk relatief dat.' In: De nieuwe taalgids. 35, 108-116.
Bakker, D.M. (1971), 'Iets over het onderscheid tussen bepaalde en onbepaalde nominale constituenten.' In: De nieuwe taalgids. 64, 338-345.
Haeringen, C.B. van (1971a), 'Sommige(n), andere(n) en dergelijke(n).' In: De nieuwe taalgids. 64, 36-40.
Hamans, C. (1980), 'The semantics of elk 'each' and ieder 'every'.' In: Zonneveld, W. & F.Weerman (eds.), Linguisticsin the Netherlands 1977-1979, Dordrecht, 135-151.
Lyons, J. (1977), Semantics, Cambridge.
Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 70,195-199.
Nieuwborg, E. (1970), 'Les pronoms adjectifs et numéraux indéfinis dans la grammaire néerlandaise.' In: Mélanges J.L.Pauwels, Louvain, 1-32.
Paardekooper, P.C. (1970a), 'Een dwaze regel: de n in alle(n), beide(n) enz.' In: De nieuwe taalgids. 63, 131.
Paardekooper, P.C. (1978), 'Wie dan ook enz., vooral als ww-patroondeel.' In: De nieuwe taalgids. 71, 569-581.
Paardekooper, P.C. (1979), 'Ook maar iemand.' In: De nieuwe taalgids. 72, 429-448.
Partee, B. (Hall) (1972), 'Opacity, coreference and pronouns.'In: Davidson, D. & G. Harman (eds.), Semantics of NaturalLanguage, Dordrecht, 415-441.
Rooij, J. de (1970a), 'Een paar is twee.' In: De nieuwe taalgids. 63, 118-126.
Stoops, Y. (1977), 'Iets over predikatief-attributief gebruik van onbepaalde telwoorden in ouder
Verdenius, A.A. (1937-38), 'Over het onbepaalde voornaamwoord (de, het) een of ander.' In: Onze Taaltuin 6, 45-48.
6
Buyssens, E. (1973), 'La classification des adjectifs.' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revue des Langues Vivantes 39, 152-164.
Dik, S.C. (1969), Relatieve termen (rede), Amsterdam.
Heynderickx, Priscilla (1993), Relationele adjectieven in het Nederlands, onuitgegeven proefschrift, Gent.
Janssen, Theo A.J.M. (1986), 'Het voltooid deelwoord.' In: Glot 9, 57-78.
L(eenen), J. (1961), 'Spraakkunst- en andere vragen.' In: Nu Nog. 9, 135-137.
Roose, H. (1964), Het probleem van de woordsoorten in het bijzonder van het bijwoord in het Nederlands, Den Haag.
Schutter, G. de (1968), 'Semantische subcategorieën van het Nederlandse adjectief.' In: Handelingen Kon. Zuidn. Mij.voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis XXII, 175-191.
Schutter, G. de (1976b), Een semantisch-syntaktische beschrijving van adjektieven in het Nederlands. Antwerp papers inlinguistics (UIA) 7.
L(eenen), J. (1961), 'Spraakkunst- en andere vragen.' In: Nu Nog. 9, 135-137.
Roose, H. (1964), Het probleem van de woordsoorten in hetbijzonder van het bijwoord in het Nederlands, Den Haag.
An. (1969a), 'De werktuigkundig ingenieur.' In: Onze Taal. 38, 33-35.
An. (1969c), 'De omschreven comparatief en superlatief.'In: Onze Taal. 38, 49.
Blom, Alied (1994), 'Het ondoorgrondelijk bijvoeglijk naamwoord.' In: Forum der Letteren. 35, 81-94.
Brachin, P. (1972), 'De Spaanse koopman en de Franse handelsreiziger.' In: Onze Taal. 41, 55.
Brachin, P. (1974), 'Nog eens de Spaanse koopman en de Franse handelsreiziger.' In: Onze Taal. 43, 22-24.
Brachin, P. (1977), La langue néerlandaise. Essai de présentation, Bruxelles.
Calcar, W. van (1971), Over comparatief- en vergelijkingszinnen, Assen.
Gehlen, L. (1989), 'Comparatieven en superlatieven: -er/-st of omschrijving?' In: Theissen, S. & J. Vromans (red.) (1989),83-98.
H.J. Taeldeman & V.F.Vanacker (red.) (1985), 387-394.
Hoek, Th. van den (1975), 'De ambiguÏteit van woordgroepen als een goede speler. Syntaktische homonymie?' In: Handelingenvan het 33e Nederlands Filologencongres, Amsterdam, 186-194.
Odijk, J. (1992), 'Uninflected Adjectives in Dutch.' In: Bok-Beinema, R. & R. van Hout (red.), Linguistics in the Netherlands, Amsterdam, 197-208.
Rooij, J. de (1980), 'Ons bruin(e) paard. Een studie over het gebruik van de onverbogen en de verbogen vorm van het adjectief voor een onzijdig substantief enkelvoud in standaardtaal, dialect en ouder Nederlands.' In: Taal en Tongval. 32, 3-25 (I);109-129 (II).
Rooy, J. de & I. Wikén Bonde (1972), Nederländsk grammatik, Stockholm.
Royen, Gerlach (1948-53), Buigingsverschijnselen in het Nederlands, deel II (1948), III/1 (1952), III/2 (1953), Amsterdam.
V(erhasselt), J. (1974), 'Adjectieven met of zonder e.' In:Nu Nog. XX, 140-141.
Vandeweghe, W. (1985), 'Adnominale woorden op -en: morfologie en regelordening.' In: Ryckeboer,
Z(aalberg), C.A. (1970b), 'De roomwitte met gouden trein.' In: Onze Taal. 39, 23.
7
Haeringen, C.B. van (1949), 'Een paar aantekeningen bij telwoorden.' In: De nieuwe taalgids. 42, 255-258.
Haeseryn, Walter (1982), 'Met z'n hoevelen waren ze?' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXX, 135-139.
Hauwermeiren, P. van (1975), 'De samengestelde telwoorden.' In: Levende Talen. 1975, 185-187.
Heeroma, K. (1948), 'De telwoorden.' In: De nieuwe taalgids. 41, 241-250.
Horst, J.M. van der (1992a), 'Iets over veel en vele.' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.)(1992), 111-118.
Jansen, C.J.M. (1995), Rekenen met taal. Intreerede TU Eindhoven, Eindhoven.
Michels, L.C. (1964), 'Twee en een paar.' In: De nieuwe taalgids. 57, 352.
Pauwels, J.L. (1977b), 'Derdemacht of derde macht?' In: Nu Nog. XXV, 97-98.
Pauwels, J.L. (1978), 'Tweederde -- twee derde -- twee derden.' In: Nu Nog. XXVI, 3-12.
Pollmann, Thijs & Carel Jansen (1995), 'Hoe precies zijn onze schattingsregels?' In: Onze Taal. 64, 34-36.
Tinbergen, D.C. (1949), 'Nog enkele opmerkingen over telwoorden.' In: De nieuwe taalgids. 42, 95-97.
Z(aalberg), C.A. (1970a), 'Het laatste anderhalve jaar.' In: Onze Taal. 39, 23.
8
As, Saskia van (1992), 'Nu en nou: één woord, twee stijlen.'In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn(red.) (1992), 1-14.
Elffers, Els (1992), 'Wat betekent toch toch?' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992),63-80.
Foolen, Adrianus Peter (1993), De betekenis van partikels. Een dokumentatie van de stand van het onderzoek, met bijzondereaandacht voor maar, Proefschrift Nijmegen, Nijmegen.
Hoogvliet, J.M. (1903), Lingua. Een beknopt leer- en handboek van algemeene en Nederlandsche taalkennis, meer bepaaldelijknv bestemd voor leeraren en onderwijzenden in moderne enoude talen, Amsterdam.
Hulshof, Hans (1987), 'Geef de boeken dan nu toch maar 'es even hier. Partikelclustering in imperatieve zinnen.' In:Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ans-nummer), 85-89.
Janssen, Theo A.J.M. (1992), 'Hoe: Vragend en Betrekkelijk Bijwoord? Een Kwestie van Betekenis.' In: Bennis, Hans & Jan W. de Vries (Red.), 157-168.
Os, Charles van (1986), ''Vrijwel' heeft zijn grenzen.' In: Tabu 16, 51-71.
Pauwels, J.L. (1983), ' "Godweet" en "wieweet" als modale adverbia.' In: Taal en Tongval. 35, 76-78.
Schermer-Vermeer, E. (1986a), 'Over de distributie van vrijwel als bepaling van hoeveelheid.' In: Tabu 16, 21-31.
Schermer-Vermeer, E.C. (1984), 'De betekenis van het woord toch in samenhang met de rol van intonatie.' In: Forum der Letteren. 25,208-219.
Schutter, G. de & P. van Hauwermeiren (1983), De structuur van het Nederlands. Taalbeschouwelijke grammatica, Malle.
Swiggers, P. (1987), 'Bíjna en bijná.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ans-nummer), 128-129.
Vandeweghe, W. (1978b), 'Over de semantiek van het partikel al (= reeds).' In: De nieuwe taalgids. 71, 193-205.
Vandeweghe, Willy (1988), 'Omgevingen van vrijwel.' In: Tabu18, 93-108.
Vandeweghe, Willy (1992), Perspectivische evaluatie in het Nederlands. De partikels van de al/nog/pas-groep. Gent. (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,Reeks vi, nr. 120)
Vismans, Roel (1992), 'Functionele grammatica en modale partikels in directieve zinnen.' In: Neerlandica extra muros 30, nr. 2, 40-45.
Vriendt, S. de & P. van de Craen (1984), 'Maar als modaalpartikel.' In: Auwera, J. van der & W. Vandeweghe (red.) (1984), Studies over Nederlandse partikels, Antwerpen, 47-63. (= Antwerp Papers in Linguistics 35). Ook in: Vriendt,Sera de (1995), 161-178.
Vriendt, S. de & P. van de Craen (1986), 'Over plaatsingmogelijkheden van schakeringspartikels.' In: Interdisciplinair Tijdschrift voor Taal- & Tekstwetenschap. 6, 101-116.
Vriendt, S. de, W. Vandeweghe & P. van de Craen (1991), 'Combinatorial aspects of modal particles in Dutch.' In: Multilingua, 1991, 43-59.
Wijk, C. van & G. Kempen (1979), Funktiewoorden; een inventaris voor het Nederlands, Rapport Vakgroep Funktieleer, Psychologisch Laboratorium KU Nijmegen.
Zwarts, Frans (1985), 'De zaak vrijwel.' In: Tabu 15, 145-149.
Schutter, G. de (1971), 'De bouw van de Nederlandse zin. Een kritiek op Paardekooper z'n groepen ww-patroondelen.' In:Handelingen Kon. Zuidn. Mij. voor Taal-en Letterkunde en Geschiedenis XXV, 93-115.
Schutter, G. de (1974), De Nederlandse zin. Poging tot beschrijving van zijn struktuur, Brugge.
As, Saskia van (1992), 'Nu en nou: één woord, twee stijlen.'In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn(red.) (1992), 1-14.
Reynaert, J. (1970), 'Voegwoordelijke bijwoorden in hedendaags betogend proza.' In: Studia Germanica Gandensia. xii, 7-24.
Bech, Gunnar (1952), Über das niederländische Adverbialpronomen er. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague VIII,Copenhague/Amsterdam. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 147-174.
Bennis, H. (1977), 'Het kwantitatieve er in komparatiefkonstrukties.' In: Spektator 6, 384-387.
Blom, A. (1977), 'Het kwantitatieve er.' In: Spektator 6, 387-395.
Blom, Alied (1992a), 'Het woordje er in het tweede-taalonderwijs.' In: Hermans, Th., Th. A.J.M. Janssen & P.G.M. deKleijn (red.), Handelingen van het 11e Colloquium Neerlandicum (Utrecht 1991), Woubrugge, 67-78.
Blom, Alied (1992b), 'Wat gebeurde er in Lobith?' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.)(1992), 15-26.
Coppen, Peter-Arno (1985), 'De aard van het quantitatieve er.' In: De nieuwe taalgids. 78, 149-163.
Hoppenbrouwers, Gerard (1977), Existentiële zinnen in het Engels en in het Nederlands, Nijmegen. (Grammarij, nr. 3)
Jordens, P. (1974), 'Das deutsche es und die niederländischen Entsprechungen er/het. Eine kontrastive Analyse.' In: Pörnbacher, H. (Hrsg.), Festgabe des Deutschen Instituts derUniversität Nijmegen Paul B. Wessels zum 65. Geburtstag,Nijmegen, 157-189.
Kirsner, Robert S. (1979b), The Problem of Presentative Sentences in Modern Dutch, Amsterdam/New York/Oxford (North-Holland Linguistic Series, vol. 43).
Klein, M. (1981), 'De interne structuur van partitieve constructies.' In: Spektator 10, 295-309.
Klooster, W.G. (1992), 'Over er.' In: Bennis, Hans & Jan W. de Vries (red.) (1992), 191-207.
Langendonck, W. van (1980), 'A source for quantifying expressions.' In: Zonneveld, W. & F. Weerman (eds.), Linguisticsin the Netherlands 1977-1979, Dordrecht, 84-95.
Leys, O. (1979a), 'De bepaling van het voornaamwoordelijk bijwoord en de systematisering van ndl. er.' In: De nieuwe taalgids. 72,240-246.
Leys, O. (1979b), 'Zur Systematisierung von es.' In: Deutsche Sprache 1979, nr. 1, 28-34.
Mattens, Wim (1987a), 'Het partitieve er in de ANS.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXV, 68-77.
Mattens, Wim (1988), 'Nogmaals het partitieve er in de ANS.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXVI, 35-44.
Rooij, J. de (1990b), 'Regionale variatie in het gebruik vaner i.' In: Taal en Tongval. 42, themanummer 3, 63-73.
Rooij, J. de (1991c), 'Regionale variatie in het gebruik van er ii.' In: Taal en Tongval. 43, 18-46.
Rooij, J. de (1991d), 'Regionale variatie in het gebruik van er iii.' In: Taal en Tongval. 43, 113-136.
Schermer-Vermeer, E.C. (1987), 'er in de ans.' In: Forum der Letteren. 28, nr.4 (ans-nummer), 120-125.
Schermer-Vermeer, E.C. (1988b), 'Het partitieve er.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXVI, 5-8.
Schutter, G. de (1974), De Nederlandse zin. Poging tot beschrijving van zijn struktuur, Brugge.
Schutter, G. de (1992), 'Partitief of kwantitatief er, of over de verklaring van syntactische variatie.' In: Taal en Tongval. 44, 15-26.
Swiggers, P. & K. Van den Eynde (1987), 'Over er.' In: Forum der Letteren. 28,nr. 4 (ans-nummer), 129-132.
Haeseryn, Walter (1989), 'Gesplitste en ongesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Neerlandica extra muros, nr. 52, 12-18.
Hoop, Helen de & Paulien Smabers (1987), 'Rood of Groen? Een normenonderzoek naar enkele stijlverschillen tussen gesproken en geschreven taal.' In: De nieuwe taalgids. 80, 287-302.
Horst, J.M. van der & R. Storm (1991), 'Over de geschiedenis van het betrekkelijke voornaamwoordelijk bijwoord.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.107, 105-119.
Horst, J.M. van der (1990), 'Weg ermee? Over gesplitste en ongesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Jaarboekinl 1989, 46-57.
Horst, J.M. van der (1992b), 'Splitsen of niet-splitsen van voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Forum der Letteren. 33, 127-147.
Jansen, F. (1991b), 'De houding ten opzichte van gesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Neerlandica extra muros 29, nr. 3, 21-29.
Klein, Maarten (1987), 'De ans en het voornaamwoordelijk bijwoord.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ans-nummer), 97-100.
Leys, O. (1979a), 'De bepaling van het voornaamwoordelijk bijwoord en de systematisering van ndl. er.' In: De nieuwe taalgids. 72,240-246.
V(erhasselt), J. (s.d.), 'Over het gebruik van de voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk)., I/57-58.
Vriendt, S. de (1979), Voorzetselconstituenten en zgn. voornaamwoordelijke bijwoorden, Brussels Pre-prints in Linguistics, no. 2, VUB/ULB. Ook in: Vriendt, Sera de (1995), 51-76.
9
Zwarts, Joost (2014), 'Directionele PP's als predicaten (of niet)'Nederlandse Taalkunde19(2)257-277
Broekhuis, Hans (2013), Syntax of Dutch. Adpositions and adpositional phrases, Amsterdam University Press
Coppen, Peter-Arno (2019), 'Hoe een hele bijzin een voorzetsel kan worden'. In: Trouw, 6 september.
