Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.2.1.3 Het voorvoegsel ver-
Met behulp van het onbeklemtoonde voorvoegsel, of prefix, ver- kunnen werkwoorden gevormd worden van werkwoorden, van substantieven, en van adjectieven, zoals respectievelijk verdrijven, verhuizen en verjongen. Met name de grens tussen de eerste en de tweede categorie is niet scherp te trekken. Sommige voorbeelden worden hier daarom twee keer genoemd.
Verder lezen
Ver- + werkwoord
Bij ver-werkwoorden afgeleid van werkwoorden kunnen vier groepen onderscheiden worden.
Een groot aantal werkwoorden die met het voorvoegsel ver- van andere werkwoorden afgeleid worden, geven aan dat de door het basiswoord genoemde werking een negatief resultaat heeft voor het daarbij genoemde object. Het door het lijdend voorwerp aangeduide wordt tenietgedaan, beschadigd of verspild door de genoemde werking. Zo kan (tijd) verreizen in de zin:
1Door dat voortdurende heen en weer rijden verreis je wel veel kostbare tijd.
omschreven worden als 'door te reizen verdoen'. In de genoemde betekenis is het procedé productief. Andere voorbeelden van op die manier gevormde overgankelijke werkwoorden zijn:
2(z'n tijd) verbabbelen, verboemelen; (papier) verbranden; (z'n geld) verdobbelen; (benzine) verrijden; (tijd) verknoeien, verpraten, verslapen; (z'n geld) versnoepen
Onovergankelijk is het werkwoord verhongeren ('van honger omkomen').
Nauw verwant met de eerste groep zijn de werkwoorden die aanduiden dat de werking die door het basiswoord genoemd wordt, een ongewenst of onbedoeld resultaat heeft. Zo betekent zich verrekenen 'zo rekenen dat het fout is'. Met deze betekenis is het procedé alleen productief ter vorming van wederkerende werkwoorden. Voorbeelden zijn:
3zich vergissen (= 'verkeerd gissen, raden'), zich verlezen, zich verrijden, zich verslapen, zich verspreken, zich vertillen
Bij deze groep sluiten zich qua betekenis niet-wederkerende afleidingen aan als vergroeien ‘scheef groeien’, verdraaien en verleiden.
Een derde groep vormen de overgankelijke en onovergankelijke werkwoorden met ver- die een verwijdering benoemen als resultaat van de werking die het basiswerkwoord noemt. Tot dit niet-productieve type behoren verbannen, verdrijven, verjagen, verstoten, vervliegen, vervloeien en verwaaien.
Als vierde groep is er een tamelijk groot aantal overgankelijke werkwoorden die een verandering aanduiden.
Zie Booij & Van Haaften (1987) en Booij (1992) voor een bespreking van de samenhang tussen de betekenis en de op grond daarvan voorspelbare syntactische valentie van deze werkwoorden.
Ze geven aan dat het door het lijdend voorwerp (in enkele gevallen het onderwerp) aangeduide op een andere plaats terechtkomt of een ander uitzicht krijgt. Zo betekent (de bloemen) verschikken: 'door schikken van plaats veranderen, verwisselen'. Voorbeelden van deze onproductieve groep zijn verder:
4verbouwen (bijv. van een huis), verhangen (bijv. van een schilderij), verhuizen, (zich) verkleden, verknippen, verplanten, verschuiven, vervormen, verzetten
Heel wat van de tot dusver genoemde afleidingen hebben een negatieve, minachtende betekenis. Dat is ook het geval bij werkwoorden als verachten, verdenken, verraden en verwensen die niet bij een van bovenstaande groepen horen.
Buiten deze betekeniscategorieën vallen werkwoorden als verbouwen (van gewassen), verwerven, vereisen, vermissen, en werkwoorden waarvoor geen ongeleed basiswoord aan te wijzen is, zoals verbazen, verdedigen, verdwijnen, vergeten, verliezen en vernielen.
Ver- + substantief
Het prefix ver- kan worden aangehecht aan substantieven. Er kunnen twee groepen onderscheiden worden. In een eerste groep vormt het voorvoegsel ver- in combinatie met een substantief overgankelijke en onovergankelijke werkwoorden met als betekenis: 'maken of worden tot datgene wat het substantief noemt'. Het procedé is productief. Voorbeelden zijn:
5verafgoden, verassen, verkalken, vernikkelen, versuikeren, verzanden
Met dit procedé zijn ook werkwoorden gevormd als verseksen, verploppen en vertrossen (van het letterwoord Tros), als in:
6Volgens sommigen is de hele literatuur- en filmwereld versekst.
