Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.5.2.1.2 Versterkende prefixen
Met behulp van de beklemtoonde voorvoegsels, of prefixen, aarts-, hyper-, giga-, mega-, oer-, super-, ultra- en über- worden van adjectieven andere adjectieven gevormd die aangeven dat de door het basiswoord aangeduide eigenschap of toestand in (erg) hoge mate aanwezig is. Bij aarts- gaat het om versterking van negatief gewaardeerde eigenschappen, bij de overige kan de versterking positief of negatief zijn, naar gelang de betekenis van het adjectief. De prefixen verschillen in productiviteit. De meeste zijn productief, maar aarts- en oer- worden betrekkelijk weinig gebruikt.
Ook met de voorvoegsels door-, in- of over- kunnen adjectieven gevormd worden met een vergelijkbare versterkende betekenis.
Verder lezen
Aarts-
Het voorvoegsel aarts- versterkt adjectieven die een negatief gewaardeerde eigenschap aangeven, bijv.:
1aartsconservatief, aartscorrupt, aartsdom, aartsgemeen, aartsgierig, aartslelijk, aartslui, aartsnieuwsgierig, aartsstom
Hyper-
Voorbeelden van het type hyper + adjectief zijn:
2hypergevoelig, hyperkort, hypermodern, hypernerveus, hyperslank, hypersnel
Een aantal van dergelijke afleidingen heeft de bijbetekenis van overdrijving ('al te -'), onder andere hypercorrect ('te correct', met de implicatie: 'verkeerd') en hyperkritisch evenals hyperkort, bijv. in de zin:
3Hij heeft wel hyperkort haar.
Mega- en giga-
Ook mega- en giga- kunnen gebruikt worden om versterking uit te drukken, zoals in:
4megadom, megageil, megagroot, megahard
gigagroot, gigaleuk, gigapopulair, gigavoordelig
Oer-
Voorbeelden van het type oer + adjectief zijn:
5oerdegelijk, oerdom, oergezond, oerkomisch, oerlelijk, oeroud, oersaai, oersterk, oervervelend
Super-
Voorbeelden van het type super + adjectief zijn:
6superfijn, superlang, supermodern, supersnel
Vaak hebben afleidingen met super- een gunstige waarde, bijv. in:
7een superlichte en supersnelle racefiets
Ultra-
Voorbeelden van het type ultra + adjectief zijn:
8ultrageheim, ultrakort, ultralicht, ultralinks, ultramodern, ultrarechts
Het voorvoegsel ultra- geeft een extreem hoge graad aan. Op die manier gevormde adjectieven kunnen een negatieve waardering uitdrukken, onder andere als aanduiding van een politieke richting, maar niet bij natuurwetenschappelijke termen zoals ultrakorte golven, ultralichte metalen.
In woorden als ultraviolet, ultrasonoor en ultramontaans heeft ultra- een andere betekenis, namelijk 'voorbij, aan gene zijde van -'.
Über-
Aan het Engels is het oorspronkelijk Duitse prefix über ontleend, zoals in:
9übercool, überhip, übermannelijk, überromantisch, überschattig
Ook dit prefix heeft een versterkende betekenis.
Door-, in- en over- als versterkend prefix
Ook met door-, in- en over- kunnen op basis van adjectieven andere adjectieven gevormd worden met een versterkende betekenis. Dergelijke woorden zouden als samenstellingen beschouwd kunnen worden, maar vanwege de specifieke versterkende betekenis ervan binnen gelede woorden worden ze hier als prefixen beschouwd. Deze prefixen dragen steeds de hoofdklemtoon van het woord.
Voorbeelden van de combinatie door + adjectief zijn:
10doorbraaf, doorkoud, doorlelijk, doornat, doorslecht vooral in BN Deze gebruikswijze komt vooral voor in het Belgische Nederlands.
Dergelijke woorden komen met name in Belgisch-Nederlands voor. In Nederlands-Nederlands zal eerder gekozen worden voor herhaling, zoals in door- en doornat.
Het type in + adjectief heeft als betekenis 'intens -', bijv.:
11indroevig, ingelukkig, ingemeen, ingoed, inkoud, inslecht, intriest, inzoet
Voorbeelden van het type over + adjectief zijn:
12overaardig, overbeleefd, overernstig, overijdel, overlekker, overnauwkeurig, oververzadigd
De adjectieven van dit type kunnen in twee betekenisgroepen ingedeeld worden. Eén groep heeft als betekenis 'heel, erg, hoogst -', bijv. overbekend, overduidelijk, overgelukkig, overheerlijk evenals overgroot in de overgrote meerderheid en overoud in een overoud geslacht). Een andere groep heeft de betekenis 'al te, overmatig -' (vergelijk met hyper-), bijv.
13overbelast, overbevolkt, overbezorgd, overcompleet, overgaar, overgevoelig, overhaastig, overrijp, overvol
Bij een aantal woorden zijn beide interpretaties mogelijk, bijv.
14overgedienstig, overijverig, oververfijnd
Een bijzondere eigenschap van de versterkende prefixen is dat ze kunnen worden herhaald in een nevenschikking, om aan te geven dat de in het basiswoord genoemde eigenschap in extreem grote mate aanwezig is:
15aarts- en aartslui
oer- en oerlelijk
door- en doornat
in- en indroevig
mega- en megamooi
over- en overbezorgd
super- en superfijn
Dezelfde mogelijkheid zien we bij de versterkende prefixoïden van het Nederlands zoals:
16poes- en poeslief
reuze- en reuzeaardig
stront- en stronteigenwijs
Ook aller- fungeert als een versterkend prefix, maar alleen in combinatie met de superlatiefvorm van adjectieven, zoals in:
17alleraardigst, allerbest, allerheiligst, allerindividueelst, allerliefst, alleroudst
Men spreekt bij woorden met een versterkende betekenis van het eerste deel wel van elatiefwoorden. Ook opper- kan als zo’n elatief voorvoegsel gebruikt worden, zoals in opperbest en oppermachtig.
Literatuur
Hoeksema (2012).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links