Draye, Luk (1992), 'Zum Trajectiv. Ein Kapitel aus einer kognitiv orientierten niederländisch-deutschen Kontrastivgrammatik'Leuvense Bijdragen81163-203
Geerts, G, Heestermans, H. (1992). Van Dale: Groot Woordenboek der Nederlandse Taal: 3 Dl. Van Dale Lexicografie
Klooster, Wim (1989), "Bananenzinnen" Porteman, Karel,Schöndorf, Kurt ErichLiber amicorium Kåre Langvik-Johanessen35-43
Horst, Joop van der (2010), Met (het) oog op morgen: Opstellen over taal, taalverandering en standaardtaal. Universitaire Pers Leuven
Hüning, Matthias (2014), 'Over complexe preposities en convergentie'. In: Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst. Universitaire Pers Leuven.
Van de Velde, Freek (2015), 'Schijnbare syntactische feniksen'. In: Nederlandse Taalkunde 20(1), 69-107.
Villada Moirón, Begoña (2005), Data-driven identification of fixed expressions and their modifiabilityGroningenUniversity of Groningen
Loonen, Nard (2003), Stante pede gaande van dichtbij langs AF bestemming @University of UtrechtThesis
Villada Moirón, Begoña (2005), Data-driven identification of fixed expressions and their modifiabilityGroningenUniversity of Groningen
Vranjes, Jelena (2012), 'Voorzetseluitdrukkingen in het Nederlands sinds de 16de eeuw: een diachroon corpusonderzoek., Leuven: Masterscriptie
Broekhuis, Hans (2013), Syntax of Dutch. Adpositions and adpositional phrases, Amsterdam University Press
Broekhuis, Hans (2013), Syntax of Dutch. Adpositions and adpositional phrases, Amsterdam University Press
Den Boon, C.A., Hendrickx, R. (z.j.). Dikke Van Dale
Broekhuis, Hans (2013), Syntax of Dutch. Adpositions and adpositional phrases, Amsterdam University Press
10
Roose, H. (1958a), 'Nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden.' In: De nieuwe taalgids. 51, 117-119.
As, Saskia van (1992), 'Nu en nou: één woord, twee stijlen.'In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn(red.) (1992), 1-14.
Calcar, Wim van (1973-74), 'Het voegwoord "of".' In: Spektator 3, 95-113.
Es, G.A. van (1951), 'Syntactische vormen van de concessieve modaliteit in het Nederlands.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 68, 253-295.
Es, G.A. van (1953), 'Voegwoordelijke verbindingen ter uitdrukking van de conditionele (hypothetische) modaliteit inhet Nederlands.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 71, 1-119.
Haeringen, C.B. van (1939), 'Congruerende voegwoorden.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 58, 161-176. Ook in: Haeringen, C.B. van (1962b), 246-259.
Hoop, Helen de & Paulien Smabers (1987), 'Rood of Groen? Een normenonderzoek naar enkele stijlverschillen tussen gesproken en geschreven taal.' In: De nieuwe taalgids. 80, 287-302.
Horst, J.M. van der (1987), 'Verlegen als hij is en Zo dik als ze is.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 83-84.
Horst, Joop van der (1988a), 'De Croma-verandering.' In: Onze Taal. 57, 172-173.
Leys, O. (1985), 'Het voegwoord om als uitdrukking van modale opeenvolging.' In: Ryckeboer, H., J. Taeldeman & V.F. Vanacker (red.) (1985), 267-271.
Leys, Odo (1988), 'Prospektives um.' In: Deutsche Sprache 16, 97-102.
Nieuwenhuysen, Peter (1972-73), 'Oorzaak en gevolg.' In: Spektator 2, 447-469.
Nieuwint, Pieter (1987), 'Modaal mocht in bijzinnen.' In: De nieuwe taalgids. 80, 303-315.
Paardekooper, P.C. (1950), 'Als en dan bij vergelijkingen.'In: De nieuwe taalgids. 43, 160-167.
Paardekooper, P.C. (1961), 'Persoonsvorm en voegwoord.' In: De nieuwe taalgids. 54, 296-301.
Paardekooper, P.C. (1970c), 'Groter als.' In: De nieuwe taalgids. 63, 329-337.
Paardekooper, P.C. (1977a), 'Of het nou regent of dat het mooi weer is als bw bep.' In: De nieuwe taalgids. 70, 162-170.
Rooij, J. de (1965a), Als -- of -- dat. Enkele conjuncties in ABN, dialect en Fries, Assen.
Rooij, J. de (1972a), 'Als of dan.' In: De nieuwe taalgids. 65, 199-209.
Rooij, J. de (1978b), 'Het ene of is het andere niet.' In: De nieuwe taalgids. 71, 146-148.
Rooij, J. de (1982), ' Omdat en doordat in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 75, 329-342.
Vandeweghe, Willy (1995), 'Incorporatiekwesties ii. toen is niet toen.' In: De nieuwe taalgids. 88, 446-456.
Vries, J.W. de (1971), 'Want en omdat.' In: De nieuwe taalgids. 64, 414-420.
11
As, Saskia van (1992), 'Nu en nou: één woord, twee stijlen.'In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn(red.) (1992), 1-14.
Baeyens, Mark (1980), 'Hardop luisteren.' In: Gramma 4, 54-73.
Defresne, A. (1916), 'Iets over de zoogenaamde tusschenwerpsels.' In: De Beweging 1916, 151-158.
Droste, F.G. (1961b), 'Het stiefkind onder de woordsoorten: de interjectie.' In: Levende Talen. 1961, 495-511. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 120-136.
Droste, F.G. (1972), 'Vragen met "he".' In: Leuvense Bijdragen. 61, 121-133.
Es, G.A. van & P.P.J. van Caspel (1971-75), Syntaxis van het moderne Nederlands. Publicaties van het Archief voor de Nederlandse Syntaxis, Groningen.
Ginneken, Jac. van (1935-36), 'De taal, die wij tot onze huisdieren spreken.' In: Onze Taaltuin 4, 166-170.
Groot, A.W. de (1963), 'De interjectie.' In: Studies etc., 13-42. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 137-146.
Haeringen, C.B. van (1960), 'Gedevalueerde interjecties.' In: De nieuwe taalgids. 53, 73.
Hoppenbrouwers, Cor (1979-80), 'Energiebesparing.' In: Tabu 10, 11-15.
Karcevski, S. (1941), 'Introduction à l'étude de l'interjection.' In: Cahiers Ferdinand de Saussure 1, 57-75.
Kirsner, Robert S. & Jeanine Y. Deen (1989), 'Het mes snijdt aan twee kanten: on the semantics and pragmatics of theDutch sentence-final particle hoor.' In: Bruijn Lacy, Margriet (ed.), The Low Countries: Multidisciplinary Studies,Lanham/New York/London, 1-11. (= Publications of the American Association for Netherlandic Studies 3)
Kirsner, Robert S. (1991), 'Het nut van intersubjectieve gegevens in taalkundige beschrijvingen van het Nederlands.' In:Neerlandica extra muros. 29, nr. 3, 12-20.
Langeveld, M.J. jr. (1931), 'De zogenaamde "tussenwerpsels".'In: De nieuwe taalgids. 25, 279-283.
Noach, B.M. (1972), 'Interjecties-Tussenwerpsels.' In: Levende Talen. 1972, 487-488.
Pauwels, J.L. (1952), 'Klanknabootsende en bewegingsschilderende tussenwerpsels en bijwoorden.' In: Taal en Tongval. 4, 48-58.
Sturm, Arie (1992), 'Het onnut van intersubjectieve gegevens in taalkundige beschrijvingen van het Nederlands.' In: Neerlandica extra muros.30, nr. 2, 18-26.
Toorn, M.C. van den (1960), 'De interjectie als woordsoort.' In: De nieuwe taalgids. 53, 260-264. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 115-119.
Verdenius, A.A. (1941b), 'Interjecties op drift.' In: De nieuwe taalgids. 35, 222-224.
Vooys, C.G.N. de (1930a), 'De zogenaamde tussenwerpsels.' In:De nieuwe taalgids. 24, 40-47.
Vriendt, S. de (1992), 'Kom, kijk, zeg als interjectie.' In: Studia Neerlandica et Germanica. Edenda curavit StanislausPrdota (= Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 1356),513-519. Ook in: Vriendt, S. de (1995), 151-159.
Zaalberg, C.A. (1975a), 'Oh, he, ba, jo.' In: Onze Taal. 44, 21.
12
Booij, G.E. (1978), 'Wanneer bestaat een woord?' In: De Revisor 5, 55-61. Ook in: G.E. Booij (red.) (1979), 163-170.
Erben, Johannes (1975), Einführung in die deutsche Wortbildungslehre, Berlin.
Haas, Wim de & Mieke Trommelen (1993), Morfologisch Handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming, 's-Gravenhage.
Haeringen, C.B. van (1971b), 'Het achtervoegsel -ing: mogelijkheden en beperkingen.' In: Ntg. 64, 449-468. Ook in:Booij, G. E. (red.) (1979), 77-100.
Hoeksema, Jack (1981), 'Twee theorieën over samenstellende afleidingen.' In: Glot 4, 169-178.
Hulst, H. van der & M. Moortgat (1980), Alex. Lexicale analyse van een taaldatabank, INL Working Papers, nr. 2, Leiden.
Santen, Ariane Johanna van (1992a), Produktiviteit in taal en taalgebruik. Een studie op het gebied van de Nederlandsewoordvorming, Leiden.
Sassen, A. (1971), Over het bestaan en ontstaan van Nederlandse woorden. Inaugurele rede, Groningen. Ook in: Booij, G.E.(red.) (1979), 63-76.
Schultink, H. (1961), 'Produktiviteit als morfologisch fenomeen.' In: Forum der Letteren. 2, 110-125. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 60-75, in: Booij, G.E. (red.) (1979), 47-62 en in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 6-19.
Schultink, H. (1962), De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands, Den Haag, s.d.; herdruk Utrecht, 1980.
Taeldeman, Johan (1991), 'Derivatie in de ANS.' In: Gramma 15, 255-267 (Themanummer ANS).
Booij, Geert (1990), 'Complexe werkwoorden en de niveauordeningshypothese.' In: Spektator 19, 234-244.
Booij, Geert (1991), 'Samenstellingen in de ANS.' In: Gramma15, 199-208 (Themanummer ANS).
Booij, Geert (1992), 'Compounding in Dutch.' In: Revista di Linguistica 4, 37-59.
Don, Jan (1993), Morphological Conversion, proefschrift Utrecht, Utrecht.
Haas, Wim de & Mieke Trommelen (1993), Morfologisch Handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming, 's-Gravenhage.
Schultink, H. (1962), De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands, Den Haag, s.d.; herdruk Utrecht, 1980.
Vries, J.W. de (1975), Lexicale morfologie van het werkwoord in modern Nederlands, Leiden (Leidse germanistische enanglistische reeks van de Rijksuniversiteit te Leiden, deel XV).
Zonneveld, Wim (1987), 'De ANS moet gebruikt kunnen worden.' In: De nieuwe taalgids. 80, 1-20.
Adriaens, G. (1982), 'Vrouwelijke beroepsnamen in evolutie.'In: Forum der Letteren. 23, 1-17.
Al, B.P.F. & G.E. Booij (1981), 'De productiviteit van woordvormingsregels. Enige kwantitatieve verkenningen op het gebied van de nomina actionis.' In: Al, B.P.F. & Ariane van Santen (red.), Produktiviteit in de morfologie. Een bundelartikelen opgedragen aan E. M. Uhlenbeck, Muiderberg, 26-38.
Baayen, Harald (1990), 'De graad van produktiviteit van hetsuffix -ing.' In: Forum der Letteren. 31, 203-217.
Backhuys, Kees-Jan (1986), 'De right-hand head rule.' In: Tabu16, 1-20.
Bakema, Peter, Patricia Dufour & Dirk Geeraerts (1993), 'De semantische structuur van het diminutief.' In: Forum der Letteren. 34, 121-137.
Booij, Geert (1987-88), 'Polysemie en polyfunctionaliteit bij de nominale woordvorming.' In: Spektator 17, 268-276.
Booij, Geert (1991), 'Samenstellingen in de ANS.' In: Gramma15, 199-208 (Themanummer ANS).
Brachin, P. (1982), 'Anekdootje? Anekdotetje? (II)' In: De nieuwe taalgids. 75, 161-162.
Caluwe, J. de (1991), Nederlandse nominale composita in functionalistisch perspectief, 's-Gravenhage.
Caluwe, Johan de (1992), 'Deverbaal -er als polyseem suffix.' In: Spektator 21, 137-148.
Cohen, A. (1958), 'Het Nederlands diminutiefsuffix; een morfonologische proeve.' In: De nieuwe taalgids. 51, 40-45.
Devos, Filip (1989), 'Semantiek en produktiviteit van nomina actionis op -ing in het Nederlands.' In: Studia GermanicaGandensia, nieuwe reeks, nr. 19, 25-55.
Don, Jan (1993), Morphological Conversion, proefschrift Utrecht, Utrecht.
Dotson-Smith & H. Schultink(eds.), Aspects of language. Studies in Honour of MarioAlinei, Vol. II, Amsterdam, 481-491.
Erben, Johannes (1975), Einführung in die deutsche Wortbildungslehre, Berlin.
Fast, Peter & J. van Marle (1989), 'Nogmaals de inwoonstersnamen: verdere evidentie voor -se.' In: Spektator 18, 423-430.
Haas, Wim de & Mieke Trommelen (1993), Morfologisch Handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming, 's-Gravenhage.
Haeringen, C.B. van (1971b), 'Het achtervoegsel -ing: mogelijkheden en beperkingen.' In: Ntg. 64, 449-468. Ook in:Booij, G. E. (red.) (1979), 77-100.
Hofmann, Dietrich & Willy Sanders (Hrsg.), Gedenkschrift für WilliamFoerste, Köln/Wien, 401-411.
Hüning, Matthias (1992), 'De concurrentie tussen deverbale nomina met ge- en op -erij.' In: Spektator 21, 161-172.
Marle, J. van & G.A.T. Koefoed (1988), 'Herinterpretatie: voorwaarden en effecten.' In: Spektator 17, 488-511.
Marle, J. van (1987), 'Een mythe over het -s meervoud.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 103-108.
Marle, J. van (1992), 'Lexicale herinterpretatie met morfologische consequenties: over de herrijzenis van de vrouwelijke persoonsnamen op -se.' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992), 169-176.
Mattens, W.H.M. (1984), 'De voorspelbaarheid van tussenklanken in nominale samenstellingen.' In: De nieuwe taalgids. 77, 333-343.
Mattens, Wim (1987b), 'Tussenklanken in substantivische en adjectivische samenstellingen.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 108-114.
Mattens, Wim (1990), 'Enkele taalkundige aspecten van het drug(s)probleem.' In: Gramma 14, 183-191.
Michels, L.C. (1957), 'Woordwording van affixen.' In: De nieuwe taalgids. 50, 79-82.
Royen, Gerlach (1942), Ongaaf Nederlands, Amsterdam.
Santen, Ariane Johanna van (1992a), Produktiviteit in taal en taalgebruik. Een studie op het gebied van de Nederlandsewoordvorming, Leiden.
Santen, Ariane van & J.W. de Vries (1981), 'Vrouwelijke persoonsnamen op -ster.' In: Al, B.P.F. & Ariane van Santen(red.), Produktiviteit in de morfologie. Een bundel artikelen opgedragen aan E.M. Uhlenbeck, Muiderberg, 115-125.
Santen, Ariane van (1992b), 'Semantische factoren bij de vorming van denominale persoonsnamen op -er.' In: Spektator21, 189-201.
Sassen, A. (1978-79), 'Het suffix -se: een geval van morfologische herstructurering (metanalyse).' In: Tabu 9, 31-39.Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 26-35.
Schultink, H. (1964), 'De bouw van nieuwvormingen met her-.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 80, 151-184.
Schultink, H. (1977), 'Over de accentuering van afgeleide woorden in het Nederlands.' In: H. Heestermans (red.),Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden aan dr.C.H.A. Kruyskamp, 's-Gravenhage, 180-188. Ook in: Booij,G.E. (red.) (1979), 155-162.
