Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.1.10 Uitheemse voorvoegsels en confixen
Vooral bij uitheemse woorden zijn een groot aantal voorvoegsels van uitheemse oorsprong in gebruik. Deze woorden zijn vaak in hun geheel ontleend. Sommige voorvoegsels kunnen ook productief gebruikt worden om nieuwe substantieven te vormen. Dit geldt voor een aantal in deze paragraaf al genoemde uitheemse voorvoegsels anti-, contra-, ex-, hyper-, non-, pro- (in de betekenis van 'voor' en 'rang') en super- (in versterkende betekenis en als rangaanduidend), ultra-, vice-, maar ook voor de voorvoegsels co(n)-, inter-, post- en pre-.
Verder lezen
Co-, inter-, post- en pre-
Het voorvoegsel co-, met als allomorf con-, treedt op in vreemde woorden. Het kan een rangorde aanduiden, zoals in co-assistent en conrector. Verder kan het ook betekenen 'gezamenlijk, gemeenschappelijk', bijv. in
1co-auteur, co-educatie, coproducent, coproductie, copromotor
Dit morfeem wordt in Nederland ook als woord gebruikt, in co ‘co-assistent’ en in coschap ‘co-assistentschap’.
Het voorvoegsel inter- ('onderling') zien we in woorden als
2interactie, interbellum, interfaculteit, interland, internet
Het prefix post- (‘na’) is gebruikt in bijv.
3post-concentratiekamp(syndroom), post-coronatijd, post-impressionisme, post-verzorgingsstaat.
Pre- ('vóór') zien we in
4preadvies, prehistorie, prekandidaats(fase), premedicatie, prepensioen, preselectie
Vooral als naamwoordelijk deel van het gezegde komen combinaties van anti of pro met een substantief voor, bijv. pro(-)vrouw, pro(-)Trump, anti-school, en anti-roken.
Confixen
Naast de hierboven genoemde voorvoegsels, die op Latijnse voorzetsels teruggaan, komen in het Nederlands veel voorvoegsels voor die in beginsel stammen zijn van klassieke (oud-Griekse of Latijnse) woorden. De hiermee gevormde woorden bevinden zich op de grens van afleiding en samenstelling. Ze worden confixen genoemd: het zijn morfemen met een duidelijke eigen betekenisbijdrage die niet zelfstandig als woord kunnen optreden, maar alleen in combinatie met een ander woord of confix. Een voorbeeld is bio- dat bijvoorbeeld optreedt met het confix scoop in bio-scoop, en met het woord industrie in bio-industrie.
Zie Meesters (2004: 62 ff.) voor een bespreking van de afbakening van affixen en confixen. Het confix mega- wordt ook wel als prefix beschouwd.
Zulke woorden worden ook wel aangeduid als neoklassieke samenstellingen. Veel van deze uitheemse elementen kunnen gebruikt worden om substantieven te vormen, maar ze worden ook aangehecht aan adjectieven. Tabel 1 geeft een aantal voorbeelden:
Tabel 1.
confix betekenis substantief
auto- 'zelf' autobiografie, auto-erotiek, autokritiek, autosuggestie
bio- 'leven' biochemie, bio-industrie, bio-energie, biotechnologie
eco- afgekort uit ecologie/ecologisch ecoscherm, ecosysteem, ecotoerist
giga- 'heel groot' giga-deal, giga-party, giga-pixel
infra- 'binnen, onder' infranet, infrarood, infrastructuur
macro- 'groot' macro-economie, macrohandel, macronatuur, macroparasiet
mega- 'zeer groot' megabioscoop, megafraude, megahotel
meta- 'over, te boven gaand' metadata, metaschema, metataal
micro- 'klein' micro-archief, microklimaat, micro-opname, microtheater;
mini- 'klein' minigolf, minijurk, minirok
mono- 'één' monocultuur, monorail, monotherapie
neo- 'nieuw' neofascisme, neoliberalisme, neomarxisme, neorealisme
nano- 'een miljardste' nanobiologie, nanometer, nanotechnologie
pseudo- 'onecht' pseudokoper, pseudovogelpest, pseudowetenschapper
psycho- 'ziel(s)'; afgekort uit psychologie/psychologisch psychodrama, psychogenese, psychogeschiedenis, psychopulp
semi- 'half' semi-kini, semi-overheid, semiprof
socio- 'gemeenschap(s)': afgekort uit sociologie/sociologisch sociolinguïstiek, sociotherapie, sociowoning
tele- 'op afstand' telecommunicatie, telefoto, tele-informatie, telelens, telewerk
turbo- verwant met turbine, nu in gebruik als versterkend element turbocentrifuge, turbodroger, turbokoe, turbominister, turbovarken, turbovrouw
Een recent aan het Engels ontleend prefix, oorspronkelijk uit het Duits afkomstig via het woord Übermensch, is het prefix über met de betekenis ‘in sterke mate’, zoals in:
Zie Hüning & Booij (2014).
5über-bitch, über-moeder, über-oplichter, über-opvoeder, über-ouder, über-vrouw
Splinters
Ook verkortingen van woorden, splinters genoemd, kunnen gebruikt worden om substantieven te maken. Veel gebruikt is euro-, een splinter van Europa of Europees, dat als eerste deel gebruikt kan worden in substantieven die het equivalent zijn van de combinatie van het adjectief Europees met het basiswoord in kwestie: europarlement betekent 'Europees parlement'. De splinter draagt dus de betekenis van het oorspronkelijke woord. Andere voorbeelden van gebruik van de splinter euro- zijn: euroburger, eurocampagne, euromunt, eurotop, euroverkiezingen en eurovlag. Evenzo wordt van het woord promotie de splinter promo- gebruikt in samengestelde woorden, zoals in promoclip en promovideo. Ook bij dit type spreken we van neoklassieke samenstellingen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links