Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.6.4 De achtervoegsels -gewijs/-gewijze en -erwijs/-erwijze
Met behulp van de achtervoegsels, of suffixen, -gewijs/-gewijze, en -erwijs/-erwijze worden bijwoorden gevormd die de wijze aangeven waarop iets plaatsvindt. Deze afleidingen worden voornamelijk gebruikt in formele taal, in het bijzonder de lange varianten van deze suffixen die eindigen op een sjwa. Deze variatie vinden we ook bij de woorden met wijze/wijs.
Omdat wijs/wijze ook als zelfstandig substantief gebruikt kan worden, kan men -wijs/-wijze gebruikt om bijwoorden te maken kwalificeren als een suffixoïde.
De suffixen -gewijs/-gewijze en het deel -wijs/-wijze van -erwijs/-erwijze vormen een zelfstandig prosodisch woord. Het klemtoonpatroon van dit type bijwoorden is gelijk aan dat van de meeste samenstellingen: hoofdklemtoon op het eerste deel, en secundaire klemtoon op de lettergreep wijs of wij, bijv. gróépsgewijs en schértsenderwijze.
Verder lezen
Het achtervoegsel -gewijs/-gewijze
Het achtervoegsel -gewijs/-gewijze wordt gevoegd achter substantieven. Na een medeklinker treedt meestal een tussenklank in de vorm van een -s- op.
Naar de betekenis kunnen er twee groepen onderscheiden worden. Voorbeelden van de eerste groep afleidingen zijn:
1kringsgewijs, kronieksgewijs, processiegewijs, steekproefsgewijs, terrasgewijs, zigzagsgewijs
De betekenis van deze eerste groep bijwoorden kan omschreven worden met 'als, op de wijze van -'. Enkele voorbeeldzinnen:
2De stoelen stonden amfitheatersgewijs opgesteld.
De leden van het academische corps trekken ieder jaar processiegewijs door de straten van de historische binnenstad.
Een tweede groep vormen de afleidingen met een distributieve betekenis, zoals groepsgewijs ('per groep'), gezinsgewijs ('per gezin') en puntsgewijs ('punt voor punt, per punt'), zoals in de zinnen:
3De kandidaten zullen groepsgewijs getentamineerd worden.
De Inuit joegen in de zomer gezinsgewijs op de kariboe.
De commissie handelde de agenda puntsgewijs af.
Alleen met deze distributieve betekenis is het procedé productief. Verdere voorbeelden van deze groep zijn:
4druppelsgewijs, ondernemingsgewijs, paarsgewijze, pelotonsgewijs, ploegsgewijs, vakgroepsgewijs
Sommige vormingen op -gewijs of -gewijze kunnen in beide betekenissen voorkomen, bijv. iets trapsgewijs opstapelen ('als, in de vorm van een trap'), een trapsgewijze/stapsgewijze vooruitgang ('in trappen/stap voor stap'). Uit het laatste voorbeeld blijkt dat dergelijke woorden soms ook attributief, dus als adjectief, gebruikt kunnen worden, zoals ook in:
5ondernemingsgewijze productie
een sprongsgewijze ontwikkeling
een steekproefsgewijze controle
Het achtervoegsel -erwijs/-erwijze
Met -erwijs/-erwijze worden bijwoorden afgeleid van adjectieven (inclusief als adjectief gebruikte tegenwoordige deelwoorden). Voorbeelden zijn:
6menselijkerwijs, noodzakelijkerwijze, normalerwijze, ongelukkigerwijze, redelijkerwijze, toevalligerwijs;
schertsenderwijze, spelenderwijs, vergelijkenderwijze, vragenderwijs
-wijs/-wijze als zinsadverbium
Als het basiswoord een adjectief is, fungeert het bijwoord op -wijs/-wijze meestal als een zinsadverbium, dat een evaluatie uitdrukt van wat in de zin als situatie of gebeuren genoemd wordt. Als het basiswoord een tegenwoordig deelwoord is, is er sprake van een bijwoord dat het predicaat van de zin modificeert.
Zie Diepeveen & Van de Velde (2012).
Om een evaluerende bijwoordelijke bepaling te maken, kan ook gebruik gemaakt worden van de combinatie van een adjectief met het woord genoeg, zoals in:
7Vreemd genoeg kwam hij niet opdagen.
Het adjectief gelukkig kan ook zonder suffix gebruikt worden als evaluerend zinsadverbium.
Zie De Clercq & Vanden Wyngaerd (2019).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links