Schultink, H. (1978), 'Ambassadrice contra masseuse. Afgeleide, [+ vrouwelijke], Nederlandse nomina en hun beschrijving.' In: De nieuwe taalgids. 71, 594-601.
Schultink, H. (1986), 'Geboefte en consorten als morfologisch probleem.' In: Glot 9, 105-109.
Schultink, H. (1987), 'Discontinuity and Multiple Branching in Morphology.' In: Crespo, R., B.
Smedts, W. (1972), 'Adjectivering en appellativering van toponiemen. Een synchronisch-descriptieve studie.' In:Handelingen Kon. Comm. Toponymie en Dialectologie XLVI, 47-227. Ook als: Naamkunde, bijlage LXIII, 1974.
Taeldeman, Leksikaal-semantische aspektenvan de Nederlandse woordvorming, Gent, 34-69. (= Studia Germanica Gandensia, nieuwereeks, nr. 3)
Taeldeman, Johan (1985), 'Afleidingen van het type [ge + ww.stam] in het Nederlands: semantiek en produktiviteit.' In: De Caluwe, J. & J.
Taeldeman, Johan (1987-88), 'Nederlandse deverbatieven op-(e)ling: een geval van tematische motivering.' In: Spektator 17, 17-27.
Theissen, S. (1978), Germanismen in het Nederlands, Hasselt.
Theissen, S. (1989), 'De doubletten op -ering/-atie.' In: Theissen, S. & J. Vromans (red.) (1989), 207-235.
Toorn, M.C. van den (1970a), 'Gibt es im Niederländischen Nominalkomposita nach deutschem Muster?' In:
Toorn, M.C. van den (1981a), 'De tussenklank in samenstellingen waarvan het eerste lid een afleiding is.' In: De nieuwe taalgids. 74,197-205.
Toorn, M.C. van den (1981b), 'De tussenklank in samenstellingen waarvan het eerste lid systematisch uitheems is.' In:De nieuwe taalgids. 74, 547-552.
Toorn, M.C. van den (1982a), 'Het onderzoek van samenstellingen.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 98, 33-52.
Toorn, M.C. van den (1982b), 'Tendenzen bij de beregeling van de verbindingsklank in nominale samenstellingen.' In: De nieuwe taalgids.75, 24-33 (I); 153-160 (II).
Toorn, M.C. van den (1988b), 'De mogelijke interferentie van commerciële naamgeving en woordvorming in de standaardtaal.'In: Verslagen en Mededelingen KANTL, aflevering 2, 2-22.
Toorn, M.C. van den (1989), 'Formaties op -ette in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 82, 193-202.
Trommelen, Maria Theresia Gemma (1983), The Syllabe in Dutch. With Special Reference to Diminutive Formation, Dordrecht.
Trommelen, Mieke (1987), 'Er zijn minder vrouwen dan feministes.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 132-134.
Zonneveld, Wim (1986), 'De morfologie van de mens: de vrouw.' In: Hoppenbrouwers, C.A.J. et al. (red.) (1986), 226-234.
Adriaens, Geert (1979), 'Spijkerhard, straatarm, doodkalm,druipnat, propvol: absolute adjectieven in het Nederlands.'In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXVII, 16-21.
Backhuys, Kees-Jan, M. Trommelen & Wim Zonneveld (1987-88),'Vlamers en Belgiërs. De status van de adjectivische suffixen -en, -s en -isch.' In: Spektator 17, 252-267.
Berg, B. van den (1974), 'Het suffix -baar.' In: Odendal, F.F. et al. (red.), Taalkunde -- 'n lewe. Studies opgedra aanprof. dr. W. Kempen by geleentheid van sy 65ste verjaardag,Kaapstad/Johannesburg, 128-134.
Booij, Geert (1987-88), 'Polysemie en polyfunctionaliteit bij de nominale woordvorming.' In: Spektator 17, 268-276.
Booij, Geert (1992), 'Compounding in Dutch.' In: Revista di Linguistica 4, 37-59.
Caluwe, J. de & J. Taeldeman (1985), 'Deverbatieve adjektieven die een 'neiging' uitdrukken.' In: De Caluwe, J. & J. Taeldeman, Leksikaal-semantische aspekten van de Nederlandsewoordvorming, Gent, 70-91. (= Studia Germanica Gandensia., nieuwe reeks, nr. 3)
Erben, Johannes (1975), Einführung in die deutsche Wortbildungslehre, Berlin.
Fletcher, W. H. (1980), '"Blood-hot", "stone-good": a preliminary report on adjective-specific intensifiers in Dutch.'In: Leuvense Bijdragen. 69, 445-472.
Geerts, G. (1970b), 'Een noteske bij "Produktiviteit van het suffix -esk" (NTg. 61, 322-28, 1968).' In: De nieuwe taalgids. 63, 138-142.
Haas, Wim de & Mieke Trommelen (1993), Morfologisch Handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming, 's-Gravenhage.
Hauwermeiren, P. van (1985), 'Van Aalsters tot Zwols.' In: Ryckeboer, H., J. Taeldeman & V.F. Vanacker (red.) (1985),427-431.
Heynderickx, Priscilla (1993), Relationele adjectieven in het Nederlands, onuitgegeven proefschrift, Gent.
Hoeksema, J. (1983), 'Zwaarlijvig en breedgeschouderd.' In: Tabu 13, 49-70.
Hüning, Matthias & Ariane van Santen (1994), 'Produktiviteitsveranderingen: de adjectieven op -lijk en -baar.' In: Leuvense Bijdragen.83, 1-29.
Loey, A. van (1943), 'Het suffix -er in plaatsnamen.' In:Handelingen Kon. Comm. Toponymie en Dialectologie XVII, 279-298.
Mattens, Wim (1987b), 'Tussenklanken in substantivische en adjectivische samenstellingen.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 108-114.
Meijs, Willem (1986), 'Grensgevallen.' In: Hoppenbrouwers, C.A.J. et al. (red.) (1986), 217-223.
Neijt, A. & W. Zonneveld (1981), 'De aantrekkingskracht van-baar.' In: Glot 4, 215-228.
Pauwels, J.L. (1977a), 'Afleidingen met -baar.' In: Nu Nog. XXV,25-27.
Royen, Gerlach (1942), Ongaaf Nederlands, Amsterdam.
Sassen, A. (1968), 'Groninger dan Gronings.' In: Groningen. Cultureel maandblad, X, 225-241.
Schultink, H. (1962), De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands, Den Haag, s.d.; herdruk Utrecht, 1980.
Schultink, H. (1977), 'Over de accentuering van afgeleide woorden in het Nederlands.' In: H. Heestermans (red.),Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden aan dr.C.H.A. Kruyskamp, 's-Gravenhage, 180-188. Ook in: Booij,G.E. (red.) (1979), 155-162.
Smedts, W. (1972), 'Adjectivering en appellativering van toponiemen. Een synchronisch-descriptieve studie.' In:Handelingen Kon. Comm. Toponymie en Dialectologie XLVI, 47-227. Ook als: Naamkunde, bijlage LXIII, 1974.
Stoops, Yvette (1987), 'De ANS en woordenboeken aan de praktijk getoetst. (G)een noemenswaard(ig) probleem?' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXV, 9-17.
Taeldeman, Johan (1991), 'Derivatie in de ANS.' In: Gramma 15, 255-267 (Themanummer ANS).
Theissen, S. (1972), 'De verschuiving van de bn/bw-uitgang -iek naar -isch.' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revuedes Langues Vivantes, 175-193 (I); 284-304 (II); 411-420(III).
Theissen, S. (1978), Germanismen in het Nederlands, Hasselt.
Toorn, M.C. van den (1968), 'Produktiviteit van het suffix -esk.' In: De nieuwe taalgids. 61, 322-328.
Toorn, M.C. van den (1983-84), 'Van godevolen tot computergestuurd.' In: Spektator 13, 405-416.
Toorn, M.C. van den (1988a), 'Neoklassiek en postmodern. Een morfo-lexicografische verkenning.' In: Jaarboek INL 1987,66-100.
Vriendt, S. de (1970), 'Nogmaals -esk.' In: De nieuwe taalgids. 63, 39-42.
Welschen, A.J. (1970), 'De morfologische valentie van -esk.' In: De nieuwe taalgids. 63, 441-452.
Haas, Wim de & Mieke Trommelen (1993), Morfologisch Handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming, 's-Gravenhage.
13
Bennis, Hans & Teun Hoekstra (1989), Generatieve Grammatica, Dordrecht/Providence.
Droste, F.G. (1960), 'Woordgroepstructuur en betekenis.' In: De nieuwe taalgids. 53, 257-259.
Droste, F.G. (1964), 'Betekenis als syntactisch stramien: woordsoorten en woordgroepen in het Nederlands.' In: Levende Talen. 1964, 331-350.
Groot, A.W. de (1965), Structurele syntaxis, Den Haag, s.d.
Lubbe, H.F.A. van der (1958/1978), Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing, Assen, 1ste druk 1958, 4de druk 1978.
Paardekooper, P.C. (1970b), 'Twee onbruikbare begrippen: endo-en eksocentrisch.' In: De nieuwe taalgids. 63, 291-292.
Roose, H. (1959), 'Over kern en bepaling.' In: De nieuwe taalgids. 52, 151-153.
Toorn, M.C. van den (1970e), 'Wat is een endocentrische woordgroep?' In: Studia Neerlandica. 1970, nr. 3, 1-19.
14
Bakker, D.M. (1971), 'Iets over het onderscheid tussen bepaalde en onbepaalde nominale constituenten.' In: De nieuwe taalgids. 64, 338-345.
Balk-Smit Duyzentkunst, F. (1971-72), 'Een hond van Pavlov.'In: Spektator 1, 444-450.
Balk-Smit Duyzentkunst, Frida (1988), 'Onbepaald en categoriaal.' In: Glot 11, 55-64.
Bart, Peter van & Arie Sturm (1987), Zinsanalyse en de termen die daarbij gebruikt worden, Leiden.
Beukema, Frits & Teun Hoekstra (1983), 'Met met PRO of met zonder PRO.' In: De nieuwe taalgids. 76, 532-548.
Caspel, P.P.J. van (1970), 'Een schat van een (niet meer zo jong) kind.' In: De nieuwe taalgids. 63, 280-287.
Coppen, P.A. (1991b), Specifying the Noun Phrase, Proefschrift Nijmegen, Amsterdam.
Daems, F. (1972), 'Een walvis is een zoogdier.' In: Daems, F.(red.), De taal van de mens, Deurne, 41-50.
Dik, S.C. (1985), 'Nederlandse nominalisaties in een funktionele grammatika.' In: Forum der Letteren. 26, 81-107.
Dirksen, Arthur (1986-87), 'Grammatica-onderwijs en taalvaardigheid; problemen met verwijzing.' In: Spektator 16, 107-130.
Droste, F.G. (1970), 'Het lidwoord een.' In: Studia Neerlandica. 1970, nr. 4,63-72.
Es, G.A. van & P.P.J. van Caspel (1971-75), Syntaxis van het moderne Nederlands. Publicaties van het Archief voor de Nederlandse Syntaxis, Groningen.
Everaert, Martin (1992), 'Nogmaals: Een Schat van een Kind.'In: Bennis, Hans & Jan W. de Vries (red.) (1992), 45-54.
Florijn, A.F. (1992), Beregeling van Nederlandse woordvolgorde, Amsterdam.
Haaften, Ton van, et al. (1985), 'Nominalisaties in het Nederlands.' In: Glot 8, 67-104.
Haeseryn, Walter (1991b), 'De "om te slane" belasting of de beperkingen op infinitiefconstructies.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXIX, 104-106.
Hendrickx, Rudi & Johan Rooryck (1989), 'Groenten, fruit en getal.' In: De nieuwe taalgids. 82, 343-349.
Hoekstra, T. & P. Wehrmann (1985), 'De Nominale Infinitief.'In: Glot 8, 257-274.
Hoop, Helen de, Guido Vanden Wyngaerd & Jan-Wouter Zwart (1990), 'Syntaxis en semantiek van de van die-constructie.'In: Gramma 14, 81-106.
Hulshof, Hans (1983), 'Enkele opmerkingen over nominalisering.' In: Forum der Letteren. 24, 207-223.
Jong, F. de, L. Oversteegen & H.J. Verkuyl (1988), Betekenisen Taalstructuur. Inleiding in de formele semantiek. Dordrecht.
Kerstens, Johan (1985), 'Het lidwoord nul bestaat niet.' In:Forum der Letteren. 26, 1-19.
Klein, M. (1974), 'Enkele opmerkingen over de bijstelling.'In: De nieuwe taalgids. 67, 405-411.
Klein, M. (1977b), Appositionele constructies in het Nederlands, proefschrift Nijmegen, Nijmegen.
Klein, M. (1983a), 'Over de zgn. absolute met-constructie.' In: De nieuwe taalgids. 76, 151-164.
Looyenga, S. (1990), 'On the Internal Structure of Nominal Infinitives.' In: Linguistics in the Netherlands 1990, 101-111.
Looyenga, S. (1992), 'Generieke zinnen.' In: Tabu 22, 1-21.
Lubbe, H.F.A. van der (1958/1978), Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing, Assen, 1stedruk 1958, 4de druk 1978.
Lubbe, H.F.A. van der (1982), 'Over echte en schijnbare partitieve groepen.' In: Spektator 11, 367-378.
Lubbe, H.F.A. van der (1985), 'De structuur van de zgn. absolute met-constructie.' In: De nieuwe taalgids. 78, 6-17.
Mattens, W.H.M. (1991), 'Van gastrolinguÏstiek krijgt een structuralist linguÏstische gastritis: het getalsaspect vangroente- en fruitnamen.' In: De nieuwe taalgids. 84, 556-568.
Paardekooper, P.C. (1956), 'Een schat van een kind.' In: De nieuwe taalgids. 49, 93-99. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 334-340 en in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 74-81.
Paardekooper, P.C. (1977b),' Met jouw tanden in m'n nek als bwbep.' In: De nieuwe taalgids. 70, 387-406.
Pekelder, Jan (1993), Conventies en functies. Aspecten van binominale woordgroepen in het hedendaagse Nederlands,Louvain-la-Neuve. (Bibliothèque des cahiers de l'Institut deLinguistique de Louvain, No. 71)
Roose, H. (1956), 'Kategorieën van voorgeplaatste bepalingen bij substantieven.' In: Levende Talen. 1956, 474-483. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980.,100-107.
Roose, H. (1962), 'Order of Post-Adjuncts to Nouns in Dutch.'In: Lingua 11, 340-353.
Russell, B. (1905), 'On Denoting.' In: Mind 14, 479-493.
Schimanski, A. & F. Kempter (1971), Der Relativsatz als Beispiel für die rationelle Vermittlung grammatischer Strukturen, Leipzig. (Zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichtsfür Ausländer)
Smits, R. & J. Vat (1984-85), 'Met jouw tanden in mijn bek, een onderzoek naar met-constructies.' In: Spektator 14, 445-470.
Steenbergen, G. Jo (1963), 'Versterkers en verzwakkers bij getallen en hoeveelheden in de taal van de reclame.' In:Versl. en Med. Kon. Vl. Akad. Taal- en Letterkunde, 1963,105-126.
Strawson, P.F. (1950), 'On referring.' In: Mind 59, 320-344.
Sturm, A. (1986), Primaire syntactische structuren in het Nederlands, Leiden.
Sturm, Arie (1989), 'Vorm en functie van woordgroepen: de constructie met paradigmaloos van.' In: De nieuwe taalgids. 82, 529-553.
Vandeweghe, W. (1971-72), 'Om en rond de (om) te-konstruktie.' In: Studia Germanica Gandensia. XIII, 37-61.
Verkuyl, H.J. (1992), 'Hoe kaal zijn kale meervouden? En hoe onbepaald?' In: De nieuwe taalgids. 85, 26-36.
Zwaan, F.L. (1975), 'Enkele opmerkingen over de bijstelling.'In: De nieuwe taalgids. 68, 132-137.
15
Admoni, Wl. (1973), Die Entwicklungstendenzen des deutschen Satzbaus von heute, München.
Belder, Simon (1989), 'Een parsinggrammatica voor Nederlandse AP's.' In: Gramma 13, 237-261.
Bennis, Hans & Teun Hoekstra (1989), Generatieve Grammatica, Dordrecht/Providence.
Lubbe, H.F.A. van der (1958/1978), Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing, Assen, 1stedruk 1958, 4de druk 1978.
Royen, Gerlach (1948-53), Buigingsverschijnselen in het Nederlands, deel II (1948), Amsterdam.
