Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
7.1.1.1.1 Basisvormen
Het basisbestand van de bepaalde hoofdtelwoorden bestaat uit een beperkt aantal lexicale morfemen, vier allomorfen en de gebonden morfemen -tig en -en- (zie Tabel 1). Met deze basisvormen kunnen alle andere hoofdtelwoorden gevormd worden.
Tabel 1. Basisvormen van de bepaalde hoofdtelwoorden.
Lexicale morfemen Numerieke notatie Allomorfen
nul 0 -
een 1 -
twee 2 twin-
drie 3 der-
vier 4 veer-
vijf 5 -
zes 6 -
zeven 7 -
acht 8 tach-
negen 9 -
tien 10 -
elf 11 -
twaalf 12 -
honderd 100 -
duizend 1000 -
miljoen 1.000.000 -
miljard 1.000.000.000 -
biljoen 1.000.000.000.000 -
biljard 1.000.000.000.000.000 -
Gebonden morfemen Voorbeelden
-tig twin-tig, der-tig, veer-tig, vijf-tig, tach-tig
-en- drie-ën-twintig, zes-en-zeventig, honderd(en)twaalf
Tot de hoofdtelwoorden rekent men verder nog beide (1), dat de betekenis heeft van 'elk van de twee'. Hiernaast gebruikt men, vooral in informeel taalgebruik, allebei (2) of alle twee (3).
1We zijn een belangrijke cementproducent in die omgeving, dus we moeten klanten respecteren aan beide kanten van de grens.
2Daar zijn ze allebei capabel genoeg voor. Ze hebben veel met elkaar gemeen als ervaren vrouwelijke parlementariërs. informeel Deze vorm komt geregeld voor in standaardtalige contexten, vooral in het informele taalgebruik.
3We zijn alle twee hier bij de jeugdbeweging geweest. informeel Deze vorm komt geregeld voor in standaardtalige contexten, vooral in het informele taalgebruik.
Verder lezen
Nul
Van de basisvormen is nul de enige vorm die alleen als zelfstandig woord gebruikt kan worden, zoals in 4-5. Het wordt niet gebruikt in samengestelde of afgeleide complexe telwoorden.
Zie ook 7.1.1 over geen.
4Als je nul zetels haalt, heb je natuurlijk geen goede campagne gevoerd.
5Als we elkaar zien, heb ik nul problemen met hem.
Een
Het hoofdtelwoord een
Zie Barbiers (2005, 2007) voor een mogelijk alternatieve analyse van een, namelijk als onbepaald hoofdtelwoord. Dit voorstel is gebaseerd op overeenkomsten tussen een en veel, zoals de onmogelijkheid van regelmatige rangtelwoordvorming (eensteuitgesloten, veelsteuitgesloten), de mogelijkheid van modificatie door zo (Zo één/veel heb ik er ook, maar niet Zo drie heb ik er ookuitgesloten), en de mogelijkheid van verbuiging (ene, vele, maar niet drieëuitgesloten.
wordt op dezelfde manier geschreven als het lidwoord een, hoewel het telwoord in sommige gevallen als één geschreven wordt.
6Een van de passagiers trok aan de noodrem.
7We kregen één flesje water.
Historisch gezien is het lidwoord afgeleid van het telwoord. Er is ook een verschil in uitspraak: het telwoord wordt met een volle vocaal (de klinker e) uitgesproken, terwijl het lidwoord met een doffe <e> (een sjwa) wordt uitgesproken.
Zie Booij (2009).
Uitspraak: zeven - zeuven
Met name in telefoongesprekken en op de radio gebruikt men in het Nederlands-Nederlands soms de uitspraakvariant zeuven voor zeven, bijvoorbeeld in zeuven, zeuventien en zeuventig, in plaats van zeven, zeventien en zeventig. Oorspronkelijk was zeuven een dialectische vorm (o.a. Brabants), die zijn oorsprong heeft in het Middelnederlands. Omdat deze vorm nuttig was om verwarring met negen te voorkomen, raakte de vorm ook ingeburgerd bij niet-dialectsprekers.
