Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
22.2.3.2 Het logisch onderwerp wordt als informatief belangrijk voorgesteld
Verder lezen
De keuze tussen passieve en actieve zinnen wordt verder in belangrijke mate (maar zie de Opmerking verderop) bepaald door het verschil in informatieve geleding in de beide constructies. (Het begrip informatieve geleding en de rol ervan bij de volgorde van de elementen in een zin wordt besproken in [21.1.2].) Dit is het duidelijkst bij zinnen mét een door-bepaling. Het onderwerp van een actieve zin, dat kan optreden als uitgangspunt, of als minder belangrijk gegeven, waar in de rest van de zin wat over gezegd wordt, kan in een andere context door middel van een door-bepaling juist als het element met de hoogste informatieve waarde voorgesteld worden. Een dergelijk element staat gewoonlijk verder achteraan in de zin. Omgekeerd kan een informatief belangrijk voorwerp uit een actieve zin in het passieve equivalent fungeren als (minder belangrijk) uitgangspunt. Een dergelijk element staat gewoonlijk meer vooraan in de zin. We illustreren dit met enkele voorbeelden:
1(De Senaat heeft vandaag een wetsvoorstel voor verandering van de abortuswetgeving behandeld.) Het voorstel was ingediend door een deel van de oppositie.
Het grammaticale onderwerp uit de laatste zin van 1, het voorstel, sluit aan bij de eraan voorafgaande context en vormt het uitgangspunt voor de mededeling waarin de kern van de informatie bij de door -bepaling ligt. Met neutrale intonatie is de actieve pendant hier vrijwel uitgesloten. In zin 2a wordt degene die de handeling verricht heeft als informatief belangrijkste element van de mededeling voorgesteld. Deze zin kan heel goed dienen ter afsluiting van een muziekuitzending, terwijl de actieve zin 2b in dezelfde context minder goed zou passen.
2aDe liedjes voor dit programma waren gekozen door Waling Tiersma.
bWaling Tiersma had de liedjes voor dit programma gekozen.
Voorbeelden zijn verder:
3De buitenlandse politiek van de Verenigde Staten wordt gekenmerkt door twee zaken. (inleiding tot een betoog)
4De felle veroordeling van hun plannen door het bestuur van de toen aan het bewind zijnde Labourpartij werd zelfs door een blad als de 'Economist' onderschreven.
Een voorbeeld met een betrekkelijke bijzin is 5a. Door het gebruik van de passieve zin wordt in dit laatste geval tevens een dubbelzinnigheid uit de actieve pendant vermeden. In de actieve betrekkelijke bijzin kan het betrekkelijk voornaamwoord die namelijk gemakkelijk geïnterpreteerd worden als grammaticaal onderwerp.
5a(Ik verwijs naar het verhaal van de jonge Samuel), die 's nachts in zijn droom door Jahwe geroepen wordt.
b(Ik verwijs naar het verhaal van de jonge Samuel), die Jahwe 's nachts in zijn droom roept.
Door het gebruik van de passieve zin wordt in dit laatste geval tevens een dubbelzinnigheid uit de actieve pendant vermeden. In de actieve betrekkelijke bijzin:
Opmerking
Verdieping
Opmerking
De informatieve geleding verklaart de keuze tussen actief en passief niet helemaal: bij de volgende paren blijft de volgorde van de elementen telkens gelijk en lijken de zinnen telkens allebei mogelijk in dezelfde context of situatie (voor i is dat bijv. een rondleiding op school):
iaEn deze tekening is door úw zoontje gemaakt.
bEn deze tekening heeft úw zoontje gemaakt.
iiaDe conclusies die door beide partijen aan het onderzoek worden verbonden, lopen wijd uiteen.
bDe conclusies die beide partijen aan het onderzoek verbinden, lopen wijd uiteen.
Ook het volgende voorbeeld van een passieve zin zonder door -bepaling maakt informatief nauwelijks verschil met de actieve pendant:
iiiaDe meeste van deze slachtoffers werden levend begraven samen met de koning.
bMen begroef de meeste van deze slachtoffers levend samen met de koning.
Hooguit kan hier sprake zijn van een stilistisch verschil: door iiia kan het gebruik van men, voorzover men dat als te formeel beschouwt, vermeden worden.
literatuur bij [22.2]: Klein & Visscher [1996], Van Langendonck [1968], Pollmann [1970], Schermer-Vermeer (1971a), Smedts & Van Belle [1993], De Vooys (1930b), Wellander [1920], Wilmots [1990]
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links