Schenkel, W. (1972), Zur erweiterten Attribuierung im Deutschen, Halle (Saale).
Vriendt, S. de (1978a), 'Haplologie, cacofonie, doubling?' In: De nieuwe taalgids. 71, 152-162. Ook in: Vriendt, Sera de (1995), 87-101.
Zaalberg, C.A. (1975b), Taaltrouw. Nieuwe en oude glottagogische overwegingen, Culemborg.
16
Belder, Simon (1989), 'Een parsinggrammatica voor Nederlandse AP's.' In: Gramma 13, 237-261.
Bennis, Hans & Teun Hoekstra (1989), Generatieve Grammatica, Dordrecht/Providence.
Lubbe, H.F.A. van der (1958/1978), Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing, Assen, 1stedruk 1958, 4de druk 1978.
17
Haeseryn, Walter (1989), 'Gesplitste en ongesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden'Neerlandica extra muros5212-18
Honselaar, Wim (1994), 'Gesplitste en niet-gesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden'Forum der Letteren3535-52
Horst, J.M. van der (1992), 'Splitsen of niet-splitsen van voornaamwoordelijke bijwoorden'Forum der Letteren33127-147
Rutten, Gijsbert (2010), 'Vroegmoderne relativa: naar een diachrone constructiegrammatica'Nederlandse Taalkunde151-32
Smessaert, Hans, Van Belle, William, Van Canegem-Ardijns, Ingrid (2014), Adpositional constructions of location and motion in DutchDelbecque, Nicole, Lahousse, Karen, Van Langendonck, WillyNon-nuclear cases, Benjamins127-171
Van Canegem-Ardijns, Ingrid (2006), 'The extraposition of prepositional objects of adjectives in Dutch'Linguistics44(3)425-457
Van Canegem-Ardijns, Ingrid, Van Belle, William (2004), 'Pronominal adverbs containing adpositions of direction in Dutch: Formation and splitting'Belgian Journal of Linguistics18(1)115-143
Bennis, Hans (1997), VoegwoordvariatiesSanten, Ariane & Marijke van der WalTaal in tijd en ruimte, SNL354-364
Broekhuis, Hans (2013), Syntax of Dutch. Adpositions and adpositional phrases, Amsterdam University Press
Loonen, Nard (2003), Stante pede gaande van dichtbij langs AF bestemming @University of UtrechtThesis
Broekhuis, Hans (2013), Syntax of Dutch. Adpositions and adpositional phrases, Amsterdam University Press
Eigenraam, Niels (2013), 'Een hengel voor te vissen: Marktplaats.nl als corpus voor onderzoek naar regionale variatie'Nederlandse Taalkunde18215-221
Loonen, Nard (2003), Stante pede gaande van dichtbij langs AF bestemming @University of UtrechtThesis
Bouma, Gosse, Hendriks, Petra, Hoeksema, Jack (2007), 'Focus particles inside prepositional phrases: A comparison of Dutch, English, and German'The Journal of Comparative Germanic Linguistics101-24
Van de Velde, Freek (2009), De nominale constituent. Structuur en geschiedenis, Universitaire Pers Leuven
Corver, Norbert (1990), The syntax of left branch extractionTilburgUniversity of TilburgThesis
Broekhuis, Hans, Cornips, Leonie (1997), 'Inalienable possession in locational constructions'Lingua101185-209
Broekhuis, Hans, Corver, Norbert, Vos, Riet (2015), Syntax of Dutch. Verbs and verb phrasesComprehensive grammar resourcesAmsterdam University Press
Broekhuis, Hans (2013), Syntax of Dutch. Adpositions and adpositional phrases, Amsterdam University Press
Klein, M. (1983), Over de zgn. absolute met-constructieDe Nieuwe Taalgids76151-164
Paardekooper, P.C. (1977), 'Met jouw tanden in m'n nek als bw. bep'De Nieuwe Taalgids70387-406
Smits, R.J.C., Vat, J. (1985), Met jouw tanden in mijn bek, een onderzoek naar met-constructiesSpektator14445-470
Zwarts, Joost (2014), 'Directionele PP's als predicaten (of niet)'Nederlandse Taalkunde19(2)257-277
18
Bakker, D.M. et al. (1974-75), 'Drie notities over de beschrijving van werkwoorden als woordgroepsdelen.' In: Tabu5, 1-8.
Bech, Gunnar (1955), Studien über das deutsche verbum infinitum, 1. Band, København.
Coppen, Peter-Arno & Klein, Maarten (1992), 'Het einde van V-Raising.' In: Klein, Maarten (red.) (1992), 32-46.
Daalder, S. (1977), 'Enkele beschouwingen over infinitief-konstrukties.' In: Handelingen van het XXXIe Vlaams Filologencongres, 32-34.
Evers, Arnold (1975), The Transformational Cycle in Dutch and German, diss. Utrecht, repr. IULC, Bloomington (Indiana).
Gerritsen, Marinel (red.) (1991), Atlas van de Nederlandse Dialectsyntaxis (AND). Deel I: tekst; deel II: kaarten, Amsterdam.
Meeussen, A.E. & V.F. Vanacker (1951), 'De dubbele werkwoordgroep.' In: De nieuwe taalgids. 44, 36-50.
Pardoen, Justine (1986), 'Werkwoordclustering in de voltooide tijd.' In: Voortgang (Jaarboek voor de Neerlandistiek) VII,49-76.
Rooij, J. de (1981), '"Het is gisteren beginnen te vriezen". Een syntactisch drieluikje voor Vanacker.' In: Taal en Tongval. 33, 23-29.
Rooy, J. de & I. Wikén Bonde (1972), Nederländsk grammatik, Stockholm.
Schutter, G. de (1964), 'De dubbele werkwoordgroep in het Nederlands.' In: Studia Germanica Gandensia. VI, 45-84.
Schutter, G. de (1974), De Nederlandse zin. Poging tot beschrijving van zijn struktuur, Brugge.
Velde, M. van de (1977), 'Der Nebensatztyp "ein Umstand, den zu berücksichtigen er vergißt" im Deutschen und im Niederländischen.' In: Studia Germanica Gandensia. XVIII, 73-118.
Gerritsen, Marinel (red.) (1991), Atlas van de Nederlandse Dialectsyntaxis (AND). Deel I: tekst; deel II: kaarten, Amsterdam.
Nieuwenhuysen, P. (1973-74), 'Infinitief in plaats van deelwoord.' In: Spektator 3, 477-479.
Toorn, M.C. van den (1965), 'Het naamwoordelijk gezegde.' In: Levende Talen. 1965, 629-640. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 252-263.
V(erhasselt), J. (s.d.), 'Het noodzakelijke worden en het overbodige geworden.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk)., II/315-317; VI/23-25.
Gerritsen, Marinel (red.) (1991), Atlas van de Nederlandse Dialectsyntaxis (AND). Deel I: tekst; deel II: kaarten, Amsterdam.
Nieuwenhuysen, P. (1973-74), 'Infinitief in plaats van deelwoord.' In: Spektator 3, 477-479.
Toorn, M.C. van den (1965), 'Het naamwoordelijk gezegde.' In: Levende Talen. 1965, 629-640. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 252-263.
V(erhasselt), J. (s.d.), 'Het noodzakelijke worden en het overbodige geworden.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk)., II/315-317; VI/23-25.
Campenhout, F. van (1974), 'Zinnen met "zullen" en zinnen zonder "zullen" met futuristische betekenis.' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revue des Langues Vivantes 40,650-670.
Cornips, L. (1994), 'De hardnekkige vooroordelen over de regionale doen + inf.-constructie.' In: Forum der Letteren. 35, 282-294.
Demol, Jan (1973), 'Moest.' In: Album Willem Pée, Tongeren, 95-100. Ook in: G. Geerts (red.) (1974), 51-56.
Dik, S.C. (1972-73), 'Beginnen, semantische en syntaktische eigenschappen.' In: Spektator 2, 165-179.
Droste, F.G. (1956), Moeten. Een structureel semantische studie, Groningen/Djakarta.
Droste, F.G. (1958-59), 'De structuur van de woordgroep in de zgn. accusativus-cum-infinitivo-constructie.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 76,293-316.
F(ourquet), J. (1963), 'Varia.' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revue des Langues Vivantes 29, 270-273.
Geest, W. de (1970), 'Infitiefconstructies bij Verba Sentiendi.' In: Studia Neerlandica. 1970, nr. 3, 33-59.
Geest, W.P.F. de (1973), Complementaire constructies bij verba sentiendi in het Nederlands, Gent.
Gerritsen, Marinel (red.) (1991), Atlas van de Nederlandse Dialectsyntaxis (AND). Deel I: tekst; deel II: kaarten, Amsterdam.
Giesbers, Herman (1983-84), '"Doe jij lief spelen?" Notities over het perifrastische doen.' In: Mededelingen van deNijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde XIX, 75-64.
Goossens, L. (1961), '"Moeten" in de Zuidnederlandse hypothetische zin: een gallicisme?' In: Taal en Tongval. 13, 5-12. Ook in:G.Geerts (red.) (1974), 37-44.
Haeringen, C.B. van (1923), 'Ongewenste voorkeur.' In: De nieuwe taalgids. 17, 205-215.
Haeringen, C.B. van (1954b), 'Zijn en wezen.' In: Taal en Tongval. 6, 167-171. Ook in: Haeringen, C.B. van (1962a), 203-206.
Hake, J.A. vor der (1932-33), 'Behoeven en hoeven.' In: OnzeTaaltuin 1, 82-84.
Hof, C. van den (1976), 'The Interrelation between "zou" and "kunnen" in Modern Dutch Relative Clauses.' In: Studia Germanica Gandensia. XVII,19-31.
Kern, J.H. (1930), 'Een schijnbare ellips.' In: Ntg. 24, 177-180.
Kirsner, Robert S. (1970), 'The Role of zullen in the Grammar of Modern Standard Dutch.' In: Lingua 24, 101-154.
Kluyver, A. (1911), 'Over modaliteit.' In: De nieuwe taalgids. 5, 65-74.
Lambooy, J.H.Th. (1963), 'De korte infinitief.' In: Studies etc., 107-157.
Lamiroy, B. (1984), 'De infinitiefkonstruktie Jan is vissen.' In: Leuvense Bijdragen. 73, 163-170.
Lemmens, Marcel (1991), 'Doendenken.' In: Onze Taal. 60, nr. 11, 9-10.
M(artelaere), A. d(e) (s.d.), 'Blijken, lijken, schijnen.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk). ii/454-455.
M(artelaere), A. d(e) (s.d.), 'Doen en laten.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk). vi/18.
M., P.H. (1903), 'Willen.' In: Taal en Letteren. 13, 576-578.
Mulders, J. van (1943), 'Het werkwoord "hoeven".' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revue des Langues Vivantes 9,209-211.
Naarding, J. (1948), 'Afwijkende constructies.' In: De nieuwe taalgids. 41,74-76.
Nieuwint, Pieter (1987), 'Modaal mocht in bijzinnen.' In: De nieuwe taalgids. 80, 303-315.
Noë, J. (1972), 'Doen en laten.' In: Nu Nog. XX, 113-114.
Pardoen, Justine (1986), 'Werkwoordclustering in de voltooide tijd.' In: Voortgang (Jaarboek voor de Neerlandistiek) VII,49-76.
Rooij, J. de (1969), 'Een beetje te.' In: Taal en Tongval. 21, 120-122.
Rooij, J. de (1972b), 'Eigenlijke en oneigenlijke modale verba.' In: Taalwetenschap in Nederland 1971, Amsterdam, 33-38.
Rooij, J. de (1975), 'Mag ik vandaag mijn rode jurk aan?' In:Taal en Tongval. 27, 19-29.
Rooij, J. de (1981), '"Het is gisteren beginnen te vriezen". Een syntactisch drieluikje voor Vanacker.' In: Taal en Tongval. 33, 23-29.
Rooij, J. de (1985), 'De toekomst in het Nederlands I. Over het uitdrukken van de toekomende tijd in standaardtaal endialect.' In: Taal en Tongval. 37, 96-123.
Rooij, J. de (1986a), 'De toekomst in het Nederlands II. Over het uitdrukken van de toekomende tijd in standaardtaal endialect.' In: Taal en Tongval. 38, 5-32.
Rooij, J. de (1991b), 'Ik had al moeten eindigen vs. Ik moest al geëindigd hebben.' In: Gramma 15, nr. 3, 235-246.
Sassen, A. (1974-75), 'Negatie en modaliteit. Of: het modale hulpwerkwoord kunnen bestaat niet.' In: Tabu 5, 9-16.
Sassen, A. (1977-78), 'Hij is vissen/wezen vissen.' In: Tabu8, nr. 2/3, 38-43.
Sassen, Albert (1990), 'The modal infinitive in Dutch.' In:Aarts, Flor & Theo van Els (eds.), Contemporary Dutch Linguistics, Washington, 152-163.
Schermer-Vermeer, E.C. (1985-86), '"Laten" als vormer van een nieuwe wijs.' In: Spektator 15, 348-358.
Seuren, Pieter A.M. (1986), 'Helpen en helpen is twee.' In:Glot 9, nr. 1/2, 110-117.
Springorum, Dick (1992), 'Ziekenhuistaal.' In: Van Dale Taalbrief 1, nr. 2, 5.
Stutterheim, C.F.P. (1930), 'Het begrip "modaliteit".' In: De nieuwe taalgids. 24, 296-308.
T(erwey, T.) (1891), 'Over "laten".' In: Taal en Letteren. 1, 273-275.
V(erhasselt), J. (s.d.), 'De hulpwerkwoorden moeten, hoeven,dienen te, behoren te.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk)., II/37-39.
Vanacker, V.F. (1992), 'Enkele conditionele bijzinnen in gesproken Nederlands.' In: Studia Neerlandica et Germanica.Edenda curavit Stanislaus Prdota (= Acta UniversitatisWratislaviensis, No. 1356), 509-512.
Vandeweghe, W. (1978a), 'Hebben + te + infinitief in het Nederlands. Een terreinverkenning.' In: Studia Germanica Gandensia. XIX, 31-62.
Verdenius, A.A. (1946), 'Hij is vissen, hij is fietsen.' In: De nieuwe taalgids. 39, 149-150.
Verhagen, Arie & Suzanne Kemmer (1992), 'Interactie en Oorzakelijkheid. Een Cognitieve Benadering van Causatief-constructies in het Nederlands.' In: Gramma/TTT. 1, 1-20.
Verhasselt, J. (1960), 'Moeten, hoeven, mogen.' In: Nu Nog. VIII, 53-54 en 67-68.
Verhasselt, J. (1970), 'Zijn te + onbepaalde wijs.' In: Nu Nog. XVIII, 16-17. Ook in: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk)., II/186-187.
Vriendt, S. de (1978a), 'Haplologie, cacofonie, doubling?' In: De nieuwe taalgids. 71, 152-162. Ook in: Vriendt, Sera de (1995), 87-101.
Vries, W. de (1919), 'Naar aanleiding van "twee Hollands-Engelse parallellen in de syntaxis".' In: De nieuwe taalgids. 13, 251-255.
Zwaan, F.L. (1971), 'Een Nederlandse accusativus cum infinitivo.' In: Levende Talen. 1971, 131-135.
Lamiroy, B. (1984), 'De infinitiefkonstruktie Jan is vissen.' In: Leuvense Bijdragen. 73, 163-170.
Sassen, A. (1977-78), 'Hij is vissen/wezen vissen.' In: Tabu8, nr. 2/3, 38-43.
Bakker, D.M. (1976-77), 'De links-van-relatie in werkwoordsgroepen.' In: Spektator 6, 378-380.
Bakker, D.M. (1978), 'Volgorde in werkwoordsgroepen.' In: De nieuwe taalgids.71, 479-483.
Bakker, D.M. et al. (1974-75), 'Drie notities over de beschrijving van werkwoorden als woordgroepsdelen.' In: Tabu5, 1-8.
Berg, B. van den (1949a), 'De plaats van het hulpwerkwoord in de voltooide tijden in de Nederlandse bijzin.' In: Taal en Tongval. 1,155-165.
Gerritsen, Marinel (red.) (1991), Atlas van de Nederlandse Dialectsyntaxis (AND). Deel I: tekst; deel II: kaarten, Amsterdam.
Haeseryn, Walter (1990), Syntactische normen in het Nederlands. Een empirisch onderzoek naar volgordevariatie in dewerkwoordelijke eindgroep, proefschrift Nijmegen, Nijmegen.
