Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
2.4.8.2.iii Modale functies
Verder lezen
Voor het begrip 'modaliteit' in het algemeen wordt verwezen naar [28.1].
Het imperfectum en het plusquamperfectum, evenals het futurum praeteriti en het futurum exactum praeteriti kunnen modale functies vervullen, ter uitdrukking van niet-werkelijkheid, bijvoorbeeld in een conditionele zin (zie 1) of in een wenszin (zie 2), of om een voorzichtige omschrijving (zie 3) te geven. Voorbeelden:
1Als ik jou was, deed ik het.
2Kwam hij maar!
3Hoeveel had u gedacht te besteden?
Uit deze voorbeelden blijkt dat de werkwoordstijden hier geen temporele of aspectuele functie hebben (althans niet primair): in 1 en 2 kan de werking zelf niet vóór het spreekmoment gesitueerd worden. Bij het plusquamperfectum in 3 is geen voltooide werking bedoeld.
Wel kan men stellen dat er in sommige gevallen secundair toch van een temporele functie sprake is in die zin dat bijvoorbeeld het niet-werkelijk zijn van een bepaalde werking gesitueerd wordt op (imperfectum) dan wel vóór het spreekmoment (plusquamperfectum). Vergelijk bijv. 4 met 2:
4Was hij maar gekomen!
Bij de hierna volgende bespreking van de functies van de werkwoordstijden worden de modale functies niet ten gronde besproken, doch alleen aangeduid. Voor een uitvoerige behandeling van de modale functies wordt verwezen naar [28.3.3].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links