Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.iii.10 Het achtervoegsel -ling (-eling)
Verder lezen
De vorm -eling treedt op na geschreven p, k, d, g, ng, m, w en gewoonlijk ook na f (wordt v) en t, terwijl -ling na r verschijnt.
Met het onbeklemtoonde achtervoegsel -(e)ling zijn persoonsnamen gevormd:
 • op basis van een substantief;
  De afleidingen duiden een bewoner van een bepaald gebied aan: dorpeling, stedeling (van: stad), noorderling (ook: noordeling), oosterling, westerling, zuiderling (respectievelijk van: (het) noorden, oosten, westen, zuiden). Niet tot deze betekenisgroep behoren woorden als ellendeling, gunsteling, kleurling, oproerling, tuchteling, wellusteling. Het procédé is niet productief.
 • op basis van een adjectief;
  Dit procédé heeft ruimere mogelijkheden; qua betekenis zijn dergelijke afleidingen te vergelijken met de afleidingen op -aard/-erd [12.3.1.4.iii.2] en die op -erik [12.3.1.4.iii.3], bijv.:
  enthousiasteling, excentriekeling, fanatiekeling, naïeveling, slappeling, stommeling.
  De op deze manier gevormde substantieven hoeven echter niet altijd negatief waarderend te zijn. Vergelijk met de eerste voorbeelden onder andere jongeling, lieveling, nieuweling, ouderling, vreemdeling.
 • op basis van een werkwoordsstam;
  Hier doen zich de meeste mogelijkheden voor. De betekenis van de afleiding kan actief zijn, bijv. leerling ('iemand die leert'), maar ook passief, bijv. huurling ('iemand die gehuurd wordt'). Voorbeelden van dit procédé zijn verder:
  afstammeling, beginneling, bekeerling, biechteling, kwekeling, verschoppeling, verstekeling, volgeling, zuigeling.
 • op basis van een telwoord, bijv.: éénling, tweeling.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links