Koelmans, L. (1965), 'Iets over de woordorde bij samengestelde predikaten in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 58, 156-165.
Lubbe, H.F.A. van der (1958/1978), Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing, Assen, 1stedruk 1958, 4de druk 1978.
Meeussen, A.E. & V.F. Vanacker (1951), 'De dubbele werkwoordgroep.' In: De nieuwe taalgids. 44, 36-50.
Pauwels, A. (1953), De plaats van het hulpwerkwoord[,] verleden deelwoord en infinitief in de Nederlandse bijzin (I.Tekst; II. Kaarten), Leuven.
Rooy, J. de & I. Wikén Bonde (1972), Nederländsk grammatik, Stockholm.
Schutter, G. de (1964), 'De dubbele werkwoordgroep in het Nederlands.' In: Studia Germanica Gandensia. VI, 45-84.
Schutter, G. de (1976a), 'De bouw van de Nederlandse zin. Beschrijving en voorstel tot beregeling.' In: Versl. en Med.Kon. Acad. Ned. Taal- en Letterkunde, Gent, 1976/2, 165-282.
Schutter, G. de (1991), 'Syntactische verklaringen voor werkwoordvolgordes.' In: De nieuwe taalgids. 84, 312-319.
Stoops, Y. (1973), 'De konstrukties voltooid deelwoord en word(en) met een modaal hulpwerkwoord in het Nederlands enin het (Zuid)afrikaans.' In: Album Willem Pée, Tongeren,337-343.
Stroop, Jan (1970), 'Systeem in gesproken werkwoordsgroepen.' In: Taal en Tongval. 22, 128-147.
Sturm, Arie (1990), 'Een syntactische verklaring voor de rode en groene volgorde.' In: De nieuwe taalgids. 83, 385-404.
V(erhasselt), J. (s.d.), 'De plaats van de hulpwerkwoorden.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk)., I/28-31.
Velde, Marc van de (1983), 'De volgorde binnen de drieledige werkwoordgroep.' In: Callebaut, B. e.a. (red.), Linguistische en socio-culturele aspecten van het taalonderwijs.Handelingen van het tweede Fakulteitscolloquium (Gent 1982),139-148.
Verdenius, A.A. (1937), 'Over de volgorde van twee verbonden infinitieven.' In: De nieuwe taalgids. 31, 92-96.
19
Schutter, G. de (1974), De Nederlandse zin. Poging tot beschrijving van zijn struktuur, Brugge.
Bart, Peter van & Arie Sturm (1987), Zinsanalyse en de termen die daarbij gebruikt worden, Leiden.
Bos, G.F. (1963), 'Een verwaarloosd zinstype.' In: Studies etc., 174-194.
Bos, G.F. (1964), Het probleem van de samengestelde zin, London/The Hague/Paris.
Florijn, A.F. (1992), Beregeling van Nederlandse woordvolgorde, Amsterdam.
Groot, A.W. de (1965), Structurele syntaxis, Den Haag, s.d.
Jansen, F. (1991a), 'Citaatinbeddingen.' In: Onze Taal. 60, nr. 10, 10-12.
Paardekooper, P.C. (1962a), 'Een foute zinsbegrenzing.' In: Levende Talen. 1962, 185-188.
Steenbergen, G. Jo (1968), 'Gelijkschakelend verband.' In:De nieuwe taalgids. 61, 397-403.
Willems, J.P. (1969), 'De Samengestelde Zin: Proeve van een terminologische probleemstelling.' In: De nieuwe taalgids. 62, 272-290 (I);327-339 (II).
Zwaan, F.L. (1970a), 'Zelfcorrectie.' In: Levende Talen. 1970, 22-25.
20
Schutter, G. de (1974), De Nederlandse zin. Poging tot beschrijving van zijn struktuur, Brugge.
Bakker, D.M. (1968a), 'Onderwerp en gezegde.' In: Bakker, D.M. et al., Reflexies. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.P.A.Mekkes, Amsterdam, 9-41.
Bos, G.F. (1961), 'Dat zijn kooplieden.' In: De nieuwe taalgids. 54, 23-27. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 241-245.
Bos, G.F. (1963), 'Een verwaarloosd zinstype.' In: Studies etc., 174-194.
Droste, F.G. (1961a), 'Kooplieden in het geding.' In: De nieuwe taalgids. 54,154-156. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 249-251.
Duinhoven, A.M. (1985), 'De deelwoorden vroeger en nu.' In:Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek VI, 97-138.
Merckens, P.J. (1961), 'Zijn dat kooplieden of zijn kooplieden dat?' In: De nieuwe taalgids. 54, 152-154. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 246-248.
Michels, L.C. (1959), 'Op de grens van copula en hulpwerkwoord.' In: Taal en Tongval. 11, 206-212. Ook in Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 224-230.
Paardekooper, P.C. (1958a), 'Wijlen ons koppelwerkwoord?' In: Levende Talen. 1958, 115-122. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 202-209.
Paardekooper, P.C. (1958b), 'Koppelwerkwoorden met iemand hebben.' In: Levende Talen. 1958, 536-543. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 214-221.
Paardekooper, P.C. (1967), 'Een heilige spraakkunstkoe: het koppelwerkwoord.' In: Levende Talen. 1967, 189-198. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 264-273.
Roose, H. (1958b), 'Wijlen ons koppelwerkwoord?' In: Levende Talen. 1958, 342-345. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk. 210-213.
Sassen, A. (1978), 'Over een vergeten koppelwerkwoord: komen.' In: De nieuwe taalgids. 71, 582-593. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 110-121.
Toorn, M.C. van den (1965), 'Het naamwoordelijk gezegde.' In: Levende Talen. 1965, 629-640. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 252-263.
Toorn, M.C. van den (1967), 'Koppelwerkwoord en naamwoordelijk gezegde; een antwoord aan Paardekooper.' In: Levende Talen. 1967, 199-206. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 274-281.
Toorn, M.C. van den (1970d), 'Over de functies van het werkwoord zijn.' In: Studia Neerlandica. 1970, nr. 1, 26-36.
Versteeg, T.J.M. (1969), '"Zijn" + voltooid deelwoord.' In:De nieuwe taalgids. 62, 422-424.
Vos, R. (1968), 'Over het werkwoordelijk en het naamwoordelijk gezegde.' In: De nieuwe taalgids. 61, 217-231.
As, Saskia van (1992), 'Nu en nou: één woord, twee stijlen.'In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn(red.) (1992), 1-14.
Berg, Evert van den (1988), 'De status van instrumentele bepalingen.' In: Tabu 18, 146-152.
Booij, G.E. (1973-74), 'Zinsbepalingen in het Nederlands.' In: Spektator 3, 619-646.
Dewulf, Hilde (1974), 'Een syntaktische evaluatie van de modale bijwoorden.' In: Handelingen Kon. Zuidn. Mij. voorTaal- en Letterkunde en Geschiedenis XXVIII, 147-163.
Elffers, Els (1992), 'Wat betekent toch toch?' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992),63-80.
Florijn (red.) (1992),157-167.
Hoek, Th. van den (1971-72), 'Woordvolgorde en konstituentenstruktuur.' In: Spektator 1, 125-136. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 163-172.
Horst, J.M. van der (1987), 'Verlegen als hij is en Zo dik als ze is.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 83-84.
Hulshof, Hans (1987), 'Geef de boeken dan nu toch maar 'es even hier. Partikelclustering in imperatieve zinnen.' In:Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ans-nummer), 85-89.
Klooster, W.G. (1987), 'De bepaling van kwantiteit, een grammaticale vergissing.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 100-102.
Kraak, A. (1966), Negatieve zinnen. Een methodologische en grammatische analyse, Hilversum.
Luif, Jan (1992), 'Over richtingsbepalingen.' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F.
Os, Charles van (1986), ''Vrijwel' heeft zijn grenzen.' In: Tabu 16, 51-71.
Paardekooper, P.C. (1984), 'Voor een prof is ie vrij dom.' In: De nieuwe taalgids. 77, 18-29.
Rooij, J. de (1976-77), 'Maar en alleen (maar).' In: Spektator6, 461-463.
Sassen, A. (1984-85), 'Ontkenning ontkend: over uitroepende zinnen en zinnen met wel.' In: Spektator 14, 363-368.
Schermer-Vermeer, E. (1986a), 'Over de distributie van vrijwel als bepaling van hoeveelheid.' In: Tabu 16, 21-31.
Schermer-Vermeer, E.C. (1984), 'De betekenis van het woord toch in samenhang met de rol van intonatie.' In: Forum der Letteren. 25,208-219.
Schutter, G. de (1973), 'De bijwoordelijke bepaling. Een overzicht.' In: Studia Germanica Gandensia. XIV, 5-37.
Stutterheim, C.F.P. (1970), 'Bijwoordelijke bepalingen. Betekenis, functie, distributie, accentvalentie.' In: Zijn akker is de taal. Bundel opstellen voor K. Heeroma, Den Haag, 267-279.
Vandeweghe, Willy (1988), 'Omgevingen van vrijwel.' In: Tabu18, 93-108.
Vismans, Roel (1992), 'Functionele grammatica en modale partikels in directieve zinnen.' In: Neerlandica extra muros 30, nr. 2, 40-45.
Wiers, E. & M. van Noort (red.) (1978), 'Woordvolgorde en bijwoordelijke bepalingen.' In: Glot 1978, 193-211.
Zwarts, Frans (1985), 'De zaak vrijwel.' In: Tabu 15, 145-149.
Bakker, D.M. (1968a), 'Onderwerp en gezegde.' In: Bakker, D.M. et al., Reflexies. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.P.A.Mekkes, Amsterdam, 9-41.
Jullens, Jan (1983), 'Over telwoorden en congruentie.' In: Tabu 13, 107-119.
Klein, M. & M. Visscher (1996), Handboek Verzorgd Nederlands. Spellingregels Stijladviezen, Groningen, tweede, herzienedruk.
Nieuwborg, E. (1968), De distributie van het onderwerp en het lijdend voorwerp in het huidige geschreven Nederlands in zijn A.B.-vorm, Antwerpen, s.d.
Pollmann, T. (1973), 'Het zogenaamde presuppositionele het en causaliteit.' In: De nieuwe taalgids. 66, 265-281.
Schermer-Vermeer, Ina C. (1992), 'Congruentieverschijnselen, wat zijn dat eigenlijk? Over (in)congruentie van persoonsvorm en onderwerp.' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992), 183-195.
Verkuyl, H.J. (1990a), 'Taal en betekenis. Heldringiana (1).' In: Onze Taal. 59, 138-139.
Verkuyl, H.J. (1990b), 'Taal en betekenis. Heldringiana (2).' In: Onze Taal. 59, 230-231.
Bos, G.F. (1969), 'Object en passivum. Notities betreffende enkele subcategorieën van het werkwoord.' In: Levende Talen. 1969, 87-95.
Caron, W.J.H. (1967), 'Wat is het lijdend voorwerp?' In: Forum der Letteren. 8, 1-12.
Mars, F.K.M. (1968), 'Nog een grammaticale vergissing?' In: Levende Talen. 206-208.
Nieuwborg, E. (1968), De distributie van het onderwerp en het lijdend voorwerp in het huidige geschreven Nederlands in zijn A.B.-vorm, Antwerpen, s.d.
Paardekooper, P.C. (1974), 'M'n broer heeft het heel erg warm.' In: De nieuwe taalgids. 67, 147-154.
Pollmann, T. (1970), 'Passieve zinnen en het geÏmpliceerd logisch subject.' In: Studia Neerlandica. 1970/2, 34-50.
Pollmann, T. (1973), 'Het zogenaamde presuppositionele het en causaliteit.' In: De nieuwe taalgids. 66, 265-281.
Rooij, J. de (1965b), 'I knew you knew he knew. Een dialectgeografische studie over objectszinnen zonder voegwoord met hoofdzinvolgorde.' In: Taal en Tongval. 17, 105-123.
Balk-Smit Duyzentkunst, F. (1968), 'Het meewerkend voorwerp, een grammaticale vergissing.' In: Levende Talen. 1968, 5-12. Ook in:Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 121-128.
Belle, William van & Willy van Langendonck (1992), 'The Indirect Object in Dutch.' In: Leuvense Bijdragen. 81, 17-43. (= Bundel-Leys)
Bos, G.F. (1972), 'Het indirect object.' In: Levende Talen. 1972, 7-18.
Kirsner, Robert S., Arie Verhagen & Mariëtte Willemsen (1984-85), 'Over PP's, transitiviteit en het zgn. indirect objekt.' In: Spektator 14, 341-347.
Schermer-Vermeer, E.C. (1991a), Substantiële versus formele taalbeschrijving: het indirect object in het Nederlands,Amsterdam.
Toorn, M.C. van den (1971a), 'Enkele opmerkingen over het indirect object.' In: Levende Talen. 1971, 32-41. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 128-136.
Mars, F.K.M. (1969), 'Over oorzakelijke en andere voorwerpen.' In: De nieuwe taalgids. 62, 368-376.
Beukema, Frits & Teun Hoekstra (1983), 'Met met PRO of met zonder PRO.' In: De nieuwe taalgids. 76, 532-548.
Dort-Slijper, M.K. van (1971), 'Bepaling van gesteldheid met als.' In: Studia Neerlandica. 1971, nr. 1, 42-61.
Geest, W.P.F. de (1992), The Small Clause Concept as a Contribution to the Pedagogical Grammar of Dutch. (Lezing op de'Sixth Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies', Calvin College, Grand Rapids, Michigan)
Gestel, Frank van (1992), 'De bepaling van gesteldheid: twintig jaar later.' In: Klein, Maarten (red.) (1992), 84-112.
Janssen, Th. (1970), 'De (vrije) predikatieve toevoeging en de bepaling van gesteldheid.' In: De nieuwe taalgids. 63, 103-106.
Klein, M. (1983a), 'Over de zgn. absolute met-constructie.' In: De nieuwe taalgids. 76, 151-164.
Koelmans, L. (1970b), 'Syntactische fundering van de z.g. bepalingen van gesteldheid.' In: De nieuwe taalgids. 63, 92-93. Ook in:Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 143-145.
Lubbe, H.F.A. van der (1985), 'De structuur van de zgn. absolute met-constructie.' In: De nieuwe taalgids. 78, 6-17.
Paardekooper, P.C. (1977b),' Met jouw tanden in m'n nek als bwbep.' In: De nieuwe taalgids. 70, 387-406.
Pollmann, T. (1984), 'Predikatieve bepalingen en hun subjecten.' In: De nieuwe taalgids. 77, 1-17.
Sassen, A. (1982-83), 'Over constructie-verbedding en stadium-predikaten.' In: Spektator 12, 25-49.
Smits, R. & J. Vat (1984-85), 'Met jouw tanden in mijn bek, een onderzoek naar met-constructies.' In: Spektator 14, 445-470.
Toorn, M.C. van den (1969), 'De bepaling van gesteldheid.' In: De nieuwe taalgids. 62, 34-40. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 136-143.
Toorn, M.C. van den (1970b), 'Naschrift: de waarde van tegenvoorbeelden.' In: De nieuwe taalgids. 63, 93-94. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 145-146. (naschrift bij: Koelmans (1970b))
Toorn, M.C. van den (1970c), 'Naschrift: explicitering en abstractie.' In: De nieuwe taalgids. 63, 101-102. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 153-154. (naschrift bij: Zwaan (1970))
Zwaan, F.L. (1967), 'De predicatieve toevoeging.' In: Levende Talen. 1967, 655-657.
Zwaan, F.L. (1970b), 'De z.g. bepaling van gesteldheid.' In: De nieuwe taalgids. 63, 95-100. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 147-153.
21
Dik, S.C. & J.G. Kooij (1979), Algemene Taalwetenschap, Utrecht/Antwerpen. Duden (1995), Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (1995), 5.,völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegebenund bearbeitet von Günther Drosdowski (et al.), Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich. (= Der grosse Duden, Band 4)
Felder.' In: Weiss,Walter, Herbert Ernst Wiegand & Marga Reis (Hrsg.), Kontroversen, alte und neue. Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses (Göttingen 1985), Tübingen, Band 3, 329-340.
Firbas, Jan (1966), 'Non-thematic Subjects in Contemporary English. A Contribution to the Problem of Central and Peripheral Phenomena in the System of Functional Sentence Perspective.' In: Travaux linguistiques de Prague 2 (Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue), 239-256.
