Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
3.2.2 Morfologische en syntactische indelingen
Verder lezen
1
Een morfologische indeling van substantieven is die naar de meervoudsuitgangen (-en, -s, -eren, enzovoort) [3.5].
Een syntactische indeling is die naar het genus of grammaticaal geslacht. De substantieven kunnen naar hun combinatiemogelijkheid met een van de bepaalde lidwoorden, onderscheiden worden in de- en het -woorden; in de eerste categorie is ten dele een onderverdeling in mannelijke en vrouwelijke substantieven te maken [3.3].
2a
Een morfologisch-syntactische indeling is die in telbare en niet-telbare substantieven. Niet-telbare substantieven onderscheiden zich van telbare doordat ze alleen in het enkelvoud of alleen in het meervoud voorkomen. In het eerste geval worden ze singularia (enkelvoud: singulare) tantum genoemd; in het tweede geval pluralia (enkelvoud: plurale) tantum.
2b
Pluralia tantum zijn meestal te beschouwen als verzamelnamen die een veelheid noemen waarbij men geen afzonderlijke eenheden onderscheidt. Voorbeelden:
aanstalten (alleen in: aanstalten maken), bescheiden, chemicaliën, doeleinden, financiën, gebroeders, gezusters, hersenen, hurken (alleen in: op zijn hurken zitten), ingewanden, inkomsten, kosten, lurven (vrijwel alleen in: bij zijn lurven pakken), manen, mazelen, notulen, omstreken, onkosten, onlusten, paperassen, troebelen, waterpokken, watten
. Het niet onderscheiden van afzonderlijke eenheden staat het aangeven van grotere of kleinere hoeveelheden (kwantificering) meestal niet in de weg, bijv.:
1Er liggen hier nog heel wat bescheiden van mijn voorganger.
2Deze maatregel betekent: meer paperassen, maar minder (on) kosten.
3Er liggen altijd vooral veel ingewanden in de afvalemmer.
Maar bijv. niet:
4Wat heeft dat kind veel mazelen!uitgesloten
Of een woord tot de pluralia tantum behoort, is overigens niet altijd met volledige zekerheid uit te maken. Een enkelvoudsvorm als een waterpok lijkt niet onmogelijk.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Naast de ingewanden bestaat het ingewand, dat echter evenzeer een verzamelnaam is en niet als enkelvoud van ingewanden beschouwd kan worden.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Het regionaal (in België) voorkomende gebruik van de enkelvoudsvorm kost (ook in samenstellingen, bijv. loonkost, meerkost) zoals in De totale kost bedraagt 10000 euro of De loonkost is sinds 1995 sterk gestegen behoort niet tot de standaardtaal.
Een bijzondere groep binnen de pluralia tantum vormen de (vooral aardrijkskundige) eigennamen in meervoudsvorm, die eveneens als verzamelnamen te beschouwen zijn, bijv.
de Alpen, de Karpaten, de Hebriden, de Verenigde Staten; de Middeleeuwen, de Staten-Generaal
.
2c
Singularia tantum kunnen niet alleen geen meervoudsvorm aannemen, maar ze kunnen ook niet gecombineerd worden met een bepaald hoofdtelwoord en alleen in bepaalde gevallen met het lidwoord een. Kwantificering met veel is in een aantal gevallen wel mogelijk. Vergelijk:
5aEr lag zand in de kamer.
bEr lag veel zand in de kamer.
cEr lagen zanden in de kamer.uitgesloten
dEr lag één zand in de kamer.uitgesloten
eEr lag een zand in de kamer.uitgesloten
(Voor een in uitroepende zinnen als Er lag me toch een zand in de kamer! zie [4.4.2].)
Tot de singularia tantum behoren: eigennamen (voorzover geen pluralia tantum), behalve wanneer ze als soortnamen gebruikt worden(zie 3.2.1, sectie 2), stofnamen (als zodanig gebruikt), abstracta die als stofnamen gebruikt worden(zie 3.2.1, sectie 3), sommige verzamelnamen (bijv. vee, kroost, buit, politie, rommel) en voorts substantiveringen van werkwoorden als het huilen en afleidingen van werkwoorden met het voorvoegsel ge-, zoals het gehuil.
De stofnamen, abstracta en verzamelnamen die tot deze categorie behoren, kunnen wel met het lidwoord een gecombineerd worden als ze van een nadere bepaling voorzien zijn. Voorbeelden:
6Dit is een wijn uit de Rhônestreek.
7Ze hebben daar een bier waar ik nog nooit van gehoord had.
8Dat was een vrijgevigheid die aanstekelijk werkte.
9Een fanatisme zoals hij aan de dag legt, kom je niet vaak tegen.
10Je kunt het rommel noemen, maar het is een heel kostbare rommel.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Zonder nadere bepaling zijn wel gevallen mogelijk als i of ii:
iEr ging een gejuich op.
iiEen lach gleed over haar gezicht.
Soms kunnen singularia tantum ook in het meervoud voorkomen. De betekenis is dan 'soorten van het genoemde'. De meervoudsvormen behoren soms tot bepaalde vaktalen: bieren en wijnen zullen voor de meeste taalgebruikers normale vormen zijn, alcoholen is alleen in gebruik bij chemici. Ook zijn er vaak idiomatische verschillen, bijvoorbeeld bij abstracta. Het meervoud van sport is normaal, bijv.:
11Voetbal en hockey zijn totaal verschillende sporten.
Dat van kunst komt onder meer voor in de verbinding de Schone Kunsten en in de vroegere benaming van het (Nederlandse) Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, maar is minder gewoon in de betekenis 'soort kunst, kunstvorm', bijv.:
12Beeldhouwen en pottenbakken zijn totaal verschillende kunsten.
Het meervoud van muziek bestaat niet:
13Het werk van Bach en dat van Handel zijn totaal verschillende muzieken.uitgesloten
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Een aantal abstracta kent in de betekenis 'geval van x' in weerwil van niet-telbaarheid toch een meervoud, bijv. winst - winsten, fraude - fraudes, opbrengst - opbrengsten, controle - controles, twijfel - twijfels, verlies - verliezen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links