Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
1.1.3.1.1 De klinker i
De i is een ongeronde, gesloten (hoge), gespannen voorklinker. Deze klinker komt voor in woorden als
1azie /zi/ , die /di/
briem /rim/, kies /kis/, actief /ɑktif/
cpilaar /pi.lar/, piloot /pi.lot/, kali /ka.li/
De klank wordt in het algemeen als ie gespeld, maar als  i in open lettergrepen van veel uitheemse woorden: de punt geeft in (1c) de lettergreepgrens aan. In gesloten lettergrepen wordt i als ie gespeld, zoals in (1b). Figuur 1 toont de positie van i in het klinkerdiagram.
Figuur 1. Positie van i in het klinkerdiagram (Bron: Gussenhoven 1992: 47)
Verder lezen
Articulatie
De i is een ongeronde, hoge, gespannen voorklinker. Bij de productie van i verplaatst het hele tonglichaam zich naar voren in de mondholte, terwijl de tongpunt laag blijft. Figuur 2 is een MRI-afbeelding van de i in Piet, gerealiseerd door een mannelijke spreker uit de Randstad.
Figuur 2. MRI-afbeelding van de i in Piet. Bron: Rietveld & Van Heuven (2016: 67).
Duur
Fonetisch gezien is i een korte klank, maar een langere allofoon i: treedt op als er een r volgt (zie 1.1.4.3 Klinkerverandering voor r); de i wordt daarom ook wel half-lang genoemd.
Zie Gussenhoven (1993). Botma & Van Oostendorp (2012: 149) betogen echter dat verlenging van een klinker voor r niet beperkt is tot de hoge klinkers i, y, u, maar zich bij alle klinkers voordoet (vgl. 't Hart 1969, Collins & Mees 1984).
De duur van klinkers wordt beïnvloed door eigenschappen van omgevingsklanken; zo duurt een klinker relatief kort voor een stemloze medeklinker en langer voor een stemhebbende medeklinker.
Zie Rietveld & Van Heuven (2016: 281).
Verder zijn ook factoren als spreekstijl en spreeksnelheid van invloed op de absolute duur. Volgens Van der Harst (2011: 323-324) is de gemiddelde duur van de i voorafgaand aan respectievelijk een s en een t 97 ms en 101 ms in het Nederlands-Nederlands, en 95 ms en 98 ms in het Belgisch Nederlands.
Regionale variatie
In het Nederlands-Nederlands wordt i voor r door sommige sprekers niet zozeer verlengd, maar gecentraliseerd: er is diftongisering, namelijk verglijding in de richting van ə (bijv. bier klinkt als bi:əɻ).
Zie Collins & Mees (1984: 114).
Afhankelijk van het type r dat volgt op de i zal er eerder sprake zijn van verlenging, dan wel van diftongisering. Diftongisering doet zich met name voor bij sprekers die een approximante realisatie van r (bijv. de retroflexe of Gooise r) hebben.
Botma & Van Oostendorp (2012: 149).
De diftongisering van de klinker kan ook samengaan met het wegvallen van de r en wordt in dat geval beschouwd als een vocalische realisatie van de erop volgende r.
Zie Sebregts (2015: 217-220).
Akoestische eigenschappen van de klinker i
Hieronder worden een aantal voorbeeldzinnen gepresenteerd waarin i in verschillende fonologische contexten voorkomt. Telkens wordt ook het bijhorende geluidsbestand, de golfvorm en het spectrogram gegeven. Tabel 1 bevat voorbeelden uit het Nederlands-Nederlands, Tabel 2 uit het Belgisch-Nederlands. Zie het Taalportaal  voor een overzicht van de referentiewaarden voor de eerste en tweede formant (F1 en F2) van de i in het Nederlands-Nederlands en Belgisch-Nederlands.
Tabel 1. Geluidsbestanden, golfvormen en spectrogrammen voor i in verschillende fonologische contexten in het Nederlands-Nederlands
Woordgroep Fonologische context Geluidsbestand Golfvorm/spectrogram
ik zie het woordfinaal
hij trok een vies gezicht vóór obstruent
met vier kinderen vóór vloeiklank
Tabel 2.Geluidsbestanden, golfvormen en spectrogrammen voor i in verschillende fonologische contexten in het Belgisch-Nederlands.
Woordgroep Fonologische context Geluidsbestand Golfvorm/spectrogram
ik zie ik zie wat jij niet ziet woordfinaal
ik ben niet vies van werken vóór obstruent
nog vier jaar lang vóór vloeiklank
Fonologische analyse van de klinker i
 • Distinctieve kenmerken
  De distinctieve kenmerken van i kunnen als volgt worden gespecificeerd: [+hoog, –laag, +gespannen, –rond, –achter].
 • /i/ als gespannen klinker
  De i is een gespannen klinker, ondanks het feit dat i fonetisch gezien kort is, terwijl gespannen klinkers – als ze in beklemtoonde positie staan – fonetisch lang zijn (zie 1.1.4.1 Variatie in klinkerlengte).
  Zie Rietveld et al. (2004), Gussenhoven (2009).
  De reden waarom i (evenals y en u) toch als een gespannen klinker wordt geanalyseerd, is het gedrag van i in het rijm van lettergrepen: ongespannen klinkers kunnen immers niet optreden in open lettergrepen, terwijl i dat wel kan (zie de voorbeelden in 1a en 1c). De klinkers i, y en u worden ook wel als half-lang aangeduid.
Literatuur
Eijkman (1937), ’t Hart (1969), Collins & Mees (1984), Gussenhoven (1992), Gussenhoven (1993), Collins & Mees (1984); Collins & Mees (2003), Rietveld et al. (2004), Adank et al. (2004), Gussenhoven (2009), Jacobi (2009), Van der Harst (2011), Botma & Van Oostendorp (2012), Sebregts (2015), Rietveld & Van Heuven (2016).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2020
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 1,../../data/archief/ans2/e-ans/01/body.html;
  Interessante links