Flämig, W. (1964), 'Grundformen der Gliedfolge im deutschen Satz und ihre sprachlichen Funktionen.' In: Beiträge zurGeschichte der deutschen Sprache und Literatur (PBB) 86, nr.3, 309-349.
Gobyn, Luc (1982), 'De informatieve waarde van hoofd- en bijzinnen (met Duitse voorbeeldteksten).' In: HandelingenKon. Zuidn. Mij. voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis XXXVI, 129-151.
Godin, Pierre (1980), Aspecten van de woordvolgorde in het Nederlands. Een syntaktische, semantische en functionelebenadering, Louvain-la-Neuve. (Bibliothèque des Cahiers del'Institut de Linguistique de Louvain (BCILL) no. 16)
Gussenhoven, Carlos (1983), 'Van fokus naar zinsaksent: een regel voor de plaats van het zinsaksent in het Nederlands.'In: GLOT 6, 131-155.
Haeringen, C.B. van (1947b), '"Tangconstructies" en reacties daarop.' In: De nieuwe taalgids. 40, 1-7. Ook in: Haeringen, C.B. van(1962b), 260-268.
Helbig, G. & H. Ricken (1975), Die Negation, Leipzig, 2de druk.
Helbig, G. & J. Buscha (1975), Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Leipzig, 3de druk.
Höhle, Tilman N. (1986), 'Der Begriff 'Mittelfeld'. Anmerkungen über die Theorie der topologischen
Jansen, Frank (1981), Syntaktische konstrukties in gesproken taal, Amsterdam.
Kooij, J.G. (1976), 'Jan vraagt Piet als Jan Piet ziet, of: hoe leg ik woordvolgorde uit?' In: Verslag 5e Colloquium vanhoogleraren en lectoren in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten (Leiden, 1973), 's-Gravenhage/Gent,64-78.
Koster, J. (1975), 'Dutch as an SOV-language.' In: Linguistic Analysis 1, 111-136.
Kraak, A. (1970), 'Zinsaccent en syntaxis.' In: Studia Neerlandica. 1, nr. 4, 41-62.
Leech, G. & J. Svartvik (1975), A communicative Grammar of English, London.
Mathesius, Vilém (1929), 'Zur Satzperspektive im modernen Englisch.' In: Archiv für das Studium der neueren Sprachenund Literaturen 84, 202-210.
Nieuwborg, E. (1968), De distributie van het onderwerp en het lijdend voorwerp in het huidige geschreven Nederlands inzijn A.B.-vorm, Antwerpen, s.d.
Nieuwborg, E. (1976), Cursus woordvolgorde, syllabus UCL, Leuven, s.d.
Ostendorf, M.A.F. (1958), 'De tangconstructie als syntactisch stramien.' In: De nieuwe taalgids. 51, 139-144. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 328-333.
Overdiep, G.S. (1949), Stilistische Grammatica van het moderne Nederlandsch, 2e druk verzorgd door G.A. van Es, Zwolle.
Paardekooper, P.C. (1986), Beknopte ABN-syntaksis, Eindhoven, s.d., 7de druk.
Pauwels, J.L. (1959), Les diffcultés de la construction de la phrase néerlandaise. Exposé complet et pratique à l'usagedes élèves dont la première langue est le français,Liège/Paris, 4de druk.
Rooy, J. de & I. Wikén Bonde (1972), Nederländsk grammatik, Stockholm.
Schermer-Vermeer, E.C. (1971b), 'De begrippen "topic" en "geÏdentificeerde referent".' In: Studia Neerlandica. 2, 1971, 333-350.
Schutter, G. de (1967), 'Principes van de woordvolgorde in de Nederlandse zin.' In: Handelingen van het XXVIe VlaamsFilologencongres, Gent, 47-55.
Schutter, G. de (1971), 'De bouw van de Nederlandse zin. Een kritiek op Paardekooper z'n groepen ww-patroondelen.' In:Handelingen Kon. Zuidn. Mij. voor Taal-en Letterkunde en Geschiedenis XXV, 93-115.
Schutter, G. de (1976a), 'De bouw van de Nederlandse zin. Beschrijving en voorstel tot beregeling.' In: Versl. en Med.Kon. Acad. Ned. Taal- en Letterkunde, Gent, 1976/2, 165-282.
Sgall, Petr, E. Hajiová & E. Eva Benešová (1973), Topic, Focus and Generative Semantics, Kronberg (Taunus).
Vandeweghe, W. (1990), Inleiding tot de Nederlandse grammatica. Woordvolgorde en samengestelde zin, Gent, PHVT.
Velde, M. van de (1967), 'Enkele tendensen in de woordvolgorde in modern Nederlands proza.' In: Studia Germanica Gandensia. IX, 129-156.
Velde, M. van de (1970), 'De structuur van de zin in het Nederlands en het Duits.' In: Studia Germanica Gandensia. XII, 179-218.
Weigand, Edda (1979), 'Zum Zusammenhang von Thema/Rhema und Subjekt/Prädikat.' In: Zeitschrift für germanistische Linguistik (ZGL) 7, 167-189.
Baart, Joan (1987), 'Focus en accent in het Nederlands.' In: GLOT 10, 293-311.
Beneü, Ed. (1964), 'Die Verbstellung im Deutschen, von der Mitteilungsperspektive her betrachtet.' In: Muttersprache74, 9-21.
Beneü, Ed. (1968), 'Die funktionale Satzperspektive im Deutschen im Vergleich mit dem Tschechischen.' In: Havránek, B.& R. Fischer (Hrsg.), Deutsch-Tschechische Beziehungen imBereich der Sprache und Kultur. Aufsätze und Studien ii (Abhandlungen der sächsischen Akademie der Wissenschaften zuLeipzig. Philologisch-historische
Berg, B. van den (1949b), 'De zinsbouw in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 42, 120-124 en 205-209.
Berg, B. van den (1963a), Onderzoekingen betreffende de zinsbouw in het Nederlands, Den Haag.
Blom, Alied & Saskia Daalder (1977), Syntactische theorie en taalbeschrijving, Muiderberg.
Dik, S.C. & J.G. Kooij (1979), Algemene Taalwetenschap, Utrecht/Antwerpen. Duden (1995), Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (1995), 5.,völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegebenund bearbeitet von Günther Drosdowski (et al.), Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich. (= Der grosse Duden, Band 4)
Firbas, Jan (1966), 'Non-thematic Subjects in Contemporary English. A Contribution to the Problem of Central and Peripheral Phenomena in the System of Functional Sentence Perspective.' In: Travaux linguistiques de Prague 2 (Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue), 239-256.
Flämig, W. (1964), 'Grundformen der Gliedfolge im deutschen Satz und ihre sprachlichen Funktionen.' In: Beiträge zurGeschichte der deutschen Sprache und Literatur (PBB) 86, nr.3, 309-349.
Gobyn, Luc (1982), 'De informatieve waarde van hoofd- en bijzinnen (met Duitse voorbeeldteksten).' In: HandelingenKon. Zuidn. Mij. voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis XXXVI, 129-151.
Godin, Pierre (1980), Aspecten van de woordvolgorde in het Nederlands. Een syntaktische, semantische en functionelebenadering, Louvain-la-Neuve. (Bibliothèque des Cahiers del'Institut de Linguistique de Louvain (BCILL) no. 16)
Gussenhoven, Carlos (1983), 'Van fokus naar zinsaksent: een regel voor de plaats van het zinsaksent in het Nederlands.'In: GLOT 6, 131-155.
Haeringen, C.B. van (1947b), '"Tangconstructies" en reacties daarop.' In: De nieuwe taalgids. 40, 1-7. Ook in: Haeringen, C.B. van(1962b), 260-268.
Helbig, G. & H. Ricken (1975), Die Negation, Leipzig, 2de druk.
Helbig, G. & J. Buscha (1975), Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Leipzig, 3de druk.
Höhle, Tilman N. (1986), 'Der Begriff 'Mittelfeld'. Anmerkungen über die Theorie der topologischen Felder.' In: Weiss, Walter, Herbert Ernst Wiegand & Marga Reis (Hrsg.), Kontroversen, alte und neue. Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses (Göttingen 1985), Tübingen, Band 3, 329-340.
Jansen, Frank (1981), Syntaktische konstrukties in gesproken taal, Amsterdam.
Klasse, Band 59, Heft 2),Berlin, 57-69.
Kooij, J.G. (1976), 'Jan vraagt Piet als Jan Piet ziet, of: hoe leg ik woordvolgorde uit?' In: Verslag 5e Colloquium vanhoogleraren en lectoren in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten (Leiden, 1973), 's-Gravenhage/Gent,64-78.
Koster, J. (1975), 'Dutch as an SOV-language.' In: Linguistic Analysis 1, 111-136.
Kraak, A. (1970), 'Zinsaccent en syntaxis.' In: Studia Neerlandica. 1, nr. 4, 41-62.
Leech, G. & J. Svartvik (1975), A communicative Grammar of English, London.
Mathesius, Vilém (1929), 'Zur Satzperspektive im modernen Englisch.' In: Archiv für das Studium der neueren Sprachenund Literaturen 84, 202-210.
Nieuwborg, E. (1968), De distributie van het onderwerp en het lijdend voorwerp in het huidige geschreven Nederlands in zijn A.B.-vorm, Antwerpen, s.d.
Nieuwborg, E. (1976), Cursus woordvolgorde, syllabus UCL, Leuven, s.d.
Ostendorf, M.A.F. (1958), 'De tangconstructie als syntactisch stramien.' In: De nieuwe taalgids. 51, 139-144. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 328-333.
Overdiep, G.S. (1949), Stilistische Grammatica van het moderne Nederlandsch, 2e druk verzorgd door G.A. van Es, Zwolle.
Paardekooper, P.C. (1986), Beknopte ABN-syntaksis, Eindhoven, s.d., 7de druk.
Pauwels, J.L. (1959), Les diffcultés de la construction de la phrase néerlandaise. Exposé complet et pratique à l'usagedes élèves dont la première langue est le français,Liège/Paris, 4de druk.
Rooy, J. de & I. Wikén Bonde (1972), Nederländsk grammatik, Stockholm.
Schermer-Vermeer, E.C. (1971b), 'De begrippen "topic" en "geïdentificeerde referent".' In: Studia Neerlandica. 2, 1971, 333-350.
Schutter, G. de (1967), 'Principes van de woordvolgorde in de Nederlandse zin.' In: Handelingen van het XXVIe Vlaams Filologencongres, Gent, 47-55.
Schutter, G. de (1971), 'De bouw van de Nederlandse zin. Een kritiek op Paardekooper z'n groepen ww-patroondelen.' In:Handelingen Kon. Zuidn. Mij. voor Taal-en Letterkunde en Geschiedenis XXV, 93-115.
Schutter, G. de (1976a), 'De bouw van de Nederlandse zin. Beschrijving en voorstel tot beregeling.' In: Versl. en Med.Kon. Acad. Ned. Taal- en Letterkunde, Gent, 1976/2, 165-282.
Sgall, Petr, E. Hajiová & E. Benešová (1973), Topic, Focus and Generative Semantics, Kronberg (Taunus).
Vandeweghe, W. (1990), Inleiding tot de Nederlandse grammatica. Woordvolgorde en samengestelde zin, Gent, PHVT.
Velde, M. van de (1967), 'Enkele tendensen in de woordvolgorde in modern Nederlands proza.' In: Studia Germanica Gandensia. IX, 129-156.
Velde, M. van de (1970), 'De structuur van de zin in het Nederlands en het Duits.' In: Studia Germanica Gandensia. XII, 179-218.
Weigand, Edda (1979), 'Zum Zusammenhang von Thema/Rhema und Subjekt/Prädikat.' In: Zeitschrift für germanistische Linguistik (ZGL) 7, 167-189.
Florijn, A.F. (1992), Beregeling van Nederlandse woordvolgorde, Amsterdam.
Haeringen, C.B. van (1958), Vragen over de vraag (Voordrachten en redevoeringen centrale Opleidingscursussen voor Middelbare Akten, no. 8), Utrecht. Ook in: Haeringen, C.B. van(1962a), 288-308.
Rigelsford, Michael (1983), 'Teaching Dutch concessive clauses to English-speaking learners.' In: Callebaut, B. e.a.(red.), Linguistische en socio-culturele aspecten van hettaalonderwijs, Handelingen van het tweede Fakulteitscolloquium (Gent 1982), 331-335.
Sassen, A. (1967), 'Syntactische implicaties van de zgn. herhalingsconstructie (dat is een gek geval is dat).' In:Handelingen van het XXVIe Vlaams Filologencongres, Gent, 30-47.
Bennis, Hans (1983), 'A case of restructuring.' In: Bennis, Hans & W.U.S. van Lessen Kloeke (eds.), Linguistics in theNetherlands 1983, Dordrecht/Cinnaminson, 9-19.
Besten, Hans den (1984), 'The Ergative Hypothesis and FreeWord Order in Dutch and German.' In: Toman, J. (ed.), Studies in German Grammar, Dordrecht/Cinnaminson, 23-64.
Coppen, Peter-Arno (1991a), 'Over vooropstaande PP's is het laatste woord nog niet gesproken.' In: Gramma 15, 209-225.
E. (Dr.v.) (1959), 'Kinderen is ze dol op!' In: Onze Taal. 28, 3-4.
Hoek, Th. van den (1971), 'Opmerkingen over zinscomplementatie.' In: Studia Neerlandica. 1971-7, 189-215.
Hoeksema, Jack (1991), 'Theoretische aspekten van partikelvooropplaatsing.' In: Tabu 21, 18-26.
Jansen, Frank (1981), Syntaktische konstrukties in gesproken taal, Amsterdam.
Klein, M. & M.C. van den Toorn (1977-78), 'Vooropplaatsing van PP's.' In: Spektator 7, 423-433. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 177-187.
Klein, M. & M.C. van den Toorn (1979), 'Van NP-Beperking tot XP-Beperking: een antwoord op Kooij en Wiers 1978.' In: De nieuwe taalgids.72, 97-109.
Klein, M. (1983b), 'Vooropstaande PP's en thematische relaties.' In: Gramma 7, 41-50.
Koelmans, L. (1970a), 'Zinnen met een aanloop in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 63, 21-27.
Kooij, J.G. & E. Wiers (1978), 'Vooropplaatsing, verplaatsingsregel en de interne struktuur van nominale groepen.'In: Kooij, J.G. (red.) (1978), 105-143.
Kooij, J.G. & E. Wiers (1979), 'Beperkingen en overschrijdingen: een antwoord aan Klein en Van den Toorn.' In: Ntg. 72,488-493.
Kooij, J.G. & E.L. Wiers (1976-77), 'Vooropplaatsing van PP's in het Nederlands.' In: Spektator 6, 445-449. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980.173-176.
Lühr, Rosemarie (1985), 'Sonderfälle der Vorfeldbesetzung im heutigen Deutsch.' In: Deutsche Sprache 13, 1-23.
Marc Dominicy & S.Paul Verluyten (eds.), Linguistics in Belgium 6, 42-56(Antwerp Papers in Linguistics, Special Issue). Ook in:Vriendt, Sera de (1995), 115-128.
Pieters, L., H. Schreel-Noë & J. van Bakel (1980), 'Moeilijk dat het was! Het voegwoord dat.' In: Gramma 4, 2-28.
Reynaert, J. (1970), 'Voegwoordelijke bijwoorden in hedendaags betogend proza.' In: Studia Germanica Gandensia. xii, 7-24.
Salverda, Reinier (1982), 'On the problem of topicalization in Dutch.' In: Breekveldt, Willem & Jan Noordegraaf (red.),Voortgang III, 244-256.
Scherps, G. (1973), 'Het eerste lid van de zin.' In: De nieuwe taalgids. 66,282-283.
Smits, R. (1986), 'De gemiste kansen van de ANS.' In: De nieuwe taalgids. 79,388-406.
Toorn, M.C. van den (1985), 'Een notitie over extractie uit de VP.' In: Neerlandica Wratislaviensia II (= Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 837), 167-178.
Velde, Marc van de (1978), 'Zur mehrfachen Vorfeldbesetzung im Deutschen.' In: Conte, M.E., A.G. Ramat & P. Ramat, Wortstellung und Bedeutung. Akten des 12. Linguistischen Kolloquiums Pavia 1977, Band 1, Tübingen, 131-141.
Velde, Marc van de (1979), Zum Vorfeld im heutigen Deutsch, onuitgegeven proefschrift RU Gent, Gent.
Verdenius, A.A. (1943a), 'Een constructie met vooropgeplaatst praepositioneel object.' In: De nieuwe taalgids. 37, 71-74.