De allomorfen twin-, der-, veer- en tach-
Enkele basisvormen hebben een allomorf (vormvariant) die gebruikt wordt in afleidingen en samenstellingen. Twee heeft de allomorf twin- in de afleiding twintig; drie krijgt de vorm der- in de afleiding dertig en in de samenstelling dertien, alsook in het rangtelwoord derde; vier wordt als veer- gerealiseerd in veertien en veertig en acht heeft de allomorf tach- in de afleiding tachtig.
-tig
Het suffix -tig heeft een multiplicatieve betekenis, namelijk ‘x 10’ (bijv. vijftig = 5 x 10). Alle veelvouden van 10, van 20 tot en met 90, worden gevormd door het achtervoegsel -tig toe te voegen aan een van de basismorfemen 2 tot en met 9 (of allomorfen ervan). In informeel taalgebruik kan tig ook op zichzelf, als onbepaald hoofdtelwoord, gebruikt worden.
Honderd, duizend, miljoen, miljard
Naast miljoen, biljoen, miljard en biljard worden in de natuurwetenschappen en de economie nog enkele andere woorden gebruikt ter aanduiding van nog grotere getallen: (een) triljoen, (een) quadriljoen, (een) triljard, (een) quadriljard, enz. Vóór al deze vormen wordt altijd – behalve bij veelvouden – een of één geplaatst. Vóór honderd en duizend is dat niet het geval, maar bij financiële verrichtingen (zoals het vastleggen van leningen, erfenissen of giften) wordt soms wel geschreven: éénhonderd (...), éénduizend (...).
Honderd, duizend, miljoen, miljard: telwoorden of substantieven?
Verdieping
Honderd, duizend, miljoen, miljard: telwoorden of substantieven?
Zijn de basisvormen honderd, duizend, miljoen, miljard, biljoen en biljard eigenlijk wel telwoorden? Of beschouwen we ze beter als substantieven (zelfstandige naamwoorden)?
Vooral de telwoorden honderd, duizend, miljoen, miljard en biljoen vertonen een aantal kenmerken van substantieven, zoals verkleinwoordvorming (voorbeelden (i)-(ii)) en meervoudsvorming (voorbeeld (iii)). Volgens Booij (2009: 9) kunnen deze woorden beschouwd worden als een subcategorie van de maataanduidende substantieven omdat ze na een ander telwoord in het enkelvoud staan, zoals in driehonderd.
iZij heeft een miljoentje in hun project geïnvesteerd.
iiWaar de mensen een paar jaar terug met een honderdje een week of twee konden overleven, is dit bedrag nu in een dag op. vooral in NN Deze vorm komt vooral voor in het Nederlandse Nederlands.
iiiEn waarom is het land nog steeds zo arm terwijl het rijk is aan grondstoffen en Nederland miljarden aan ontwikkelingshulp heeft gegeven?
Ook de andere basistelwoorden gedragen zich soms als substantieven (voorbeelden (iv)-(vii)). Meestal gaat het om zeer specifieke betekenissen (een zesje en tienen als rapportcijfers, een honderdje als een briefje van honderd euro, een miljoentje en miljarden als geldbedragen) of om bepaalde constructies (bijv. met zijn vieren, in d’r eentje; zie ook 7.1.3).
ivBiologie was lastig, het werd een zesje.
vEen tien is uitstekend, kan geld opbrengen; een vier is niet voldoende. Men moet streven naar tienen.
viWe kijken woensdag met z'n vieren naar Engeland - Denemarken.
viiZe kan niet in haar eentje naar Jeruzalem rijden.
Daarnaast worden de meervoudsvormen van honderd, duizend, miljoen, miljard en biljoen vrij algemeen gebruikt voorafgaand aan een zelfstandig naamwoord, zoals in de voorbeelden in (viii) en (ix); door de toevoeging van -en aan deze bepaalde telwoorden worden ze ‘benaderend’ gemaakt, d.w.z. de preciesheid van het genoemde aantal wordt afgezwakt.
Zie ook 7.1.2.1 en Vandeweghe (2004: 177).
viiiIntussen wachten families van honderden zieke mensen bang af.
ixDe nieuwe president meent dat miljoenen stemmen illegaal zijn uitgebracht.
