Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.2.4.1 Persoonsnamen met de suffixen -er, -aar en -der
Het suffix, of achtervoegsel, -er heeft twee allomorfen: we krijgen -aar na l, n, r voorafgegaan door een sjwa-lettergreep, en als het basiswoord eindigt op r voorafgegaan door een andere klinker dan sjwa, wordt de allomorf -der gebruikt:
1a-er: aannemer, ploeger, stroper, tiener
b-aar: smokkelaar; eigenaar, rekenaar; luisteraar
c-der: bestuurder, huurder, regeerder, woordvoerder
Een uitzondering vormen dienaar (naast diender met de betekenis ‘politieagent’), leraar, minnaar, (over)winnaar (maar: kostwinner), en zondaar.
Zie van den Toorn (1988) over de geschiedenis van deze twee verwante suffixen.
De voorbeelden in (1) zijn gevormd op basis van een werkwoord. We spreken dan van deverberbale substantieven. Afleidingen op -er, -aar en -der komen ook voor op basis van substantieven, en incidenteel ook op adjectieven:
2asubstantief als basiswoord: apotheker, bouwvakker, deeltijder, schipper, wetenschapper
badjectief als basiswoord: eigenaar, vrijwilliger
Hieronder gaan we in meer detail in op afleiding van werkwoorden en substantieven.
Ook het telwoord kan een basiswoord zijn. Voorbeelden zijn tiener, veertiger, zestiger, met onder meer als betekenis 'iemand die tussen dertien en negentien, veertig en negenenveertig, enz. jaar oud is'. Met de Tachtigers, de Vijftigers worden generaties van dichters aangeduid uit de jaren tachtig, vijftig enz. van de 19de, respectievelijk 20ste eeuw. Als leeftijdsaanduiding zijn verder gebruikelijk (een) 60-plusser, (een) 65-plusser.
Ook andere betekenissen zijn mogelijk voor van telwoorden afgeleide woorden op -er. Een dertiger kan bijvoorbeeld betekenen ‘een ronde schaatsen in 30 seconden’, of ‘een wijn uit de jaren dertig’.
Afgeleide substantieven op -er / -aar / -der worden niet alleen gebruikt als persoonsnamen, maar ook als zaaknamen zoals wijzer, een instrumentnaam, en abstracta zoals uitglijder, een gebeurtenisnaam.
Verder lezen
Afleidingen van werkwoorden
De achtervoegsels -er, -aar en -der zijn productief na een werkwoordstam. De gemeenschappelijke betekeniscomponent van de afleidingen in (3) is ‘persoon die de door het werkwoord genoemde handeling verricht’. Dergelijke substantieven noemt men nomina agentis (enkelvoud: nomen agentis). Voorbeelden zijn:
3bakker, kapper, kraker, loper, renner, strijder, verachter
bedelaar, brabbelaar, dobbelaar, handelaar, tekenaar, treuzelaar, woekeraar
bewaarder, hoereerder, rangeerder, vereerder, versierder
In enkele gevallen is de betekenis van de -er-afleiding passief: martelaar, gijzelaar ('iemand die gemarteld/gegijzeld wordt'). Toch kan een woord als gijzelaar ook als aanduiding van een handelend persoon worden geïnterpreteerd. Om misverstanden te voorkomen wordt daarom in plaats van gijzelaar wel gegijzelde gebruikt voor de passieve betekenis, en gijzelnemer voor de actieve betekenis. Evenzo kan men voor de passieve betekenis van martelaar ook gemartelde gebruiken.
Ook werkwoorden waarvan het subject geen handelend persoon is, maar het gebeuren ondergaat, lenen zich voor dit type afleiding. We noemen afleidingen zoals lijder en tobber nomina patientis (enkelvoud nomen patientis), omdat het subject de semantische rol van Patiens heeft.
Bij sommige onovergankelijke werkwoorden is het subject-argument niet een Agens, maar een Thema. Het zijn werkwoorden die als hulpwerkwoord van tijd het werkwoord zijn vereisen. Ze duiden geen handelingen aan, maar gebeurtenissen die een verandering inhouden. Voorbeelden van zulke substantieven zijn:
4daler, groeier, stijger, uitvaller
Een aandeel waarvan de koers op de beurt daalt, wordt bijvoorbeeld een daler genoemd. Dergelijke substantieven duiden doorgaans een onpersoonlijke entiteit aan.
Als het basiswerkwoord verplicht overgankelijk is, heeft het twee argumenten: een Agens als subject, en een Thema als object, die beiden uitgedrukt moeten worden in een zin. In het met -er/-der/-aar afgeleide substantief wordt het Agens uitgedrukt door dat substantief. Het Thema kan dan worden uitgedrukt door middel van een voorzetselconstituent, zoals in:
Zie Booij (1988b, 2019: 209-213).