Vriendt, S. de (1985), 'Factiviteit en de syntaxis van het Nederlands.' In: Eynde, Karel van den,
Walraven, F.A.G. (1979), 'Vooropplaatsing en accentuering van pronomina in PP's.' In: Gramma 3, 205-208.
Zwaan, F.L. (1966), 'Gevonden heeft hij het boek niet.' In: Levende Talen. 1966, 201-203.
Berg, B. van den (1967b), 'Bijdragen tot de syntaxis van het Nederlands IV.' In: De nieuwe taalgids 60, 305-312.
Braecke, C. (1986), '"Zuidnederlandse" volgorde in vier constructies: een zelfde analytische tendens?' In: Devos, M. &J. Taeldeman (red.) (1986), 33-45.
Helbig, G. & H. Ricken (1975), Die Negation, Leipzig, 2de druk.
Helbig, G. (1972), Probleme der deutschen Grammatik für Ausländer, Leipzig.
Hoek, Th. van den (1971-72), 'Woordvolgorde en konstituentenstruktuur.' In: Spektator 1, 125-136. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 163-172.
Hulshof, Hans (1987), 'Geef de boeken dan nu toch maar 'es even hier. Partikelclustering in imperatieve zinnen.' In:Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ans-nummer), 85-89.
Kooij, J.G. (1972-73), 'Presuppositie, topic, en de plaats van het indirekt objekt.' In: Spektator 2, 261-270.
Nieuwborg, E. (1968), De distributie van het onderwerp en het lijdend voorwerp in het huidige geschreven Nederlands inzijn A.B.-vorm, Antwerpen, s.d.
Nieuwborg, E. (1973), 'De plaatsing van het substantivisch onderwerp in reflexieve constructies.' In: Leuvense Bijdragen. 62, 273-283.
Pardoen, Justine & Wim Honselaar (1988-89), 'De betekenis van zinnen met de volgorde zich...subject.' In: Spektator 18, 407-422.
Seuren, P.A.M. (1967), 'Negation in Dutch.' In: Neophilologus 51, 327-363.
Toorn, M.C. van den (1977a), ''t Is maar een pennelikker.' In: Gramma 1, 33.
Vandeweghe, W. (1978c), 'Partikels en woordvolgorde. Een reaktie op het "pennelikker-hangijzer" van Van den Toorn.'In: Gramma 2, 80-101.
Vriendt, S. de & P. van de Craen (1986), 'Over plaatsingmogelijkheden van schakeringspartikels.' In: Interdisciplinair Tijdschrift voor Taal- & Tekstwetenschap. 6, 101-116.
Wiers, E. & M. van Noort (red.) (1978), 'Woordvolgorde en bijwoordelijke bepalingen.' In: Glot 1978, 193-211.
Zwaan, F.L. (1961), 'Scheidbaarheid van onderwerp en persoonsvorm.' In: De nieuwe taalgids. 54, 186.
Haeseryn, Walter (1990), Syntactische normen in het Nederlands. Een empirisch onderzoek naar volgordevariatie in dewerkwoordelijke eindgroep, proefschrift Nijmegen, Nijmegen.
Rooij, J. de (1986b), 'Waarom het naamwoordelijk gezegde groen blijft.' In: Onze Taal. 55, 142-144.
Braecke, C. (1986), '"Zuidnederlandse" volgorde in vier constructies: een zelfde analytische tendens?' In: Devos, M. &J. Taeldeman (red.) (1986), 33-45.
Cubber, W. de (1973), 'De splitsing van scheidbaar samengestelde werkwoorden in hedendaags proza.' In: Studia Germanica Gandensia. 14, 39-63.
Haeseryn, Walter (1977), 'Zijn we al aan het vakantieplannen maken?' In Nu Nog. XXV, 75-77.
Haeseryn, Walter (1990), Syntactische normen in het Nederlands. Een empirisch onderzoek naar volgordevariatie in dewerkwoordelijke eindgroep, proefschrift Nijmegen, Nijmegen.
Hoop, Helen de & Paulien Smabers (1987), 'Rood of Groen? Een normenonderzoek naar enkele stijlverschillen tussen gesproken en geschreven taal.' In: De nieuwe taalgids. 80, 287-302.
Vanacker, V.F. (1964), 'Is het algemeen Zuidnederlands?' In: Taal en Tongval. 16, 159-164. Ook in: Geerts, G. (red.) (1974), 151-156.
Vanacker, V.F. (1970), 'Een "Zuidnederlandse" konstruktie in een paar Zuidnederlandse dialekten.' In: De nieuwe taalgids., Van Haeringennummer, 140-157.
Velde, M. van de (1969), 'De doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep in literair proza.' In: Studia Germanica Gandensia. XI, 7-31.
Jansen, F. (1978), 'Hoe krijgt de spreker zijn woorden op een rijtje? Taalgebruiksaspekten van de "PP over V" konstruktie.' In: Kooij, J.G. (red.) (1978), 70-104.
Klein, M. (1976-77), 'Zinsaccent en extrapositie.' In: Spektator 6, 444-445.
Klein, M. (1977a), 'Akmajian, Paardekooper en Twee van die Sinterklazen.' In: Gramma 1, 4-10.
Klein, M. (1977b), Appositionele constructies in het Nederlands, proefschrift Nijmegen, Nijmegen.
Koops, Aaldrik (1984-85), 'De zogenaamde PP-over-V constructie over.' In: Spektator 14, 352-357.
Lubbe, H.F.A. van der (1958/1978), Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing, Assen, 1stedruk 1958, 4de druk 1978.
Velde, M. van de (1973), 'De Ausklammerung in het Duits en het Nederlands.' In: Studia Germanica Gandensia. XIV, 119-142.
Verhagen, Arie (1992a), 'Patroonsplitsing en Zinsstructuur.' In: Bennis, Hans & Jan W. de Vries (red.) (1992), 373-382.
Hiligsmann, Ph. (1991), 'Wat wat...betreft betreft.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXIX, 42-52.
Horst, Joop van der (1988a), 'De Croma-verandering.' In: Onze Taal. 57, 172-173.
Jansen, Frank (1981), Syntaktische konstrukties in gesproken taal, Amsterdam.
Reynaert, J. (1970), 'Voegwoordelijke bijwoorden in hedendaags betogend proza.' In: Studia Germanica Gandensia. xii, 7-24.
Vanacker, V.F. (1992), 'Enkele conditionele bijzinnen in gesproken Nederlands.' In: Studia Neerlandica et Germanica.Edenda curavit Stanislaus Prdota (= Acta UniversitatisWratislaviensis, No. 1356), 509-512.
22
Donaldson, B.C. (1981), Dutch Reference Grammar, The Hague.
Duinhoven, A.M. (1988), 'Passief en zinsfasering.' In: Forum der Letteren.29, 268-287.
Es, G.A. van (1970b), 'Plaats en functie van de passieve constructie in het syntactisch systeem van het Nederlands.'In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 86, 127-156 en 213-233.
Helbig, G. & F. Kempter (1975), Das Zustandspassiv, Leipzig, 2de druk.
Helbig, G. & G. Heinrich (1972), Das Vorgangspassiv, Leipzig.
Hermkens, H. M. (1974), Verzorgd Nederlands, Den Bosch, 5de druk.
Verhagen, A. (1992b), 'Praxis of linguistics: Passives in Dutch.' In: Cognitive Linguistics 3, 301-342.
Verhagen, Arie (1990), 'De interpretatiestructuur van passieve zinnen.' In: Forum der Letteren. 31, 81-92.
Kirsner, R.S. (1976-77), 'De "onechte lijdende vorm".' In: Spektator 6, 1-18.
Hinderdael, Michael (1980-81), 'Präpositionale Funktionsverbgefüge im Deutschen und im Niederländischen.' In: Studia Germanica Gandensia.XXI, 331-356.
Royen, Gerlach (1952), 'Een aktief-passieve konstruktie.' In: De nieuwe taalgids. 45, 258-261.
23
Alphen, Jac. van (1914), 'De vraagzin.' In: De nieuwe taalgids. 8, 88-95.
Bos, G.F. (1963), 'Een verwaarloosd zinstype.' In: Studies etc., 174-194.
Haeringen, C.B. van (1958), Vragen over de vraag (Voordrachten en redevoeringen centrale Opleidingscursussen voor Middelbare Akten, no. 8), Utrecht. Ook in: Haeringen, C.B. van (1962a), 288-308.
Heidolph, K.E. et al. (1981), Grundzüge einer deutschen Grammatik, Berlin.
Kraak, A. (1966), Negatieve zinnen. Een methodologische en grammatische analyse, Hilversum.
Paardekooper, P.C. (1951), 'De imperatief als grammatische categorie in het ABN.' In: De nieuwe taalgids. 44, 97-107.
Rooij, J. de (1967), 'Lummel dat je bent.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 83, 108-121.
24
Bos, G.F. (1962), 'The Coordinative Construction in Modern Dutch.' In: Lingua 11, 45-58.
Bos, G.F. (1964), Het probleem van de samengestelde zin, London/The Hague/Paris.
Dik, S.C. (1968), Coordination. Its Implications for the Theory of General Linguistics, Amsterdam.
25
Bos, G.F. (1962), 'The Coordinative Construction in Modern Dutch.' In: Lingua 11, 45-58.
Bos, G.F. (1964), Het probleem van de samengestelde zin, London/The Hague/Paris.
Calcar, Wim van (1973-74), 'Het voegwoord "of".' In: Spektator 3, 95-113.
Dik, S.C. (1968), Coordination. Its Implications for the Theory of General Linguistics, Amsterdam.
26
Belle, W. van (1989), 'Want, omdat en aangezien. Een argumentatieve analyse.' In: Leuvense Bijdragen. 78, 435-456.
Bos, G.F. (1962), 'The Coordinative Construction in Modern Dutch.' In: Lingua 11, 45-58.
Bos, G.F. (1964), Het probleem van de samengestelde zin, London/The Hague/Paris.
Calcar, Wim van (1973-74), 'Het voegwoord "of".' In: Spektator 3, 95-113.
Dik, S.C. (1968), Coordination. Its Implications for the Theory of General Linguistics, Amsterdam.
Hauwermeiren, P. van (1973), 'Enkele opmerkingen bij M.C. vanden Toorn, Balansschikking en disjunctie.' In: De nieuwe taalgids. 66, 148-150.
Heeswijck, A. van (1987-88), 'Kanttekeningen bij een monumentaal boek.' In: Nova et Vetera 65, 182-193.
Rooij, J. de (1978b), 'Het ene of is het andere niet.' In: De nieuwe taalgids. 71, 146-148.
Terwey, T. (1892), 'Over de zoogenaamde bijzinnen met of, die met een ontkennenden hoofdzin in verband staan.' In: Taal en Letteren. 2,76-91.
Toorn, M.C. van den (1972), 'Balansschikking en disjunctie.' In: De nieuwe taalgids. 65, 104-123.
Verrept, St. (1986), 'Want in de ANS...' In: Devos, M. & J.Taeldeman (red.) (1986), 477-482.
27
A. van et al. (red.), Proeven van Neerlandistiek, Groningen, Nederlands Instituut, 303-399.
Bakker, D.M. (1968b), Samentrekking in Nederlandse syntactische groepen, Leiden.
Blom, A. (1975), 'Against Conjunction Reduction.' In: Kraak, A. (ed.), Linguistics in the Netherlands 1972-1973, Assen, 128-140.
Bouman, A.C. (1922), 'Over ongemotiveerde inversie.' In: De nieuwe taalgids. 16, 65-76.
Caroll, John M. (1978), 'On Coordination Reduction.' In: Lingua 46, 49-60.
Entjes, H. (1972), 'Nog eens die glibberige samentrekking.' In: De nieuwe taalgids. 65, 385-389.
Ginneken, J. van (1910), 'Ellipsomanie.' In: De nieuwe taalgids. 4, 192-211.
Hankamer,J. (1973), 'Unacceptable Ambiguity.' In: Linguistic Inquiry. 4, 17-68.
Heijden, Emmeken van der & Maarten Klein (1995), 'Rekenkundige voegwoorden: de 'logica' van samentrekkingen.' In: De nieuwe taalgids. 88,22-38.
Jackendoff, R. S. (1971), 'Gapping and Related Rules.' In: Linguistic Inquiry.2, 21-35.
Kerstens, J. (1980), 'Over samentrekking.' In: De nieuwe taalgids. 73, 375-394.
Klein, M. & M. Visscher (1996), Handboek Verzorgd Nederlands. Spellingregels Stijladviezen, Groningen, tweede, herzienedruk.
Klein, M. (1991), 'Coördinatie in de ANS.' In: Gramma 15, 227-234.
Kuno, S. (1976), 'Gapping: A Functional Analysis.' In: Linguistic Inquiry. 7, 300-318.
Maling, J.M. (1972), 'On Gapping and the Order of Constituents.' In: Linguistic Inquiry. 3, 101-108.
Mesland, G.M. (1971), 'Alweer die glibberige samentrekking.'In: De nieuwe taalgids. 64, 12-14.
Michels, L.C. (1963a), 'Een geval van cohesie.' In: De nieuwe taalgids. 56, 50.
Neijt, A. (1979), Gapping. A Contribution to Sentence Grammar, Dordrecht.
Premsela, M.J. (1918), 'Tante Betje.' In: De nieuwe taalgids. 12, 130-132.
Ross, J.R. (1970), 'Gapping and the Order of Constituents.'In: Bierwisch, M. & K.E. Heidolph (eds.), Progress in Linguistics, The Hague, 249-259.
Royen, G. (1940), 'Piet- en andere luttigheden.' In: Taal en Leven 4, 41-51 en 95-107. Ook in: Royen, G. (1953b), 650-675.
Stillings, J.T. (1975), 'The Formulation of Gapping in Englis has Evidence for Variable Types in Syntactic Transformations.' In: Linguistic Analysis 1, 247-273.
Stutterheim, C.F.P. (1960), 'Op de glibberige paden der samentrekking.' In: Tijdschrift van de Vrije Universiteit van Brussel 2, 143-156. Ook in: Stutterheim, C.F.P., Uit de verstrooiing, Leiden, 1971, 172-183.
Verdonck, G. & G. De Schutter (1968), 'Basic Coordinators in English.' In: Leuvense Bijdragen. 57, 19-44.
Zwaan, F.L. (1974), 'Een merkwaardige nevenschikking.' In:Zwaan, F.L., Zwaanzinnigheden. Opstellen over spraakkunst en tekstinterpretatie, Amsterdam, 42-43.
Zwarts, F. (1978), 'Extractie uit prepositionele woordgroepen in het Nederlands.' In: Berkel,
28
Booij, G.E., J.G. Kerstens & H.J. Verkuyl (1980), Lexicon van de taalwetenschap, Utrecht/Antwerpen.
Droste, F.G. (1956), Moeten. Een structureel semantische studie, Groningen/Djakarta.
Duinhoven, A.M. (1994), 'Over modaliteit gesproken.' In: De nieuwe taalgids. 87, 30-56.
Gamut, L.T.F. (1982), Logica, taal en betekenis. Intensionele logica en logische grammatica, Utrecht/Antwerpen.
Haan, Sies de (1986), 'Gebruiksmogelijkheden van de Nederlandse imperatief.' In: Hoppenbrouwers, C. et al. (red.) (1986),250-260.
Jong, F. de, L. Oversteegen & H.J. Verkuyl (1988), Betekenisen Taalstructuur. Inleiding in de formele semantiek. Dordrecht.
Kirsner, Robert S. (1970), 'The Role of zullen in the Grammar of Modern Standard Dutch.' In: Lingua 24, 101-154.
Kirsner, Robert S. (1991), 'Het nut van intersubjectieve gegevens in taalkundige beschrijvingen van het Nederlands.' In:Neerlandica extra muros. 29, nr. 3, 12-20.
Kluyver, A. (1911), 'Over modaliteit.' In: De nieuwe taalgids. 5, 65-74.
Nieuwint, P.J.G.M. (1984), 'Werkwoordstijden in Nederlandse 'counterfactuals'.' In: De nieuwe taalgids. 77, 542-555.
Nieuwint, Pieter (1987), 'Modaal mocht in bijzinnen.' In: De nieuwe taalgids. 80, 303-315.
Pauwels, J.L. (1983), ' "Godweet" en "wieweet" als modale adverbia.' In: Taal en Tongval. 35, 76-78.
Proeme, H. (1984), 'Over de Nederlandse imperativus.' In: Forum der Letteren. 25, 241-258.
