Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
7.2.2.1 Gebruik van rangtelwoorden in een nominale constituent
Rangtelwoorden in de nominale constituent kunnen, net als adjectieven, attributief gebruikt worden. Ze vormen dan een bijvoeglijke voorbepaling bij een substantief, zoals in de zinnen 1-3:
Zie 14.4.6.1 en 14.5.1.1 voor de precieze plaatsing van de rangtelwoorden in de nominale constituent.
1Het is ondertussen alweer de twaalfde editie van het evenement.
2Brazilië heeft zijn duizendste voetbalinterland niet kunnen winnen.
3Na die tweede brief werd ik echt boos.
Normaal gesproken wordt het rangtelwoord door een bepaald lidwoord voorafgegaan, of een equivalent daarvan (zoals een bezittelijk of aanwijzend voornaamwoord), zoals in de voorbeelden 1-3. In een opsomming kan het rangtelwoord ook volgen op een onbepaald lidwoord, zoals in 4. In telegramstijl kan het lidwoord (of een equivalent daarvan) worden weggelaten, zoals in 5.
Zie ook Broekhuis & Den Dikken (2012: 892).
4Een tweede probleem dat wij signaleren, is dat de regeling voor te weinig woningen geldt.
5Eerste punt op de agenda is de verkiezing van de twee voorzitters.
De rangtelwoorden eerste, laatste en middelste kunnen soms de rol van determinerend element vervullen. Dat is het geval in voorbeelden 6-8, waarin het rangtelwoord gevolgd wordt door een hoofdtelwoord en dan een substantief:
6De eerste vijf proefwoningen zijn inmiddels gerealiseerd.
7Er is de laatste tien jaar enorm veel veranderd.
8De middelste twee stippen bewegen naar elkaar toe.
In dit soort gevallen is ook de volgorde hoofdtelwoord + rangtelwoord mogelijk, zoals in de voorbeelden 9-11. In dat geval functioneert het rangtelwoord als een bijvoeglijke voorbepaling bij het substantief en het hoofdtelwoord als een determinerend element.
9SBS zendt donderdag een compilatie van de vijf eerste uitzendingen uit.
10Van de zes laatste meldingen zijn twee personen naar het ziekenhuis verwezen.
11Tijdens de werkzaamheden zullen de twee middelste rijstroken worden afgesloten.
Deze volgorde kan twee betekenissen hebben.
Vergelijk ook het gebruik van adjectieven in de overtreffende trap met hoofdtelwoorden, zoals de twee leukste / leukste twee boeken.
De combinatie de vijf eerste proefwoningen kan naast ’de eerste vijf proefwoningen van één bouwproject’ (de enige mogelijke interpretatie van de eerste vijf proefwoningen in voorbeeld 6) ook 'telkens de eerste proefwoning van vijf verschillende bouwprojecten' betekenen.
Zie ook Taaladvies .
Hieronder bespreken we nog een aantal bijzondere gebruikswijzen van rangtelwoorden in een nominale constituent: in vaste uitdrukkingen (eerste minister), in data (de elfde november) en in namen van bijvoorbeeld koningen en pausen (Hendrik de Achtste).
Verder lezen
In vaste uitdrukkingen
Rangtelwoorden kunnen ook gebruikt worden in een aantal min of meer vaste uitdrukkingen, zoals eerste minister, tweede prijs en derde klas. In die gevallen kan het substantief ook in het meervoud staan:
Zie Broekhuis & Den Dikken (2012: 892-893).
12Ook de eerste ministers van Thailand, Maleisië en Singapore kregen een uitnodiging.
13Er zijn ook tweede prijzen uitgereikt: de zilveren griffels en penselen.
14Leerlingen uit de derde klassen volgden vorig schooljaar cursussen bij foto-instituut Foam.
In data
Een ander bijzonder geval is het gebruik van rangtelwoorden in data, zoals in 15-16. Het rangtelwoord duidt immers gewoonlijk niet het rangnummer van de maand in een reeks aan – wat in principe mogelijk is, bijvoorbeeld de elfde november(maand) in z' n leven – maar het rangnummer van de dag in de betreffende maand.
Zie ook De Belder (2007: 28).
15De sluitingsdag van de boekenmarkt is de elfde november.
16Die tiende mei is toevallig ook de dag dat Churchill tot premier werd benoemd.
In namen
Namen van koningen, keizers, pausen en dergelijke komen naast de schrijfwijze met een Romeins cijfer (Willem II, Johannes XXIII) ook met een rangtelwoord voor. Het rangtelwoord, vergezeld van het bepaalde lidwoord, komt dan achter het substantief waar het bij hoort, bijvoorbeeld Willem de Tweede, Leopold de Eerste, Hendrik de Achtste, Elizabeth de Eerste, Karel de Vijfde, Johannes de Drieëntwintigste. Lidwoord en rangtelwoord maken hier deel uit van een eigennaam (zie ook 14.7.2).
17Had Hendrik de Achtste die zes vrouwen?
18Er hangen ook schilderijen van Willem de Tweede en Anna Paulowna.
Willem Twee
Verdieping
Willem Twee
De schrijfwijze van zulke namen met een Romeins cijfer volgend op de eigennaam geeft soms aanleiding tot de spellinguitspraak 'eigennaam + bepaald hoofdtelwoord' (bijv. Henry Acht, Willem Twee). Deze uitspraak is alleen algemeen gebruikelijk wanneer het niet om de betreffende vorst/keizer/paus gaat, maar bijvoorbeeld om merknamen van sigaren (bijv. Karel I Karel één, Willem II Willem twee), of sportclubs (bijv. voetbalclub Willem II Willem twee). Voor vorsten- en pausennamen wordt de uitspraak van het Romeinse cijfer als hoofdtelwoord afgekeurd. Algemeen wordt wel Pius X als Pius tien uitgesproken.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2023
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 7,../../data/archief/ans2/e-ans/07/body.html;
  Interessante links
  gebruik rangtelwoordnominale constituent