5de bedrijvers van het kwaad
bereiders van maaltijden
de verachters van God
Er is dus sprake van erving van de argumentstructuur van het basiswerkwoord door het afgeleide substantief. Als een werkwoord een voorzetselconstituent als argument heeft, met een specifiek voorzetsel, kan dat specifieke voorzetsel terugkeren bij het afgeleide substantief:
6beleggen in aandelen / belegger in aandelen
lijden aan pleinvrees / lijder aan pleinvrees
zoeken naar waarheid / zoeker naar waarheid
Dergelijke persoonsnamen afgeleid van overgankelijke werkwoorden kunnen optreden zonder geëxpliciteerd Thema-argument als complement, als op een of andere manier al duidelijk is wat dat Thema is. Zo kan men spreken over de Schepper waarbij conventioneel bepaald is dat het hier gaat om iemand die de wereld (het Thema) heeft geschapen. Andere voorbeelden van dergelijke afleidingen zijn:
Tabel 1. Afgeleide persoonsnamen zonder geëxpliciteerd Thema-argument
verplicht overgankelijk werkwoord substantief zonder complement
begunstigen begunstiger (van een organisatie)
bezetten bezetter (van het vaderland)
dragen drager (bij uitvaarten)
hervormen hervormer (van de kerk)
Ook de context kan weglating van het Thema mogelijk maken zoals in de tweede zin van de volgende citaten:
7aTen overstaan van enkele verachters van de religie. En dat waren niet eens ontwikkelde verachters.Willem Jan Otten, Het wonder van de losse olifanten, p. 27
bBoeken worden verboden omdat zij in strijd zijn met de heersende 'morele of politieke moraal'. Grootste verbieders zijn dan ook de hoeders hiervan: kerken en dictatoriale regimes.Internet, geraadpleegd 28 januari 2022 
Een tweede manier waarop het Thema van dergelijke deverbale persoonsnamen kan worden uitgedrukt, is als linkerlid van een samenstelling, waarvan de persoonsnaam het hoofd is:
Bij afleidingen op -er die als persoonsnaam en als instrumentnaam kunnen worden gebruikt, zoals maaier, is bij gebruik van een van-complement zoals in maaier van gras alleen de persoonsnaam-interpretatie mogelijk, terwijl grasmaaier beide interpretaties toestaat (Booij 2019: 211).
8sport-beoefenaar / beoefenaar van sport
ijs-bereider / bereider van ijs
initiatief-nemer / nemer van initiatief
hulp-verlener / verlener van hulp
Een afleiding als hebber ‘begerig persoon’ wordt vooral gebruikt als deel van een samenstelling, zoals in bevelhebber en machthebber, maar heeft dan de meer neutrale interpretatie van ‘bezitter’. Andere afleidingen van ongelede werkwoorden zoals komer (in laatkomer), kunner (in alleskunner), ligger (in dwarsligger), en nemer (in werknemer) vinden we ook vooral als deel van samenstellingen. Zulke woorden, waarin de processen van afleiding en samenstelling worden gecombineerd, worden daarom wel samenstellende afleidingen genoemd.
Bij werkwoorden met éénlettergrepige infinitieven (en overeenkomstige afleidingen en samenstellingen) zoals doen, gaan, staan, en zien komt het achtervoegsel -er achter de infinitief: doener, ziener. Bij staan komt -der, net zoals bij de hierboven genoemde basiswoorden op -r, zoals in (een goed) verstaander en buitenstaander). In samenstellende afleidingen treedt ook -stander op: bijstander, omstanders. Bij gaan hebben we (alleen in samenstellende afleidingen) -ganger zoals in dubbelganger, kerkganger, roerganger en voetganger.
Een persoonsnaam als doe-het-zelver is niet afgeleid van een werkwoord, maar van de zin doe-het-zelf.
Afleidingen van substantieven
De betekenis van afleidingen van substantieven kan omschreven worden als ‘persoon die enigerlei relatie heeft met het in het basiswoord genoemde’. Door deze vage of open betekenisrelatie met de betekenis van het basiswoord kunnen dergelijke denominale substantieven gemakkelijk gevormd en gebruikt worden. Voorbeelden zijn:
Zie Booij (1988a), De Caluwe (1992), Van Santen (1992), Van den Toorn (1999).
9dagloner, eilander, middenmoter, middenvelder, rechter, rolstoeler ('iemand die zich in een rolstoel voortbeweegt'), tuinder, uurloner
Als basiswoord zijn vooral initiaalwoorden zeer gebruikelijk:
woordgroep initiaalwoord persoonsnaam
Algemene Ouderdomswet AOW AOW’er
Bicycle Moto Cross BMX BMX’er
Christen-Democratisch & Vlaams CD&V CD&V’er
Informatietechnologie IT IT’er
Nationaal-Socialistische Beweging NSB NSB’er
Verenigde Hindoestaanse Partij VHP VHP’er
Zelfstandig Academisch Personeel ZAP ZAP’er
Het achtervoegsel -er is de meest gebruikelijke markering van persoonsnamen. Dit heeft tot overkarakterisering geleid. Zo wordt van UHD, dat de betekenis 'Universitair Hoofddocent' heeft, vaak UHD'er gemaakt, hoewel de betekenis ‘persoon’ al door de D van docent wordt uitgedrukt. Evenzo wordt in plaats van ZZP (Zelfstandige Zonder Personeel) doorgaans de vorm ZZP-er gebruikt, ook al staat de eerste Z al voor een persoonsnaam. Hetzelfde geldt voor BN’er (Bekende Nederlander).
Zie Van Marle (1978).
Bij enkele van substantieven afgeleide persoonsnamen treedt in plaats van -aar het suffix -enaar op. Dit suffix wordt niet productief gebruikt. Het is niet mogelijk als het basiswoord op -en eindigt, zoals in leugen-aar en molen-aar:
10bult-enaar, kluiz-enaar, kunst-enaar, moord-enaar, schuld-enaar, toll-enaar
Het suffix -er en de allomorfen -aar, -enaar en -der worden ook gebruikt om inwonersnamen zoals Amsterdammer, Anderlechtenaar, Brusselaar en Haarlemmermeerder te vormen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links