Toch zijn er meer redenen om miljoen, miljard of biljoen als substantieven te beschouwen dan honderd en duizend (en de overige telwoorden). Van oorsprong waren dit namelijk substantieven, die men geleidelijk als telwoorden is gaan gebruiken (zie Van de Velde 2009, Van der Horst 2014). Het woord miljoen is bijvoorbeeld in de Middeleeuwen via het Frans uit het Italiaans ontleend (nl. milione letterlijk ‘een groot duizend’; Van der Horst (2014: 311)). Aanvankelijk werd het als substantief gebruikt. Van der Horst wijst op de volgende zin uit de roman Houtekiet (1939) van Gerard Walschap: Op de punt van een speld kan wel een miljoen zielen zitten. In deze zin wordt miljoen nog als substantief gebruikt, waarbij het werkwoord (kan) in het enkelvoud staat. Volgens Van der Horst zouden de meeste taalgebruikers tegenwoordig zeggen: Op de punt van een speld kunnen wel een miljoen zielen zitten, waarbij miljoen als telwoord gebruikt is, wat af te leiden is uit het feit dat het werkwoord (kunnen) congrueert met zielen.
Een substantivisch kenmerk dat enkel bij miljoen, miljard of biljoen (maar niet bij honderd of duizend) aanwezig is, wordt geïllustreerd in het voorbeeld (x):
xBijna een half miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed.
De mogelijkheid om het telwoord te laten voorafgaan door een half doet zich uitsluitend voor bij miljoen, miljard of biljoen, maar is uitgesloten bij honderd of duizend (een half honderd boekenuitgesloten).
Zie Broekhuis & Den Dikken (2012: 873-874, 885).
Miljoen, miljard, triljoen, triljard: basisvormen of complexe telwoorden?
Verdieping
Miljoen, miljard, triljoen, triljard: basisvormen of complexe telwoorden?
Zijn miljoen, miljard, biljoen en biljard eigenlijk wel basisvormen? Of moeten we ze opvatten als complexe telwoorden? Woorden als miljoen en miljard kunnen dan geanalyseerd worden als opgebouwd uit twee vormelementen, zoals mil- en -joen of mil- en -jard. In onze beschrijving zullen we dat echter niet op die manier doen en daarvoor zijn de volgende observaties relevant.
In variëteiten van het Nederlands zijn in het algemeen vormen als miljoen en miljard wel gangbaar, maar een vorm als triljard is veel minder alledaags. En een woord als quadriljoen (waarvan de betekenis genoteerd kan worden als 1024) kan beschouwd worden als vaktaal. Veel sprekers van het Nederlands zullen de woorden voor grotere getallen niet kennen en zullen vooral vaak miljoen en miljard gebruiken. In algemene variëteiten van het Nederlands is er dus een beperktere verzameling gangbare woorden voor grote getallen. Voor veel sprekers van die variëteiten is er dus geen aanleiding om woorden als miljoen en miljard intuïtief te beschouwen als gelede woorden.
Volgens lexicografische naslagwerken (bijv. Van Dale (Den Boon & Hendrickx 2015)) zijn woorden voor grote getallen ontleend aan andere talen, vooral uit het Frans. Zo is het Franse woord milliard afgeleid van million met het achtervoegsel -ard, dat een versterkende functie had. Dat betekent echter niet dat die morfologische opbouw uit het Frans nog een rol speelt in de grammatica van het hedendaagse Nederlands.
Over het algemeen nemen we aan dat een woord geleed is, juist omdat we in staat zijn de onderdelen te herkennen (zie ook 12.2.1). Dat betreft dan een combinatie van onderdelen met in elk geval een of meer grondwoorden, die ook als afzonderlijke woorden kunnen voorkomen. Woorden als miljoen en miljard zouden echter opgebouwd zijn uit twee gebonden morfemen (d.w.z. onderdelen die niet zelfstandig voorkomen), zonder dat er een grondwoord geïdentificeerd kan worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor een woord als miljoen in plaats van de onderdelen mil- en -joen evengoed kan worden aangenomen dat ze zijn opgebouwd uit de onderdelen milj- en -oen.
Zie bijvoorbeeld het artikel over Cardinal numerals  in Taalportaal.
Omdat we als taalgebruiker die onderdelen niet goed herkennen, is het lastig de knoop door te hakken over de precieze verdeling en is het minder goed mogelijk om woorden voor grote getallen te beschouwen als gelede woorden.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2023
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 7,../../data/archief/ans2/e-ans/07/body.html;
  Interessante links