Rooij, J. de (1972b), 'Eigenlijke en oneigenlijke modale verba.' In: Taalwetenschap in Nederland 1971, Amsterdam, 33-38.
Sturm, Arie (1992), 'Het onnut van intersubjectieve gegevens in taalkundige beschrijvingen van het Nederlands.' In: Neerlandica extra muros.30, nr. 2, 18-26.
Stutterheim, C.F.P. (1930), 'Het begrip "modaliteit".' In: De nieuwe taalgids. 24, 296-308.
Verkuyl, H.J. et al. (1974), Transformationele Taalkunde, Utrecht/Antwerpen.
Vismans, Roel (1992), 'Functionele grammatica en modale partikels in directieve zinnen.' In: Neerlandica extra muros 30, nr. 2, 40-45.
29
Foolen, Ad (1993), De betekenis van partikels. Een dokumentatie van de stand van het onderzoek, met bijzondere aandacht voor maarKatholieke Universiteit NijmegenThesis
Hoeksema, Jack (2001), 'X maar dan ook echt X! Emfatische reduplicerende nevenschikking'Tabu313/4119-140
Klooster, Wim (1984), Ontkenning en noodzakelijkheid. Observaties met betrekking tot negatie en moetenGLOT763-120
Klooster, Wim (1993), 'Negatieve zinnen'Gramma/TTT22119-143
Kraak, Albert (1966), Negatieve zinnen, een methodologische en grammatische analyse, W. de Haan
Paardekooper, P.C. (1986), Beknopte ABN-syntaksisEindhovenP.C. Paardekooper
Van de Velde, Freek (2009), De nominale constituent. Structuur en geschiedenis, Universitaire Pers Leuven
Wouden, Ton van der (1995), Moeilijk is not difficult Marcel den Dikken and Kees HengeveldLinguistics in the Netherlands 1995AmsterdamBenjamins203-214
Wouden, Ton van der (1997), Negative Contexts. Collocation, polarity, and multiple negation, Routledge
Zwarts, Frans (1981), 'Negatief polaire uitdrukkingen'GLOT435-132
Zwarts, Frans (1986), Caregoriale grammatica en algebraïsche semantiekRijksuniversiteit GroningenThesis
Bauer, Laurie, Lieber, Rochelle, Plag, Ingo (2013), The Oxford Reference Guide to English Morphology, Oxford University Press
Booij, Geert (2012), The grammar of words. An introduction to morphology, Oxford University Press
Horn, Laurence R. (1989), A natural history of negationChicagoUniversity of Chicago Press
Verhagen, Arie (1994), Nauwelijks is niet bijna, laat staan vrijwel helemaalNauwe betrekkingen. Voor Theo Janssen bij zijn vijftigste verjaardag273-281
Verhagen, Arie (2005), Constructions of intersubjectivity: discourse, syntax, and cognitionOxford/New YorkOxford University Press
Wouden, Ton van der (1997), Negative Contexts. Collocation, polarity, and multiple negation, Routledge
Booij, Geert (2002), The morphology of DutchOxfordOxford University Press
Haas, Wim de, Trommelen, Mieke (1993), Morfologisch handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming, SDU Uitgeverij
Smessaert, Hans (2013), Basisbegrippen morfologieBasisbegrippen taalkundeLeuven/Den HaagACCO
Bauer, Laurie, Lieber, Rochelle, Plag, Ingo (2013), The Oxford Reference Guide to English Morphology, Oxford University Press
Booij, Geert (2002), The morphology of DutchOxfordOxford University Press
Booij, Geert (2012), The grammar of words. An introduction to morphology, Oxford University Press
Haas, Wim de, Trommelen, Mieke (1993), Morfologisch handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming, SDU Uitgeverij
Smessaert, Hans (2013), Basisbegrippen morfologieBasisbegrippen taalkundeLeuven/Den HaagACCO
Zwart, Jan Wouter (2014), The Syntax of Dutch, Cambridge University Press
Bauer, Laurie, Lieber, Rochelle, Plag, Ingo (2013), The Oxford Reference Guide to English Morphology, Oxford University Press
Booij, Geert (2012), The grammar of words. An introduction to morphology, Oxford University Press
Fletcher, William H. (1980), ''Blood-hot', 'stone-good': A preliminary report om adjective-specific intensifiers in Dutch'Leuvense Bijdragen69445-472
Smessaert, Hans (2013), Basisbegrippen morfologieBasisbegrippen taalkundeLeuven/Den HaagACCO
Klooster, Wim (1984), Ontkenning en noodzakelijkheid. Observaties met betrekking tot negatie en moetenGLOT763-120
Klooster, Wim (2001), Grammatica van het hedendaags Nederlands. Een volledig overzichtDen HaagSDU Uitgeverij
Kraak, Albert (1966), Negatieve zinnen, een methodologische en grammatische analyse, W. de Haan
Reuneker, Alex (2016), 'Conditional use of prepositional phrases. The case of zonder ('without')'Linguistics in the Netherlands2016121-134
Seuren, Pieter (1976), Echo, een studie in negatie Geert Koefoed and Arnold EversLijnen van taaltheoretisch onderzoek. Een bundel oorspronkelijke stukken aangeboden aan prof. dr. Henk Schultink, Tjeenk Willink160-184
Wouden, Ton van der (1997), Negative Contexts. Collocation, polarity, and multiple negation, Routledge
Wouden, Ton van der (2018), 'Eindelijk alles over nee?'Onze Taal8717
Zwarts, Frans (1981), 'Negatief polaire uitdrukkingen'GLOT435-132
Bylinina, L., Nouwen, R. (2018), 'On 'zero' and semantic plurality'Glossa: A Journal of General Linguistics3(1)98
Collins, Chris and Paul Postal (2014), Classical NEG Raising: An Essay on the Syntax of Negation, MIT Press
De Swart, H. (2000), Scope Ambiguities with Negative Quantifiers von Heusinger K., Egli U.Reference and Anaphoric Relations, Springer
Gajewski, Jon (2007), 'Neg-Raising and Polarity'Linguistics and Philosophy30289-328
Giannakidou, A., H. Zeijlstra (2017), The Landscape of Negative Dependencies: Negative Concord, N-Words, Split Scope M. Everaert, H. van RiemsdijkThe Blackwell Companion to Syntax, 2nd Edition, Blackwell
Hoeksema, Jack (2017), Neg-Raising and Long-distance licensing of Negative Polarity Items Debra Ziegeler and Bao ZhimingNegation and contact
Horn, Laurence R. (1985), 'Metalinguistic Negation and Pragmatic Ambiguity'Language61121-174
Paardekooper, Piet. C. (1981), Beknopte ABN-syntaksisEindhovenUitgave in eigen beheer
Rullmann, Hotze (1995), 'Geen eenheid'Tabu25194-197
Seuren, Pieter (1976), Echo, een studie in negatie Geert Koefoed and Arnold EversLijnen van taaltheoretisch onderzoek. Een bundel oorspronkelijke stukken aangeboden aan prof. dr. Henk Schultink, Tjeenk Willink160-184
Wouden, Ton van der (2002), 'Partikels: naar een partikelwoordenboek voor het Nederlands'Nederlandse Taalkunde720-43
Boogaart, Ronny, Verheij, Kim (2013), Als dát geen insubordinatie is! De pragmatiek van zelfstandige conditionele zinnenHonderd jaar taalwetenschap. Artikelen aangeboden aan Saskia Daalder bij haar afscheid van de Vrije UniversiteitAmsterdamUitgaven Stichting Neerlandistiek VU13-28
Hoeksema, Jack (1992), Bevelende zinnen zonder polaire tegenhanger H. Bennis and J.W. de VriesDe binnenbouw van het NederlandsDordrechtICG-Publications125-131
Sassen, Albert (1976-1977), 'Imperatief en Negatie'Tabu739-40
Wouden, Ton van der (1998), Niet huilen maar Sjef Barbiers, Johan Rooryck, & Jeroen van de WeijerSmall words in the big picture. Squibs for Hans BennisLeidenHIL125-128
Wouden, Ton van der (2002), 'Partikels: naar een partikelwoordenboek voor het Nederlands'Nederlandse Taalkunde720-43
Zeijlstra, H.H. (2004), Sentential Negation and Negative ConcordUvAThesis
Zeijlstra, Hedde (2006), The ban on True Negative ImperativesO. Bonami and P. Cabredo HofherrEmpirical Issues in Syntax and Semantics 6, CNRS405-424
Hoeksema, Jack (2005), 'Geen enkel'Tabu34171-186
Klooster, Wim (2001), Geen: over verplaatsing, negatie en focusNederlandse Taalkunde6154-84
Kraak, Albert (1966), Negatieve zinnen, een methodologische en grammatische analyse, W. de Haan
Leys, Odo (2001), 'Omtrent onlogische constructies'Leuvense Bijdragen90427-428
Paardekooper, P.C. (1986), Beknopte ABN-syntaksisEindhovenP.C. Paardekooper
Seuren, Pieter (1976), Echo, een studie in negatie Geert Koefoed and Arnold EversLijnen van taaltheoretisch onderzoek. Een bundel oorspronkelijke stukken aangeboden aan prof. dr. Henk Schultink, Tjeenk Willink160-184
Wouden, Ton van der (1988), 'Positief Polaire Uitdrukkingen 1'GLOT11165-190
Zwarts, Frans (1981), 'Negatief polaire uitdrukkingen'GLOT435-132
Leys, Odo (2001), 'Omtrent onlogische constructies'Leuvense Bijdragen90427-428
Paardekooper, Piet. C. (1981), Beknopte ABN-syntaksisEindhovenUitgave in eigen beheer
Poppel, Lotte van (2016), Strategisch manoeuvreren met litotes , Dorien Van de Mieroop, Lieven Buysse, Roel Coesemans, Paul GillaertsDe macht van de taal: taalbeheersingsonderzoek in Nederland en Vlaanderen Leuven/Den HaagAcco219-231
Verhagen, Arie (2005), Constructions of intersubjectivity: discourse, syntax, and cognitionOxford/New YorkOxford University Press
Wouden, Ton van der (1997), Negative Contexts. Collocation, polarity, and multiple negation, Routledge
Wouden, Ton van der (2000), Focus on appendices in DutchHelen de Hoop and Ton van der WoudenLinguistics in the Netherlands 2000, John Benjamins233-245
Wouden, Ton van der (2007), 'Meer over dubbele ontkenningen reactie op Piet Paardekooper[06.02]'Neerlandistiek20071
Wouden, Ton van der (2018), 'Eindelijk alles over nee?'Onze Taal8717
Zeijlstra, Hedde (2010), 'Emphatic Multiple Negative Expressions in Dutch.'The Linguistic Review2737-73
Heijden, Emmeken van der (1999), Tussen nevenschikking en onderschikking, LOT
Hoeksema, Jack (1998), 'Een ondode kategorie: de genitief'Tabu28162-167
Hoeksema, Jack (2012), 'On the natural history of negative polarity items'Linguistic Analysis383-33
Hoeksema, Jack (2013), De negatief-polaire uitdrukkingen van het Nederlands, Groningen University
Hoeksema, Jack (2018), 'Positive polarity predicates'Linguistics56356-400
Hoeksema, Jack, Dirk-Bart den Ouden (2005), 'Positief- en negatief-polaire bepalingen van graad: een empirisch onderzoek'TABU34129-144
Hoeksema, Jack, Henny Klein (1994), 'Bar en bijster: Een onderzoek naar twee polariteitsgevoelige adverbia'Gramma/TTT375-88
Hogeweg, Lotte (2009), Word in Process. On the interpretation, acquisition and production of wordsRadboud Universiteit NijmegenThesis
Jespersen, Otto (1917), 'Negation in English and other languages'Historisk-filologiske Meddeleser11-151
Klooster, Wim (1978), 'Minder dan hoeft'De Nieuwe Taalgids71534-542
Klooster, Wim (1984), Ontkenning en noodzakelijkheid. Observaties met betrekking tot negatie en moetenGLOT763-120
Klooster, Wim (1993), 'Negatieve zinnen'Gramma/TTT22119-143
Klooster, Wim (2001), Grammatica van het hedendaags Nederlands. Een volledig overzichtDen HaagSDU Uitgeverij
Lin, Jing (2015), Acquiring Negative Polarity ItemsUniversiteit van AmsterdamThesis
Malepaard, Joop (2007), 'Inverse disjuncties'Voortgang25311-360
Paardekooper, P.C. (1979), 'Ook maar íémand'De Nieuwe Taalgids72429-448
Rullmann, Hotze, Hoeksema, Jack (1997), 'De distributie van ook maar en zelfs maar: een corpusstudie'Nederlandse Taalkunde2281-317
Sassen, Albert (1974-1975), 'Negatie en modaliteit (Of: het modale hulpwerkwoord kunnen bestaat niet!)'Tabu59-15
Sassen, Albert (1984-85), 'Ontkenning ontkend: over uitroepende zinnen en zinnen met wel'Spektator14363-368
Seuren, Pieter (1976), Echo, een studie in negatie Geert Koefoed and Arnold EversLijnen van taaltheoretisch onderzoek. Een bundel oorspronkelijke stukken aangeboden aan prof. dr. Henk Schultink, Tjeenk Willink160-184
Smessaert, Hans (1999), Perspectief en vergelijking. Aspectuele partikels in het Nederlands, Acco
Verhagen, Arie (1994), Nauwelijks is niet bijna, laat staan vrijwel helemaalNauwe betrekkingen. Voor Theo Janssen bij zijn vijftigste verjaardag273-281
Verhagen, Arie, Ad Foolen (2003), Jan StroopHoe kan een woord zijn negatieve lading nou verliezen, laat staan integendeel?, Bert Bakker308-319
Wal, Sjoukje van der (1996), Negative polarity items and negation: Tandem acquisitionGroningenThesis
Welschen, Ad (1999), Duale syntaxis en polaire contractie. Negatief gebonden of-constructies in het NederlandsVrije Univesriteit AmsterdamThesis
Wouden, Ton van der (1988), 'Positief Polaire Uitdrukkingen 1'GLOT11165-190
Wouden, Ton van der (1995), Moeilijk is not difficult Marcel den Dikken and Kees HengeveldLinguistics in the Netherlands 1995AmsterdamBenjamins203-214
Wouden, Ton van der (1997), Negative Contexts. Collocation, polarity, and multiple negation, Routledge
Wouden, Ton van der (1998), 'Dat had niet zo gehoeven: Modaliteit en negatie in de nieuwe ANS'Nederlandse Taalkunde3237-252
Zwarts, Frans (1981), 'Negatief polaire uitdrukkingen'GLOT435-132
Zwarts, Frans (1986), Caregoriale grammatica en algebraïsche semantiekRijksuniversiteit GroningenThesis
Zwarts, Frans (1995), 'Nonveridical contexts'Linguistic Analysis253/4286-312
30
Booij, G.E., J.G. Kerstens & H.J. Verkuyl (1980), Lexicon van de taalwetenschap, Utrecht/Antwerpen.
Cate, Abraham P. ten & Willy Vandeweghe (1991), 'Aspectual Properties of Complex Predicates.' In: Vetters, Carl & Willy Vandeweghe (eds.), Perspectives on Aspect and Aktionsart (=Belgian Journal of Linguistics 6), 115-132.
Hoekstra, T.A., M. Lansu & M. Westerduin (1987), 'Complexe Verba.' In: Glot 10, 61-77.
Jong, F. de, L. Oversteegen & H.J. Verkuyl (1988), Betekenisen Taalstructuur. Inleiding in de formele semantiek. Dordrecht.
Kenny, Anthony (1963), Action, Emotion and Will, London/NewYork.
Mourelatos, Alexander P.D. (1981), 'Events, Processes, and States.' In: Tedeschi, Philip J. & Annie Zaenen (eds.),Tense and Aspect (= Syntax and Semantics 14), New York etc.,191-212.
Vendler, Zeno (1967), 'Verbs and Times'. In: Linguistics in Philosophy, Ithaca/New York, hoofdstuk 4, 97-121.
Verkuyl, H.J. (1989), 'Aspectual Classes and Aspectual Composition.' In: Linguistics and Philosophy 12, 39-94.
Verkuyl, Henk J. (1993), A Theory of Aspectuality. The Interaction between Temporal and Atemporal Structure, Cambridge. (= Cambridge Studies in Linguistics 64)
Wijk, N. van (1928), '"Aspect" en "Aktionsart".' In: De nieuwe taalgids. 22, 225-239.