Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.2.4.ii Krijgen en zien met een passief deelwoord (semi-passief)
Verder lezen
Het werkwoord krijgen kan ook gecombineerd worden met een deelwoord van een werkwoord dat meestal 'iets overdragen van de een aan de ander' uitdrukt (zie [20.4.2/1], [a]), zonder dat er sprake van is dat het onderwerp van krijgen hier invloed op uitoefent (vergelijk met de gevallen onder i). Deze constructie noemt men wel semi-passief (zie [22.4.2/1]). Voorbeelden zijn:
1De Britse troepen zullen een sector toegewezen krijgen.
2De administrateur deelde mee dat de soldaten hun reiskosten vergoed kregen.
3Het programma vermeldt dat de gasten een diner krijgen aangeboden.
4We hopen dat we onze eisen nog vóór dinsdag ingewilligd krijgen.
5Ik vond dat ze er goed voor betaald kregen.
6Het was makkelijk dat we de boodschappen thuis gebracht kregen.
7We hebben een gids toegewezen gekregen.
8De nieuwsredactie heeft het bericht niet bevestigd kunnen krijgen.
Uit 7 blijkt dat zowel het groepsvormende werkwoord als de aanvulling daarbij de vorm van een deelwoord kunnen hebben.
Soms worden een passieve constructie en een constructie met krijgen in één zin gecombineerd, omdat daardoor hetzelfde onderwerp aangehouden kan worden:
9Het ging om een brutale overval, waarbij het slachtoffer werd mishandeld, op bed gebonden en een prop in de mond kreeg geduwd.
Een gebruik dat vergelijkbaar is met dat van krijgen heeft het werkwoord zien. Dit werkwoord legt bovendien nadruk op het resultaat van de door het deelwoord uitgedrukte werking:
10Het was juist de moeder die zich het kind toegewezen wilde zien, die verzaakte.
11En dat juist terwijl een aantal zich vette baantjes zag toegewezen.
Zoals uit de voorbeelden blijkt, is de volgorde in de werkwoordelijke eindgroep zowel deelwoord vóór groepsvormend werkwoord (zie de voorbeelden 1, 2, 4 t/m 8 en 10) als groepsvormend werkwoord vóór deelwoord (zie 3, 9 en 11). De eerstgenoemde volgorde heeft de voorkeur en is ook het gebruikelijkst; in 7 is deze volgorde verplicht. Zie over de mogelijke variatie in volgorde ook [18.5.7.3/ii].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links