De Ploptuin kreeg er 3 nieuwe attracties bij en ook enkele huidige attracties werden 'verplopt'.Internet, geraadpleegd 15 februari 2022 
Hij wil niet alle omroepen laten vertrossen.
Tot een andere, niet-productieve, groep behoren woorden die een verwisselen of anders maken betekenen zoals verbedden, verhuizen, verjaren en vertalen.
Ver- + adjectief
Met het voorvoegsel ver- kunnen van adjectieven overgankelijke en onovergankelijke werkwoorden afgeleid worden met de betekenis '(in nog grotere mate) maken of worden wat het adjectief noemt'. Zo kan verharden de betekenis 'hard(er) worden' krijgen, bijv. in verharde sneeuw, of in de zin Cement verhardt ook onder water. Daarnaast heeft dit werkwoord ook de causatieve betekenis 'hard(er) maken', bijv. in een weg verharden of in de zin:
7Ze hebben hun standpunt verhard.
Niet alle afleidingen volgens dit productieve procedé zijn in de beide betekenissen gebruikelijk. Met name de eerste betekenis is minder algemeen. Werkwoorden als verbeteren, verduurzamen, verkleinen en vergroten zijn voornamelijk als overgankelijk werkwoord in gebruik ('beter/meer duurzaam/kleiner/groter maken'), maar vooral in België ook wel onovergankelijk, zoals in:
8aFeit is dat de marge die Duva in het begin onderscheidde van de rest van het peloton langzaam maar zeker aan het verkleinen is. vooral in BN Deze gebruikswijze komt vooral voor in het Belgische Nederlands maar ook (heel) af en toe in andere variëteiten. CHN
bDaardoor vergroot de kans dat er in die gemeenten strengere maatregelen gaan gelden. vooral in BN Deze gebruikswijze komt vooral voor in het Belgische Nederlands maar ook (heel) af en toe in andere variëteiten. CHN
cHet draagvlak is aan het verkleinen in plaats van het vergroten. vooral in BN Deze gebruikswijze komt vooral voor in het Belgische Nederlands maar ook (heel) af en toe in andere variëteiten. CHN
De werkwoorden vernieuwen en verduurzamen worden tegenwoordig ook af en toe onovergankelijk gebruikt,
Zie Dreschler (2019).
zoals in:
9aDat gaat honderd of tweehonderd jaar mee, terwijl in het onderwijs de schoolpopulatie elke zes jaar helemaal vernieuwt.
b[H]et genre waarvoor ik me interesseer vernieuwt voortdurend.
cChocola kan een luxe en schaars goed worden, net als sieraden, als de cacaomarkt niet verduurzaamt. vooral in NN: ST? Deze gebruikswijze komt af en toe voor in standaardtalige contexten, vooral in het Nederlandse Nederlands. Het gaat echter om een (wellicht) recent opgekomen gebruikswijze, waarvan onduidelijk is in hoeverre die al tot de standaardtaal behoort. CHN
Het werkwoord verdikken in de betekenis 'aankomen, dikker worden' (gezegd van personen) is in België gangbaar, zoals in:
10Ik ben de laatste jaren verdikt. in BN Dit gebruik komt geregeld voor in standaardtalige contexten in het Belgische Nederlands en behoort tot de standaardtaal, zie ook Taaladvies.net .
Voorbeelden van volgens dit procedé gevormde werkwoorden zijn verder:
11veraangenamen, verarmen, verburgerlijken, verdubbelen, vergelen, vermooien, versimpelen, vervlaamsen, vervroegen, verzwaren
Bij een aantal werkwoorden fungeert de vergrotende trap van een adjectief als basiswoord:
Zie Booij (1994, 1996).
12verbeteren, verergeren, verminderen, verouderen, verslechteren, verwilderen
De werkwoorden verontschuldigen en verontrusten zijn naar betekenis afgeleid van het adjectief onschuldig en het substantief onrust. We verwachten dan de vormen veronschuldigen en veronrusten, maar doordat ont- een prefix is dat werkwoorden vormt, terwijl on- wordt aangehecht aan substantieven en adjectieven, is de vorm on- tot ont- geworden. Dit geldt ook voor werkwoorden als verontheiligen en verontreinigen.
Zie Van Marle (1978).
Literatuur
Booij & Van Haaften (1987), Booij (1992), Baayen & Lieber (1994).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links